Wet van 26 april 2007, houdende wijziging van enkele wetten op het terrein van de scheepvaart in verband met een wijziging in de benaming van de inspectiefunctie binnen het Ministerie van Verkeer en Waterstaat

Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten:

Alzo Wij in overweging genomen hebben, dat het in verband met een wijziging in de benaming van de inspectiefunctie binnen het Ministerie van Verkeer en Waterstaat wenselijk is enkele wetten te wijzigen;

Zo is het, dat Wij, de Raad van State gehoord, en met gemeen overleg der Staten-Generaal, hebben goedgevonden en verstaan, gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze:

ARTIKEL I

De Binnenschepenwet wordt als volgt gewijzigd:

A

Artikel 1, eerste lid, wordt als volgt gewijzigd:

1. Onderdeel h komt te luiden:

h. de ambtenaren van de Inspectie Verkeer en Waterstaat: de door Onze Minister aangewezen ambtenaren van de Inspectie Verkeer en Waterstaat.

2. Onderdeel i vervalt.

3. De onderdelen j tot en met m worden geletterd i tot en met l.

B

In de artikelen 5, eerste lid, 5b, derde lid, 6, vierde lid, 7 en 8, tweede lid, wordt «de inspecteur-generaal» telkens vervangen door: Onze Minister.

C

In artikel 5a, tweede lid, wordt «De inspecteur-generaal is bevoegd» vervangen door: Onze Minister kan.

D

In de artikelen 5a, derde lid, 5b, eerste lid, 8, vierde lid, wordt «De inspecteur-generaal» telkens vervangen door: Onze Minister.

E

In artikel 13a, tweede en derde lid, wordt «De inspecteur-generaal» vervangen door: «De ambtenaren van de Inspectie Verkeer en Waterstaat» en wordt in het tweede lid «is» vervangen door: zijn en in het derde lid «kan» door: kunnen.

F

In de artikelen 9, eerste lid, 27, eerste en tweede lid, en 28, eerste lid, wordt «divisie scheepvaart» telkens vervangen door: Inspectie Verkeer en Waterstaat.

G

Artikel 30 komt te luiden:

Artikel 30

Tegen een beschikking, gegeven krachtens artikel 9, eerste of vierde lid, staat beroep open bij Onze Minister, indien de beschikking de veiligheid van de vaart betreft.

ARTIKEL II

In artikel 755, vijfde lid, van Boek 8 van het Burgerlijk Wetboek wordt «de inspecteur-generaal van de Inspectie Verkeer en Waterstaat» vervangen door: Onze Minister van Verkeer en Waterstaat.

ARTIKEL III

De Meetbrievenwet 1981 wordt als volgt gewijzigd:

A

Artikel 1 wordt als volgt gewijzigd:

1. Onder verlettering van de onderdelen h tot en met n tot i tot en met o, wordt een nieuw onderdeel ingevoegd, luidende:

h. de ambtenaren van de Inspectie Verkeer en Waterstaat: de door Onze Minister aangewezen ambtenaren van de Inspectie Verkeer en Waterstaat.

2. In onderdeel j wordt «het Hoofd van de Scheepsmetingsdienst» vervangen door: Onze Minister.

3. In de onderdelen k en l wordt «de inspecteur-generaal» vervangen door: Onze Minister.

4. In onderdeel k wordt «onder i» vervangen door: onder j.

5. In onderdeel l wordt «onder i en j» vervangen door: onder j en k.

B

In de artikelen 4, eerste lid, onderdeel a, 2e, onderdelen b en c, en tweede lid, 6, eerste en tweede lid, 7, eerste lid, 9, eerste, tweede en vijfde lid, 11, eerste en tweede lid, 12, eerste lid, 14, eerste en tweede lid, 15, eerste lid, 17, eerste lid, 19, eerste lid, 21, eerste lid, en 25, vierde lid, wordt «de inspecteur-generaal» vervangen door: Onze Minister.

C

In artikel 4, eerste lid, onderdeel d, wordt «het Hoofd van de Scheepsmetingsdienst» vervangen door: Onze Minister.

D

In de artikelen 7, 12 en 15 worden telkens de volgende wijzigingen aangebracht:

1. De aanduiding «1» voor het eerste lid vervalt.

2. Het tweede lid vervalt.

E

In de artikelen 8 en 9, vierde lid, wordt «De inspecteur-generaal» telkens vervangen door: Onze Minister.

F

In artikel 18 wordt «de inspecteur-generaal» vervangen door: Onze Minister, dan wel de inspecteur-generaal.

G

In artikel 24, derde lid, wordt onder vervanging van de punt in onderdeel d door een puntkomma, een nieuw onderdeel toegevoegd, luidende:

e. door Onze Minister afgegeven of aanvaarde meetbrieven.

H

In de artikelen 25, eerste lid, 26, eerste lid, en 31, onderdeel b, wordt «divisie Scheepvaart van de Inspectie Verkeer en Waterstaat» telkens vervangen door: Inspectie Verkeer en Waterstaat.

ARTIKEL IV

Artikel 12, onder 2°, van de Uitvoeringswet Visserijverdrag 1967 komt te luiden:

2°. de door Onze Minister van Verkeer en Waterstaat aangewezen ambtenaren van de Inspectie Verkeer en Waterstaat.

ARTIKEL V

De Vaarplichtwet wordt als volgt gewijzigd:

A

Artikel 24 wordt als volgt gewijzigd:

1. Onderdeel b vervalt.

2. In onderdeel e wordt «Onze Minister van Verkeer en Waterstaat» vervangen door: Onze Minister.

3. De onderdelen c tot en met e worden geletterd b tot en met d.

B

In artikel 25a wordt «artikel 24, onder a tot en met e» vervangen door: artikel 24, onder a tot en met d.

ARTIKEL VI

In artikel 5, eerste en tweede lid, van de Wet buitenlandse schepen vervalt telkens «van de divisie Scheepvaart».

ARTIKEL VII

De Wet havenstaatcontrole wordt als volgt gewijzigd:

A

Artikel 1 wordt als volgt gewijzigd:

1. De onderdelen k en l vervallen en de onderdelen m tot en met o worden geletterd k tot en met m.

2. Onderdeel k komt te luiden:

k. de ambtenaren van de Inspectie Verkeer en Waterstaat: de door Onze Minister aangewezen ambtenaren van de Inspectie Verkeer en Waterstaat.

B

In de artikelen 3, eerste, tweede en derde lid, aanhef en onderdeel b, 4, 5, eerste lid, 6, 7, eerste lid, aanhef, 8, tweede en derde lid, 9, eerste en tweede lid, 10, eerste lid, tweede lid, aanhef, en derde lid, 12, derde lid, 13, eerste lid, 15, eerste lid, 16, 17, eerste en tweede lid, 18, 19, 26, eerste lid, en 29, onderdelen a en b, wordt «de divisie Scheepvaart» telkens vervangen door: de Inspectie Verkeer en Waterstaat.

C

Artikel 5, eerste lid, komt als volgt te luiden:

  • 1. Bij ministeriële regeling worden met inachtneming van de richtlijn regels gesteld over de te stellen minimumeisen, waaraan de ambtenaren, bedoeld in artikel 1, onderdeel k, moeten voldoen en over de wijze waarop die ambtenaren hun taak ingevolge deze wet uitoefenen.

D

In de artikelen 10, tweede lid, onderdeel b, 11, eerste, tweede, vierde en vijfde lid, en 14, eerste en tweede lid, wordt «de inspecteur-generaal» telkens vervangen door: Onze Minister.

ARTIKEL VIII

De Wet laden en lossen zeeschepen wordt als volgt gewijzigd:

A

Artikel 1 wordt als volgt gewijzigd:

1. Onderdeel o komt te luiden:

o. ambtenaren van de Inspectie Verkeer en Waterstaat: de door Onze Minister aangewezen ambtenaren van de Inspectie Verkeer en Waterstaat.

2. Onderdeel p vervalt.

B

In artikel 15, eerste lid, wordt «de divisie Scheepvaart» vervangen door: de Inspectie Verkeer en Waterstaat.

ARTIKEL IX

In de artikelen 2, tweede lid, onderdeel c, en 4, eerste lid, onderdeel h, van de Wet nationaliteit zeeschepen in rompbevrachting wordt «de inspecteur-generaal van de Inspectie Verkeer en Waterstaat» vervangen door: Onze Minister.

ARTIKEL X

In artikel 18 van de Wet pleziervaartuigen wordt «de ambtenaren van de divisie Scheepvaart van de Inspectie Verkeer en Waterstaat» vervangen door: de door Onze Minister aangewezen ambtenaren van de Inspectie Verkeer en Waterstaat.

ARTIKEL XI

Artikel 27 van de Wet scheepsuitrusting wordt als volgt gewijzigd:

1. In het eerste lid wordt «de ambtenaren van de divisie Scheepvaart van de Inspectie Verkeer en Waterstaat» vervangen door: de door Onze Minister aangewezen ambtenaren van de Inspectie Verkeer en Waterstaat.

2. In het tweede lid, wordt «de divisie Scheepvaart van de Inspectie Verkeer en Waterstaat» vervangen door: de Inspectie Verkeer en Waterstaat.

ARTIKEL XII

De Wet voorkoming verontreiniging door schepen wordt als volgt gewijzigd:

A

Artikel 1, onderdeel c, komt te luiden:

c. de ambtenaren van de Inspectie Verkeer en Waterstaat: de door Onze Minister aangewezen ambtenaar van de Inspectie Verkeer en Waterstaat.

B

In de artikelen 8, eerste lid, 8a, 9, derde lid, 29, eerste lid, en 35, tweede lid, wordt «De inspecteur-generaal» telkens vervangen door: Onze Minister.

C

In de artikelen 8, eerste en derde lid, 8b, eerste lid, onder b, 9, vierde lid, 12a, vijfde lid, 34 en 35, eerste lid, wordt «de inspecteur-generaal» telkens vervangen door: Onze Minister.

D

In de artikelen 8, derde lid, 8b, derde lid, 14, eerste lid, 18, eerste lid, 20, eerste lid, 21, 22, tweede en derde lid, 23, eerste en tweede lid, 24, 25, eerste lid, 30, eerste lid, en 40, eerste lid, wordt «de divisie Scheepvaart» telkens vervangen door: de Inspectie Verkeer en Waterstaat.

ARTIKEL XIII

In artikel 407, tweede en derde lid, van het Wetboek van Koophandel wordt «de inspecteur-generaal van de Inspectie Verkeer en Waterstaat» vervangen door: Onze Minister van Verkeer en Waterstaat.

ARTIKEL XIV

De Zeevaartbemanningswet wordt als volgt gewijzigd:

A

Artikel 1 wordt als volgt gewijzigd:

1. Onderdeel m komt te luiden:

m. de ambtenaren van de Inspectie Verkeer en Waterstaat: de door Onze Minister aangewezen ambtenaren van de Inspectie Verkeer en Waterstaat;.

2. Onderdeel n vervalt.

3. De onderdelen o tot en met x worden geletterd n tot en met w.

4. In de onderdelen o en q wordt «de inspecteur-generaal» telkens vervangen door: Onze Minister.

B

In de artikelen 5, eerste lid, 7, eerste lid, 11, eerste en tweede lid, 12, tweede lid, 14, eerste en tweede lid, 15, eerste lid, 17, derde lid, 23, zevende lid, 24, tweede lid, 25, tweede lid, onderdeel b, 33, vierde lid, 34, eerste lid, onderdeel d, 39, eerste lid, 45, 59, 65 en 67, eerste lid, wordt «de inspecteur-generaal» telkens vervangen door: Onze Minister.

C

In de artikelen 8, eerste, tweede, vierde en vijfde lid, 13, 16, 20, eerste en derde lid, 23, vijfde lid, 24, eerste, derde, vierde en vijfde lid, 25, eerste en tweede lid, 25a, tweede lid, 34, derde lid, en 44, tweede lid, wordt «De inspecteur-generaal» telkens vervangen door: Onze Minister.

D

Artikel 22, vierde lid, komt te luiden:

  • 4. Bij ministeriële regeling worden regels gesteld met betrekking tot de afgifte van het vaarbevoegdheidsbewijs.

E

Artikel 30 wordt als volgt gewijzigd:

1. Het negende lid vervalt.

2. Het tiende en elfde lid worden vernummerd tot negende en tiende lid.

F

In de artikelen 49, eerste lid, 52, eerste en tweede lid, en 55, onderdeel b, wordt «divisie Scheepvaart» telkens vervangen door: Inspectie Verkeer en Waterstaat.

G

Artikel 53, eerste lid, komt te luiden:

  • 1. De ambtenaar van de Inspectie Verkeer en Waterstaat stelt Onze Minister onverwijld in kennis van de aanhouding en van de redenen voor de aanhouding.

H

Artikel 61 komt te luiden:

Artikel 61

Tegen een op grond van deze wet genomen besluit van een ambtenaar van de Inspectie Verkeer en Waterstaat tot aanhouding van een schip, kan iedere belanghebbende beroep instellen bij Onze Minister.

ARTIKEL XV

De artikelen XII, onderdeel A, XV, onderdeel A, en XVI van de wet van 4 maart 2004, houdende wijziging van een aantal wetten op het terrein van de scheepvaart in verband met de reorganisatie van de inspectiefunctie binnen het Ministerie van Verkeer en Waterstaat (Stb.117) vervallen.

ARTIKEL XVI

Indien het bij koninklijke boodschap van 8 december 2003 ingediende voorstel van wet tot vaststelling van een nieuwe Geneesmiddelenwet (Kamerstukken 2003–2004, 29 359, nr. 2) tot wet is verheven en in werking treedt na het tijdstip, waarop deze wet in werking treedt, vervalt in artikel 11, tweede lid, van de Wet op de Geneesmiddelenvoorziening «van de divisie Scheepvaart».

ARTIKEL XVII

1. Indien het bij koninklijke boodschap van 16 oktober 2002 ingediende voorstel van wet houdende wijziging van enige wetten in verband met de instelling van de Onderzoeksraad voor veiligheid (Kamerstukken 2002–2003, 28 635, nr. 2) tot wet is verheven en in werking treedt voor of op het tijdstip, waarop deze wet in werking treedt, vervalt artikel 407, vierde lid, van het Wetboek van Koophandel.

2. Indien het bij koninklijke boodschap van 16 oktober 2002 ingediende voorstel van wet houdende wijziging van enige wetten in verband met de instelling van de Onderzoeksraad voor veiligheid (Kamerstukken 2002–2003, 28 635, nr. 2) tot wet is verheven en in werking treedt na het tijdstip, waarop deze wet in werking treedt, wordt in artikel 407, vierde lid, van het Wetboek van Koophandel lid «de inspecteur-generaal van de Inspectie Verkeer en Waterstaat» vervangen door: Onze Minister van Verkeer en Waterstaat.

ARTIKEL XVIII

Deze wet treedt in werking op een bij koninklijk besluit te bepalen tijdstip, dat voor de verschillende artikelen of onderdelen daarvan verschillend kan worden vastgesteld.

Lasten en bevelen dat deze in het Staatsblad zal worden geplaatst en dat alle ministeries, autoriteiten, colleges en ambtenaren wie zulks aangaat, aan de nauwkeurige uitvoering de hand zullen houden.

histnoot

's-Gravenhage, 26 april 2007

Beatrix

De Staatssecretaris van Verkeer en Waterstaat,

J. C. Huizinga-Heringa

Uitgegeven de vierentwintigste mei 2007

De Minister van Justitie,

E. M. H. Hirsch Ballin


XHistnoot

Kamerstuk 30 969

Naar boven