Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriekDatum ondertekening
Ministerie van Sociale Zaken en WerkgelegenheidStaatsblad 2007, 303AMvB

Besluit van 23 augustus 2007 tot vaststelling van het tijdstip van inwerkingtreding van de Wet van 21 juli 2007 tot wijziging van de Toeslagenwet en intrekking van de Invoeringswet stelselherziening sociale zekerheid in verband met het verbeteren en vereenvoudigen van de wijze waarop het sociaal minimum wordt gewaarborgd in de loondervingsuitkeringen

Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Op de voordracht van Onze Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid van 20 augustus 2007, nr. SV/WV/07/25165,

Gelet op artikel VI van de Wet van 21 juli 2007 tot wijziging van de Toeslagenwet en intrekking van de Invoeringswet stelselherziening sociale zekerheid in verband met het verbeteren en vereenvoudigen van de wijze waarop het sociaal minimum wordt gewaarborgd in de loondervingsuitkeringen (Stb. 302);

Hebben goedgevonden en verstaan:

Enig Artikel

De artikelen van de Wet van 21 juli 2007 tot wijziging van de Toeslagenwet en intrekking van de Invoeringswet stelselherziening sociale zekerheid in verband met het verbeteren en vereenvoudigen van de wijze waarop het sociaal minimum wordt gewaarborgd in de loondervingsuitkeringen (Stb. 302) treden in werking met ingang van 1 januari 2008, waarbij artikel III, onderdeel B, terugwerkt tot en met 1 oktober 2006.

Onze Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid is belast met de uitvoering van dit besluit dat met de daarbij behorende nota van toelichting in het Staatsblad zal worden geplaatst.

’s-Gravenhage, 23 augustus 2007

Beatrix

De Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid,

J. P. H. Donner

Uitgegeven de dertigste augustus 2007

De Minister van Justitie,

E. M. H. Hirsch Ballin

NOTA VAN TOELICHTING

Artikel VI van de Wet van 21 juli 2007 tot wijziging van de Toeslagenwet en intrekking van de Invoeringswet stelselherziening sociale zekerheid in verband met het verbeteren en vereenvoudigen van de wijze waarop het sociaal minimum wordt gewaarborgd in de loondervingsuitkeringen (Stb. 302) (Wet wijziging TW) voorziet in de mogelijkheid dat de artikelen of onderdelen daarvan kunnen terugwerken tot een bij koninklijk besluit te bepalen tijdstip. In het onderhavige besluit wordt van deze mogelijkheid gebruik gemaakt.

Het nieuwe artikel 42c van de Werkloosheidswet (WW) (artikel III, onderdeel B, van de Wet wijziging TW), dient terug te werken tot en met 1 oktober 2006.

Artikel 42c van de WW bevat de inhoud van het met de inwerkingtreding van de Wet wijziging TW ingetrokken artikel 21 van de Invoeringswet stelselherziening sociale zekerheid. In dat artikel werd nog verwezen naar artikelen van de WW die met ingang van 1 oktober 2006 vernummerd zijn (artikelen 17, onderdeel b, en 17b van de WW). Om die reden dient artikel 42c van de WW, waarin wel wordt verwezen naar de juiste artikelen, terug te werken tot en met 1 oktober 2006.

De Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid,

J. P. H. Donner