Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriekDatum ondertekening
Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en SportStaatsblad 2006, 630Wet

Wet van 22 november 2006 tot wijziging van het tijdstip waarop de geneeskundige geestelijke gezondheidszorg deel uitmaakt van de aanspraken ingevolge een zorgverzekering als bedoeld in de Zorgverzekeringswet

Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten:

Alzo Wij in overweging genomen hebben, dat een zorgvuldige invoering met ingang van 2007 van de aanspraak op geneeskundige geestelijke gezondheidszorg als onderdeel van de aanspraken ingevolge een zorgverzekering als bedoeld in de Zorgverzekeringswet onvoldoende is gewaarborgd en dat in verband daarmee enige wettelijke voorzieningen moeten worden getroffen;

Zo is het, dat Wij, de Raad van State gehoord, en met gemeen overleg der Staten-Generaal, hebben goedgevonden en verstaan, gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze:

ARTIKEL I

In artikel 2.5.9, eerste en tweede lid, van de Invoerings- en aanpassingswet Zorgverzekeringswet wordt «voor het jaar 2006» telkens vervangen door: voor de jaren 2006 en 2007.

ARTIKEL II

In afwijking van artikel 2, eerste lid, onderdeel a, van het Besluit van 9 december 2005 tot vaststelling van het tijdstip van inwerkingtreding van de Wet toelating zorginstellingen, de Zorgverzekeringswet, de Wet op de zorgtoeslag en de Invoerings- en aanpassingswet Zorgverzekeringswet (Stb. 649) treden artikel 14, derde en vierde lid, van de Zorgverzekeringswet in werking met ingang van 1 januari 2008.

ARTIKEL III

In afwijking van artikel 4.3, tweede lid, van het Besluit zorgverzekering treden de artikelen 2.4, eerste lid, voor zover het betreft zorg zoals psychiaters, zenuwartsen en klinisch-psychologen die plegen te bieden, en de eerstelijnspsychologische zorg, voor zover die niet wordt verleend door een huisarts, en de onderdelen d, e en f, en derde lid, artikel 3.1, eerste lid, subonderdeel c, en artikel 3.5 van dat besluit in werking met ingang van 1 januari 2008.

ARTIKEL IV

In afwijking van artikel 9.2, tweede lid, van het Aanpassingsbesluit Zorgverzekeringswet treden de artikelen 1.7, onderdeel A, 1.10, onderdelen B, C, D, F, wat betreft artikel 13, tweede lid, en H, tweede lid, 1.13, onderdelen H, K en L, 1.18, onderdelen A tot en met D, en 1.20, onderdeel A, van dat besluit in werking met ingang van 1 januari 2008.

ARTIKEL V

Deze wet treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van het Staatsblad waarin zij wordt geplaatst.

Lasten en bevelen dat deze in het Staatsblad zal worden geplaatst en dat alle ministeries, autoriteiten, colleges en ambtenaren wie zulks aangaat, aan de nauwkeurige uitvoering de hand zullen houden.

histnoot

Gegeven te

’s-Gravenhage, 22 november 2006

Beatrix

De Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport,

J. F. Hoogervorst

Uitgegeven de twaalfde december 2006

De Minister van Justitie,

E. M. H. Hirsch Ballin


XHistnoot

Kamerstuk 30 807