Start van deze pagina
Skip navigatie, ga direct naar de Inhoud

Overheid.nl - de wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden.

De wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden

Tekstgrootte
+


Jaargang 2006
Nr. 22

Gepubliceerd op 17 januari 2006Rijkswet van 17 november 2005, houdende goedkeuring en uitvoering van de op 17 december 1991 te München tot stand gekomen Akte tot herziening van artikel 63 van het Verdrag inzake de verlening van Europese octrooien van 5 oktober 1973 (Trb. 1992, 47), het op 1 juni 2000 te Genève tot stand gekomen Verdrag inzake octrooirecht (Trb. 2001, 120), het op 17 oktober 2000 te Londen tot stand gekomen Verdrag inzake de toepassing van artikel 65 van het Verdrag inzake de verlening van Europese octrooien van 5 oktober 1973 (Trb. 2001, 21) en de op 29 november 2000 te München tot stand gekomen Akte tot herziening van het Verdrag inzake de verlening van Europese octrooien (Trb. 2002, 64)

Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten:

Alzo Wij in overweging genomen hebben, dat de op 17 december 1991 te München tot stand gekomen Akte van herziening van artikel 63 van het Verdrag inzake de verlening van Europese octrooien, het op 1 juni 2000 te Genève tot stand gekomen Verdrag inzake octrooirecht, het op 17 oktober 2000 te Londen tot stand gekomen Verdrag inzake de toepassing van artikel 65 van het Verdrag inzake de verlening van Europese octrooien en de op 29 november 2000 te München tot stand gekomen Akte tot herziening van het Verdrag inzake de verlening van Europese octrooien ingevolge artikel 91, eerste lid, van de Grondwet de goedkeuring van de Staten-Generaal behoeven, alvorens het Koninkrijk daaraan kan worden gebonden en dat ingevolge deze verdragen een aantal wijzigingen moet worden doorgevoerd in de Rijksoctrooiwet 1995, alsmede dat enkele technische wijzigingen in de Rijksoctrooiwet 1995 worden doorgevoerd;

Zo is het, dat Wij, de Raad van State van het Koninkrijk gehoord, en met gemeen overleg der Staten-Generaal, de bepalingen van het Statuut voor het Koninkrijk in acht genomen zijnde, hebben goedgevonden en verstaan, gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze:

ARTIKEL I

 • 1. Het op 1 juni 2000 te Genève tot stand gekomen Verdrag inzake octrooirecht, waarvan de Engelse en Franse tekst en de vertaling in het Nederlands zijn geplaatst in het Tractatenblad 2001, 120, het op 17 oktober 2000 te Londen tot stand gekomen Verdrag inzake de toepassing van artikel 65 van het Verdrag inzake de verlening van Europese octrooien, waarvan de Engelse en de Franse tekst zijn geplaatst in Tractatenblad 2001, 21 en de vertaling in het Nederlands is geplaatst in Tractatenblad 2001, 133 en de op 29 november 2000 te München tot stand gekomen Akte tot herziening van het Verdrag inzake de verlening van Europese octrooien, waarvan de Engelse en de Franse tekst zijn geplaatst in Tractatenblad 2002, 9 en de vertaling in het Nederlands is geplaatst in Tractatenblad 2002, 64, worden goedgekeurd voor het gehele Koninkrijk.

 • 2. De op 17 december 1991 te München tot stand gekomen Akte tot herziening van artikel 63 van het Verdrag inzake de verlening van Europese octrooien van 5 oktober 1973, waarvan de Engelse en de Franse tekst zijn geplaatst in Tractatenblad 1992, 47 en de vertaling in het Nederlands is geplaatst in Tractatenblad 1992, 113, wordt goedgekeurd voor de Nederlandse Antillen en Aruba.

ARTIKEL II

De Rijksoctrooiwet 1995 wordt als volgt gewijzigd:

A

Onder vervanging van de punt aan het slot van artikel 1 door een puntkomma, wordt een onderdeel toegevoegd, luidende:

Verdrag inzake octrooirecht: het op 1 juli 2000 te Genève tot stand gekomen Verdrag inzake octrooirecht (Trb. 2001, 120).

B

In artikel 2, eerste lid, wordt na «uitvindingen» ingevoegd: op alle gebieden van de technologie.

C

Onder vervanging van de punt aan het slot van artikel 3, eerste lid, onderdeel e, door een puntkomma, wordt een onderdeel toegevoegd, luidende:

f. methoden van behandeling van het menselijke of dierlijke lichaam door chirurgische ingrepen of geneeskundige behandeling en diagnosemethoden die worden toegepast op het menselijke of dierlijke lichaam, met uitzondering van voortbrengselen, met name stoffen of samenstellingen, voor de toepassing van een van deze methoden.

D

Artikel 4 wordt als volgt gewijzigd:

1. Het vierde lid komt te luiden:

 • 4. Tot de stand van de techniek behoort voorts de inhoud van Europese octrooiaanvragen en van internationale aanvragen als bedoeld in artikel 153, derde tot en met vijfde lid, van het Europees Octrooiverdrag, waarvan de datum van indiening, die geldt voor de toepassing van artikel 54, tweede en derde lid, van dat verdrag, ligt voor de in het tweede lid bedoelde dag, en die op of na die dag zijn gepubliceerd op grond van artikel 93 van dat verdrag onderscheidenlijk van artikel 21 van het Samenwerkingsverdrag.

2. In het vijfde lid wordt «artikel 7, tweede lid» vervangen door: artikel 3, onderdeel f.

3. Na het vijfde lid wordt een lid toegevoegd, luidende:

 • 6. Onverminderd het eerste tot en met het vierde lid, zijn stoffen of samenstellingen als bedoeld in het vijfde lid, vatbaar voor octrooi voor een specifieke toepassing in een werkwijze als bedoeld in artikel 3, onderdeel f, mits die toepassing niet tot de stand van de techniek behoort.

E

Artikel 7, tweede lid, alsmede de aanduiding «1.» voor het eerste lid vervallen.

F

Artikel 9, zesde lid, laatste volzin, komt te luiden: Het bureau kan verlangen dat de in de vorige volzin bedoelde vertaling wordt gewaarmerkt indien het bureau redelijke twijfel heeft ten aanzien van de juistheid van die vertaling.

G

1. In artikel 17, tweede lid, eerste volzin, en in artikel 84, derde lid, wordt «Bij algemene maatregel van rijksbestuur» vervangen door: Bij of krachtens algemene maatregel van rijksbestuur.

2. In artikel 17, tweede lid, tweede volzin, vervalt «voorts».

H

In de artikelen 19, vierde lid, 24, vijfde lid, 32, derde lid, 37, derde lid, 38, tweede lid, 52, eerste lid, derde volzin, en zevende lid, 56, tweede lid, 58, vijfde lid, 61, eerste en derde lid, en 64, tweede lid, wordt «bij algemene maatregel van rijksbestuur» telkens vervangen door: bij of krachtens algemene maatregel van rijksbestuur.

I

Na artikel 21 wordt een artikel ingevoegd, luidende:

Artikel 22

 • 1. Bij of krachtens algemene maatregel van rijksbestuur worden nadere regels gesteld ter uitvoering van het bepaalde bij of krachtens het Verdrag inzake octrooirecht inzake het uitwisselen van informatie tussen het bureau en de aanvrager of de houder van een octrooi.

 • 2. Bij of krachtens algemene maatregel van rijksbestuur worden regels gesteld ter uitvoering van het bepaalde bij of krachtens het Verdrag inzake octrooirecht over wijzigingen ten aanzien van de aanvrager of de houder van een octrooi.

J

Artikel 23 wordt als volgt gewijzigd:

1. In het tweede lid vervalt de zinsnede «het niet indienen van de octrooiaanvrage binnen de in artikel 9, eerste lid, bedoelde termijn en op».

2. Het derde lid komt te luiden:

 • 3. Het verzoek wordt binnen twee maanden, te rekenen vanaf de datum waarop de oorzaak van het niet in acht nemen van de termijn voor het verrichten van de desbetreffende handeling is weggenomen, doch uiterlijk binnen een termijn van een jaar na het verstrijken van de niet in acht genomen termijn, ingediend. De nog niet verrichte handeling moet uiterlijk gelijktijdig met het verzoek geschieden. Bij de indiening wordt een bij of krachtens algemene maatregel van rijksbestuur te bepalen bedrag betaald.

3. In het vijfde lid vervalt de zinsnede «dan wel indien het een Europees octrooi betreft binnen Nederland,».

4. Na het vijfde lid wordt een lid toegevoegd, luidende:

 • 6. Bij of krachtens algemene maatregel van rijksbestuur worden nadere regels gesteld over het herstel van het recht van voorrang.

K

Aan artikel 23a wordt na het zesde lid een lid toegevoegd, luidende:

 • 7. Bij of krachtens algemene maatregel van rijksbestuur worden nadere regels gesteld ter uitvoering van het bepaalde bij of krachtens het Verdrag inzake octrooirecht inzake vertegenwoordiging.

L

In artikel 23b, eerste lid, vervalt «en» en wordt na «rechtbank» toegevoegd: en personen die op grond van artikel 1 van de Advocatenlandsverordening als advocaat zijn ingeschreven bij het Gemeenschappelijk Hof van Justitie van de Nederlandse Antillen en Aruba.

M

In artikel 23n, tweede lid, onderdeel c, wordt na «Nederland» toegevoegd: of de Nederlandse Antillen.

N

Artikel 29 wordt als volgt gewijzigd:

1. Het eerste lid komt te luiden:

 • 1. Als datum van indiening van de aanvrage geldt die, waarop zijn overgelegd:

  a. een expliciete of impliciete aanduiding dat de gegevens en bescheiden als een aanvraag zijn bedoeld,

  b. gegevens waarmee de identiteit van de aanvrager kan worden vastgesteld of die het bureau in staat stellen in contact te treden met de aanvrager en

  c. gegevens die op het eerste gezicht een beschrijving van de uitvinding lijken te zijn, ongeacht de taal waarin de beschrijving is opgesteld.

2. Het derde lid komt te luiden:

 • 3. Indien het bureau van oordeel is, dat de overgelegde gegevens en bescheiden niet voldoen aan het in het eerste lid bepaalde, stelt het bureau de aanvrager hiervan zo spoedig mogelijk in kennis en biedt het de aanvrager de gelegenheid binnen een bij algemene maatregel van rijksbestuur te stellen termijn de aanvraag aan te vullen.

3. Na het derde lid worden drie leden toegevoegd, luidende:

 • 4. Wanneer een ontbrekend deel van de beschrijving wordt ingediend bij het bureau binnen de krachtens het derde lid gestelde termijn, wordt dat deel van de beschrijving gevoegd bij de aanvraag en is de datum van indiening de datum waarop het bureau dat deel van de beschrijving heeft ontvangen of de datum waarop aan de in het eerste lid genoemde eisen is voldaan, indien deze datum later is dan de datum waarop het bureau het ontbrekende deel van de aanvraag heeft ontvangen.

 • 5. Indien na het verstrijken van de in het derde lid bedoelde termijn de overgelegde bescheiden niet voldoen aan het in het eerste lid bepaalde, weigert het bureau tot vermelding van de in het eerste lid bedoelde datum over te gaan. Het maakt zijn beschikking zo spoedig mogelijk aan de aanvrager bekend.

 • 6. Met een verwijzing naar een eerder ingediende aanvraag wordt voldaan aan het bepaalde in het eerste lid, onderdeel c. Bij of krachtens algemene maatregel van rijksbestuur worden nadere regels gesteld over het verwijzen naar een eerder ingediende aanvraag.

O

Artikel 46 wordt als volgt gewijzigd:

1. In het derde lid wordt «Uiterlijk drie weken voor het verstrijken van de termijn, bedoeld in artikel 77, derde lid, van het Europees Octrooiverdrag» vervangen door: Uiterlijk drie weken voordat een Europese octrooiaanvraag moet worden doorgezonden naar het Europees Octrooibureau.

2. In het vierde lid wordt «met inachtneming van de in artikel 77, derde lid, van het Europees Octrooiverdrag bedoelde termijn» vervangen door: met inachtneming van de hiervoor krachtens het Europees Octrooiverdrag geldende termijn.

P

In artikel 47 wordt «artikel 77, vijfde lid» vervangen door: artikel 77, derde lid.

Q

In artikel 49, eerste lid, wordt «artikel 97, vierde lid, van het Europees Octrooiverdrag» vervangen door «artikel 97, derde lid, van het Europees Octrooiverdrag» en vervalt «in Nederland».

R

In artikel 50, eerste lid, wordt «tijdens een oppositieprocedure» vervangen door: of beperkt.

S

Artikel 51 wordt als volgt gewijzigd:

1. In het eerste lid wordt «artikel 97, vierde lid, van het Europees Octrooiverdrag» vervangen door: artikel 97, derde lid, van het Europees Octrooiverdrag.

2. Het tweede lid komt te luiden:

 • 2. Het bureau doet in het octrooiregister onverwijld aantekening van het instellen van een oppositieprocedure, een beperkingsprocedure of een herroepingsprocedure met betrekking tot een Europees octrooi, met vermelding van de datum waarop dit geschiedde en van beslissingen van het Europees Octrooibureau ter zake van deze procedures.

T

Artikel 52 wordt als volgt gewijzigd:

1. Het eerste lid komt te luiden:

 • 1. Degene aan wie een Europees octrooi is verleend, doet het bureau, indien het octrooi is verleend in een andere taal dan het Engels, binnen een bij algemene maatregel van rijksbestuur te bepalen termijn een vertaling in het Nederlands of in het Engels toekomen van de tekst waarin het Europees Octrooibureau besluit dat octrooi te verlenen. Daarnaast doet degene aan wie een Europees octrooi is verleend het bureau binnen een bij algemene maatregel van rijksbestuur te bepalen termijn een vertaling in het Nederlands toekomen van de conclusies van het verleende octrooi. Bij indiening van de vertaling wordt een bedrag betaald, waarvan de hoogte en de termijn waarbinnen betaling geschiedt, bij algemene maatregel van rijksbestuur worden bepaald.

2. In het tweede lid wordt «De in het eerste lid bedoelde vertalingen voldoen» vervangen door: De vertaling voldoet.

3. In het derde lid wordt «de in het eerste lid bedoelde vertalingen» vervangen door: de vertaling.

4. In het vierde lid, onderdeel a, wordt «de in het eerste lid bedoelde vertalingen niet door het bureau zijn ontvangen» vervangen door: de vertaling niet door het bureau is ontvangen.

5. In het zesde lid wordt na «oppositieprocedure» ingevoegd: of beperkingsprocedure.

6. Na het negende lid worden twee leden toegevoegd, luidende:

 • 10. Indien een houder van een Europees octrooi een vermeende inbreukpleger schriftelijk op de hoogte stelt van de inbreuk op zijn octrooi, maakt de houder van dat octrooi op verzoek van een vermeende inbreukpleger een vertaling in het Nederlands van de tekst van het octrooi en verstrekt deze tekst aan de verzoeker.

 • 11. De kosten van de vertalingen worden gedragen door de houder van een octrooi.

U

Artikel 53 wordt als volgt gewijzigd:

1. In het tweede lid, vervalt «de inhoud van».

2. In het vierde lid vervalt de zinsnede «of, indien het een Europees octrooi betreft, in Nederland».

3. In het vijfde lid wordt «artikel 97, vierde lid, van het Europees Octrooiverdrag» vervangen door: artikel 97, derde lid, van het Europees Octrooiverdrag.

V

In artikel 53b vervalt de zinsnede: «of, indien het een Europees octrooi betreft, in Nederland».

W

Artikel 55 wordt als volgt gewijzigd:

1. In het eerste lid vervalt de zinsnede «of, indien het een Europees octrooi betreft, in Nederland».

2. In het tweede lid vervalt de zinsnede «– of, indien het een Europees octrooi betreft, van het aan Nederland grenzende – ».

3. In het derde lid vervalt «in Nederland».

X

Aan artikel 56 wordt na het derde lid een lid toegevoegd, luidende:

 • 4. Bij of krachtens algemene maatregel van rijksbestuur worden nadere regels gesteld over de aanvraag tot inschrijving van een licentie.

Y

Artikel 57 wordt als volgt gewijzigd:

1. In het tweede lid wordt na «in Nederland» ingevoegd: of in de Nederlandse Antillen.

2. In het derde lid vervalt de zinsnede «– of, indien het een Europees octrooi betreft, van het aan Nederland grenzende –».

Z

Aan artikel 67 wordt na het vierde lid een lid toegevoegd, luidende:

 • 5. Bij of krachtens algemene maatregel van rijksbestuur worden nadere regels gesteld over de aanvraag tot inschrijving van een pandrecht.

AA

Aan artikel 68 wordt na het vijfde lid een lid toegevoegd, luidende:

 • 6. Bij of krachtens algemene maatregel van rijksbestuur worden nadere regels gesteld over de aanvraag tot inschrijving van een beslag.

AB

Artikel 70 wordt als volgt gewijzigd:

1. Onder vernummering van het derde tot en met het zevende lid tot het vierde tot en met het achtste lid, wordt een nieuw lid ingevoegd, luidende:

 • 3. De rechter kan de houder van een octrooi verzoeken om een vertaling in het Nederlands van het octrooi en een tijdstip vaststellen wanneer deze vertaling moet zijn overgelegd. De houder van een octrooi is in zijn rechtsvordering niet ontvankelijk als hij op dit tijdstip de vertaling niet heeft overgelegd.

2. Aan het vierde lid wordt na «is gewezen» toegevoegd: en, in geval van een Europees octrooi, aan een verzoek als bedoeld in artikel 52, negende lid, is voldaan.

AC

In artikel 73, eerste lid, vervalt de zinsnede «of, als het een Europees octrooi betreft, in Nederland».

AD

In artikel 74 vervalt de zinsnede: «– of, indien het een Europees octrooi betreft, van het aan Nederland grenzende –».

AE

In artikel 76, tweede lid, wordt «de president van de arrondissementsrechtbank» vervangen door: de voorzieningenrechter.

AF

In artikel 77, eerste lid, wordt «in Nederland» vervangen door: in Nederland of in de Nederlandse Antillen als het een Europees octrooi betreft of in Nederland als het een Gemeenschapsoctrooi betreft,.

AG

In artikel 79, vijfde lid, wordt «de arrondissementsrechtbank te ’s-Gravenhage» vervangen door: de rechtbank te ’s-Gravenhage.

AH

Artikel 80 wordt als volgt gewijzigd:

1. In het eerste lid wordt «De arrondissementsrechtbank te ’s-Gravenhage» vervangen door: De rechtbank te ’s-Gravenhage.

2. In het tweede lid wordt «De arrondissementsrechtbank te ’s-Gravenhage en de president van die rechtbank in kort geding» vervangen door: De rechtbank te ’s-Gravenhage en de voorzieningenrechter van die rechtbank.

AI

In artikel 87, tweede lid, wordt «artikel 221 en volgende van het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering» vervangen door: artikel 194 en volgende van het Wetboek van Burgerlijke rechtsvordering.

AJ

In de artikelen 92 en 95, eerste volzin, wordt «bij algemene maatregel van bestuur» vervangen door: bij of krachtens algemene maatregel van bestuur.

ARTIKEL III

Op een octrooiaanvraag die voor het tijdstip van inwerkingtreding van deze rijkswet is ingediend en waarop nog niet onherroepelijk is beslist, alsmede op een voor dat tijdstip verleend octrooi blijft artikel 4, vierde lid, van de Rijksoctrooiwet 1995 respectievelijk 54, vierde lid, van het Europees Octrooiverdrag van toepassing zoals die onmiddellijk voor dat tijdstip luidde.

ARTIKEL IV

Deze rijkswet treedt in werking op een bij koninklijk besluit te bepalen tijdstip dat voor verschillende artikelen of onderdelen daarvan verschillend kan worden vastgesteld.

Lasten en bevelen dat deze in het Staatsblad, in het Publicatieblad van de Nederlandse Antillen en in het Afkondigingsblad van Aruba zal worden geplaatst en dat alle ministeries, autoriteiten, colleges en ambtenaren wie zulks aangaat, aan de nauwkeurige uitvoering de hand zullen houden.

histnoot

Gegeven te

’s-Gravenhage, 17 november 2005

Beatrix

De Staatssecretaris van Economische Zaken,

C. E. G. van Gennip

De Minister van Buitenlandse Zaken,

B. R. Bot

Uitgegeven de zeventiende januari 2006

De Minister van Justitie,

J. P. H. Donner


XHistnoot

Kamerstuk 29 874 (R 1777)


SnelzoekenInfo

Snelzoeken
U kunt dit veld gebruiken om te zoeken op
–een vrije zoekterm voor het zoeken op tekst (bijvoorbeeld "milieu")
–een betekenisvolle zoekterm voor het zoeken naar specifieke publicaties (bijvoorbeeld dossiernummer '32123' of 'trb 2009 16').
U kunt termen combineren door EN te zetten tussen de termen (blg 32123 EN milieu).
U kunt zoeken op letterlijke tekst door '' om de term te zetten. ('appellabele toezeggingen').

Voor meer mogelijkheden en uitleg verwijzen wij u naar de help-pagina's van Officiële bekendmakingen op overheid.nl