Besluit van 6 september 2006, houdende de inwerkingtreding van artikel 129, onderdeel i, van de Gezondheids- en welzijnswet voor dieren

Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Op de voordracht van Onze Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit van 30 augustus 2006, nr. TRCJZ/2006/2707;

Gelet op artikel 130, eerste lid, van de Gezondheids- en welzijnswet voor dieren en op artikel 18, eerste lid, van de Landbouwwet;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Enig Artikel

Met ingang van 1 oktober 2006:

a. treedt artikel 129, onderdeel i, van de Gezondheids- en welzijnswet voor dieren in werking, en

b. wordt het Besluit huisvesting legkippen ingetrokken.

Onze Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit is belast met de uitvoering van dit besluit dat met de daarbij behorende nota van toelichting in het Staatsblad zal worden geplaatst.

’s-Gravenhage, 6 september 2006

Beatrix

De Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit,

C. P. Veerman

Uitgegeven de eenentwintigste september 2006

De Minister voor Justitie,

J. P. H. Donner

Nota van toelichting

Met dit besluit wordt bewerkstelligd dat de Wet houdende vaststelling van minimumeisen voor het houden van legkippen en het tevens op de Landbouwwet gebaseerde Besluit huisvesting legkippen worden ingetrokken. Aan deze wet, onderscheidenlijk dit besluit, komt geen betekenis meer toe nu de eisen voor het houden van legkippen zijn opgenomen in het op grond van de Gezondheids- en welzijnswet voor dieren vastgestelde Legkippenbesluit 2003.

Op grond van de intrekking van de Wet houdende vaststelling van minimumeisen voor het houden van legkippen vervalt tevens van rechtswege:

– de Regeling van de Staatssecretaris van Landbouw en Visserij van 6 december 1984, nr J.6906 (Stcrt. 241)(Aanwijzing toezichthoudende ambtenaren), en

– de Regeling van de Staatssecretaris van Landbouw en Visserij van 28 augustus 1984, nr J.4002 (Stcrt 169)(Minimumeisen voor het houden van legkippen).

De Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit,

C. P. Veerman

Naar boven