Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriekDatum ondertekening
Ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en MilieubeheerStaatsblad 2007, 183AMvB

Besluit van 11 mei 2007 tot intrekking van het Veiligheidsinformatiebladenbesluit Wet milieugevaarlijke stoffen en aanpassing van enkele op de Wet milieubeheer berustende besluiten in verband met het in werking treden van de EG-verordening registratie, evaluatie en autorisatie van chemische stoffen (REACH)

Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Op de voordracht van Onze Minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer van 24 november 2006, nr. DJZ2006327750, Directie Juridische Zaken, Afdeling Wetgeving, gedaan in overeenstemming met Onze Ministers en de staatssecretarissen wie het mede aangaat;

Gelet op de verordening (EG) nr. 1907/2006 van het Europees Parlement en de Raad van 18 december 2006 inzake de registratie en beoordeling van en de autorisatie en beperkingen ten aanzien van chemische stoffen (REACH), tot oprichting van een Europees Agentschap voor chemische stoffen, houdende wijziging van Richtlijn 1999/45/EG en houdende intrekking van Verordening (EEG) nr. 793/93 van de Raad en Verordening (EG) nr. 1488/94 van de Commissie alsmede Richtlijn 76/769/EEG van de Raad en de Richtlijnen 91/155/EEG, 93/67/EEG, 93/105/EG en 2000/21/EG van de Commissie (PbEU L 396), de Uitvoeringswet EG-verordening registratie, evaluatie en autorisatie van chemische stoffen (REACH) en de artikelen 1.1, derde lid, 8.40, 8.41 en 8.42 van de Wet milieubeheer, de artikelen 1, 1a, 2a, 2b, 2c en 31, vierde lid, van de Wet verontreiniging oppervlaktewateren, artikel 13 van de Bestrijdingsmiddelenwet 1962, de artikelen 72 en 93 van de Wet bodembescherming, artikel 3, eerste lid, van de Wet op de medische hulpmiddelen en artikel 74c van het Wetboek van Strafrecht;

De Raad van State gehoord (advies van 4 december 2006, nr. W08.06.0520/V);

Gezien het nader rapport van Onze Minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer van 4 mei 2007, nr. DJZ 2007039888, Directie Juridische Zaken, Afdeling Wetgeving, uitgebracht mede namens Onze Ministers en de staatssecretarissen wie het mede aangaat;

Hebben goedgevonden en verstaan:

ARTIKEL I

Het Veiligheidsinformatiebladenbesluit Wet milieugevaarlijke stoffen wordt ingetrokken.

ARTIKEL II

In de bijlage bij het Besluit bouw- en houtbedrijven milieubeheer, het Besluit horeca-, sport- en recreatie-inrichtingen milieubeheer, het Besluit inrichtingen voor motorvoertuigen milieubeheer, het Besluit jachthavens, het Besluit landbouw milieubeheer, het Besluit mobiel breken bouw- en sloopafval milieubeheer, het Besluit opslag- en transportbedrijven milieubeheer, het Besluit woon- en verblijfsgebouwen milieubeheer, in bijlage 1 bij het Besluit textielreinigingsbedrijven milieubeheer en in bijlage 2 bij het Besluit detailhandel en ambachtsbedrijven milieubeheer, het Besluit glastuinbouw en het Besluit voorzieningen en installaties milieubeheer, komt in onderdeel A de omschrijving van het begrip «veiligheidsinformatieblad» te luiden: een veiligheidsinformatieblad als bedoeld in artikel 31 van de EG-verordening registratie, evaluatie en autorisatie van chemische stoffen.

ARTIKEL III

In artikel 2, tweede lid, onder e, van het Kennisgevingsbesluit Wet milieugevaarlijke stoffen wordt «het Veiligheidsinformatiebladenbesluit Wet milieugevaarlijke stoffen» vervangen door: artikel 31 van de EG-verordening registratie, evaluatie en autorisatie van chemische stoffen.

ARTIKEL IV

In de bijlage bij het Besluit in-vitro diagnostica wordt in onderdeel 1, onderdeel B, onderdeel 8.3, laatste volzin, «De bepalingen van voornoemde richtlijnen» vervangen door: De bepalingen van de EG-verordening registratie, evaluatie en autorisatie van chemische stoffen, bedoeld in artikel 1.1 van de Wet milieubeheer.

ARTIKEL V

De bijlage, bedoeld in artikel 2 van het Transactiebesluit milieudelicten, wordt als volgt gewijzigd:

1. De aanhef van onderdeel «Nummers M 425 – M 426» komt te luiden:

Nummers M 425 – M 426: Veiligheidsinformatiebladen als bedoeld in de EG-verordening registratie, evaluatie en autorisatie van chemische stoffen (REACH).

2. In nummer M 425 wordt «2, eerste lid, VBWMS j° 24 WMS» vervangen door: 31, eerste lid, REACH.

3. In nummer M 426 wordt «2, vierde lid, VBWMS j° 24 WMS» vervangen door: 31, vijfde lid, REACH.

ARTIKEL VI

Dit besluit treedt in werking op het tijdstip waarop artikel I, onderdeel A, van de Uitvoeringswet EG-verordening registratie, evaluatie en autorisatie van chemische stoffen (REACH) in werking treedt.

Lasten en bevelen dat dit besluit met de daarbij behorende nota van toelichting in het Staatsblad zal worden geplaatst.

histnoot

’s-Gravenhage, 11 mei 2007

Beatrix

De Minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer,

J. M. Cramer

Uitgegeven de dertigste mei 2007

De Minister van Justitie,

E. M. H. Hirsch Ballin

NOTA VAN TOELICHTING

Algemeen

Op 1 juni 2007 treden onder meer artikel 31 en Bijlage II van de verordening (EG) nr. 1907/2006 van het Europees Parlement en de Raad van 18 december 2006 inzake de registratie en beoordeling van en de autorisatie en beperkingen ten aanzien van chemische stoffen (REACH), tot oprichting van een Europees Agentschap voor chemische stoffen, houdende wijziging van Richtlijn 1999/45/EG en houdende intrekking van Verordening (EEG) nr. 793/93 van de Raad en Verordening (EG) nr. 1488/94 van de Commissie alsmede Richtlijn 76/769/EEG van de Raad en de Richtlijnen 91/155/EEG, 93/67/EEG, 93/105/EG en 2000/21/EG van de Commissie (PbEU L 396)(hierna: REACH-verordening) in werking.

Op grond van artikel 31 en Bijlage II van de REACH-verordening wordt (onder meer de inhoud van) het veiligheidsinformatieblad voorgeschreven, dat thans is geregeld in het Veiligheidsinformatiebladenbesluit Wet milieugevaarlijke stoffen (VIB WMS). Het VIB WMS is dientengevolge ingetrokken. Ook is de begripsbepaling van «veiligheidsinformatieblad» gewijzigd.

De Minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer is primair verantwoordelijk voor de uitvoering van de REACH-verordening. Het begrip «veiligheidsinformatieblad» komt evenwel ook voor in besluiten, die (mede) onder verantwoordelijkheid van of in samenspraak met andere bewindspersonen tot stand zijn gebracht. In samenvattende zin wordt in de aanhef gesproken van «in overeenstemming met Onze Ministers en de staatssecretarissen wie het mede aangaat». Dit betreft de volgende ministers of staatssecretarissen:1

Besluit glastuinbouw

De Staatssecretaris van Verkeer en Waterstaat

de Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit

de Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

de Staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Besluit landbouw milieubeheer

De Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit

Besluit in-vitro diagnostica *

De Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Kennisgevingsbesluit Wet milieugevaarlijke stoffen

De Staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Transactiebesluit milieudelicten

De Minister van Justitie

de Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit

de Staatssecretaris van Verkeer en Waterstaat

de Staatssecretaris van Financiën;

Veiligheidsinformatiebladenbesluit Wet milieugevaarlijke stoffen

De Staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Uitvoeringsaspecten

Door dit besluit treedt geen inhoudelijke wijziging op in de regelgeving. De REACH-verordening wijkt in zoverre af van de huidige Europese regelgeving, die werd geïmplementeerd in het VIB WMS, dat de volgorde van de velden 2 en 3 wordt omgedraaid.

Voorts zullen, vanaf het moment dat de registratie als bedoeld in de REACH-verordening heeft plaatsgevonden, bijlagen bij het veiligheidsinformatieblad moeten worden gevoegd met blootstellingsscenario’s voor geïdentificeerd gebruik met daaruit voortvloeiende aanbevolen beheersmaatregelen.

Het onderhavige besluit leidt derhalve niet tot een wijziging in de administratieve lasten voor het bedrijfsleven, burgers of bestuursorganen.

De administratieve lasten die zullen optreden als gevolg van de wijzigingen die de REACH-verordening aanbrengt in de verplichtingen inzake het veiligheidsinformatieblad, zijn volledig aan de REACH-verordening toe te wijzen en zijn meegenomen in het wetsvoorstel tot uitbreiding en wijziging van de Wet milieubeheer in verband met de uitvoering van de REACH-verordening.

Het besluit heeft evenmin consequenties voor toezicht en handhaving.

De Minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer,

J. M. Cramer


XHistnoot

Het advies van de Raad van State wordt niet openbaar gemaakt op grond van artikel 25a, vijfde lid j° vierde lid, onder b van de Wet op de Raad van State, omdat het zonder meer instemmend luidt.

XNoot
1

Bij met een asterisk aangeduide regelgeving is VROM niet betrokken.