Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriekDatum ondertekening
Ministerie van FinanciënStaatsblad 2006, 244AMvB

Besluit van 9 mei 2006 tot vaststelling van het tijdstip van inwerkingtreding van artikel IX van de Wet van 9 december 2004, houdende wijziging van de Wet waardering onroerende zaken en van enige andere wetten (meer doelmatige uitvoering van de Wet waardering onroerende zaken) (Stb. 2004, 656)

Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Op de voordracht van de Staatssecretaris van Financiën van 3 mei 2006, nr. DB 2006/217 M;

Gelet op artikel XII, derde lid, van de Wet van 9 december 2004, houdende wijziging van de Wet waardering onroerende zaken en van enige andere wetten (meer doelmatige uitvoering van de Wet waardering onroerende zaken) (Stb. 2004, 656);

Hebben goedgevonden en verstaan:

Enig Artikel

Artikel IX van de Wet van 9 december 2004, houdende wijziging van de Wet waardering onroerende zaken en van enige andere wetten (meer doelmatige uitvoering van de Wet waardering onroerende zaken) (Stb. 2004, 656), treedt in werking met ingang van 1 januari 2008.

Onze Minister van Financiën is belast met de uitvoering van dit besluit dat met de daarbij behorende nota van toelichting in het Staatsblad zal worden geplaatst.

’s-Gravenhage, 9 mei 2006

Beatrix

De Staatssecretaris van Financiën,

J. G. Wijn

Uitgegeven de drieëntwintigste mei 2006

De Minister van Justitie,

J. P. H. Donner

NOTA VAN TOELICHTING

De inwerkingtreding van artikel IX van de Wet van 9 december 2004, houdende wijziging van de Wet waardering onroerende zaken en van enige andere wetten (meer doelmatige uitvoering van de Wet waardering onroerende zaken) (Stb. 2004, 656) is voorzien bij koninklijk besluit omdat de inwerkingtreding van dit artikel afhankelijk is gesteld van de uitkomsten van een pilot naar de haalbaarheid van een jaarlijkse waardering en een verkorting van de periode tussen de waardepeildatum en het kalenderjaar waarvoor de waarde geldt. Zie hierover de memorie van toelichting (Kamerstukken II 2003/04, 29 612, nr. 3, blz. 7–8). In de «Pilot jaarlijkse waardering Wet waardering onroerende zaken» die is uitgevoerd door de Vereniging van Nederlandse Gemeenten is onderzocht of een jaarlijkse waardering in het kader van de Wet WOZ haalbaar is. Uit de pilot komt naarvoren dat jaarlijkse waardering mogelijk is. Inmiddels is bij besluit van 18 januari 2006 (Stb. 2006, 43) voorzien in de inwerkingtreding op 1 januari 2007 van de artikelen IV tot en met VIII van de eerdergenoemde Wet van 9 december 2004, waarmee tot jaarlijkse waardering wordt overgegaan. Met de inwerkingtreding op 1 januari 2008 van artikel IX van genoemde wet wordt de waardepeildatum, die nu nog twee jaren voor de aanvang van het kalenderjaar waarvoor de waarde wordt vastgesteld ligt, verschoven naar één jaar voor het begin van dat kalenderjaar. De verwachting is dat deze laatste stap om de waarde van onroerende zaken actueler te maken zal leiden tot een vermindering van het aantal bezwaar- en beroepschriften.

De Staatssecretaris van Financiën,

J. G. Wijn