Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriekDatum ondertekening
Ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en MilieubeheerStaatsblad 2006, 38AMvB

Besluit van 23 januari 2006, houdende vaststelling van het tijdstip van inwerkingtreding van de Interimwet stad-en-milieubenadering

Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Op de voordracht van de Staatssecretaris van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer van 20 januari 2006, nr. DJZ2006227596, Directie Juridische Zaken, Afdeling Wetgeving;

Gelet op artikel 25, eerste lid, van de Interimwet stad-en-milieubenadering;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Enig Artikel

De Interimwet stad-en-milieubenadering treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van het Staatsblad waarin dit besluit wordt geplaatst.

Onze Minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer is belast met de uitvoering van dit besluit dat in het Staatsblad zal worden geplaatst.

’s-Gravenhage, 23 januari 2006

Beatrix

De Staatssecretaris van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer,

P. L. B. A. van Geel

Uitgegeven de eenendertigste januari 2006

De Minister van Justitie,

J. P. H. Donner