Besluit van 7 mei 2007 tot vaststelling van het tijdstip van inwerkingtreding van de Wet op de bijzondere opsporingsdiensten

Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Op voordracht van Onze Minister van Justitie, mede namens Onze Minister van Financiën, Onze Minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer, Onze Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit en Onze Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, van 19 april 2007, directie Wetgeving, nr. 541765/06/6;

Gelet op artikel 21 van de Wet op de bijzondere opsporingsdiensten;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Enig Artikel

De Wet op de bijzondere opsporingsdiensten treedt in werking met ingang van 1 juni 2007.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit dat in het Staatsblad zal worden geplaatst.

’s-Gravenhage, 7 mei 2007

Beatrix

De Minister van Justitie,

E. M. H. Hirsch Ballin

Uitgegeven de tweeëntwintigste mei 2007

De Minister van Justitie,

E. M. H. Hirsch Ballin

Naar boven