Besluit van 11 december 2006 tot vaststelling van het tijdstip van inwerkingtreding van de Reparatiewet VWS 2006

Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Op de voordracht van Onze Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport van 4 december 2006, kenmerk DWJZ/SWW-2735754;

Gelet op artikel XXX, eerste lid, van de Reparatiewet VWS 2006;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Enig Artikel

De Reparatiewet VWS 2006 treedt in werking met ingang van 1 januari 2007, met uitzondering van artikel XXVI, onderdelen A, subonderdeel 1, en C.

Onze Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport is belast met de uitvoering van dit besluit, dat met de daarbij behorende nota van toelichting in het Staatsblad zal worden geplaatst.

’s-Gravenhage, 11 december 2006

Beatrix

De Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport,

J. F. Hoogervorst

Uitgegeven de tweeëntwintigste december 2006

De Minister van Justitie,

E. M. H. Hirsch Ballin

NOTA VAN TOELICHTING

Artikel XXVI, onderdeel A, subonderdeel I, treedt niet in werking, omdat de bestaande tekst van de Zorgverzekeringswet (Zvw) bij nader inzien beter is op dit punt. De Minister van Financiën zal zich nader beraden over het begrip «inhoudingsplichtige» in de Zvw en zal zonodig een nieuwe wetswijziging voorstellen. Onderdeel C van dit artikel kan niet worden toegepast, aangezien de wet van de Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport van 10 oktober 2006, houdende wijziging van de Zorgverzekeringswet in verband met stroomlijning van de bepalingen inzake opzegging van de zorgverzekering bij wijziging van de grondslag van de premie, eerder in werking zal treden (Kamerstukken I 2006/07, 30 668, A). In artikel 7, derde lid, Zvw, zoals dat komt te luiden na de inwerkingtreding van de Reparatiewet VWS 2006, moet de verwijzing naar de artikelen 11 tot en met 14 worden veranderd in een verwijzing naar de artikelen 11 tot en met 14a. Dat zal gebeuren in de volgende Reparatiewet VWS. Overigens treedt artikel XXIV, op grond van artikel XXX, eerste lid, Reparatiewet VWS 2006, in werking met ingang van 1 januari 2009.

De Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport,

J. F. Hoogervorst

Naar boven