Besluit van 21 december 2006 tot vaststelling van het tijdstip van inwerkingtreding van de wet van 20 november 2006 tot wijziging van het Wetboek van Strafvordering, het Wetboek van Strafrecht en enige andere wetten ter verruiming van de mogelijkheden tot opsporing en vervolging van terrroristische misdrijven (Stb. 580) en van het Besluit opsporing terroristische misdrijven

Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Op de voordracht van Onze Ministerie van Justitie van 20 december 2006, directie Wetgeving, nr. 5458283/06/6;

Gelet op artikel VII van de wet van 20 november 2006 tot wijziging van het Wetboek van Strafvordering, het Wetboek van Strafrecht en enige andere wetten ter verruimng van de mogelijkheden tot opsporing en vervolging van terroristische misdrijven (Stb. 580) en artikel 9 van het Besluit opsporing terroristische misdrijven;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Artikel 1

De wet van 20 november 2006 tot wijziging van het Wetboek van Strafvordering, het Wetboek van Strafrecht en enige andere wetten ter verruimng van de mogelijkheden tot opsporing en vervolging van terroristische misdrijven (Stb. 580) treedt in werking met ingang van 1 februari 2007.

Artikel 2

Het Besluit opsporing terroristische misdrijven treedt in werking met ingang van 1 februari 2007.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit dat in het Staatsblad zal worden geplaatst.

’s-Gravenhage, 21 december 2006

Beatrix

De Minister van Justitie,

E. M. H. Hirsch Ballin

Uitgegeven de achtentwintigste december 2006

De Minister van Justitie,

E. M. H. Hirsch Ballin

Naar boven