Besluit van 21 mei 2007, houdende het tijdstip van inwerkingtreding van een aantal bepalingen met betrekking tot de wijziging van de Natuurschoonwet 1928 en van het Rangschikkingsbesluit Natuurschoonwet 1928

Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Op de voordracht van Onze Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit van 14 mei 2007, nr. TRCJZ/2007/1499, Directie Juridische Zaken, gedaan mede namens de Staatssecretaris van Financiën;

Gelet op de artikelen VI, eerste lid, en X, vijfde lid, van de Wet van 14 december 2000 tot wijziging van de Wet op belastingen van rechtsverkeer, de Natuurschoonwet 1928, de Wet op de loonbelasting 1964, de Wet op de vennootschapsbelasting 1969 en de Coördinatiewet Sociale Verzekering en op artikel II van het Besluit van 10 april 2007 houdende wijziging van het Rangschikkingsbesluit Natuurschoonwet 1928 (verruiming definitie natuurterrein en regeling rangsschikking aangrenzende onroerende zaken);

Hebben goedgevonden en verstaan:

Artikel 1

Artikel II, onderdelen A, B, C, D, E, F, H, eerste volzin, en IA, van de Wet van 14 december 2000 tot wijziging van de Wet op belastingen van rechtsverkeer, de Natuurschoonwet 1928, de Wet op de loonbelasting 1964, de Wet op de vennootschapsbelasting 1969 en de Coördinatiewet Sociale Verzekering (stb. 2000, 551) treedt in werking met ingang van 1 juni 2007.

Artikel 2

Het Besluit van 10 april 2007 houdende wijziging van het Rangschikkingsbesluit Natuurschoonwet 1928 (verruiming definitie natuurterrein en regeling rangsschikking aangrenzende onroerende zaken) (Stb. 2007, 162) treedt in werking met ingang van 1 juni 2007.

Artikel 3

Het tijdstip, bedoeld in artikel VI, eerste lid, van de Wet van 14 december 2000 tot wijziging van de Wet op de belastingen van rechtsverkeer, de Natuurschoonwet 1928, de Wet op de loonbelasting 1964, de Wet op de vennootschapsbelasting 1969 en de Coördinatiewet Sociale Verzekering, is 1 juni 2009.

Onze Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit en de Staatssecretaris van Financiën zijn belast met de uitvoering van dit besluit dat in het Staatsblad zal worden geplaatst.

’s-Gravenhage, 21 mei 2007

Beatrix

De Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit,

G. Verburg

De Staatssecretaris van Financiën,

J. C. de Jager

Uitgegeven de dertigste mei 2007

De Minister van Justitie,

E. M. H. Hirsch Ballin

Naar boven