Wet van 19 januari 2006 tot wijziging van enkele belastingwetten in verband met de implementatie van Richtlijn 2003/123/EG van de Raad van de Europese Unie van 22 december 2003 tot wijziging van Richtlijn 90/435/EEG betreffende de gemeenschappelijke fiscale regeling voor moedermaatschappijen en dochterondernemingen uit verschillende Lidstaten

Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten:

Alzo Wij in overweging genomen hebben, dat het noodzakelijk is uitvoering te geven aan Richtlijn 2003/123/EG van de Raad van de Europese Unie van 22 december 2003 (PbEU L 7/41) tot wijziging van Richtlijn 90/435/ EEG betreffende de gemeenschappelijke fiscale regeling voor moedermaatschappijen en dochterondernemingen uit verschillende Lidstaten;

Zo is het, dat Wij, de Raad van State gehoord, en met gemeen overleg der Staten-Generaal, hebben goedgevonden en verstaan, gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze:

ARTIKEL I

De Wet op de vennootschapsbelasting 1969 wordt als volgt gewijzigd:

Artikel 13g wordt als volgt gewijzigd:

1. In het eerste lid, aanhef, wordt «25 percent» vervangen door: 20 percent.

2. In het tweede lid, eerste volzin, wordt «25 percent» vervangen door: 20 percent.

ARTIKEL II

De wet op de vennootschapsbelasting wordt met ingang van 1 januari 2007 als volgt gewijzigd:

In artikel 13g, eerste lid, aanhef, en tweede lid, eerste volzin, van de Wet op de vennootschapsbelasting 1969 wordt met ingang van 1 januari 2007 «20 percent» vervangen door: 15 percent.

ARTIKEL III

De wet op de vennootschapsbelasting wordt met ingang van 1 januari 2009 als volgt gewijzigd:

In artikel 13g, eerste lid, aanhef, en tweede lid, eerste volzin, van de Wet op de vennootschapsbelasting 1969 wordt met ingang van 1 januari 2009 «15 percent» vervangen door: 10 percent.

ARTIKEL IV

De Wet op de dividendbelasting 1965 wordt als volgt gewijzigd:

A

In artikel 4a, eerste lid, onder 2°, wordt «25 percent» vervangen door: 20 percent.

B

In artikel 4a, tweede lid, wordt «25 percent» vervangen door: 20 percent.

C

In artikel 4b, derde en vierde lid, wordt «25 percent» telkens vervangen door: 20 percent.

ARTIKEL V

De Wet op de dividendbelasting 1965 wordt met ingang van 1 januari 2007 als volgt gewijzigd:

A

In artikel 4a, eerste lid, wordt «20 percent» vervangen door: 15 percent.

B

In artikel 4a, tweede lid, wordt «25 percent» vervangen door: 20 percent.

C

In artikel 4b, derde en vierde lid, wordt «20 percent» telkens vervangen door: 15 percent.

ARTIKEL VI

De Wet op de dividendbelasting 1965 wordt met ingang van 1 januari 2009 als volgt gewijzigd:

A

In artikel 4a, eerste lid, wordt «15 percent» vervangen door: 10 percent.

B

In artikel 4a, tweede lid, wordt «25 percent» vervangen door: 20 percent.

C

In artikel 4b, derde en vierde lid, wordt «15 percent» telkens vervangen door: 10 percent.

ARTIKEL VII

Deze wet treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van het Staatsblad waarin zij wordt geplaatst en werkt terug tot en met 1 januari 2005.

Lasten en bevelen dat deze in het Staatsblad zal worden geplaatst en dat alle ministeries, autoriteiten, colleges en ambtenaren wie zulks aangaat, aan de nauwkeurige uitvoering de hand zullen houden.

histnoot

Gegeven te

’s-Gravenhage, 19 januari 2006

Beatrix

De Staatssecretaris van Financiën,

J. G. Wijn

Uitgegeven de tweede februari 2006

De Minister van Justitie,

J. P. H. Donner


XHistnoot

Kamerstuk 30 031

Naar boven