Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriekDatum ondertekening
Ministerie van Sociale Zaken en WerkgelegenheidStaatsblad 2007, 302Wet

Wet van 21 juli 2007 tot wijziging van de Toeslagenwet en intrekking van de Invoeringswet stelselherziening sociale zekerheid in verband met het verbeteren en vereenvoudigen van de wijze waarop het sociaal minimum wordt gewaarborgd in de loondervingsuitkeringen

Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten:

Alzo Wij in overweging genomen hebben, dat het wenselijk is de huidige systematiek van de toeslagen en kopjesbedragen te verbeteren en vereenvoudigen teneinde het sociaal minimum te waarborgen;

Zo is het, dat Wij, de Raad van State gehoord, en met gemeen overleg der Staten-Generaal, hebben goedgevonden en verstaan, gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze:

ARTIKEL I. WIJZIGING VAN DE TOESLAGENWET

De Toeslagenwet wordt als volgt gewijzigd:

A

Aan artikel 1, eerste lid, wordt, onder vervanging van de punt aan het slot van onderdeel f door een puntkomma, een onderdeel toegevoegd, luidende:

g. vervolgdagloon: het vervolgdagloon, bedoeld in artikel 21b van de Wet op de arbeidsongeschiktheidsverzekering.

B

Artikel 2 wordt als volgt gewijzigd:

1. In het eerste lid, onderdeel b, wordt «lager is dan het minimumloon» vervangen door: lager is dan € 59,80.

2. In het tweede lid, onderdeel b, vervalt «(Stb. 1980, 1)».

3. In het tweede lid, onderdeel c, wordt «lager is dan 90% van het minimumloon» vervangen door: lager is dan € 54,61.

4. Het derde lid, onderdeel b, komt te luiden:

b. per dag een inkomen heeft dat lager is dan:

1°. indien hij 23 jaar of ouder is: € 46,12;

2°. indien hij 22 jaar is: € 35,29;

3°. indien hij 21 jaar is: € 29,64;

4°. indien hij 20 jaar is: € 24,76;

5°. indien hij 19 jaar is: € 21,14;

6°. indien hij 18 jaar is: € 19,06.

5. Er wordt een lid toegevoegd, luidende:

 • 6. Zolang een gehuwde of ongehuwde de leeftijd van 18 jaar nog niet heeft bereikt, heeft hij geen recht op toeslag.

C

Aan artikel 5 wordt een lid toegevoegd, luidende:

 • 3. Indien bij samenloop van loondervingsuitkeringen op grond van enig handelen of nalaten van betrokkene dat hem redelijkerwijs kan worden verweten een of meer van de loondervingsuitkeringen gedeeltelijk worden geweigerd of niet tot uitbetaling komen, wordt voor de toepassing van deze wet en de daarop berustende bepalingen het inkomen in aanmerking genomen alsof die weigering niet heeft plaatsgevonden respectievelijk alsof die uitbetaling heeft plaatsgevonden.

D

Paragraaf 2 van hoofdstuk II komt te luiden:

§ 2. De hoogte van de toeslag

Artikel 8
 • 1. Voor de persoon, bedoeld in artikel 2, eerste lid, is de toeslag gelijk aan het verschil tussen € 59,80 en het inkomen per dag.

 • 2. Voor de persoon, bedoeld in artikel 2, tweede lid, is de toeslag gelijk aan het verschil tussen € 54,61 en het inkomen per dag.

 • 3. Voor de persoon, bedoeld in artikel 2, derde lid, is de toeslag gelijk aan het verschil tussen het in artikel 2, derde lid, onderdeel b, bij de leeftijd van die persoon genoemd bedrag en het inkomen per dag.

Artikel 8a
 • 1. De toeslag bedraagt niet meer dan het verschil tussen het dagloon, vervolgdagloon of de grondslag waarnaar de loondervingsuitkering is berekend, en de loondervingsuitkering, voor:

  a. de persoon, bedoeld in artikel 2, eerste lid;

  b. de persoon, bedoeld in artikel 2, tweede lid, indien het dagloon, vervolgdagloon of de grondslag waarnaar de loondervingsuitkering is berekend, lager is dan € 54,61;

  c. de persoon, bedoeld in artikel 2, derde lid, indien het dagloon, vervolgdagloon of de grondslag waarnaar de loondervingsuitkering is berekend, lager is dan het in artikel 2, derde lid, onderdeel b, bij de leeftijd van die persoon genoemd bedrag.

 • 2. Voor de toepassing van het eerste lid wordt de in het dagloon, vervolgdagloon of grondslag waarnaar de loondervingsuitkering is berekend, begrepen vakantiebijslag niet in aanmerking genomen.

 • 3. Voor de toepassing van het eerste lid wordt bij een persoon ten aanzien van wie artikel 47, tweede lid, van de Werkloosheidswet toepassing heeft gevonden, een loondervingsuitkering in aanmerking genomen als ware dat artikel niet van toepassing.

 • 4. Bij algemene maatregel van bestuur kan worden bepaald dat voor de toepassing van het eerste lid ander inkomen dan de loondervingsuitkering wordt gelijkgesteld met de op het dagloon, vervolgdagloon of de grondslag waarnaar de loondervingsuitkering is berekend, in mindering te brengen loondervingsuitkering.

Artikel 9
 • 1. De in de artikelen 2, 8 en 8a genoemde bedragen worden gewijzigd overeenkomstig de wijze en met ingang van de dag waarop de bedragen, genoemd in hoofdstuk 3 van de Wet werk en bijstand, worden gewijzigd. De herziene bedragen treden voor de in artikel 8 genoemde bedragen in de plaats.

 • 2. Van de herziene bedragen, bedoeld in het eerste lid, wordt door Onze Minister mededeling gedaan in de Staatscourant.

E

Na het bij de Wet Invoering en financiering Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen ingevoegde artikel 44 wordt een artikel ingevoegd, luidende:

Artikel 44a

 • 1. De artikelen 24, 48 en 64a van de Invoeringswet stelselherziening sociale zekerheid en de daarop rustende bepalingen zoals deze luidden op 31 december 2007 blijven tot 1 maart 2008 van toepassing op de persoon die:

  a. op 31 december 2007 recht had op een verhoging van zijn uitkering op grond van de artikelen 24, 48 of 64a van de Invoeringswet stelselherziening sociale zekerheid, en

  b. op 1 januari 2008 geen recht heeft op een toeslag.

 • 2. Artikel 64a van de Invoeringswet stelselherziening sociale zekerheid en deze wet en de op dat artikel en deze wet rustende bepalingen zoals deze luidden op 31 december 2007 blijven van toepassing tot de dag waarop het recht op ziekengeld is geëindigd, maar uiterlijk tot 1 maart 2008 op de persoon die:

  a. op 31 december 2007 recht had op een verhoging van zijn uitkering op grond van artikel 64a van de Invoeringswet stelselherziening sociale zekerheid;

  b. op 31 december 2007 geen recht had op een toeslag, en

  c. op 1 januari 2008 recht zou hebben op een toeslag.

F

Het bij de Wet van 7 december 2006, houdende overgangsrecht inzake de beëindiging van het recht op toeslag op grond van de Toeslagenwet binnen de Europese Unie, de Europese Economische Ruimte en Zwitserland (Stb. 695) ingevoegde artikel 44 wordt vernummerd tot artikel 44b.

ARTIKEL II. WIJZIGING VAN DE INVOERINGSWET NIEUWE EN GEWIJZIGDE ARBEIDSONGESCHIKTHEIDSHEIDSREGELINGEN

In de Invoeringswet nieuwe en gewijzigde arbeidsongeschiktheidsheidsregelingen wordt na artikel IX een artikel ingevoegd, luidende:

ARTIKEL IXA OVERGANGSRECHT AAW EN WAO

 • 1. In dit artikel wordt verstaan onder arbeidsongeschiktheidsuitkering: een uitkering op grond van de Algemene Arbeidsongeschiktheidswet of de Wet op de arbeidsongeschiktheidsverzekering of beide wetten.

 • 2. De artikelen 5, 12, tweede tot en met vierde lid, en 23, van de Algemene Arbeidsongeschiktheidswet en de artikelen 18, 21, tweede tot en met vierde lid, en 32 van de Wet op de arbeidsongeschiktheidsverzekering, zoals die artikelen luidden op de dag, voorafgaande aan die waarop de wet van 6 november 1986, houdende nadere wijziging van de Algemene Arbeidsongeschiktheidswet en de Wet op de arbeidsongeschiktheidsverzekering (nadere regeling in verband met verminderde gelegenheid tot het verkrijgen van arbeid) in werking is getreden, blijven van toepassing op de persoon die op die dag recht had op een arbeidsongeschiktheidsuitkering en op die dag de leeftijd van 35 jaar heeft bereikt.

 • 3. De artikelen 5, 12, tweede tot en met vierde lid, en 23 van de Algemene Arbeidsongeschiktheidswet, zoals die artikelen luidden op de dag, voorafgaande aan die, waarop de wet van 6 november 1986, houdende nadere wijziging van de Algemene Arbeidsongeschiktheidswet en de Wet op de arbeidsongeschiktheidsverzekering (nadere regeling in verband met verminderde gelegenheid tot het verkrijgen van arbeid) in werking is getreden, blijven van toepassing op de persoon, die op die dag recht had op een arbeidsongeschiktheidsuitkering op grond van artikel 6, eerste lid, onderdeel b, van die wet.

 • 4. Vanaf de datum dat de Wet terugdringing beroep op de arbeidsongeschiktheidsregelingen (Stb. 1993, 412) in werking is getreden vinden de voorgaande leden nog slechts toepassing met betrekking tot personen die op die datum de leeftijd van 45 jaar hebben bereikt.

 • 5. De uitkeringsgerechtigde op grond van de Wet op de arbeidsongeschiktheidsverzekering, die zowel op 31 december 1986, als op 1 januari 1987, recht had op een uitkering op grond van die wet, berekend naar een arbeidsongeschiktheid van 55 tot 65% of 65 tot 80%, heeft, zolang hij in dezelfde arbeidsongeschiktheidsklasse blijft ingedeeld, in afwijking artikel 21, tweede lid, van die wet, recht op een uitkering die per dag, de zaterdagen en de zondagen niet meegerekend, bedraagt bij een arbeidsongeschiktheid van: 55–65%: 44% van 100/108 maal het dagloon of het vervolgdagloon 65–80%: 57% van 100/108 maal het dagloon of het vervolgdagloon.

 • 6. Voor de toepassing van het vijfde lid wordt te rekenen vanaf 30 januari 1986 een herziening van een uitkering als bedoeld in artikel 38 van de Wet op de arbeidsongeschiktheidsverzekering geacht niet te hebben plaatsgevonden, indien de uitkeringsgerechtigde binnen 48 weken na de herziening weer wordt ingedeeld in dezelfde arbeidsongeschiktheidsklasse als voor die herziening.

ARTIKEL III. WIJZIGING VAN DE WERKLOOSHEIDSWET

De Werkloosheidswet wordt als volgt gewijzigd:

A

Na artikel 17b wordt een artikel ingevoegd, luidende:

Artikel 17c

 • 1. De persoon die op de dag, onmiddellijk voorafgaande aan de eerste dag van werkloosheid, werknemer in de zin van deze wet was en die in de periode van 36 weken, bedoeld in artikel 17, gelegen vóór 1 januari 1987, arbeid heeft verricht als werknemer in de zin van de Werkloosheidswet of de Wet Werkloosheidsvoorziening zoals die wetten luidden op 31 december 1986, dan wel zijn militaire dienstplicht of in plaats daarvan vervangende dienst heeft vervuld, wordt met betrekking tot de weken waarin hij deze arbeid heeft verricht beschouwd als werknemer in de zin van deze wet.

 • 2. De persoon die op de dag, onmiddellijk voorafgaande aan de eerste dag van werkloosheid, werknemer in de zin van deze wet was en die in de periode van 36 weken, bedoeld in artikel 17, vanaf 1 januari 1987, arbeid heeft verricht in een arbeidsverhouding ter zake waarvan hem door het Rijk invaliditeitspensioen is verzekerd, wordt met betrekking tot de weken waarin hij deze arbeid heeft verricht beschouwd als werknemer in de zin van deze wet.

 • 3. Artikel 17a is van overeenkomstige toepassing met betrekking tot het eerste en tweede lid.

 • 4. Ten aanzien van de persoon die op 31 december 1986 recht had op een uitkering op grond van de Algemene Arbeidsongeschiktheidswet of de Wet op de arbeidsongeschiktheidsverzekering of beide wetten, en die op het tijdstip waarop de arbeidsongeschiktheid intrad werknemer was in de zin van de Werkloosheidswet zoals die wet luidde op 31 december 1986, zijn het eerste en het derde lid van overeenkomstige toepassing.

B

Na artikel 42b wordt een artikel ingevoegd, luidende:

Artikel 42c

 • 1. De persoon die op de dag, onmiddellijk voorafgaande aan de eerste dag van werkloosheid, werknemer in de zin van deze wet was, wordt voor de toepassing van de artikelen 42 en 42a als werknemer in de zin van deze wet beschouwd gedurende de periode waarin hij:

  a. voor 1 januari 1987 als werknemer in de zin van de Werkloosheidswet of de Wet Werkloosheidsvoorziening zoals die wetten luidden op 31 december 1986 in dienstbetrekking heeft gestaan dan wel zijn militaire dienstplicht of in plaats daarvan vervangende dienst heeft vervuld;

  b. vanaf 1 januari 1987 een arbeidsverhouding had ter zake waarvan hem door het Rijk invaliditeitspensioen was verzekerd.

 • 2. Ten aanzien van de persoon, bedoeld in artikel 17c, vierde lid, is het eerste lid, onderdeel a, van overeenkomstige toepassing.

C

Na artikel 130q wordt een artikel ingevoegd, luidende:

Artikel 130r

 • 1. Ten aanzien van degene die overheidswerknemer is, in de zin van artikel 1, onderdeel l, onder 1, van de Wet overheidspersoneel onder de werknemersverzekeringen, uit hoofde van zijn arbeidsverhouding tot de Stichting Pensioenfonds ABP of een lichaam als bedoeld in artikel 2, eerste lid, van de Wet privatisering ABP, niet zijnde het Rijk, een provincie, gemeente, waterschap, veenschap of veenpolder, kunnen bij algemene maatregel van bestuur voorschriften worden gegeven omtrent zijn ten laste van die stichting of dat lichaam komende aanspraken bij werkloosheid.

 • 2. Het eerste lid is niet van toepassing op degene, die overheidswerknemer is uit hoofde van zijn arbeidsverhouding tot een lichaam als bedoeld in artikel 2, eerste lid, onderdelen b tot en met e, van de Wet privatisering ABP, mits zodanig lichaam krachtens subsidievoorwaarden voorschriften als bedoeld in het eerste lid toepast.

 • 3. Bij de in het eerste lid bedoelde algemene maatregel van bestuur kunnen voorschriften worden gegeven omtrent aanspraken bij werkloosheid ten laste van een lichaam als bedoeld in dat lid van degene die op 31 december 1986 een aanspraak op uitkering ontleent aan de algemene maatregel van bestuur op grond van artikel 6, derde lid, van de Werkloosheidswet zoals die wet luidde op 31 december 1986.

 • 4. Dit artikel vervalt met ingang van 1 januari 2010.

ARTIKEL IV. WIJZIGING GRONDSLAG

Na de inwerkingtreding van artikel III, onderdeel C, van deze wet berust het Besluit van 29 december 1986, houdende vaststelling van een algemene maatregel van bestuur als bedoeld in artikel 10 van de Invoeringswet stelselherziening sociale zekerheid (Stb. 686) op artikel 130r van de Werkloosheidswet.

ARTIKEL V. INTREKKING VAN DE INVOERINGSWET STELSELHERZIENING SOCIALE ZEKERHEID

De Invoeringswet stelselherziening sociale zekerheid wordt ingetrokken.

ARTIKEL VI. INWERKINGTREDING

De artikelen van deze wet treden in werking op een bij koninklijk besluit te bepalen tijdstip, dat voor verschillende artikelen of onderdelen daarvan verschillend kan worden vastgesteld, en kunnen terugwerken tot en met een in dat besluit te bepalen tijdstip, dat voor de verschillende artikelen of onderdelen daarvan verschillend kan worden vastgesteld.

Lasten en bevelen dat deze in het Staatsblad zal worden geplaatst en dat alle ministeries, autoriteiten, colleges en ambtenaren wie zulks aangaat, aan de nauwkeurige uitvoering de hand zullen houden.

histnoot

Gegeven te

Tavarnelle, 21 juli 2007

Beatrix

De Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid,

J. P. H. Donner

Uitgegeven de dertigste augustus 2007

De Minister van Justitie,

E. M. H. Hirsch Ballin


XHistnoot

Kamerstuk 30 937