Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriekDatum ondertekening
Ministerie van Onderwijs, Cultuur en WetenschapStaatsblad 2007, 200Wet

Wet van 24 mei 2007 tot wijziging van onder meer de Wet studiefinanciering 2000 in verband met uitbreiding van de mogelijkheid met studiefinanciering in het buitenland te studeren en invoering van het collegegeldkrediet

Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten:

Alzo Wij in overweging genomen hebben, dat het wenselijk is dat meer studenten gedurende een kortere of langere periode in het buitenland kunnen studeren en dat een uitbreiding van de mogelijkheid met studiefinanciering in het buitenland te studeren daaraan kan bijdragen; dat het voorts wenselijk is in het hoger onderwijs een collegegeldkrediet in te voeren;

dat daartoe de Wet studiefinanciering 2000 dient te worden gewijzigd;

Zo is het, dat Wij, de Raad van State gehoord, en met gemeen overleg der Staten-Generaal, hebben goedgevonden en verstaan, gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze:

ARTIKEL I. WET STUDIEFINANCIERING 2000

In de Wet studiefinanciering 2000 worden de volgende wijzigingen aangebracht:

A

Artikel 1.1, eerste lid, wordt als volgt gewijzigd:

1. In de begripsomschrijvingen van afsluitend examen, opleiding niveau 1 of 2 en opleiding niveau 3 of 4 wordt «die Onze Minister heeft aangewezen ingevolge» telkens vervangen door: buiten Nederland als bedoeld in.

2. In alfabetische rangschikking wordt ingevoegd:

collegegeldkrediet: lening voor betaling van het collegegeld in het hoger onderwijs,

3. In de begripsomschrijving van hoger onderwijs vervalt het zinsdeel «voor zover de opleiding als hoger onderwijs is aangemerkt,».

B

Vervallen.

C

Artikel 2.12 vervalt.

D

Artikel 2.13 wordt als volgt gewijzigd:

1. Voor de tekst wordt de aanduiding «1.» geplaatst.

2. In het nieuwe eerste lid vervalt in onderdeel b «of», wordt in onderdeel c «.» vervangen door: «, of» en wordt een nieuw onderdeel d toegevoegd, luidende:

d. indien hij in het betreffende studiefinancieringstijdvak aanspraak maakt op een tegemoetkoming in de kosten voor de toegang tot het onderwijs of voor levensonderhoud, die door de voor de verstrekking van deze tegemoetkomingen verantwoordelijke autoriteit van een ander land wordt verstrekt.

3. Toegevoegd wordt een nieuw tweede lid, luidende:

 • 2. De aanspraak van een student die een opleiding volgt als bedoeld in artikel 2.14 vervalt over het tijdvak waarover hij de inlichtingen, bedoeld in artikel 9.2, eerste lid, niet verstrekt. Zolang hij die inlichtingen over een studiejaar niet verstrekt, heeft hij tevens geen aanspraak op studiefinanciering voor de daarop volgende studiejaren. Indien hij die inlichtingen alsnog verstrekt, herleeft de aanspraak.

E

Artikel 2.13a komt te luiden:

Artikel 2.13a. Buitenlandse opleidingen beroepsonderwijs

 • 1. Voor studiefinanciering kan een deelnemer in aanmerking komen die is ingeschreven voor het volgen van onderwijs aan een opleiding buiten Nederland:

  a. waarvan het niveau en de kwaliteit vergelijkbaar is met overeenkomstige Nederlandse opleidingen in de zin van de WEB en waarvan het afsluitend examen vergelijkbaar is met een afsluitend examen voor een opleiding in de zin van de WEB, en

  b. die overigens voldoet aan bij ministeriële regeling vastgestelde criteria.

 • 2. De IB-Groep stelt vast of een opleiding buiten Nederland voldoet aan de criteria, bedoeld in het eerste lid. De IB-Groep stelt tevens vast of de opleiding wordt aangemerkt als een opleiding niveau 1 of 2 of een opleiding niveau 3 of 4. De opleiding wordt aangemerkt als een opleiding niveau 1 of 2 onderscheidenlijk een opleiding niveau 3 of 4 indien deze vergelijkbaar is met een opleiding niveau 1 of 2 onderscheidenlijk een opleiding niveau 3 of 4.

 • 3. Dit artikel is niet van toepassing op deelnemers die op grond van artikel 2.2, tweede lid, slechts een tegemoetkoming in de kosten van de toegang tot het onderwijs ontvangen.

F

Artikel 2.14 komt te luiden:

Artikel 2.14. Buitenlandse opleidingen hoger onderwijs

 • 1. Dit artikel is uitsluitend van toepassing op studenten die na 31 augustus 2007 zijn ingeschreven voor het volgen van hoger onderwijs aan een opleiding buiten Nederland. Dit artikel is niet van toepassing op studenten die op grond van artikel 2.2, tweede lid, slechts een tegemoetkoming in de kosten van de toegang tot het onderwijs ontvangen.

 • 2. Voor studiefinanciering kan een student in aanmerking komen die:

  a. is ingeschreven voor het volgen van onderwijs aan een opleiding buiten Nederland, voorzover in Nederland voor een vergelijkbaar soort opleiding studiefinanciering wordt verstrekt, het niveau en de kwaliteit van de opleiding vergelijkbaar zijn met overeenkomstige opleidingen in de zin van de WHW en het afsluitend examen voor de opleiding vergelijkbaar is met een afsluitend examen voor overeenkomstige opleidingen in de zin van de WHW,

  b. is ingeschreven voor het volgen van onderwijs aan een opleiding buiten Nederland die, onverminderd onderdeel a, overigens voldoet aan bij ministeriële regeling vastgestelde criteria, en

  c. ten minste 3 jaren van de 6 jaren voorafgaand aan diens inschrijving aan die opleiding in Nederland heeft gewoond en gedurende deze periode rechtmatig verblijf heeft gehad.

 • 3. De IB-Groep stelt vast of een opleiding buiten Nederland voldoet aan de criteria, bedoeld in het tweede lid. Indien voor een vergelijkbare opleiding of vergelijkbaar geheel van een bacheloropleiding en een masteropleiding in Nederland de prestatiebeurs voor meer dan 4 jaren wordt verstrekt stelt de IB-Groep voor de betreffende opleiding buiten Nederland de duur van de prestatiebeurs vast op de duur van de periode gedurende welke studiefinanciering wordt verstrekt in de vorm van een prestatiebeurs voor die opleiding in Nederland. Indien de studielast van een vergelijkbare opleiding of vergelijkbaar geheel van een bacheloropleiding en een masteropleiding in Nederland minder dan 4 jaren betreft, stelt de IB-Groep de studielast van de opleiding buiten Nederland vast op de studielast van die opleiding in Nederland.

 • 4. Het tweede en derde lid van artikel 2.2 van de Wet inkomstenbelasting 2001 zijn van overeenkomstige toepassing op het tweede lid. Het tweede en derde lid van artikel 2.2 van de Wet inkomstenbelasting 2001 zijn, voor de toepassing van de eerste volzin, tevens van overeenkomstige toepassing op personen met een andere dan de Nederlandse nationaliteit.

G

Artikel 3.1 wordt als volgt gewijzigd:

1. Aan het eerste lid wordt na «of aanvullende lening» toegevoegd: en voor studenten ook uit collegegeldkrediet.

2. Aan het derde lid wordt na «voor een kalendermaand» toegevoegd: en voor studenten ook op basis van het collegegeldkrediet.

H

Artikel 3.2 wordt als volgt gewijzigd:

1. Aan het opschrift van artikel 3.2 wordt toegevoegd: deelnemer.

2. Het eerste lid komt te luiden:

 • 1. Het budget voor een deelnemer voor een kalendermaand is het totaal van:

  a. een normbedrag voor de kosten van levensonderhoud,

  b. een tegemoetkoming in de kosten van het lesgeld, en

  c. een reisvoorziening.

3. Het derde lid komt te luiden:

 • 3. De tegemoetkoming in de kosten van het lesgeld wordt voor een deelnemer vastgesteld op eentwaalfde deel van het op grond van artikel 5, tweede lid, van de Les- en cursusgeldwet vastgestelde of herziene bedrag van het lesgeld.

I

Na artikel 3.2 wordt een nieuw artikel 3.3 ingevoegd, luidende:

Artikel 3.3. Samenstelling maandbudget student

 • 1. Het budget voor een student voor een kalendermaand is het totaal van:

  a. een normbedrag voor de kosten van levensonderhoud, en

  b. een reisvoorziening.

 • 2. Dit budget kan worden verhoogd met:

  a. een toeslag voor een partner ingevolge artikel 3.4, of

  b. een toeslag voor een één-oudergezin ingevolge artikel 3.5.

 • 3. De bedragen zijn opgenomen in artikel 3.18.

J

In artikel 3.4, tweede lid, wordt «uitwonende studerende, bedoeld in artikel 3.18,» vervangen door: uitwonende deelnemer, bedoeld in artikel 3.18,.

K

Na artikel 3.16 wordt een nieuw artikel ingevoegd, luidende:

Artikel 3.16a. Collegegeldkrediet

 • 1. Het collegegeldkrediet is een lening die aan de student op aanvraag wordt toegekend.

 • 2. Het bedrag dat per maand kan worden geleend bedraagt ten hoogste eentwaalfde deel van het bedrag, genoemd in artikel 7.43, eerste lid, van de WHW. Indien het door de student voor een periode van twaalf maanden te betalen bedrag voor het volgen van hoger onderwijs hoger is dan het bedrag, genoemd in artikel 7.43, eerste lid, van de WHW, bedraagt het bedrag dat per maand kan worden geleend, in afwijking van de eerste volzin, ten hoogste eentwaalfde deel van het door de student voor een periode van twaalf maanden te betalen bedrag voor het volgen van hoger onderwijs.

 • 3. Het collegegeldkrediet bedraagt per maand maximaal vijftwaalfde deel van het in artikel 7.43, eerste lid, van de WHW genoemde bedrag.

L

Vervallen.

M

Artikel 3.18 komt te luiden:

Artikel 3.18. Overzicht normbedragen

De bedragen in onderstaande overzichten luiden per maand en zijn uitgedrukt in euro’s naar de maatstaf van 1 september 2007:

Overzicht 1. Maandbedragen
 

Hoger onderwijs

Beroepsonderwijs

Levensonderhoud

  

a. thuiswonend

€ 573,53

€ 438,67

b. uitwonend

€ 754,41

€ 619,55

Overzicht 2. Financieringsbronnen
 

Hoger onderwijs

Beroepsonderwijs

Basisbeurs (excl. toeslagen)

  

a. thuiswonend

€ 90,77

€ 71,57

b. uitwonend

€ 252,73

€ 233,53

Maximale aanvullende beurs/lening (of veronderstelde ouderlijke bijdrage)

  

a. thuiswonend

€ 206,25

€ 292,46

b. uitwonend

€ 225,17

€ 311,38

Basislening

€ 276,51

€ 155,89

Toeslag partner

€ 529,03

€ 529,03

Toeslag één-oudergezin

€ 423,34

€ 423,34

N

In de artikelen 4.17 en 4.20 wordt «die Onze Minister heeft aangewezen ingevolge» telkens vervangen door «buiten Nederland als bedoeld in» en wordt «hij heeft aangegeven» telkens vervangen door: de IB-Groep heeft vastgesteld.

O

Artikel 5.2 wordt als volgt gewijzigd:

1. Het opschrift komt te luiden: Vorm en duur studiefinanciering.

2. In het eerste lid wordt na «met uitzondering van» ingevoegd «het collegegeldkrediet,» en wordt na «genoemd in artikel 5.6,» ingevoegd: dan wel bedoeld in artikel 2.14, derde lid,.

3. Het derde lid komt te luiden:

 • 3. Studiefinanciering, met uitzondering van het collegegeldkrediet, wordt gedurende 36 maanden na de periode, bedoeld in het eerste lid, verstrekt in de vorm van een lening. Het bedrag dat per maand kan worden geleend, bedraagt in afwijking van de artikelen 3.1, derde lid, 3.2, 3.3, 3.13 en 3.18, naar de maatstaf van 1 januari 2007 € 809,93. Tevens kan een reisvoorziening worden verstrekt.

4. Toegevoegd wordt een nieuw lid, luidende:

 • 4. De basislening en de aanvullende lening kunnen gedurende de periode, bedoeld in het eerste lid, worden verstrekt. Het collegegeldkrediet kan gedurende de periode bedoeld in het eerste en derde lid worden verstrekt.

P

Artikel 5.4 vervalt.

Q t/m S

Vervallen.

T

Artikel 7.1 wordt als volgt gewijzigd:

1. In het eerste lid, onderdeel f, vervalt «of».

2. In het eerste lid, onderdeel g, wordt «.» vervangen door: , of.

3. Aan het eerste lid wordt na onderdeel g een onderdeel h toegevoegd, luidende:

h. de hoogte van het collegegeldkrediet wordt vastgesteld of gewijzigd.

U t/m W

Vervallen.

X

Na artikel 9.6a worden twee nieuwe artikelen ingevoegd, luidende:

Artikel 9.6b. Gegevensuitwisseling met landen binnen de Europese Economische Ruimte

 • 1. De IB-Groep kan de gegevens die bij haar bekend zijn als gevolg van de uitvoering van haar wettelijke taken verstrekken aan de voor de verstrekking van een tegemoetkoming in de kosten voor toegang tot het onderwijs of voor levensonderhoud voor studerenden verantwoordelijke autoriteit van een andere staat die partij is bij de Overeenkomst betreffende de Europese Economische Ruimte.

 • 2. De in het eerste lid bedoelde verantwoordelijke autoriteit toont voor de verstrekking van gegevens aan dat de studerende ten laste van die autoriteit een tegemoetkoming in de kosten voor de toegang tot het onderwijs of voor levensonderhoud heeft aangevraagd dan wel reeds ontvangt.

 • 3. De IB-Groep kan, voor de uitvoering van de wet, inlichtingen over een studerende die studiefinanciering aanvraagt danwel reeds ontvangt, opvragen bij het bevoegd gezag van een staat die partij is bij de Overeenkomst betreffende de Europese Economische Ruimte waar de studerende een opleiding wil gaan volgen of volgt met studiefinanciering op grond van artikel 2.14, eerste lid.

Artikel 9.6c. Gegevensuitwisseling met landen buiten de Europese Economische Ruimte

 • 1. De IB-Groep kan, overeenkomstig artikel 9.6b, gegevens, die bij haar bekend zijn als gevolg van de uitvoering van haar wettelijke taken, uitwisselen met een staat die geen partij is bij de Overeenkomst betreffende de Europese Economische Ruimte indien deze staat een passend beschermingsniveau als bedoeld in artikel 76 van de Wet bescherming persoonsgegevens waarborgt.

 • 2. Voor gegevensuitwisseling als bedoeld in artikel 9.6b met een staat die geen passend beschermingsniveau kan waarborgen, kan de IB-Groep een vergunning als bedoeld in artikel 77, tweede lid, van de Wet bescherming persoonsgegevens aanvragen bij Onze Minister van Justitie.

Y

In artikel 10.3, derde lid, wordt «artikel 3.2» vervangen door «de artikelen 3.2 en 3.3» en wordt «naar de maatstaf van 1 januari 2005 € 787,02» vervangen door: naar de maatstaf van 1 januari 2007 € 809,93.

Z

Vervallen.

Za

In artikel 11.1 vervalt «, 5.4».

AA

Artikel 12.1c komt te luiden:

Artikel 12.1c. Afwijking van artikel 2.14

 • 1. Dit artikel is uitsluitend van toepassing op studenten die voor 1 september 2007 zonder aanspraak op prestatiebeurs of visiebeurs buiten Nederland ingeschreven stonden voor het volgen van een hoger onderwijsopleiding en om deze reden niet kunnen voldoen aan de verblijfsvoorwaarde, genoemd in artikel 2.14, tweede lid.

 • 2. In afwijking van artikel 2.14, eerste en tweede lid, kan de student, bedoeld in het eerste lid, voor studiefinanciering voor het volgen van een opleiding die voldoet aan de criteria, bedoeld in artikel 2.14, tweede lid, in aanmerking komen als hij ten minste 3 jaren van de 6 jaren voorafgaand aan de inschrijving aan de opleiding, bedoeld in het eerste lid, in Nederland heeft gewoond.

 • 3. Voor de toepassing van het tweede lid wordt onder hoger onderwijsopleiding tevens verstaan een opleiding als bedoeld in artikel 2.12, zoals dat luidde op 31 augustus 2007.

BB

Vervallen.

CC

Na artikel 12.1b wordt een nieuw artikel ingevoegd, luidende:

Artikel 12.1ba. Aanspraken op grond van de artikelen 2.12 en 5.4 en afwijking van artikel 2.14

Op een student die voor 1 september 2007 voor het volgen van hoger onderwijs buiten Nederland studiefinanciering ontving, blijven de artikelen 2.12, 2.14 en 5.4, zoals die luidden op 31 augustus 2007, van toepassing zolang hij zonder onderbreking studiefinanciering geniet.

DD

Na artikel 12.2 wordt een nieuw artikel ingevoegd, luidende:

Artikel 12.3. Afwijking van artikel 3.21 in het studiejaar 2007–2008

In afwijking van artikel 3.21, tweede lid, kan een student die voor 1 september 2007, zonder aanspraak op studiefinanciering of visiebeurs, reeds ingeschreven stond voor het volgen van hoger onderwijs buiten Nederland, met terugwerkende kracht tot uiterlijk 1 september 2007 aanspraak maken op studiefinanciering voor het volgen van hoger onderwijs buiten Nederland, indien hij uiterlijk 31 augustus 2008 hiertoe een aanvraag indient.

ARTIKEL II

Vervallen.

ARTIKEL III. WET TEGEMOETKOMING ONDERWIJSBIJDRAGE EN SCHOOLKOSTEN

In de Wet tegemoetkoming onderwijsbijdrage en schoolkosten worden de volgende wijzigingen aangebracht:

A

Artikel 5.4 komt te luiden:

Artikel 5.4. Tegemoetkoming schoolkosten

De tegemoetkoming in de schoolkosten bedraagt naar de maatstaf van 1 januari 2007 € 639,84.

B

In artikel 11.1 wordt na «genoemd in de artikelen 2.23, tweede lid, 3.5, 4.3, 4.6,» ingevoegd: 5.4,.

ARTIKELEN IV T/M VI

Vervallen.

ARTIKEL VII. BELASTINGPLAN 2007

In het Belastingplan 2007 vervallen artikel I, onderdelen I, J en R, en artikel XXVII, achtste lid.

ARTIKEL VIII. WET INKOMSTENBELASTING 2001

In de Wet inkomstenbelasting 2001 worden de volgende wijzigingen aangebracht:

A

1. Artikel 6.29, eerste lid, wordt, onder vernummering van het tweede en het derde lid tot derde en vierde lid, vervangen door:

 • 1. Scholingsuitgaven voor een opleiding of studie waarvoor de belastingplichtige aanspraak heeft op studiefinanciering volgens de Wet studiefinanciering 2000, komen voor een studerende in het beroepsonderwijs voor elke maand dat in het kalenderjaar aanspraak op studiefinanciering bestaat, in aanmerking tot een bedrag van € 47 vermeerderd met het bedrag aan de tegemoetkoming in de kosten van het lesgeld, bedoeld in artikel 3.2, eerste lid, onderdeel b, van die wet, indien deze scholingsuitgaven niet meer bedragen dan het tweevoud van de som van deze bedragen. In het geval waarin deze scholingsuitgaven meer bedragen dan het tweevoud van de in de eerste volzin bedoelde som, wordt een bedrag ter grootte van die som niet in aanmerking genomen als scholingsuitgaven.

 • 2. Scholingsuitgaven voor een opleiding of studie waarvoor de belastingplichtige aanspraak heeft op studiefinanciering volgens de Wet studiefinanciering 2000, komen voor een studerende in het hoger onderwijs voor elke maand dat in het kalenderjaar aanspraak op studiefinanciering bestaat, in aanmerking tot een bedrag van € 54 vermeerderd met 1/12 gedeelte van het bedrag aan collegegeld, bedoeld in artikel 7.43 van de Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek, indien deze scholingsuitgaven niet meer bedragen dan het tweevoud van de som van deze bedragen. In het geval waarin deze scholingsuitgaven meer bedragen dan het tweevoud van de in de eerste volzin bedoelde som, wordt een bedrag ter grootte van die som niet in aanmerking genomen als scholingsuitgaven.

B

In artikel 6.30, tweede lid, wordt «artikel 6.29, eerste lid, op grond van artikel 6.29, derde lid,» vervangen door: artikel 6.29, eerste of tweede lid, op grond van artikel 6.29, vierde lid.

C

In artikel 10.1, eerste volzin, wordt «6.24, 6.36» vervangen door: 6.24, 6.29, 6.36.

ARTIKEL IX. INWERKINGTREDING

Deze wet treedt in werking op een bij koninklijk besluit te bepalen tijdstip, dat voor de verschillende artikelen of onderdelen daarvan verschillend kan worden vastgesteld.

Lasten en bevelen dat deze in het Staatsblad zal worden geplaatst en dat alle ministeries, autoriteiten, colleges en ambtenaren wie zulks aangaat, aan de nauwkeurige uitvoering de hand zullen houden.

histnoot

Gegeven te

’s-Gravenhage, 24 mei 2007

Beatrix

De Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap,

R. H. A. Plasterk

Uitgegeven de twaalfde juni 2007

De Minister van Justitie,

E. M. H. Hirsch Ballin


XHistnoot

Kamerstuk 30 933