Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriekDatum ondertekening
Ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en MilieubeheerStaatsblad 2006, 37Wet

Wet van 19 januari 2006, houdende regels met betrekking tot zuinig en doelmatig ruimtegebruik en optimale leefomgevingskwaliteit in stedelijk en landelijk gebied en met betrekking tot coördinatie van procedures

Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten:

Alzo Wij in overweging genomen hebben, dat het wenselijk is in bepaalde gevallen afwijking van wettelijke voorschriften mogelijk te maken in het belang van zuinig en doelmatig ruimtegebruik en het bereiken van optimale leefomgevingskwaliteit en dat het voorts wenselijk is om een procedure in de wet te regelen voor het coördineren van besluitvorming teneinde die besluitvorming te versnellen;

Zo is het, dat Wij, de Raad van State gehoord, en met gemeen overleg der Staten-Generaal, hebben goedgevonden en verstaan, gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze:

§ 1. Begripsbepalingen

Artikel 1

In deze wet en de daarop berustende bepalingen wordt verstaan onder:

a. milieugevoelige bestemmingen: gebouwen en terreinen die naar hun aard bestemd zijn voor het verblijf van personen gedurende de dag of nacht of een gedeelte daarvan;

b. projectgebied: gebied waarin op grond van de artikelen 2, 3 of 9 wordt afgeweken van wettelijke voorschriften;

c. milieukwaliteitsnorm: bij wettelijk voorschrift gestelde norm ten aanzien van de kwaliteit van een onderdeel van het milieu;

d. vergunning: vergunning als bedoeld in artikel 8.1, eerste lid, van de Wet milieubeheer;

e. veehouderij: veehouderij als bedoeld in artikel 1, eerste lid, van de Wet ammoniak en veehouderij;

f. kwetsbaar gebied: kwetsbaar gebied als bedoeld in artikel 1, eerste lid, van de Wet ammoniak en veehouderij;

g. ammoniakemissie: ammoniakemissie als bedoeld in artikel 1, eerste lid, van de Wet ammoniak en veehouderij;

h. dierenverblijf: dierenverblijf als bedoeld in artikel 1, eerste lid, van de Wet ammoniak en veehouderij;

i. reconstructiegebied: reconstructiegebied als bedoeld in artikel 1 van de Reconstructiewet concentratiegebieden;

j. Onze Minister: Onze Minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer, en

k. inspecteur: als zodanig bij besluit van Onze Minister aangewezen ambtenaar.

§ 2. Bevoegdheid tot afwijking van wettelijke voorschriften

Artikel 2

De gemeenteraad kan ten behoeve van het vestigen van milieugevoelige bestemmingen en van het vestigen of verplaatsen van kleinschalige bedrijvigheid bij functiemenging van wonen en werken, ten aanzien van een door hem aangewezen projectgebied in het belang van zuinig en doelmatig ruimtegebruik en het bereiken van optimale leefomgevingskwaliteit, besluiten:

a. tot afwijking van een milieukwaliteitsnorm met betrekking tot bodem, geluid en lucht, en

b. om, in afwijking van de categorie-indeling, bedoeld in artikel 1, tweede lid, van de Wet stankemissie veehouderijen in landbouwontwikkelings- en verwevingsgebieden, een voor stank gevoelig object als bedoeld in dat lid in te delen in een categorie met een lager beschermingsniveau.

Artikel 3

De gemeenteraad kan ten aanzien van een door hem aangewezen projectgebied in het belang van zuinig en doelmatig ruimtegebruik en het bereiken van optimale leefomgevingskwaliteit, besluiten:

a. dat, in afwijking van artikel 4, eerste lid, van de Wet ammoniak en veehouderij, een vergunning kan worden verleend voor het oprichten van een veehouderij onder intrekking van de rechtsgeldige vergunning voor een bestaande veehouderij die binnen dat projectgebied dichter bij een kwetsbaar gebied is gevestigd, met dien verstande dat:

1°. indien het aantal dieren per diercategorie niet hoger is dan het aantal dat in de bestaande veehouderij aanwezig mocht zijn, de toegestane ammoniakemissie uit de dierenverblijven behorende tot de op te richten veehouderij ten hoogste gelijk is aan de ammoniakemissie die de bestaande veehouderij zou mogen veroorzaken, of

2°. indien het aantal dieren per diercategorie van de op te richten veehouderij hoger is dan het aantal dat in de bestaande veehouderij aanwezig mocht zijn, de toegestane ammoniakemissie uit de dierenverblijven behorende tot de op te richten veehouderij ten hoogste gelijk is aan de ammoniakemissie die de bestaande veehouderij zou mogen veroorzaken indien daarop artikel 7 van de Wet ammoniak en veehouderij van toepassing zou zijn, en

b. dat, in afwijking van artikel 6, eerste lid, van de Wet ammoniak en veehouderij, een vergunning kan worden verleend voor het veranderen van een veehouderij onder intrekking van de rechtsgeldige vergunning voor een of meer andere binnen dat projectgebied bestaande, met de te veranderen veehouderij samen te voegen veehouderijen die dichter bij een kwetsbaar gebied zijn gevestigd, met dien verstande dat:

1°. indien het aantal dieren per diercategorie niet hoger is dan het aantal dat in de samen te voegen veehouderijen aanwezig mag zijn, de toegestane ammoniakemissie uit de dierenverblijven behorende tot de te veranderen veehouderij ten hoogste de ammoniakemissie bedraagt die de samen te voegen veehouderijen zouden mogen veroorzaken, of

2°. indien het aantal dieren per diercategorie hoger is dan het aantal dat in de samen te voegen veehouderijen aanwezig mag zijn, de toegestane ammoniakemissie uit de dierenverblijven behorende tot de te veranderen veehouderij ten hoogste de ammoniakemissie bedraagt die de samen te voegen veehouderijen zouden mogen veroorzaken indien daarop artikel 7 van de Wet ammoniak en veehouderij van toepassing zou zijn.

Artikel 4

 • 1. Van de bevoegdheid, bedoeld in artikel 2, wordt geen gebruik gemaakt:

  a. met betrekking tot milieukwaliteitsnormen, gesteld bij of krachtens de Luchtvaartwet of de Wet luchtvaart;

  b. met betrekking tot milieukwaliteitsnormen, gesteld krachtens artikel 108 van de Wet geluidhinder voorzover die normen betrekking hebben op luchtvaartterreinen, of

  c. voorzover dat leidt tot een geluidsbelasting binnen een woning met gesloten ramen, die hoger is dan 33 dB.

 • 2. Van de bevoegdheid, bedoeld in artikel 3, wordt geen gebruik gemaakt met betrekking tot een deel van een reconstructiegebied waarop artikel 27 van de Reconstructiewet concentratiegebieden van toepassing is.

 • 3. De gemeenteraad maakt van de bevoegdheid, bedoeld in de artikelen 2 en 3, uitsluitend gebruik, indien:

  a. hij tot het oordeel is gekomen dat het rekening houden met milieukwaliteit in de ruimtelijke planvorming, het nemen van brongerelateerde maatregelen en het optimaal benutten van wettelijke voorschriften niet toereikend zijn om zuinig en doelmatig ruimtegebruik en optimale leefomgevingskwaliteit te bereiken;

  b. een melding als bedoeld in artikel 11 is gedaan, en

  c. hij een bestemmingsplan of herziening daarvan vaststelt overeenkomstig artikel 12.

Artikel 5

 • 1. Een besluit als bedoeld in de artikelen 2 en 3 bevat ten minste:

  a. een omschrijving van het projectgebied en een of meerdere kadastrale kaarten waarop de begrenzing van dat gebied is aangegeven;

  b. de milieukwaliteitsnorm of het andere wettelijke voorschrift ten aanzien waarvan het besluit een afwijking bevat;

  c. de norm met betrekking tot de kwaliteit van het milieu of het andere wettelijke voorschrift, welke geldt ter vervanging van de milieukwaliteitsnorm of het andere wettelijke voorschrift waarvan wordt afgeweken;

  d. de wijze waarop nadelige gevolgen voor het milieu van een besluit als bedoeld in de artikelen 2 en 3 worden beperkt en voorzover nodig gecompenseerd, en

  e. de termijn waarvoor de afwijking geldt.

 • 2. Onverminderd het eerste lid bevat een besluit als bedoeld in artikel 2 onder verwijzing naar de bijgevoegde kadastrale kaart:

  a. een beschrijving van de onroerende zaken waarop dat besluit betrekking heeft;

  b. de kadastrale aanduiding van die onroerende zaken;

  c. de grootte van elk van de desbetreffende percelen volgens de kadastrale registratie, en

  d. indien een in de beschrijving opgenomen onroerende zaak een gedeelte van een perceel uitmaakt, de grootte van dat gedeelte.

 • 3. Op de bijgevoegde kadastrale kaart, bedoeld in het tweede lid, zijn de desbetreffende onroerende zaken en de bijhorende percelen en perceelsgedeelten duidelijk aangegeven.

Artikel 6

De motivering van het besluit, bedoeld in de artikelen 2 en 3, bevat ten minste een beschrijving van:

a. de visie van de gemeenteraad op de gewenste leefomgevingskwaliteit van het projectgebied, mede in relatie tot het ruimtegebruik en de leefomgevingskwaliteit in het gebied waarbinnen het projectgebied is gelegen;

b. de wijze waarop getracht of overwogen is door rekening te houden met milieukwaliteit in de ruimtelijke planvorming, brongerelateerde maatregelen en optimale benutting van wettelijke voorschriften zuinig en doelmatig ruimtegebruik en optimale leefomgevingskwaliteit te bereiken;

c. de daarbij ondervonden of te voorziene beperkingen ten aanzien van een milieukwaliteitsnorm of ander wettelijk voorschrift en een uiteenzetting over de meerwaarde die de afwijking daarvan met zich brengt met het oog op het bereiken van zuinig en doelmatig ruimtegebruik en optimale leefomgevingskwaliteit;

d. de gevolgen die de uitvoering van het besluit met zich brengt voor de onderscheiden onderdelen van het milieu, de volksgezondheid en de objecten binnen het projectgebied;

e. de overwegingen met betrekking tot het beperken en voorzover nodig compenseren van de nadelige gevolgen voor het milieu veroorzaakt door de afwijking van een milieukwaliteitsnorm of een ander wettelijk voorschrift;

f. de wijze waarop bij de voorbereiding van het besluit belanghebbenden en bestuursorganen die het aangaat, zijn betrokken;

g. de naar voren gebrachte zienswijzen en uitgebrachte adviezen en de overwegingen van de gemeenteraad omtrent de naar voren gebrachte zienswijzen en uitgebrachte adviezen, en

h. indien het besluit een bepaalde termijn bevat, de overwegingen die hebben geleid tot de in het besluit aangegeven termijn waarvoor de afwijking geldt en de maatregelen die zullen worden getroffen teneinde die termijn niet te overschrijden.

Artikel 7

Voorzover de nadelige gevolgen voor het milieu van een besluit als bedoeld in de artikelen 2 en 3 niet kunnen worden voorkomen of beperkt, worden die nadelige gevolgen gecompenseerd in of in de directe omgeving van het projectgebied op een wijze die de belangen, genoemd in de aanhef van de artikelen 2 en 3, dient.

Artikel 8

Indien de uitvoering van een besluit als bedoeld in de artikelen 2 en 3 onvoorziene en ontoelaatbare effecten heeft op het milieu of de volksgezondheid, neemt de gemeenteraad noodzakelijke maatregelen teneinde die effecten tot een toelaatbaar niveau terug te brengen.

§ 3. Bevoegdheid tot afwijking van wettelijke voorschriften in reconstructiegebieden

Artikel 9

Indien op een deel van een reconstructiegebied artikel 27 van de Reconstructiewet concentratiegebieden van toepassing is, kunnen provinciale staten van de provincie waarin dat reconstructiegebied geheel of grotendeels is gelegen ten aanzien van een door hen aan te wijzen projectgebied binnen dat deel van het reconstructiegebied in het belang van zuinig en doelmatig ruimtegebruik en het bereiken van optimale leefomgevingskwaliteit, besluiten:

a. dat, in afwijking van artikel 4, eerste lid, van de Wet ammoniak en veehouderij, een vergunning kan worden verleend voor het oprichten van een veehouderij onder intrekking van de rechtsgeldige vergunning voor een bestaande veehouderij die binnen het projectgebied, bedoeld in de aanhef, dichter bij een kwetsbaar gebied is gevestigd, met dien verstande dat:

1°. indien het aantal dieren per diercategorie niet hoger is dan het aantal dat in de bestaande veehouderij aanwezig mocht zijn, de toegestane ammoniakemissie uit de dierenverblijven behorende tot de op te richten veehouderij ten hoogste gelijk is aan de ammoniakemissie die de bestaande veehouderij zou mogen veroorzaken, of

2°. indien het aantal dieren per diercategorie in de op te richten veehouderij hoger is dan het aantal dat in de bestaande veehouderij aanwezig mocht zijn, de toegestane ammoniakemissie uit de dierenverblijven behorende tot de op te richten veehouderij ten hoogste gelijk is aan de ammoniakemissie die de bestaande veehouderij zou mogen veroorzaken indien daarop artikel 7 van de Wet ammoniak en veehouderij van toepassing zou zijn, en

b. dat, in afwijking van artikel 6, eerste lid, van de Wet ammoniak en veehouderij, een vergunning kan worden verleend voor het veranderen van een veehouderij onder intrekking van de rechtsgeldige vergunning voor een of meer andere binnen het projectgebied, bedoeld in de aanhef, bestaande, met de te veranderen veehouderij samen te voegen veehouderijen die dichter bij een kwetsbaar gebied zijn gevestigd, met dien verstande dat:

1°. indien het aantal dieren per diercategorie niet hoger is dan het aantal dat in de samen te voegen veehouderijen aanwezig mag zijn, de toegestane ammoniakemissie uit de dierenverblijven behorende tot de te veranderen veehouderij ten hoogste de ammoniakemissie bedraagt die de samen te voegen veehouderijen zouden mogen veroorzaken, of

2°. indien het aantal dieren per diercategorie hoger is dan het aantal dat in de samen te voegen veehouderijen aanwezig mag zijn, de toegestane ammoniakemissie uit de dierenverblijven behorende tot de te veranderen veehouderij ten hoogste de ammoniakemissie bedraagt die de samen te voegen veehouderijen zouden mogen veroorzaken indien daarop artikel 7 van de Wet ammoniak en veehouderij van toepassing zou zijn.

Artikel 10

 • 1. In een reconstructiegebied vindt de voorbereiding, het nemen, de goedkeuring van het besluit, bedoeld in artikel 9, en het beroep tegen het besluit omtrent goedkeuring van dat besluit, gelijktijdig plaats met de voorbereiding, het nemen en de goedkeuring van het besluit tot vaststelling van het reconstructieplan, bedoeld in artikel 11, eerste lid, van de Reconstructiewet concentratiegebieden, het gewijzigde reconstructieplan, bedoeld in artikel 17, vierde lid, van die wet, of de uitwerking van het reconstructieplan, bedoeld in artikel 18, eerste lid, van die wet, en het beroep tegen een van die besluiten.

 • 2. Bij de toepassing van het eerste lid zijn de artikelen 4, derde lid, 5, eerste lid, 6, 7, 8, 11, 12, derde lid, onderdelen a tot en met d, 13, eerste en tweede lid, 14, 15 en 17, eerste tot en met derde lid, van deze wet en de artikelen 15, 16, eerste lid, en 28 van de Reconstructiewet concentratiegebieden van overeenkomstige toepassing, met dien verstande dat:

  a. onder «gemeenteraad» telkens wordt verstaan «provinciale staten van de provincie waarin het reconstructiegebied geheel of grotendeels is gelegen»;

  b. onder «burgemeester en wethouders» telkens wordt verstaan «gedeputeerde staten van de provincie waarin het reconstructiegebied geheel of grotendeels is gelegen»;

  c. onder «gedeputeerde staten» telkens wordt verstaan «Onze Minister en Onze Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit»;

  d. de mededeling, bedoeld in artikel 11, derde lid, van deze wet tevens in de Staatscourant wordt geplaatst, en

  e. ook in het geval, bedoeld in artikel 16, derde lid, of 17, zesde lid, van de Reconstructiewet concentratiegebieden, gedeputeerde staten van de provincie waarin het reconstructiegebied geheel of grotendeels is gelegen, een besluit als bedoeld in artikel 9 van deze wet bekendmaken.

 • 3. Het niet tijdig bekendmaken van een besluit omtrent goedkeuring van een besluit als bedoeld in artikel 9 van deze wet of van een besluit tot verdaging van de beslissing omtrent goedkeuring heeft niet tot gevolg dat een besluit tot goedkeuring is genomen.

 • 4. Indien goedkeuring wordt onthouden aan het reconstructieplan dat betrekking heeft op het projectgebied, wordt tevens goedkeuring onthouden aan het besluit, bedoeld in artikel 9 van deze wet.

§ 4. Totstandkoming van een besluit tot afwijking van wettelijke voorschriften

Artikel 11

 • 1. Burgemeester en wethouders melden het voornemen om een besluit als bedoeld in de artikelen 2 en 3 te nemen aan gedeputeerde staten.

 • 2. De melding, bedoeld in het eerste lid, bevat ten minste:

  a. een omschrijving van het projectgebied en een of meerdere kadastrale kaarten waarop de begrenzing van dat gebied is aangegeven;

  b. het gewenste ruimtegebruik in het projectgebied, voorzover dat verband houdt met de toepassing van artikel 2 of 3;

  c. een beschrijving van de omstandigheden op grond waarvan wordt verwacht dat het rekening houden met milieukwaliteit in de ruimtelijke planvorming, het nemen van brongerelateerde maatregelen en het optimaal benutten van wettelijke voorschriften niet toereikend zijn om zuinig en doelmatig ruimtegebruik en optimale leefomgevingskwaliteit te bereiken;

  d. de milieukwaliteitsnorm of het andere wettelijke voorschrift waarvan afwijking wordt overwogen, en

  e. een beschrijving op hoofdlijnen van de te verwachten gevolgen voor het milieu en de volksgezondheid in het projectgebied.

 • 3. Van de melding, bedoeld in het eerste lid, wordt gelijktijdig mededeling gedaan door kennisgeving van de melding of van de inhoud ervan in een van overheidswege uitgegeven blad, een dag- of nieuwsblad of huis-aan-huisblad en langs elektronische weg.

 • 4. Burgemeester en wethouders zenden een afschrift van de melding, bedoeld in het eerste lid, aan de inspecteur.

Artikel 12

 • 1. In dit artikel wordt onder bevoegd gezag verstaan: bestuursorgaan dat ten aanzien van een projectgebied belast is met toepassing van een milieukwaliteitsnorm of ander wettelijk voorschrift waarvan op grond van artikel 2 of 3 afwijking wordt overwogen.

 • 2. De voorbereiding, het nemen, de goedkeuring en de terinzagelegging van het besluit, bedoeld in de artikelen 2 en 3, vinden gelijktijdig plaats met de voorbereiding, het nemen, de goedkeuring en de terinzagelegging van het besluit tot vaststelling of herziening van het bestemmingsplan met betrekking tot het projectgebied.

 • 3. De artikelen 23, 25, 26, 27, 28, eerste lid, tweede lid, behoudens de laatste volzin, derde lid, en vijfde tot en met zevende lid, en 29, derde lid, van de Wet op de Ruimtelijke Ordening en de krachtens die wet gestelde voorschriften omtrent totstandkoming en inhoud van het bestemmingsplan zijn van overeenkomstige toepassing, met dien verstande dat:

  a. de kennisgeving, bedoeld in artikel 3:12 van de Algemene wet bestuursrecht, tevens langs elektronische weg wordt gedaan;

  b. burgemeester en wethouders gelijktijdig met de terinzagelegging van het ontwerpbesluit het bevoegd gezag in de gelegenheid stellen advies uit te brengen over het ontwerpbesluit;

  c. het bevoegd gezag bij de voorbereiding van zijn advies de bestuursorganen betrekt, die ingevolge wettelijk voorschrift zijn aangewezen om hem terzake van advies te dienen, en

  d. onderdeel b niet van toepassing is indien een orgaan van de gemeente als bevoegd gezag of adviseur is aangewezen.

Artikel 13

 • 1. Een besluit als bedoeld in de artikelen 2 en 3 behoeft de goedkeuring van gedeputeerde staten.

 • 2. Goedkeuring als bedoeld in het eerste lid kan worden onthouden wegens strijd met het belang van zuinig en doelmatig ruimtegebruik en met het belang van het bereiken van optimale leefomgevingskwaliteit.

 • 3. Indien goedkeuring wordt onthouden aan het bestemmingsplan dat betrekking heeft op het projectgebied of aan de herziening daarvan, wordt tevens goedkeuring onthouden aan het besluit, bedoeld in de artikelen 2 en 3.

 • 4. Onverminderd artikel 28, tweede lid, laatste volzin, van de Wet op de Ruimtelijke Ordening, wordt indien goedkeuring aan het besluit, bedoeld in de artikelen 2 en 3, wordt onthouden, tevens door gedeputeerde staten goedkeuring onthouden aan het bestemmingsplan dat betrekking heeft op het projectgebied of aan de herziening daarvan.

Artikel 14

 • 1. Op een besluit van de gemeenteraad tot wijziging van een besluit als bedoeld in de artikelen 2 en 3 zijn de artikelen 5 tot en met 8, 11, 12, 13, 16 en 18 van overeenkomstige toepassing.

 • 2. Op een besluit van de gemeenteraad tot intrekking van een besluit als bedoeld in de artikelen 2 en 3 zijn de artikelen 11, eerste, derde en vierde lid, 12, 13, 16 en 18 van overeenkomstige toepassing.

§ 5. Uitvoering van een besluit tot afwijking van wettelijke voorschriften

Artikel 15

 • 1. Het bestuursorgaan dat is belast met de uitvoering van en het toezicht op de naleving van de milieukwaliteitsnormen, bedoeld in artikel 2, onderdeel a, of de andere wettelijke voorschriften, bedoeld in de artikelen 2, onderdeel b, en 3, neemt bij de uitoefening van zijn taak ten aanzien van een projectgebied het besluit, bedoeld in de artikelen 2 en 3, in acht.

 • 2. Het bestuursorgaan dat bevoegd is een vergunning krachtens artikel 8.1 van de Wet milieubeheer te verlenen, neemt een besluit als bedoeld in de artikelen 2 en 3 in acht bij:

  a. het beslissen op een aanvraag om een vergunning, en

  b. het toepassen van de artikelen 8.22, tweede lid, 8.23, eerste lid, en 8.24, eerste lid, van de Wet milieubeheer.

Artikel 16

 • 1. Burgemeester en wethouders zenden een afschrift van het besluit, bedoeld in artikel 2, aan het betrokken kantoor van de Dienst voor het kadaster en de openbare registers ter inschrijving van dat besluit in de openbare registers, bedoeld in afdeling 2 van titel 1 van Boek 3 van het Burgerlijk Wetboek. Artikel 24, eerste lid, en artikel 26 van Boek 3 van dat wetboek zijn niet van toepassing.

 • 2. Indien een besluit als bedoeld in het eerste lid ingevolge een besluit of uitspraak in rechte is vernietigd, ingetrokken of gewijzigd, doen burgemeester en wethouders daarvan mededeling aan het kantoor, bedoeld in het eerste lid. Het eerste lid is van overeenkomstige toepassing.

§ 6. Verslagleggingsplicht

Artikel 17

 • 1. Burgemeester en wethouders zenden gedeputeerde staten gedurende een periode van vijf jaar jaarlijks een verslag over de voortgang en de bevindingen met betrekking tot de uitvoering van een besluit als bedoeld in de artikelen 2 en 3.

 • 2. De periode, genoemd in het eerste lid, vangt aan een jaar nadat gedeputeerde staten het besluit, bedoeld in de artikelen 2 en 3, hebben goedgekeurd.

 • 3. Op verzoek van gedeputeerde staten zetten burgemeester en wethouders na afloop van de periode, genoemd in het eerste lid, de verslaglegging voort gedurende een door gedeputeerde staten te bepalen redelijke termijn van ten hoogste vijf jaar.

 • 4. Gedeputeerde staten zenden twee jaar na het tijdstip van inwerkingtreding van deze wet en een jaar voor het tijdstip waarop deze wet vervalt aan Onze Minister een verslag over de doeltreffendheid en de effecten van deze wet in de praktijk.

 • 5. Bij regeling van Onze Minister worden nadere regels gesteld met betrekking tot het verslag, bedoeld in het eerste en vierde lid.

§ 7. Beroep

Artikel 18

 • 1. Tegen een besluit omtrent goedkeuring van een besluit als bedoeld in de artikelen 2 en 3 kan een belanghebbende beroep instellen bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State.

 • 2. Voor de mogelijkheid van beroep ingevolge hoofdstuk 8 van de Algemene wet bestuursrecht worden als één besluit aangemerkt het besluit omtrent goedkeuring van het bestemmingsplan dat betrekking heeft op het projectgebied of van de herziening daarvan en het besluit omtrent goedkeuring van het besluit, bedoeld in de artikelen 2 en 3.

 • 3. Bij de toepassing van het tweede lid zijn de artikelen 54, derde lid, 56a, aanhef en onderdeel b, en 56b, eerste lid, van de Wet op de Ruimtelijke Ordening van overeenkomstige toepassing, met dien verstande dat in artikel 56a, onderdeel b, van die wet onder «in een geval als bedoeld in artikel 54, tweede lid, onder d» mede wordt verstaan «in een geval als bedoeld in artikel 2 of 3 van deze wet».

 • 4. Het beroep tegen een besluit ter uitvoering van een besluit als bedoeld in de artikelen 2 en 3 kan geen grond vinden in bedenkingen tegen het laatstbedoelde besluit.

Artikel 19

 • 1. Tegen een besluit omtrent goedkeuring van een besluit als bedoeld in artikel 9 kan een belanghebbende beroep instellen bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State.

 • 2. Voor de mogelijkheid van beroep ingevolge hoofdstuk 8 van de Algemene wet bestuursrecht worden als één besluit aangemerkt een besluit als bedoeld in artikel 9 en een reconstructieplan of een gewijzigd reconstructieplan. Artikel 29, tweede lid, van de Reconstructiewet concentratiegebieden is van overeenkomstige toepassing.

 • 3. Het beroep tegen een besluit ter uitvoering van een besluit als bedoeld in artikel 9 kan geen grond vinden in bedenkingen tegen het laatstbedoelde besluit.

§ 8. Overige bepalingen

Artikel 20

Artikel 3, derde lid, van de Wet ammoniak en veehouderij komt te luiden:

 • 3. Het eerste lid geldt evenmin voor het weigeren van de vergunning met toepassing van artikel 8,10, tweede lid, van de Wet milieubeheer of voor voorschriften die worden gesteld met toepassing van de artikelen 8.11, 8.44, 8.45 of 8.46 van de Wet milieubeheer.

Artikel 21

De Wet geluidhinder wordt als volgt gewijzigd:

A

Artikel 100, tweede lid, komt te luiden:

 • 2. Ingeval eerder bij of krachtens deze wet, de Experimentenwet Stad en Milieu, de Interimwet stad-en-milieubenadering, of de Spoedwet wegverbreding een hogere waarde voor de ten hoogste toelaatbare geluidsbelasting, vanwege de te reconstrueren weg, van de gevel van woningen is vastgesteld dan 48 dB, en de heersende waarde hoger is dan 48 dB, geldt de laagste van de volgende twee waarden als de ten hoogste toelaatbare:

  a. de heersende waarde;

  b. de eerder vastgestelde waarde.

B

Artikel 100a wordt als volgt gewijzigd:

1. Aan het eerste lid, onderdeel a, wordt een onderdeel toegevoegd, luidende:

3°. bij of krachtens deze wet, de Experimentenwet Stad en Milieu of de Interimwet stad-en-milieubenadering een hogere waarde dan 68 dB is vastgesteld, en

2. Het tweede lid komt te luiden:

 • 2. De krachtens het eerste lid, onder a, te stellen hogere waarde mag niet hoger worden gesteld dan 68 dB, behoudens in gevallen waarin eerder bij of krachtens deze wet, de Experimentenwet Stad en Milieu of de Interimwet stad-en-milieubenadering een hogere waarde dan 68 dB is vastgesteld, in welk geval de krachtens het eerste lid te stellen hogere waarde niet hoger mag worden gesteld dan de eerder vastgestelde waarde.

Artikel 22

De Wet op de Ruimtelijke Ordening wordt als volgt gewijzigd:

A

In Hoofdstuk VA wordt na Afdeling 2 een afdeling toegevoegd, luidende:

AFDELING 3. COÖRDINATIE VAN BESLUITVORMING OVER PROJECTEN VAN GEMEENTELIJK BELANG
Artikel 41c
 • 1. Bij besluit van de gemeenteraad kunnen gevallen of categorieën van gevallen worden aangewezen waarin verwezenlijking van een onderdeel van het gemeentelijk ruimtelijk beleid het wenselijk maakt dat de voorbereiding en de bekendmaking van nader aan te duiden, op aanvraag of ambtshalve te nemen besluiten worden gecoördineerd.

 • 2. Bij de gecoördineerde voorbereiding en bekendmaking, bedoeld in het eerste lid, wordt de procedure, bedoeld in de artikelen 41d en 41e, toegepast.

Artikel 41d
 • 1. In de door de gemeenteraad met toepassing van artikel 41c, eerste lid, bepaalde gevallen bevorderen burgemeester en wethouders een gecoördineerde voorbereiding van de krachtens dat lid aangeduide besluiten. Burgemeester en wethouders kunnen andere bestuursorganen verzoeken de medewerking te verlenen, die voor het welslagen van de coördinatie nodig is. Met het oog daarop zendt het bestuursorgaan dat bevoegd is op een aanvraag voor een dergelijk besluit te beslissen, hen onverwijld een afschrift van die aanvraag.

 • 2. Ten aanzien van een aanvraag als bedoeld in het eerste lid, derde volzin, zijn burgemeester en wethouders mede bevoegd die in te dienen bij het bevoegde bestuursorgaan.

 • 3. Op de voorbereiding van besluiten als bedoeld in artikel 41c, eerste lid, is afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht van toepassing, met dien verstande dat:

  a. de kennisgeving, bedoeld in artikel 3:12 van die wet, tevens wordt gedaan in de Staatscourant en langs elektronische weg;

  b. burgemeester en wethouders de kennisgevingen, bedoeld in artikel 3:12 van die wet, voor verschillende onderwerpen kunnen samenvoegen in een kennisgeving die door burgemeester en wethouders wordt gedaan;

  c. de ontwerpbesluiten binnen een door burgemeester en wethouders in overeenstemming met het betrokken bevoegd gezag te bepalen termijn worden toegezonden aan burgemeester en wethouders die zorg dragen voor de toezending, bedoeld in artikel 3:13 van die wet;

  d. zienswijzen door een ieder naar voren kunnen worden gebracht;

  e. in afwijking van artikel 3:18 van die wet de besluiten worden genomen binnen een door burgemeester en wethouders in overeenstemming met het betrokken bevoegd gezag te bepalen termijn;

  f. de besluiten onverwijld worden toegezonden aan burgemeester en wethouders;

  g. burgemeester en wethouders beslissen over de toepassing van artikel 3:18, tweede lid, van die wet, en

  h. de toezending, bedoeld in artikel 3:44 van die wet, tevens geschiedt aan burgemeester en wethouders.

Artikel 41e

Burgemeester en wethouders maken de vaststelling van de op grond van artikel 41c, eerste lid, gecoördineerde besluiten gelijktijdig bekend. Zij doen mededeling van die besluiten in de Staatscourant en langs elektronische weg.

B

Artikel 54 wordt als volgt gewijzigd:

1. In het tweede lid wordt na onderdeel l, onder vervanging in dat onderdeel van de punt door een puntkomma, een onderdeel toegevoegd, luidende:

m. besluiten als bedoeld in artikel 41c, eerste lid.

2. In het derde lid, onderdeel c, wordt na «tweede lid, onder l» ingevoegd: en m.

C

In artikel 55 wordt na onderdeel g, onder vervanging in dat onderdeel van de punt door een puntkomma, een onderdeel toegevoegd, luidende:

h. de besluiten, bedoeld in artikel 41c, eerste lid, met betrekking tot de verwezenlijking van eenzelfde project.

Artikel 23

In de bijlage bij de Algemene wet bestuursrecht wordt onderdeel 2 van onderdeel C als volgt gewijzigd:

1. Na «een besluit als bedoeld in dat artikel te nemen» wordt «en» vervangen door: ,.

2. Na «als bedoeld in die artikelen,» wordt ingevoegd: en artikel 41c, eerste lid, voor zover inhoudende een besluit van de gemeenteraad tot coördinatie,.

§ 9. Slot- en overgangsbepalingen

Artikel 24

 • 1. De Experimentenwet Stad en Milieu wordt ingetrokken.

 • 2. De Experimentenwet Stad en Milieu blijft van toepassing op voor 1 januari 2004 genomen besluiten als bedoeld in artikel 3, eerste lid, van die wet, met dien verstande dat voor de toepassing van artikel 14, eerste lid, eerste volzin en derde lid, van die wet gedeputeerde staten in de plaats treden van Onze Minister.

Artikel 25

 • 1. Deze wet treedt in werking op een bij koninklijk besluit te bepalen tijdstip en vervalt vijf jaar na dat tijdstip.

 • 2. Deze wet blijft van toepassing op besluiten als bedoeld in de artikelen 2, 3 en 9 die voor het tijdstip waarop deze wet vervalt, genomen zijn.

Artikel 26

Deze wet wordt aangehaald als: Interimwet stad-en-milieubenadering.

Lasten en bevelen dat deze in het Staatsblad zal worden geplaatst en dat alle ministeries, autoriteiten, colleges en ambtenaren wie zulks aangaat, aan de nauwkeurige uitvoering de hand zullen houden.

histnoot

Gegeven te

’s-Gravenhage, 19 januari 2006

Beatrix

De Staatssecretaris van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer,

P. L. B. A. van Geel

Uitgegeven de eenendertigste januari 2006

De Minister van Justitie,

J. P. H. Donner


XHistnoot

Kamerstuk 29 871