Besluit van 7 februari 2006 tot wijziging van het Besluit brandweerpersoneel en het Besluit rijksexamen brandweeropleidingen

Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Op de voordracht van Onze Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties van 20 december 2005, 2005-0000327652, CZW;

Gelet op de artikelen 14, eerste lid, onderdelen a en b, en 15 van de Brandweerwet 1985;

De Raad van State gehoord advies van 5 januari 2006, nr. W04.05.0589/I;

Gezien het nader rapport van Onze Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties van 1 februari 2006, 2006-0000013905;

Hebben goedgevonden en verstaan:

ARTIKEL I

Het Besluit brandweerpersoneel wordt als volgt gewijzigd:

In artikel 4, eerste lid, onder a, komen de onderdelen 6° en 7° als volgt te luiden:

6°. adjunct-hoofdbrandmeester en adjunct-hoofdbrandmeester eerste klasse het diploma adjunct-hoofdbrandmeester is, of het diploma ter afsluiting van een functiegerichte opleiding als bedoeld in artikel 1, onderdeel c, onder 1 tot en met 4, van het Besluit rijksexamen brandweeropleidingen;

7°. hoofdbrandmeester en hoofdbrandmeester eerste klas het diploma hoofdbrandmeester is, of het diploma ter afsluiting van een functiegerichte opleiding als bedoeld in artikel 1, onderdeel c, onder 5 tot en met 10, van het Besluit rijksexamen brandweeropleidingen;.

ARTIKEL II

Het Besluit rijksexamen brandweeropleidingen wordt als volgt gewijzigd:

Aan artikel 1 wordt een onderdeel toegevoegd, luidende:

c. de functiegerichte opleidingen:

1. officier van dienst;

2. operationeel manager;

3. specialist brandpreventie;

4. specialist opleiden en oefenen;

5. hoofdofficier van dienst;

6. adviseur gevaarlijke stoffen;

7. tactisch manager;

8. adviseur beleid en bestuur;

9. specialist risico’s en veiligheid;

10. specialist planvorming en rampenbestrijding.

ARTIKEL III

Dit besluit treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van het Staatsblad waarin het wordt geplaatst.

Lasten en bevelen dat dit besluit met de daarbij behorende nota van toelichting in het Staatsblad zal worden geplaatst.

histnoot

's-Gravenhage, 7 februari 2006

Beatrix

De Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties,

J. W. Remkes

Uitgegeven de tweede maart 2006

De Minister van Justitie,

J. P. H. Donner

NOTA VAN TOELICHTING

Algemeen

Met het onderhavige besluit worden het Besluit brandweerpersoneel en het Besluit rijksexamen brandweeropleidingen gewijzigd. De wijziging heeft tot doel de functiegerichte officiersopleidingen aan te wijzen als opleidingen die met een rijksexamen worden afgesloten (Besluit rijksexamen brandweeropleidingen) en het mogelijk te maken dat kandidaten die in het bezit zijn van een functiegericht diploma aangesteld worden conform het Besluit brandweerpersoneel.

In een brief aan de Tweede Kamer (Kamerstukken II, 2004/05, 26 956, nr. 22) heb ik mijn beleidsvoornemens voor de kwaliteit van het brandweerpersoneel beschreven. Genoemde beleidsvoornemens hebben tijdens het Algemeen Overleg van 9 november 2004 (Kamerstukken II, 2004/05, 26 956, nr. 26) de instemming van de Tweede Kamer gekregen. Deze beleidsvoornemens hebben een verbetering van de kwaliteit van het brandweerpersoneel ten doel. Hiervoor zal het systeem dat mij ter beschikking staat om de kwaliteit van het brandweerpersoneel te borgen fundamenteel gewijzigd worden. Dit leidt tot wijziging van de Brandweerwet 1985, het Besluit brandweerpersoneel en het Besluit rijksexamen brandweeropleidingen. De wetswijziging en een nieuw besluit zijn in voorbereiding en het streven is om ze in het voorjaar van 2006 in procedure te brengen.

Onderdeel van de kwaliteitsverbetering is de invoering van een functiegericht systeem. De eerste fase daarvan is de start van de functiegerichte officiersopleidingen in het najaar van 2005. Het is daarom noodzakelijk, vooruitlopend op de genoemde ingrijpende aanpassing, nu een beperkte wijziging in het Besluit brandweerpersoneel en het Besluit rijksexamen brandweeropleidingen te realiseren.

Om de nieuwe functiegerichte opleidingen, die in de plaats komen van de ranggerichte basisopleidingen, af te kunnen sluiten met een rijksexamen wordt aan het huidige Besluit rijksexamen brandweeropleidingen een nieuwe categorie «de functiegerichte opleidingen» toegevoegd. De tien functiegerichte opleidingen worden daaronder genoemd. Omdat de oude opleidingen en examens nog enige tijd naast de nieuwe opleidingen op het niveau adjunct-hoofdbrandmeester en hoofdbrandmeester zullen bestaan, worden de ranggerichte basisopleidingen nog niet ingetrokken.

Kandidaten die een functiegerichte opleiding met goed gevolg afgerond hebben, kunnen aangesteld worden in een bepaalde rang als genoemd in artikel 4 van het Besluit brandweerpersoneel.

Het wijzigingsbesluit is, conform het Besluit overleg brandweerpersoneel, voorgelegd aan de vakcentrales. Zij hebben ingestemd met het onderhavige wijzigingsbesluit met de opmerking dat deze instemming geen consequenties heeft voor het oordeel van de vakcentrales over het nog aan hen voor te leggen nieuwe besluit.

Artikelsgewijs

Artikel I

In het Besluit brandweerpersoneel koppelen de gewijzigde onderdelen 6 en 7 van artikel 4, eerste lid, onder a, de rang van adjunct-hoofdbrandmeester (eerste klasse) en de rang hoofdbrandmeester (eerste klasse) aan de vereiste diploma’s die in het Besluit rijksexamen brandweeropleidingen worden genoemd.

In de rang van adjunct-hoofdbrandmeester kan worden aangesteld degene die of in het bezit is van het bestaande diploma adjunct-hoofdbrandmeester of in het bezit is van het diploma van de nieuwe functiegerichte opleiding tot officier van dienst, operationeel manager, specialist brandpreventie en specialist opleiden en oefenen. In de rang van hoofdbrandmeester kan worden aangesteld degene die of in het bezit is van het bestaande diploma hoofdbrandmeester of in het bezit is van het diploma van de nieuwe functiegerichte opleiding hoofdofficier van dienst, adviseur gevaarlijke stoffen, tactisch manager, adviseur beleid en bestuur, specialist risico’s en veiligheid en specialist planvorming en rampenbestrijding.

Artikel II

In artikel 1 van het Besluit rijksexamen brandweeropleidingen worden in het nieuwe onderdeel c de nieuwe functiegerichte opleidingen opgesomd.

De Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties,

J. W. Remkes


XHistnoot

Het advies van de Raad van State wordt niet openbaar gemaakt op grond van artikel 25a, vijfde lid j° vierde lid, onder b van de Wet op de Raad van State, omdat het zonder meer instemmend luidt.

Naar boven