Besluit van 28 september 2006 tot vaststelling van het tijdstip van inwerkingtreding van het Besluit van 28 september 2006 tot wijziging van enige algemene maatregelen van bestuur in verband met de inwerkingtreding van de Wet wijziging WW-stelsel en in verband met enige technische verbeteringen (Stb. 435)

Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Op de voordracht van Onze Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid van 28 september 2006 nr. SV/WV/2006/78108;

Gelet op artikel IX van het Besluit van 28 september 2006 tot wijziging van enige algemene maatregelen van bestuur in verband met de inwerkingtreding van de Wet wijziging WW-stelsel en in verband met enige technische verbeteringen (Stb. 435);

Hebben goedgevonden en verstaan:

Enig Artikel

  • 1. Het Besluit van 28 september 2006 tot wijziging van enige algemene maatregelen van bestuur in verband met de inwerkingtreding van de Wet wijziging WW-stelsel en in verband met enige technische verbeteringen (Stb. 435) treedt in werking met ingang van 1 oktober 2006, met uitzondering van de artikelen I, onderdelen A en B, onder 4, II, onderdelen A en C, III, V, onderdelen A, onder 1 en 3, B, en C, en VII.

  • 2. De artikelen I, onderdeel A, II, onderdelen A en C, III, V, onderdelen A, onder 1 en B, onder 1, en VII van het Besluit van 28 september 2006 tot wijziging van enige algemene maatregelen van bestuur in verband met de inwerkingtreding van de Wet wijziging WW-stelsel en in verband met enige technische verbeteringen (Stb. 435) treden in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van het Staatsblad waarin dit besluit wordt geplaatst.

  • 3. De artikelen I, onderdeel B, onder 4, en V, onderdeel C, van het Besluit van 28 september 2006 tot wijziging van enige algemene maatregelen van bestuur in verband met de inwerkingtreding van de Wet wijziging WW-stelsel en in verband met enige technische verbeteringen (Stb. 435) treden in werking met ingang van 1 januari 2007.

  • 4. Artikel V, onderdelen A, onder 3, en B, onder 2, van het Besluit van 28 september 2006 tot wijziging van enige algemene maatregelen van bestuur in verband met de inwerkingtreding van de Wet wijziging WW-stelsel en in verband met enige technische verbeteringen (Stb. 435) treedt in werking met ingang van 1 april 2007.

De Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid is belast met de uitvoering van dit besluit dat in het Staatsblad zal worden geplaatst.

's-Gravenhage, 28 september 2006

Beatrix

De Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid,

A. J. de Geus

Uitgegeven de negenentwintigste september 2006

De Minister van Justitie,

E. M. H. Hirsch Ballin

NOTA VAN TOELICHTING

Artikel IX van het Besluit van 28 september 2006 tot wijziging van enige algemene maatregelen van bestuur in verband met de inwerkingtreding van de Wet wijziging WW-stelsel en in verband met enige technische verbeteringen (Stb. 435) (hierna: het Besluit) voorziet in de mogelijkheid dat de artikelen van dat besluit in werking treden op een bij koninklijk besluit te bepalen tijdstip, dat voor de verschillende artikelen of onderdelen daarvan verschillend kan worden vastgesteld. In het onderhavige besluit wordt van deze mogelijkheid gebruik gemaakt. De artikelen van het Besluit treden op verschillende data in werking. Een toelichting wordt hieronder gegeven.

Hoofdregel inwerkingtreding met ingang van 1 oktober 2006

Het grootste deel van de Wet treedt in werking met ingang van 1 oktober 2006. Dit betreft met name de wijziging van de polisvoorwaarden (recht, hoogte en duur) in de Werkloosheidswet (hierna: WW). Bij de formulering van de inwerkingtredingsbepaling van het Besluit is die datum dan ook als uitgangspunt genomen. Verschillende onderdelen van het Besluit dienen evenwel op andere momenten in werking te treden. Onderstaand wordt aangegeven welke onderdelen van het Besluit dit betreft en op welke datum die onderdelen in werking zullen treden.

Inwerkingtreding met ingang van dag na datum uitgifte van het Staatsblad

De onderdelen die reeds in werking treden met ingang van de dag na datum van uitgifte van het Staatsblad waarin dit inwerkingtredingsbesluit wordt geplaatst hebben betrekking op kleine redactionele wijziging, het herstellen van technische omissies en vereenvoudigingen. Het is wenselijk dat die wijzigingen zo snel mogelijk in werking treden. Het betreft de artikelen I, onderdeel A, II, onderdelen A en C, III, V, onderdelen A, onder 1 en B, onder 1, en VII van het Besluit.

Inwerkingtreding met ingang van 1 januari 2007

De onderdelen die op 1 januari 2007 in werking treden hebben betrekking op het feit dat vakantiebonnen vanaf die datum niet langer worden verstrekt als deel van de uitkering (artikel I, onderdeel B, onder 4) en het laten vervallen van artikel 7 van de WW met ingang van die datum (artikel V, onderdeel C).

Inwerkingtreding met ingang van 1 april 2007

De artikelen die vervallen per 1 april 2007 hebben betrekking op het vervallen van de kortdurende uitkering per 1 oktober 2006. Vanaf 1 oktober 2006 zullen er geen rechten meer ontstaan op een uitkering op grond van hoofdstuk IIb. Vervolgens zou voor de toepasselijkheid van de artikelen 3, derde lid, en 4, derde lid, van het Besluit nadere regeling verlies van arbeidsuren een herhaald arbeidsurenverlies zich moeten voordoen binnen 26 weken. Die situatie kan zich op 1 april 2007 in ieder geval niet meer voordoen. De artikelen 3, derde lid, en 4, derde lid, van het Besluit nadere regeling verlies van arbeidsuren kunnen vanaf die datum dan ook vervallen.

De Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid,

A. J. de Geus

Naar boven