Besluit van 12 december 2006, houdende vaststelling van het tijdstip van inwerkingtreding van de Wet geurhinder en veehouderij

Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Op de voordracht van de Staatssecretaris van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer van 6 december 2006, nr. DJZ2006331674, Directie Juridische Zaken, Afdeling Wetgeving;

Gelet op artikel 15 van de Wet geurhinder en veehouderij;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Enig Artikel

De Wet geurhinder en veehouderij treedt in werking met ingang van 1 januari 2007.

Onze Minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer is belast met de uitvoering van dit besluit dat in het Staatsblad zal worden geplaatst.

’s-Gravenhage, 12 december 2006

Beatrix

De Staatssecretaris van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer,

P. L. B. A. van Geel

Uitgegeven de eenentwintigste december 2006

De Minister van Justitie,

E. M. H. Hirsch Ballin

Naar boven