Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriekDatum ondertekening
Ministerie van FinanciënStaatsblad 2007, 122AMvB

Besluit van 29 maart 2007 tot inwerkingtreding van enkele bepalingen uit het Belastingplan 2006 strekkende tot invoering van een beschikkingstelsel voor algemeen nut beogende instellingen 

Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Op de voordracht van de Staatssecretaris van Financiën van 23 maart 2007, DB 2007/64M;

Gelet op artikel XXXV, tweede lid, van het Belastingplan 2006;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Enig Artikel

1. Artikel I, onderdelen Oa, Ob, Oc en Oe, van het Belastingplan 2006, treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van het Staatsblad waarin dit besluit wordt geplaatst en de daarmee aangebrachte wijzigingen vinden voor het eerst toepassing met betrekking tot aftrekbare giften die zijn gedaan en belastbare feiten in de zin van de Successiewet 1956 die zich hebben voorgedaan op of na 1 januari 2008.

2. De artikelen V, onderdeel F, en VIIa, onderdelen E, G en K, van het Belastingplan 2006 treden in werking op 1 januari 2008.

Onze Minister van Financiën is belast met de uitvoering van dit besluit dat met de daarbij behorende nota van toelichting in het Staatsblad zal worden geplaatst.

’s-Gravenhage, 29 maart 2007

Beatrix

De Staatssecretaris van Financiën,

J. C. de Jager

Uitgegeven de tiende april 2007

De Minister van Justitie,

E. M. H. Hirsch Ballin

NOTA VAN TOELICHTING

In artikel XXXV van het Belastingplan 2006 is bepaald dat de artikelen I, onderdelen Oa, Ob, Oc en Oe, V, onderdeel F, en VIIa, onderdelen E, G en K, van die wet op een bij koninklijk besluit te bepalen tijdstip in werking treden.

Onderhavig besluit strekt ertoe om de inwerkingtreding van de op de Wet inkomstenbelasting 2001 betrekking hebbende wijzigingen (artikel I, onderdelen Oa, Ob, Oc en Oe) in werking te laten treden met ingang van de tweede dag na de datum van uitgifte van het Staatsblad waarin zij wordt geplaatst. Deze wijzigingen vinden voor het eerst toepassing met betrekking tot aftrekbare giften die zijn gedaan op of na 1 januari 2008. De wijzigingen die betrekking hebben op de wet op de vennootschapsbelasting 1969 (artikel V, onderdeel F) en de Successiewet 1956 (artikel VIIa, onderdelen E, G en K) treden in werking per 1 januari 2008.

Met de eerdere inwerkingtreding van de wijzigingen van de Wet inkomstenbelasting 2001 wordt beoogd dat de Belastingdienst reeds in het kalenderjaar 2007 kan aanvangen met de afgifte van beschikkingen aan de instellingen en dat de bezwaarprocedure tegen een afwijzende beschikking ook in dat jaar al kan worden aangevangen.

De Staatssecretaris van Financiën,

J. C. de Jager