Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriekDatum ondertekening
Ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en MilieubeheerStaatsblad 2006, 619AMvB

Besluit van 27 november 2006 tot intrekking van het Besluit kca-logo

Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Op de voordracht van de Staatssecretaris van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer van 4 september 2006, nr. DJZ2006296657, Directie Juridische Zaken, Afdeling Wetgeving;

Gelet op artikel 10.16 van de Wet milieubeheer;

De Raad van State gehoord (advies van 21 september 2006, nr. 06003169);

Gezien het nader rapport van de Staatssecretaris van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer van 22 november 2006, nr. DJZ2006325430, Directie Juridische Zaken, Afdeling Wetgeving;

Hebben goedgevonden en verstaan:

ARTIKEL I

Het Besluit kca-logo wordt ingetrokken.

ARTIKEL II

Bijlage I, categorie 28.9, onder a, bij het Inrichtingen- en vergunningenbesluit milieubeheer komt als volgt te luiden:

a. inrichtingen waar uitsluitend gevaarlijke afvalstoffen worden opgeslagen die zijn afgegeven door, of ingezameld bij, particuliere huishoudens voorzover deze bestaan uit producten die gelijksoortig zijn aan de producten die door degene die de inrichting drijft aan particulieren ter beschikking worden gesteld;.

ARTIKEL III

Dit besluit treedt in werking met ingang van de dag waarop vier weken zijn verstreken sedert de datum van uitgifte van het Staatsblad waarin het wordt geplaatst.

Lasten en bevelen dat dit besluit met de daarbij behorende nota van toelichting in het Staatsblad zal worden geplaatst.

histnoot

’s-Gravenhage, 27 november 2006

Beatrix

De Staatssecretaris van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer,

P. L. B. A. van Geel

Uitgegeven de twaalfde december 2006

De Minister van Justitie,

E. M. H. Hirsch Ballin

NOTA VAN TOELICHTING

1. Inleiding

Met onderhavig besluit wordt het Besluit kca-logo ingetrokken. Daarmee vervalt van rechtswege ook de daarop gebaseerde Regeling nadere regels kca-logo. Tevens is in verband met deze intrekking van het besluit de verwijzing in categorie 28.9, van bijlage I, bij het Inrichtingen- en vergunningenbesluit naar het Besluit kca-logo aangepast. De afkorting «kca» staat voor klein chemisch afval. Het Besluit kca-logo voorzag in de etikettering van bepaalde producten met het kca-logo (doorgekruiste verrijdbare afvalbak). Producenten en importeurs van de in de Regeling nadere regels kca-logo aangewezen producten waren verplicht deze producten (of in bepaalde gevallen de verpakking daarvan) te voorzien van het kca-logo. Het ging hierbij om producten zoals reinigings- en onderhoudsmiddelen, verf en verfverdunnings- en verwijderingsmiddelen.

De directe aanleiding voor de intrekking van deze regelgeving is de inbreukprocedure die door de Europese Commissie tegen Nederland is opgestart. Het Besluit kca-logo is regelgeving die niet gebaseerd is op Europese richtlijnen. De Commissie is van oordeel dat deze nationale regelgeving in strijd is met communautaire regelgeving. Hierbij wordt verwezen naar de Europese richtlijnen voor stoffen en preparaten die zijn gebaseerd op artikel 95 van het EG-Verdrag. Deze richtlijnen voorzien in harmonisatie van de etikettering van producten met gevaarssymbolen en andere aanduidingen. Aanvulling op nationaal niveau van deze richtlijnen is niet toegestaan vanwege de ongeoorloofde handelsbelemmeringen. In het kader van de herijking van VROM-regelgeving was eerder aangekondigd dat de twee regelingen inzake het kca-logo: de Regeling nadere regels aanduiding van batterijen en accu’s en de Regeling nadere regels kca-logo zouden worden samengevoegd1. Door de hierboven geschetste Europese ontwikkelingen is de situatie echter gewijzigd en zullen de regelingen daarom niet meer worden samengevoegd2.

De intrekking van het Besluit kca-logo past in het kabinetsbeleid tot vermindering van regels en het terugdringen van bureaucratie. Ook past het in het streven om de administratieve lasten voor bedrijven te verminderen.

Het Besluit kca-logo is op 1 juli 1994 in werking getreden. Het logo had als doel de consument aan te bevelen bepaalde producten bij afdanking gescheiden te houden en gescheiden af te geven. De invoering van het besluit ging gepaard met voorlichting om de consument de betekenis van het symbool uit te leggen en de gescheiden afgifte van klein chemisch afval verder te stimuleren. Inmiddels heeft het beleid zijn vruchten afgeworpen en is bij veel burgers bekend welke producten klein chemisch afval zijn en is bekend dat dergelijke producten gescheiden moeten worden afgegeven. Het is noodzakelijk dat dergelijk afval gescheiden wordt ingezameld en apart gehouden van andere afvalstoffen uit particuliere huishoudens. Daardoor wordt de nuttige toepassing van afvalstoffen gestimuleerd.

De verwachting is dat de intrekking van deze regels geen nadelige gevolgen heeft op het scheidingsgedrag van afval door burgers. Het kca-logo heeft zijn dienst bewezen. Mede door de etikettering van producten met het kca-logo zijn veel burgers bewust geworden van de noodzaak om klein chemisch afval gescheiden af te geven. Er zijn diverse redenen waarom de verwachting is dat de intrekking van deze regelgeving niet zal leiden tot een daling in de gescheiden afgifte van klein chemisch afval. Het kca-logo is niet het enige middel dat gebruikt wordt om de beleidsdoelstellingen met betrekking tot de gescheiden inzameling te realiseren. Zo wordt veel voorlichting gegeven. Gemeenten geven voorlichting over afvalinzameling aan hun inwoners via bijvoorbeeld de huisvuilkalender en internetsites. Hierin wordt ook aangegeven welke producten als klein chemisch afval moeten worden afgedankt. Ook vanuit de rijksoverheid is voorzien in voorlichting over dit onderwerp. Zo beheert MilieuCentraal (in opdracht van het Ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer) onder andere een helpdesk voor vragen over afvalinzameling en de afgifte van klein chemisch afval. Overigens zal ook over de intrekking van dit besluit en de gevolgen daarvan voor bedrijven (de normadressanten) worden gecommuniceerd. Hierbij zal ook aandacht besteed worden aan de onveranderde beleidsdoelstelling om klein chemisch afval gescheiden in te nemen.

Met de intrekking van het Besluit kca-logo zal het logo niet van alle producten verdwijnen. Zo moet op batterijen die gevaarlijke stoffen bevatten en op elektrische en elektronische apparatuur (zoals televisies, koelkasten, tl-buizen en spaarlampen) nog steeds het kca-logo worden aangebracht. Die verplichting berust namelijk op Europese richtlijnen zodat er geen sprake is van ongeoorloofde handelsbelemmeringen. De verplichting om het logo op batterijen te plaatsen is geregeld in artikel 3, van het Besluit beheer batterijen en is uitgewerkt in de Regeling nadere regels aanduiding van batterijen en accu’s die kwik, cadmium of lood bevatten. Dit is een implementatie van richtlijn nr. 91/157/EEG van de Raad van de Europese Gemeenschappen van 18 maart 1991 betreffende batterijen en accu’s die gevaarlijke stoffen bevatten (PbEG L 78). Voor elektrische en elektronische appararuur is dit geregeld in artikel 13, eerste lid, onder a, van de Regeling beheer elektrische en elektronische apparatuur. Dit is een implementatie van richtlijn nr. 2002/96/EG van het Europees Parlement en de Raad van 27 januari 2003 betreffende afgedankte elektrische en elektronische apparatuur (PbEU L 37).

De verplichting om het kca-logo te plaatsen op bestrijdings- en gewasbeschermingsmiddelen geldt op grond van de Nadere regels verpakking en aanduiding milieugevaarlijke stoffen en preparaten. Volledigheidshalve wordt opgemerkt dat ook die verplichting zal komen te vervallen. De Nadere regels verpakking en aanduiding milieugevaarlijke stoffen en preparaten zal daartoe worden aangepast.

2. Gevolgen voor het bedrijfsleven

De intrekking van het Besluit kca-logo betekent een verlichting van de administratieve lasten voor bedrijven. De verplichting vervalt immers om het logo aan te brengen op de in de Regeling nadere regels kca-logo aangewezen producten. De administratieve lastenverlichting van het besluit is berekend op € 5.054.400 per jaar. Dit bedrag is als volgt opgebouwd. In de «nulmeting AL Ministerie VROM 2002» zijn de administratieve lasten voor de plaatsing van het kca-logo berekend op € 5.616.000 per jaar. Hierbij is uitgegaan van 62.400.000 producten waarbij de kosten geschat zijn op € 0,09 per product. In dit aantal producten zijn echter ook de batterijen opgenomen die bepaalde gevaarlijke stoffen bevatten en daarom geëtiketteerd moeten worden op grond van het Besluit beheer batterijen. Aangezien die verplichting niet vervalt met de intrekking van het Besluit kca-logo, moeten de administratieve lasten van etiketteringsplicht voor «gevaarlijke batterijen» worden afgetrokken van het hierboven genoemde bedrag. Het aantal «gevaarlijke batterijen» wordt geschat op maximaal 10% van het totaal aantal producten dat op grond van het Besluit kca-logo moet worden geëtiketteerd.

Bij de vaststelling van de lastenreductie is geen rekening gehouden met de kosten van de aanpassing van de etiketten om het logo te verwijderen. De producent of importeur is immers niet verplicht om het kca-logo er af te halen. Hij kan het logo (op vrijwillige basis) handhaven tot het moment waarop hij (vanwege welke reden dan ook) het etiket wil wijzigen. Het is derhalve niet uitgesloten dat op vrijwillige basis het logo nog vermeld zal blijven op producten. Overigens heeft de intrekking van dit besluit geen gevolgen voor de administratieve lasten voor burgers.

3. Procedure

Ter uitvoering van artikel 21.6, vierde lid, van de Wet milieubeheer is het ontwerpbesluit aan beide kamers der Staten-Generaal gezonden en is het ontwerpbesluit gepubliceerd in de Staatscourant3.

Naar aanleiding van de toezending van het ontwerpbesluit heeft de Vaste commissie voor Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer van de Tweede Kamer op 12 april 2006 enkele vragen gesteld over het ontwerpbesluit. Deze vragen zijn bij brief van 12 mei 2006 beantwoord4. De vragen van de Vaste commissie hebben niet geleid tot aanpassing van het ontwerpbesluit.

Naar aanleiding van de voorpublicatie in de Staatscourant is er een reactie ontvangen van een fabrikant van (onder andere) lijm en beitsen. In deze reactie wordt aangegeven dat de intrekking van het Besluit kca-logo een positieve ontwikkeling is aangezien eenzijdige nationale regelgeving de concurrentiepositie van het Nederlandse bedrijfsleven ten opzichte van de rest van Europa kan benadelen. Tevens is gewezen op een tweetal onvolkomenheden in de nota van toelichting, die inmiddels zijn aangepast.

Het ontwerpbesluit is niet aan de Europese Commissie gemeld op grond van richtlijn nr. 98/34/EG van het Europees Parlement en de Raad van de Europese Unie van 22 juni 1998 betreffende een informatieprocedure op het gebied van normen en technische voorschriften en regels betreffende de diensten van de informatiemaatschappij (PbEG L 204), zoals gewijzigd bij richtlijn nr. 98/48/EG van 20 juli 1998 (PbEG L 217). Het gaat hier immers niet om het vaststellen of wijzigen van technische voorschriften, waarop artikel 8, eerste lid, eerste alinea, van die richtlijn betrekking heeft, maar om het intrekken van technische voorschriften.

De Staatssecretaris van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer,

P. L. B. A. van Geel


XHistnoot

Het advies van de Raad van State wordt niet openbaar gemaakt op grond van artikel 25a, vijfde lid j° vierde lid, onder b van de Wet op de Raad van State, omdat het zonder meer instemmend luidt.

XNoot
1

Kamerstukken II 2003/2004, 29 383, nr. 1.

XNoot
2

Kamerstukken II 2003/2004, 29 383, nr. 32.

XNoot
3

Staatscourant 23 maart 2006, nr. 59, p. 22.

XNoot
4

Kamerstukken II 2005/2006, 29 383, nr. 50.