Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriekDatum ondertekening
Ministerie van Onderwijs, Cultuur en WetenschapStaatsblad 2006, 145AMvB

Besluit van 2 maart 2006 tot vaststelling van het tijdstip van inwerkingtreding van artikel I van het Besluit van 1 december 2005 (Stb. 2006, 18) houdende wijziging van het Eindexamenbesluit v.w.o.–h.a.v.o.–m.a.v.o.–v.b.o. in verband met verruiming van de compensatiemogelijkheid bij eindexamens voorbereidend middelbaar beroepsonderwijs

Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Op de voordracht van Onze Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, van 24 februari 2006, nr. WJZ/2006/5675 (6189), directie Wetgeving en Juridische Zaken;

Gelet op artikel III van het Besluit van 1 december 2005 (Stb. 2006, 18) houdende wijziging van het Eindexamenbesluit v.w.o.–h.a.v.o.–m.a.v.o.–v.b.o. in verband met verruiming van de compensatiemogelijkheid bij eindexamens voorbereidend middelbaar beroepsonderwijs;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Enig Artikel

Artikel I van het Besluit houdende wijziging van het Eindexamenbesluit v.w.o.–h.a.v.o.–m.a.v.o.–v.b.o. in verband met verruiming van de compensatiemogelijkheid bij eindexamens voorbereidend middelbaar beroepsonderwijs (Stb. 2006, 18) treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van het Staatsblad waarin dit besluit wordt geplaatst.

Onze Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap is belast met de uitvoering van dit besluit dat in het Staatsblad zal worden geplaatst.

’s-Gravenhage, 2 maart 2006

Beatrix

De Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap,

M. J. A. van der Hoeven

Uitgegeven de eenentwintigste maart 2006

De Minister van Justitie,

J. P. H. Donner