Besluit van 4 september 2006, houdende ontbinding van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Op de voordracht van Onze Minister-President, Minister van Algemene Zaken en van Onze Minister voor Bestuurlijke Vernieuwing en Koninkrijksrelaties van 25 augustus 2006, 2006-0000272053, Constitutionele Zaken en Wetgeving;

Gelet op artikel 64 van de Grondwet en artikel F 2 van de Kieswet;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Artikel 1

De Tweede Kamer der Staten-Generaal wordt ontbonden op donderdag 30 november 2006 op een door de Voorzitter van de Tweede Kamer te bepalen tijdstip.

Artikel 2

De kandidaatstelling voor de verkiezing van de leden van de Tweede Kamer der Staten-Generaal vindt plaats op dinsdag 10 oktober 2006.

Artikel 3

De eerste samenkomst van de nieuw gekozen Tweede Kamer vindt plaats op donderdag 30 november 2006 op een door de Voorzitter van de Tweede Kamer te bepalen tijdstip.

Onze Minister voor Bestuurlijke Vernieuwing en Koninkrijksrelaties is belast met de uitvoering van dit besluit, dat met de nota van toelichting in het Staatsblad en in de Staatscourant zal worden geplaatst.

’s-Gravenhage, 4 september 2006

Beatrix

De Minister-President, Minister van Algemene Zaken,

J. P. Balkenende

De Minister voor Bestuurlijke Vernieuwing en Koninkrijksrelaties,

A. Nicolaï

Uitgegeven de eenentwintigste september 2006

De Minister van Justitie,

J. P. H. Donner

NOTA VAN TOELICHTING

Het op 7 juli 2006 aangetreden kabinet heeft in de regeringsverklaring aangekondigd dat op 22 november 2006 vervroegde verkiezingen voor de Tweede Kamer zullen plaatsvinden.

Krachtens artikel F 2 van de Kieswet vindt in geval van ontbinding van de Tweede Kamer de kandidaatstelling voor de verkiezing van de leden van de nieuwe kamer plaats binnen veertig dagen na dagtekening van het koninklijk besluit tot ontbinding op een bij dat besluit te bepalen dag. De dag van kandidaatstelling voor de verkiezing van de Tweede Kamer is in het besluit gesteld op dinsdag 10 oktober 2006. Uit het bepaalde in artikel J 1, eerste lid, van de Kieswet volgt dat de dag van stemming dan zal vallen op woensdag 22 november 2006. Het tijdstip waarop de ontbinding ingaat, is op de achtste dag na de dag van stemming bepaald, te weten donderdag 30 november 2006 op een door de voorzitter van de Tweede Kamer te bepalen tijdstip. Op 30 november 2006 vindt de eerste samenkomst plaats van de nieuw gekozen Tweede Kamer op een door de voorzitter van de Tweede Kamer te bepalen tijdstip.

De Minister-President, Minister van Algemene Zaken,

J. P. Balkenende

De Minister voor Bestuurlijke Vernieuwing en Koninkrijksrelaties a.i.,

J. W. Remkes

Naar boven