Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriekDatum ondertekening
Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en SportStaatsblad 2006, 635AMvB

Besluit van 28 november 2006, houdende wijziging van een aantal besluiten in verband met de invoering van de Wet marktordening gezondheidszorg

Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Op de voordracht van Onze Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport van 11 oktober 2006, kenmerk MC-2718412;

Gelet op artikel 45 van de Comptabiliteitswet 2001, op artikel 1, tweede lid, van de Wet bevordering integriteitsbeoordelingen door het openbaar bestuur, op artikel 162 van het Wetboek van Strafvordering, op artikel 73 van de Wet structuur uitvoeringsorganisatie werk en inkomen, op de Wet gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens, op artikel 3, eerste lid, onder a, van de Wet tarieven in strafzaken, op artikel 20 van de Zorgverzekeringswet, op de artikelen 6, vierde lid, en 40 van de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten, op artikel 125 van de Ambtenarenwet en op de artikelen 5 en 17, vierde lid, van de Wet toelating zorginstellingen;

De Raad van State gehoord (advies van 19 oktober 2006, nummer W13.06.0441/III);

Gezien het nader rapport van Onze Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport van 16 november 2006, kenmerk MC-2726258;

Hebben goedgevonden en verstaan:

ARTIKEL I

Bijlage B, onderdeel 1, van het Aanwijzingsbesluit rechtspersonen met een beperkte kasbeheerfunctie wordt als volgt gewijzigd:

1. Onder «Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport» wordt «College tarieven gezondheidszorg (CTG)» vervangen door: Nederlandse Zorgautoriteit.

2. Onder «ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport»vervalt:

College van toezicht op de zorgverzekeringen (CTZ).

ARTIKEL II

De bijlage bij het Besluit BIBOB wordt als volgt gewijzigd:

1. Onder «Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport» wordt «College van toezicht op de zorgverzekeringen (CTZ)» vervangen door: Nederlandse Zorgautoriteit.

2. Onder «Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport» vervalt College tarieven gezondheidszorg (CTG).

ARTIKEL III

Artikel 1 van het Besluit ex artikel 162 Wetboek van Strafvordering wordt als volgt gewijzigd:

1. Onderdeel 4 komt te luiden:

4°. de Nederlandse Zorgautoriteit.

2. Onderdeel 5 vervalt.

ARTIKEL IV

Het Besluit SUWI wordt als volgt gewijzigd:

A

Artikel 1.1., onderdeel u, komt te luiden:

u. zorgautoriteit: de Nederlandse Zorgautoriteit, bedoeld in de Wet marktordening gezondheidszorg.

B

In artikel 5.7, onder b, wordt «het College toezicht» vervangen door: de zorgautoriteit.

ARTIKEL V

Artikel 68c1, onder c, van het Besluit gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens komt te luiden:

c. een instelling als bedoeld in artikel 1, onderdeel f, van de Wet toelating zorginstellingen, voor zover de behoefte van de instelling aan gegevens uit de basisadministratie haar grond vindt in de verwerking van persoonsgegevens ten behoeve van de gezondheidszorgverlening aan patiënten in die instelling.

ARTIKEL VI

Artikel 6 van het Besluit tarieven in strafzaken 2003 wordt als volgt gewijzigd:

1. In onderdeel a wordt «het door het College tarieven gezondheidszorg goedgekeurde of vastgestelde tarief» vervangen door: het door de Nederlandse Zorgautoriteit vastgestelde tarief.

2. In onderdeel b wordt «ziekenhuisvoorziening» vervangen door: zorginstelling.

ARTIKEL VII

In artikel 2.17, tweede lid, onder a, van het Besluit zorgverzekering wordt «Wet tarieven gezondheidszorg» vervangen door: Wet marktordening gezondheidszorg.

ARTIKEL VIII

In artikel 4, tweede lid, van het Bijdragebesluit Zorg wordt «het op grond van de Wet tarieven gezondheidszorg goedgekeurde of vastgestelde tarief» vervangen door: het op grond van de Wet marktordening gezondheidszorg vastgestelde tarief.

ARTIKEL IX

In artikel 13, tweede lid, van het Inkomstenbesluit burgerlijke ambtenaren defensie wordt «het College tarieven gezondheidszorg» vervangen door: de Nederlandse Zorgautoriteit.

ARTIKEL X

Het Besluit Wfsv wordt als volgt gewijzigd:

A

Artikel 4.1 wordt als volgt gewijzigd:

1. In onderdeel i, wordt «het College toezicht» vervangen door : de Nederlandse zorgautoriteit.

2. Onderdeel k, komt te luiden:

k. zorgautoriteit: de Nederlandse Zorgautoriteit, bedoeld in de Wet marktordening gezondheidszorg.

B

In de artikelen 4.2, 4.4, zevende lid, 4.5, vierde en zesde lid, en 4.7 wordt «het College toezicht» of «Het College toezicht» telkens vervangen door: «de zorgautoriteit» onderscheidenlijk «De zorgautoriteit».

ARTIKEL XI

Het Uitvoeringsbesluit WTZi wordt gewijzigd als volgt:

A

In de artikelen 5.2, onder a, tweede streepje, en 5.3, onder c en e, wordt «Wet tarieven gezondheidszorg» telkens vervangen door: Wet marktordening gezondheidszorg.

B

In artikel 8.2, derde lid en vierde lid, wordt «bij de goedkeuring of vaststelling van een tarief of een maximumtarief als bedoeld in de Wet tarieven gezondheidszorg» vervangen door: bij de vaststelling van een tarief als bedoeld in de Wet marktordening gezondheidszorg.

ARTIKEL XII

Dit besluit treedt in werking met ingang van de tweede dag na de uitgifte van het Staatsblad waarin zij wordt geplaatst en werkt terug tot en met 1 oktober 2006.

Lasten en bevelen dat dit besluit met de daarbij behorende nota van toelichting in het Staatsblad zal worden geplaatst.

histnoot

’s-Gravenhage, 28 november 2006

Beatrix

De Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport,

J. F. Hoogervorst

Uitgegeven de twaalfde december 2006

De Minister van Justitie,

E. M. H. Hirsch Ballin

NOTA VAN TOELICHTING

Met het totstandkomen van de Wet marktordening gezondheidszorg (Wet van 7 juli 2006, Stb 415) is de Wet tarieven gezondheidszorg ingetrokken en zijn het College tarieven gezondheidszorg en het College van toezicht op de zorgverzekeringen opgegaan in de Nederlandse Zorgautoriteit. Een en ander noopt tot aanpassing van een aantal algemene maatregelen van bestuur waarin naar die wet onderscheidenlijk colleges wordt verwezen.

De Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport,

J. F. Hoogervorst


XHistnoot

Het advies van de Raad van State wordt niet openbaar gemaakt op grond van artikel 25a, vijfde lid j° vierde lid, onder b van de Wet op de Raad van State, omdat het uitsluitend opmerkingen van redactionele aard bevat.