Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriekDatum ondertekening
Ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en MilieubeheerStaatsblad 2007, 295AMvB

Besluit van 21 augustus 2007, houdende vaststelling van het tijdstip van inwerkingtreding van de Aanpassingswet handel in emissierechten, het Aanpassingsbesluit handel in emissierechten I en het Aanpassingsbesluit handel in emissierechten II

Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Op de voordracht van Onze Minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer van 16 augustus 2007, nr. DJZ2007074377, Directie Juridische Zaken, Afdeling Wetgeving;

Gelet op artikel IV, eerste lid, van de Aanpassingswet handel in emissierechten, artikel III, eerste lid, van het Aanpassingsbesluit handel in emissierechten I en artikel II van het Aanpassingsbesluit handel in emissierechten II;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Enig Artikel

Met ingang van 1 september 2007 treden in de hieronder aangegeven volgorde in werking:

a. de Aanpassingswet handel in emissierechten;

b. het Aanpassingsbesluit handel in emissierechten I;

c. het Aanpassingsbesluit handel in emissierechten II.

Onze Minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer is belast met de uitvoering van dit besluit dat met de daarbij behorende nota van toelichting in het Staatsblad zal worden geplaatst.

’s-Gravenhage, 21 augustus 2007

Beatrix

De Minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer,

J. M. Cramer

Uitgegeven de achtentwintigste augustus 2007

De Minister van Justitie,

E. M. H. Hirsch Ballin

NOTA VAN TOELICHTING

Het onderhavige besluit regelt de inwerkingtreding van de Aanpassingswet handel in emissierechten, het Aanpassingsbesluit handel in emissierechten I en het Aanpassingsbesluit handel in emissierechten II.

Deze aanpassingsregelgeving treedt in werking met ingang van 1 september 2007. Het experiment met vaste inwerkingtredingsdata en redelijke invoeringstermijnen op het terrein van onder meer de milieuwetgeving biedt daarvoor ruimte. Dit experimentele systeem is beschreven in een brief van de Ministers van Financiën en van Justitie van 1 februari 2007 (Kamerstukken II 2006/07, 29 515, nr. 181). Onder de reikwijdte van het systeem valt wet- en regelgeving met effecten voor bedrijven en instellingen, waarbij met name de vraag van belang is of bedrijven en instellingen kosten moeten maken om bedrijfsprocessen of de organisatie aan te passen aan nieuwe wet- en regelgeving (blz. 3). Voor het Ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer is de invoering van Europese regelgeving uitdrukkelijk als uitzondering op eerdergenoemd systeem geformuleerd (blz. 7).

Hier is sprake van implementatie van Europese regelgeving. Om te beginnen wordt in dit verband gewezen op de Beschikking van de Commissie van de Europese Gemeenschappen tot vaststelling van richtsnoeren voor de bewaking en rapportage van de emissies van broeikasgassen overeenkomstig Richtlijn 2003/87/EG van het Europees Parlement en de Raad. Deze beschikking is in de zomer van 2007 vastgesteld ter vervanging van een eerdere beschikking van 29 januari 2004.1 De beschikking moet voor 1 januari 2008 zijn omgezet in nationale regelgeving. De beschikking geeft regels voor de emissievergunning, waarvan het belangrijkste onderdeel het monitoringsplan is. Het doel van het monitoringsplan is het verschaffen van inzicht in de wijze waarop de monitoring van CO2-emissies binnen de inrichting plaatsvindt. De beschikking wordt geïmplementeerd in de gewijzigde Regeling monitoring handel in emissierechten in samenhang met het Aanpassingsbesluit handel in emissierechten I. Om de Nederlandse emissieautoriteit gelegenheid te geven de emissievergunningen tijdig aan de nieuwe regelgeving aan te passen, is het noodzakelijk het Aanpassingsbesluit handel in emissierechten I met ingang van 1 september 2007 in werking te laten treden.

Daarnaast is inwerkingtreding van de Aanpassingswet handel in emissierechten en het Aanpassingsbesluit handel in emissierechten II nodig voor de vaststelling van het nationale toewijzingsbesluit broeikasgasemissierechten 2008–2012, die naar verwachting eind 2007 zal plaatsvinden. Deze aanpassingsregelgeving wijzigt met name de reikwijdte van het systeem van handel in broeikasgasemissierechten en bepaalt zo welke inrichtingen in aanmerking komen voor toewijzing van broeikasgasemissierechten voor de planperiode 2008–2012.

De Minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer,

J. M. Cramer


XNoot
1

PbEU L 59.