Wet van 26 april 2006 tot wijziging van de Wet inkomstenbelasting 2001

Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten:

Alzo Wij in overweging genomen hebben, dat het wenselijk is de niet-aftrekbaarheid van kosten en lasten die verband houden met omkoping meer in overeenstemming te brengen met de aanbevelingen van de Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling;

Zo is het, dat Wij, de Raad van State gehoord, en met gemeen overleg der Staten-Generaal, hebben goedgevonden en verstaan, gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze:

ARTIKEL I

In de Wet inkomstenbelasting 2001 wordt artikel 3.14 als volgt gewijzigd:

1. In het eerste lid, onderdeel f, wordt «en munitie en» vervangen door: en munitie;.

2. In het eerste lid, onderdeel g, wordt «is afgegeven.» vervangen door: is afgegeven en.

3. Aan het eerste lid wordt een nieuw onderdeel toegevoegd, luidende:

h. giften, beloften of diensten indien aannemelijk is dat sprake is van een strafbaar feit als bedoeld in artikel 126, eerste lid, 177, 177a, 178, 178a, 328ter, tweede lid, of 328quater, tweede lid, van het Wetboek van Strafrecht.

ARTIKEL IA

In de Wet op de vennootschapsbelasting 1969 wordt in artikel 8, eerste lid, «3.14, eerste lid, onderdelen b tot en met g» vervangen door: 3.14, eerste lid, onderdelen b tot en met h.

ARTIKEL II

Deze wet treedt in werking met ingang van de eerste dag van de derde kalendermaand na de datum van uitgifte van het Staatsblad waarin zij wordt geplaatst.

Lasten en bevelen dat deze in het Staatsblad zal worden geplaatst en dat alle ministeries, autoriteiten, colleges en ambtenaren wie zulks aangaat, aan de nauwkeurige uitvoering de hand zullen houden.

histnoot

Gegeven te

’s-Gravenhage, 26 april 2006

Beatrix

De Staatssecretaris van Financiën,

J. G. Wijn

Uitgegeven de elfde mei 2006

De Minister van Justitie,

J. P. H. Donner


XHistnoot

Kamerstuk 28 873

Naar boven