Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriekDatum ondertekening
Ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en MilieubeheerStaatsblad 2007, 182AMvB

Besluit van 24 mei 2007, houdende vaststelling van het tijdstip van inwerkingtreding van de Uitvoeringswet EG-verordening registratie, evaluatie en autorisatie van chemische stoffen (REACH)

Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Op de voordracht van Onze Minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer van 22 mei 2007, nr DJZ2007015953, Directie Juridische Zaken, Afdeling Wetgeving;

Gelet op artikel XII van de Uitvoeringswet EG-verordening registratie, evaluatie en autorisatie van chemische stoffen (REACH);

Hebben goedgevonden en verstaan:

Enig Artikel

  • 1. Artikel I, met uitzondering van de onderdelen D, voor zover het betreft titel 9.2, G, H, I, J, K, N, R, S, T, U, V en X, en de artikelen IV, eerste lid, onder b, en tweede lid, onder b, V, VI en XI tot en met XIII van de Uitvoeringswet EG-verordening, registratie, evaluatie en autorisatie van chemische stoffen (REACH) treden in werking met ingang van 1 juni 2007.

  • 2. Artikel I, onderdelen D, voor zover het betreft titel 9.2, G, H, I, J, K, N, R, S, T, U, V en X, en de artikelen II, III, IV, eerste lid, onder a, en tweede lid, onder a, en VII tot en met X van de in het eerste lid genoemde wet treden in werking met ingang van 1 juni 2008.

Onze Minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer is belast met de uitvoering van dit besluit dat met de daarbij behorende nota van toelichting in het Staatsblad zal worden geplaatst.

’s-Gravenhage, 24 mei 2007

Beatrix

De Minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer,

J. M. Cramer

Uitgegeven de dertigste mei 2007

De Minister van Justitie,

E. M. H. Hirsch Ballin

NOTA VAN TOELICHTING

Met het onderhavige besluit wordt voorzien in een gefaseerde inwerkingtreding van de Uitvoeringswet EG-verordening, registratie, evaluatie en autorisatie van chemische stoffen (REACH). De gefaseerde inwerkingtreding hangt samen met het gefaseerd van toepassing worden van de Verordening (EG) nr. 1907/2006 van het Europees Parlement en de Raad van 18 december 2006 inzake de registratie en beoordeling van en de autorisatie en beperkingen ten aanzien van chemische stoffen (REACH), tot oprichting van een Europees Agentschap voor chemische stoffen, houdende wijziging van Richtlijn 1999/45/EG en houdende intrekking van Verordening (EEG) nr. 793/93 van de Raad en Verordening (EG) nr. 1488/94 van de Commissie alsmede Richtlijn 76/769/EEG van de Raad en de Richtlijnen 91/155/EEG, 93/67/EEG, 93/105/EG en 2000/21/EG van de Commissie (PbEU L 396) (hierna: REACH-verordening). De REACH-verordening treedt in werking op 1 juni 2007. Niet alle verplichtingen uit de REACH-verordening zullen echter vanaf die genoemde datum van toepassing zijn. De meeste verplichtingen uit de REACH-verordening, waaronder de registratieverplichting, zullen pas per 1 juni 2008 gelden. De onderwerpen uit de Wet milieugevaarlijke stoffen (hierna: WMS) die door de REACH-verordening geregeld zijn, zijn in die onderdelen van de REACH-verordening geregeld die met ingang van 1 juni 2008 van toepassing zullen zijn.

Door het onderhavige besluit treedt met ingang van 1 juni 2007 de nieuwe titel 9.3 (De EG-verordening registratie, evaluatie en autorisatie van chemische stoffen) van de Wet milieubeheer in werking. Tevens treden per 1 juni 2007 de artikelen en onderdelen uit de Uitvoeringswet EG-verordening, registratie, evaluatie en autorisatie van chemische stoffen (REACH) in werking die nodig zijn voor een adequate uitvoering van titel 9.3.

Met ingang van 1 juni 2008 treedt de nieuwe titel 9.2 (Stoffen, preparaten en genetisch gemodificeerde organismen) van de Wet milieubeheer in werking. Titel 9.2 bevat de uit de WMS overgehevelde bepalingen. Vanwege de inwerkingtreding van artikel IX met ingang van 1 juni 2008 wordt per die datum de WMS ingetrokken.

Met dit onderhavige besluit wordt afgeweken van de vaste inwerkingtredingsdata voor wetgeving (1 januari en 1 juli) en de minimum invoeringstermijn van drie maanden, zoals verkondigd in de brief van 1 februari 2007 aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal1.

De reden voor de afwijking is het feit dat de Uitvoeringswet EG-verordening, registratie, evaluatie en autorisatie van chemische stoffen (REACH) voortvloeit uit Europese regelgeving.

De Minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer,

J. M. Cramer


XNoot
1

Kamerstukken II 2006/07, 29 515, nr. 181.