Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriekDatum ondertekening
Ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en MilieubeheerStaatsblad 2007, 152Wet

Wet van 15 maart 2007 tot wijziging van de Wet bodembescherming en diverse andere wetten met het oog op nieuwe regels voor de toepassing van bouwstoffen, grond en baggerspecie

Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten:

Alzo Wij in overweging genomen hebben, dat het wenselijk is de Wet bodembescherming te wijzigen in verband met wijzigingen in het beleid op het gebied van bouwstoffen, grond en baggerspecie;

Zo is het, dat Wij, de Raad van State gehoord, en met gemeen overleg der Staten-Generaal, hebben goedgevonden en verstaan, gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze:

ARTIKEL I

De Wet bodembescherming wordt als volgt gewijzigd:

A

In artikel 6, eerste lid, artikel 7, eerste lid, en artikel 8, eerste lid, wordt «Bij algemene maatregel van bestuur» telkens vervangen door: Bij of krachtens algemene maatregel van bestuur.

B

Na artikel 12 worden twee artikelen ingevoegd, luidende:

Artikel 12a

 • 1. Bij of krachtens algemene maatregel van bestuur kunnen in het belang van de bescherming van de bodem voor daarbij aangegeven categorieën van bodem regels worden gesteld ten aanzien van het toepassen van grond en baggerspecie op of in de bodem.

 • 2. Bij algemene maatregel van bestuur kan worden bepaald dat bij besluit van een daarin aangewezen bestuursorgaan, grond of baggerspecie kan worden toegepast in andere gevallen dan die ingevolge de regels bedoeld in het eerste lid, mits dit geen onaanvaardbare risico’s oplevert voor de volksgezondheid en geen bedreiging vormt van de functionele eigenschappen van water, bodem en lucht voor mens, plant en dier. Een bestuursorgaan dat van deze mogelijkheid gebruik maakt stelt in het daartoe strekkend besluit de nodige eisen aan de kwaliteit, waaronder de samenstelling, van grond of baggerspecie.

 • 3. Tot de in het eerste lid bedoelde regels kunnen in elk geval behoren regels ten aanzien van de kwaliteit, waaronder de samenstelling en emissie, van grond of baggerspecie en de wijze van toetsing aan de kwaliteit en het gebruik van de bodem waarop of waarin grond of baggerspecie wordt toegepast.

 • 4. Bij de in het eerste lid bedoelde maatregel kan worden bepaald in welke gevallen de in het tweede lid bedoelde afwijking moet voldoen aan de krachtens artikel 36 en 37, eerste en zevende lid, van de Wet bodembescherming gestelde regels.

 • 5. Bij de in het eerste lid bedoelde maatregel kan worden bepaald dat het aangewezen bestuursorgaan, bedoeld in het tweede lid, een kaart vaststelt met gegevens over de kwaliteit en functie van de bodem.

Artikel 12b

 • 1. Bij algemene maatregel van bestuur kan worden bepaald dat van bij of krachtens de artikelen 6 tot en met 12a gestelde regels mag worden afgeweken

  a. voor zover die regels betrekking hebben op in die artikelen bedoelde werkzaamheden waarbij bouwstoffen, grond of baggerspecie op of in de bodem worden toegepast, en

  b. door Onze Minister is vastgesteld dat anders dan door toepassing van die regels ten minste eenzelfde mate van bescherming van de bodem is gewaarborgd als is beoogd met die regels.

 • 2. Bij of krachtens algemene maatregel van bestuur kunnen nadere regels worden gesteld voor de toepassing van het eerste lid.

C

Artikel 15 wordt als volgt gewijzigd:

1. In het eerste lid wordt «6 tot en met 12» vervangen door: 6 tot en met 12a.

2. In het eerste lid wordt «bij algemene maatregel van bestuur» vervangen door: bij of krachtens algemene maatregel van bestuur.

3. In het eerste en tweede lid wordt «bij die maatregel» telkens vervangen door: bij of krachtens die maatregel.

4. In het eerste lid, onderdeel d, wordt «daarbij aan te geven gegevens» vervangen door: bij of krachtens die maatregel aan te geven gegevens.

D

Artikel 17 wordt als volgt gewijzigd:

1. In het eerste lid wordt «6 tot en met 12» vervangen door: 6 tot en met 12a.

2. In het eerste en tweede lid wordt «bij algemene maatregel van bestuur» telkens vervangen door «bij of krachtens algemene maatregel van bestuur» en «bij die maatregel» wordt telkens vervangen door: bij of krachtens die maatregel.

Da

Artikel 36 wordt als volgt gewijzigd:

«Bij algemene maatregel van bestuur» wordt vervangen door: Bij of krachtens algemene maatregel van bestuur.

E

In artikel 92, eerste en tweede lid, wordt «6 tot en met 12» telkens vervangen door: 6 tot en met 12b.

Ea

Aan artikel 95 wordt een nieuw lid toegevoegd, luidende;

 • 5. Bij een algemene maatregel van bestuur als bedoeld in de artikelen 6 tot en met 12a kan worden aangegeven onder welke voorwaarden en in welke gevallen de bevoegdheid tot bestuursrechtelijke handhaving niet bij het bevoegd gezag maar bij Onze Minister berust.

F

In artikel 97 wordt «6 tot en met 11» vervangen door: 6 tot en met 12b.

G

Artikel 99 wordt als volgt gewijzigd:

a. In het eerste lid wordt «6 tot en met 11» vervangen door: 6 tot en met 12b.

b. In het tweede lid wordt «6 tot en met 12» telkens vervangen door: 6 tot en met 12b.

ARTIKEL IA

De Wet milieubeheer wordt als volgt gewijzigd:

In artikel 1.1, eerste lid, komt de begripsomschrijving van «nuttige toepassing» te luiden:

nuttige toepassing: de als zodanig in artikel 1 van de richtlijn nr. 2006/12/EG van 5 april 2006 van het Europees parlement en de Raad betreffende afvalstoffen, aangeduide activiteit.

ARTIKEL IB

De Wet verontreiniging oppervlaktewateren wordt als volgt gewijzigd:

A

In artikel 2a, eerste lid, eerste volzin, wordt «Bij algemene maatregel van bestuur» vervangen door «Bij of krachtens algemene maatregel van bestuur». In de tweede volzin wordt «Bij de maatregel» vervangen door «Bij of krachtens de maatregel».

B

Artikel 2c wordt als volgt gewijzigd:

Onder vernummering van het derde lid tot vierde lid wordt na het tweede lid een lid ingevoegd, luidende:

 • 3. Op een algemene maatregel van bestuur krachtens artikel 2a met betrekking tot het in oppervlaktewater brengen van grond en baggerspecie is artikel 12a, tweede tot en met vijfde lid, van de Wet bodembescherming van overeenkomstige toepassing.

ARTIKEL IC

De Wet op de economische delicten wordt als volgt gewijzigd:

In artikel 1a, onder 1°, wordt «de Wet verontreiniging oppervlaktewateren, de artikelen 1, eerste, derde en vierde lid, 1b, 2a, 2c, tweede lid, 5, eerste lid, en 30a» vervangen door «de Wet verontreiniging oppervlaktewateren, de artikelen 1, eerste, derde en vierde lid, 1b, 2a, 2c, tweede en derde lid, 5, eerste lid, en 30a».

ARTIKEL II

Deze wet treedt in werking op een bij koninklijk besluit te bepalen tijdstip.

Lasten en bevelen dat deze in het Staatsblad zal worden geplaatst en dat alle ministeries, autoriteiten, colleges en ambtenaren wie zulks aangaat, aan de nauwkeurige uitvoering de hand zullen houden.

histnoot

Gegeven te

’s-Gravenhage, 15 maart 2007

Beatrix

De Minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer,

J. M. Cramer

De Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit,

G. Verburg

Uitgegeven de eerste mei 2007

De Minister van Justitie,

E. M. H. Hirsch Ballin


XHistnoot

Kamerstuk 30 522