Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriekDatum ondertekening
Ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en MilieubeheerStaatsblad 2006, 598AMvB

Besluit van 3 november 2006, houdende vaststelling van het tijdstip van inwerkingtreding van het Besluit landbouw milieubeheer

Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Op de voordracht van de Staatssecretaris van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer van 30 oktober 2006, nr. DJZ2006315374, Directie Juridische Zaken, Afdeling Wetgeving;

Gelet op artikel 18 van het Besluit landbouw milieubeheer;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Enig Artikel

  • 1. Het Besluit landbouw milieubeheer treedt in werking met ingang van de eerste dag na de datum van uitgifte van het Staatsblad waarin dit besluit wordt geplaatst.

  • 2. In afwijking van het eerste lid treedt voorschrift 2.2.3, opgenomen in de bijlage behorende bij het Besluit landbouw milieubeheer, niet in werking voorzover het opslagplaatsen voor grond, zand en grind behorende tot categorie 1 als bedoeld in het Bouwstoffenbesluit bodem- en oppervlaktewaterenbescherming betreft.

  • 3. In afwijking van het eerste lid treden de voorschriften 2.8.1 en 2.8.2, opgenomen in de bijlage behorende bij het Besluit landbouw milieubeheer, in werking op het tijdstip dat het Besluit ammoniakemissie huisvesting veehouderij in werking treedt.

Onze Minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer is belast met de uitvoering van dit besluit dat in het Staatsblad zal worden geplaatst.

’s-Gravenhage, 3 november 2006

Beatrix

De Staatssecretaris van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer,

P. L. B. A. van Geel

Uitgegeven de vijfde december 2006

De Minister van Justitie,

E. M. H. Hirsch Ballin