Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriekDatum ondertekening
Ministerie van JustitieStaatsblad 2006, 225AMvB

Besluit van 1 mei 2006, houdende wijziging van het Besluit vergoedingen rechtsbijstand 2000

Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Op de voordracht van Onze Minister van Justitie van 6 april 2006, nr. 5412173/06/6;

Gelet op de artikelen 37, 39 en 41 van de Wet op de rechtsbijstand;

De Raad van State gehoord (advies van 13 april 2006, nr. W03.06.0093/I);

Gezien het nader rapport van Onze Minister van Justitie van 25 april 2006, nr. 5416614/06/6;

Hebben goedgevonden en verstaan:

ARTIKEL I

Het Besluit vergoedingen rechtsbijstand 2000 wordt als volgt gewijzigd:

A

Artikel 27 komt te luiden:

Artikel 27

Voor de administratieve kosten die in het kader van de rechtsbijstandverlening worden gemaakt, wordt per toevoeging een vergoeding van € 16,33 toegekend.

B

In de bijlage bij het besluit wordt na de categorie «tenuitvoerlegging voorwaardelijke straf» een categorie ingevoegd, luidende:

– bezwaarschrift DNA-profiel 3

ARTIKEL II

Indien op het moment waarop dit besluit in werking treedt een bezwaarschrift als bedoeld in artikel 7, eerste lid, van de Wet DNA-onderzoek bij veroordeelden is ingediend, is daarop het recht dat gold voor inwerkingtreding van dit besluit van toepassing.

ARTIKEL III

Dit besluit treedt in werking met ingang van 15 mei 2006.

Lasten en bevelen dat dit besluit met de daarbij behorende nota van toelichting in het Staatsblad zal worden geplaatst.

histnoot

’s-Gravenhage, 1 mei 2006

Beatrix

De Minister van Justitie,

J. P. H. Donner

Uitgegeven de negende mei 2006

De Minister van Justitie,

J. P. H. Donner

NOTA VAN TOELICHTING

Algemeen

In het onderhavige besluit wordt een aanpassing doorgevoerd die verband houdt met de inwerkingtreding van de Wet van 22 december 2005 tot wijziging van de Wet op de rechtsbijstand houdende aanpassing van het inkomens- en vermogensbegrip aan het fiscale inkomens- en vermogensbegrip (Stb. 2006, 9). Voorts wordt hierin de vergoeding geregeld voor de advocaat die namens zijn cliënt op grond van het verlenen van gesubsidieerde rechtsbijstand een bezwaarschrift heeft ingediend tegen het bepalen en verwerken van een DNA-profiel.

Aan dit besluit zijn geen administratieve lasten verbonden.

Aan de Nederlandse Orde van Advocaten, de Raad voor de rechtspraak, de Nederlandse Vereniging voor Rechtspraak en het Adviescollege toetsing administratieve lasten is om advies gevraagd. Deze organisaties konden instemmen met het besluit. De raden voor rechtsbijstand zijn mondeling geconsulteerd bij het opstellen van de tekstvoorstellen. Naar aanleiding van de bekendmaking van het ontwerp-besluit als bedoeld in artikel 49 van de Wet op de rechtsbijstand (Stcrt. 2006, 14) zijn geen reacties ontvangen.

Artikelsgewijs

A

De verlaging van de vergoeding voor administratieve kosten die in het kader van de rechtsbijstandverlening worden gemaakt in het onderhavige besluit is aangekondigd in de brief van 21 oktober 2002 van de Minister van Justitie aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal (Kamerstukken II 2002/03, 28 600 VI, nr. 7), alsmede in de vervolgbrief aan de Tweede Kamer van 16 december 2002 (Kamerstukken II 2002/03, 28 600 VI, nr. 118). In deze brieven is aangegeven dat de uurvergoeding van rechtsbijstandverleners in twee tranches met in totaal € 7,00 wordt verhoogd. De redenen hiervoor zijn dat de verhoging bijdraagt aan een reële uurvergoeding voor rechtsbijstandverleners enerzijds en aan de noodzaak dat voldoende advocaten bereid zijn om deel te nemen aan het stelsel van gesubsidieerde rechtsbijstand anderzijds. Tevens is in de beide brieven erop gewezen dat het bedrag van de verhoging moet worden opgevangen met de middelen die beschikbaar zijn voor het beleidsterrein van de gesubsidieerde rechtsbijstand. Daarbij was één van de voorgestelde maatregelen de verlaging van de vergoeding voor administratieve kosten in geval van inwerkingtreding van (toen nog) het wetsvoorstel tot wijziging van de Wet op de rechtsbijstand houdende aanpassing van het inkomens- en vermogensbegrip aan het fiscale inkomens- en vermogensbegrip (Kamerstukken II 2003/04, 29 685, nr. 2). Dat wetsvoorstel is inmiddels tot wet verheven (Stb. 2006, 9) en zal met ingang van 1 april 2006 in werking treden (Stb. 2006, 72). De in dit onderdeel vervatte wijziging van artikel 27 van het Besluit vergoedingen rechtsbijstand 2000 behelst een halvering van laatstbedoelde vergoeding van € 32,66 naar € 16,33. Bij brieven van 27 oktober 2003 en 6 november 2003 is deze maatregel nogmaals bevestigd (Kamerstukken II 2003/04, 29 200 VI, nrs. 67 en 96). Ten overvloede wordt opgemerkt dat de administratieve kosten niet dienen te worden verward met de administratieve lasten. De administratieve kosten betreffen kosten die de advocaat maakt ten behoeve van de aanvraag om een toevoeging.

B

Op grond van artikel 7, eerste lid, van de Wet DNA-onderzoek bij veroordeelden kan de veroordeelde tegen het bepalen en verwerken van zijn DNA-profiel een bezwaarschrift indienen bij de rechtbank. Het bezwaarschrift wordt door de rechtbank in raadkamer behandeld. Het bezwaarschrift kan zich niet richten tegen het in beslag nemen van het celmateriaal, aangezien dit reeds is gebeurd. Wel kan de rechtbank toetsen of één van de uitzonderingen, genoemd in artikel 2, eerste lid, onderdeel a of b, van die wet van toepassing is. Dit houdt in dat beoordeeld wordt of de officier van justitie had moeten afzien van het bepalen en verwerken van het DNA-profiel van de veroordeelde, omdat er reeds een DNA-profiel bekend is dan wel redelijkerwijs aannemelijk is dat het bepalen en verwerken van het DNA-profiel niet van betekenis zal kunnen zijn voor de voorkoming, opsporing, vervolging en berechting van strafbare feiten van de veroordeelde. Wordt het bezwaarschrift gegrond bevonden, dan moet het celmateriaal terstond worden vernietigd. Aangezien de toetsingsgronden duidelijk zijn, kan de zaak worden aangemerkt als eenvoudig. De vergoeding van de advocaat die gesubsidieerde rechtsbijstand verleent, dient daarop te worden afgestemd. Daarom worden aan een dergelijke zaak drie punten toegekend. Dit onderdeel behelst de opname hiervan in de bijlage bij het Besluit vergoedingen rechtsbijstand 2000.

De Minister van Justitie,

J. P. H. Donner


XHistnoot

Het advies van de Raad van State wordt niet openbaar gemaakt op grond van artikel 25a, vijfde lid j° vierde lid, onder b van de Wet op de Raad van State, omdat het uitsluitend opmerkingen van redactionele aard bevat.