Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriekDatum ondertekening
Ministerie van Landbouw, Natuur en VoedselkwaliteitStaatsblad 2006, 268AMvB

Besluit van 12 mei 2006, houdende het tijdstip van inwerkingtreding van de artikelen 49 tot en met 91 en 97 van de Reconstructiewet concentratiegebieden en van het Besluit herverkaveling reconstructie concentratiegebieden

Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Op de voordracht van Onze Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit van 8 mei 2006, nr. TRCJZ/2006/1324, Directie Juridische Zaken;

Gelet op artikel 99 van de Reconstructiewet concentratiegebieden en artikel 32 van het Besluit herverkaveling reconstructie concentratiegebieden;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Enig Artikel

Met ingang van de dag na de datum van uitgifte van het Staatsblad waarin dit besluit wordt geplaatst treden in werking:

a. de artikelen 49 tot en met 91 en 97 van de Reconstructiewet concentratiegebieden;

b. het Besluit herverkaveling reconstructie concentratiegebieden.

Onze Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit is belast met de uitvoering van dit besluit dat in het Staatsblad zal worden geplaatst.

’s-Gravenhage, 12 mei 2006

Beatrix

De Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit,

C. P. Veerman

Uitgegeven de vijftiende juni 2006

De Minister van Justitie,

J. P. H. Donner