Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriekDatum ondertekening
Ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en MilieubeheerStaatsblad 2007, 216AMvB

Besluit van 6 juni 2007, houdende vaststelling van het tijdstip van inwerkingtreding van het Besluit energieprestatie gebouwen

Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Op de voordracht van Onze Minister voor Wonen, Wijken en Integratie van 1 juni 2007, nr. DJZ2007049270, Directie Juridische Zaken, Afdeling Wetgeving;

Gelet op artikel 4.2 van het Besluit energieprestatie gebouwen;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Enig Artikel

  • 1. Het Besluit energieprestatie gebouwen treedt, met uitzondering van artikel 2.4, in werking met ingang van 1 januari 2008.

  • 2. Artikel 2.4 van het Besluit energieprestatie gebouwen treedt in werking met ingang van 1 januari 2009.

Onze Minister voor Wonen, Wijken en Integratie is belast met de uitvoering van dit besluit dat met de daarbij bijbehorende nota van toelichting in het Staatsblad zal worden geplaatst.

’s-Gravenhage, 6 juni 2007

Beatrix

De Minister voor Wonen, Wijken en Integratie,

C. P. Vogelaar

Uitgegeven de negentiende juni 2007

De Minister van Justitie,

E. M. H. Hirsch Ballin

NOTA VAN TOELICHTING

Algemeen

Dit besluit strekt tot vaststelling van het tijdstip waarop het Besluit energieprestatie gebouwen in werking treedt. Het Besluit energieprestatie gebouwen (Stb. 2006, 608) bevat de regelgeving die nodig is ter implementatie van richtlijn 2002/91/EG van het Europees Parlement en de Raad van 16 december 2002 betreffende de energieprestatie van gebouwen. In de ministeriële regeling op basis van dat besluit, de Regeling energieprestatie gebouwen, zijn de voorschriften uit dat besluit uitgewerkt. In die regeling en in de eerste wijziging van die regeling, waarmee enkele wijzigingen in het model-energieprestatiecertificaat zijn aangebracht, is bepaald dat deze in werking treden met ingang van het tijdstip waarop het Besluit energieprestatie gebouwen in werking treedt. Op 1 januari 2008 treden derhalve het Besluit energieprestatie gebouwen en de Regeling energieprestatie gebouwen alsmede de eerste wijziging van die regeling in werking.

Artikelsgewijs

In het eerste lid van het enig artikel is bepaald dat het Besluit energieprestatie gebouwen, met uitzondering van artikel 2.4, met ingang van 1 januari 2008 in werking treedt. In het tweede lid is bepaald dat artikel 2.4 van dat besluit op 1 januari 2009 in werking treedt. Hiermee treedt de in dat artikel opgenomen verplichting voor de eigenaar van een gebouw waarin een overheidsdienst is gevestigd pas een jaar na 1 januari 2008 in werking.

Op basis van het vijfde en zesde lid van artikel 2.1 van dat besluit, betekent de inwerkingtreding per 1 januari 2008 dat woningcorporaties die hun hele bezit in één keer certificeren hiervoor uitstel hebben tot 1 januari 2009.

De Minister voor Wonen, Wijken en Integratie,

C. P. Vogelaar