Besluit van 13 december 2006, houdende het tijdstip van inwerkingtreding van Wet inrichting landelijk gebied en van het Besluit van 30 november 2006, houdende wijziging van het Besluit herverkaveling reconstructie concentratiegebieden (nieuwe grondslag Wet inrichting landelijk gebied)

Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Op de voordracht van Onze Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit van 11 december 2006, nr. TRCJZ/2006/3896, Directie Juridische Zaken;

Gelet op artikel 113 van de Wet inrichting landelijk gebied en artikel II van het Besluit van 30 november 2006, houdende wijziging van het Besluit herverkaveling reconstructie concentratiegebieden (nieuwe grondslag Wet inrichting landelijk gebied);

Hebben goedgevonden en verstaan:

Enig Artikel

Op 1 januari 2007 treden in werking:

a. de Wet inrichting landelijk gebied, met dien verstande dat artikel 109, onderdeel J, van de Wet inrichting landelijk gebied in werking treedt, nadat de overige artikelen in werking zijn getreden;

b. het Besluit van 30 november 2006, houdende wijziging van het Besluit herverkaveling reconstructie concentratiegebieden (nieuwe grondslag Wet inrichting landelijk gebied).

Onze Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit is belast met de uitvoering van dit besluit dat in het Staatsblad zal worden geplaatst.

’s-Gravenhage, 13 december 2006

Beatrix

De Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit,

C. P. Veerman

Uitgegeven de eenentwintigste december 2006

De Minister van Justitie,

E. M. H. Hirsch Ballin

Naar boven