Besluit van 15 december 2005 tot vaststelling van het tijdstip van inwerkingtreding van de Wet financiering sociale verzekeringen en de Invoeringswet Wet financiering sociale verzekeringen

Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Op de voordracht van Onze Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid van 9 december 2005, nr. SV/F&W/05/98614, gedaan mede namens de Staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, de Staatssecretaris van Financiën en Onze Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport;

Gelet op artikel 127 van de Wet financiering sociale verzekeringen en artikel 52 van de Invoeringswet Wet financiering sociale verzekeringen;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Artikel 1

De artikelen van de Wet financiering sociale verzekeringen treden in werking met ingang van 1 januari 2006 met uitzondering van de artikelen 122c en 122ca van die wet.

Artikel 2

  • 1. De artikelen van de Invoeringswet Wet financiering sociale verzekeringen treden in werking met ingang van 1 januari 2006 met uitzondering van de artikelen 2, onderdeel G, 3, onderdeel C, 5, onderdelen A, R en S, artikel 9, onderdeel A, 11, 13, 23, 26, onderdeel I, en 30 van die wet.

  • 2. Artikel 5, onderdeel A, van de Invoeringswet Wet financiering sociale verzekeringen treedt in werking met ingang van 29 december 2005.

  • 3. Artikel 26, onderdeel I, van de Invoeringswet Wet financiering sociale verzekeringen treedt in werking met ingang van 1 juli 2006.

Onze Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid is belast met de uitvoering van dit besluit dat met de daarbij behorende nota van toelichting in het Staatsblad zal worden geplaatst.

’s-Gravenhage, 15 december 2005

Beatrix

De Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid,

A. J. de Geus

Uitgegeven de achtentwintigste december 2005

De Minister van Justitie,

J. P. H. Donner

NOTA VAN TOELICHTING

Op grond van dit besluit, dat uitvoering geeft aan artikel 127 van de Wet financiering sociale verzekeringen (Wfsv) en artikel 52 van de Invoeringswet Wet financiering sociale verzekeringen (IWfsv), treden de bepalingen van die wetten met ingang van 1 januari 2006 in werking.

De inwerkingtredingsbepalingen in de Wfsv en de IWfsv voorzien in de mogelijkheid dat de artikelen van die wetten in werking treden op een tijdstip dat voor de verschillende artikelen of onderdelen daarvan verschillend kan worden vastgesteld. In het onderhavige besluit is daarvan op de volgende wijze gebruik gemaakt.

In artikel 1 wordt bepaald dat de artikelen 122c en 122ca van de Wfsv niet door middel van het onderhavige besluit in werking treden. Deze artikelen zijn door middel van het besluit tot vaststelling van tijdstip van inwerkingtreding van de Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen (Wet WIA) en de Wet Invoering en financiering Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen (IWIA) (Stb. 619) al met ingang van de dag na de datum van uitgifte van het Staatsblad waarin dat besluit wordt geplaatst in werking getreden in verband met het in die artikelen opgenomen overgangsrecht.

In artikel 2, eerste lid, is bepaald dat de artikelen 2, onderdeel G (a), 3, onderdeel C (b), 5, onderdelen A, R en S (c), 9, onderdeel A (d), 11 (e), 13 (f), 23 (g), 26,onderdeel I (h), en 30 (i) van de IWfsv niet door middel van het onderhavige besluit inwerking treden. Het betreft de volgende wijzigingen:

a. de wijziging van artikel 72a van de Werkloosheidswet. Deze wijziging is overbodig aangezien dit artikel in de Wet van 16 juli 2005 tot wijziging van de Werkloosheidswet in verband met het preventief inzetten van reïntegratie-instrumenten, het opdragen van de reïntegratietaak aan overheidswerkgevers, het ondersteunen van WAO-herbeoordeelden bij scholing, het subsidiëren van scholing in het kader van de WAJONG en enkele andere wijzigingen in wetten die de reïntegratie-instrumenten betreffen (Stb. 382) al opnieuw is geformuleerd waarbij rekening is gehouden met de wijziging van artikel 2, onderdeel G, van de IWfsv.

b. de wijziging van 23, eerste lid, van de Wet op de arbeidsongeschiktheidsverzekering. Deze wijziging treedt niet in werking omdat dit artikellid opnieuw wordt geformuleerd in artikel 1.1, onderdeel H, van de IWIA.

c. de wijziging van de Wet structuur uitvoeringsorganisatie werk en inkomen (Wet SUWI). Artikel 1 van de Wet SUWI treedt op grond van het tweede lid in werking met ingang van 29 december 2005 in verband met de inwerkingtreding van de IWIA met ingang van die datum. Daarnaast kan artikel 83c (onderdeel S), betreffende overgangsrecht arbeidsverledenbeschikking, en de verwijzing naar dit artikel in de artikelen 83a en 83b (onderdeel R), niet in werking treden omdat artikel 83c in de Verzamelwet sociale verzekeringen 2006 wordt vernummerd tot 83i.

d. de wijziging van de Wet arbeidsongeschiktheidsvoorziening zelfstandigen (WAZ). In deze wet wordt niet meer verwezen naar de inspecteur, die in dit onderdeel wordt gedefinieerd.

e. de wijziging van de Wet arbeid vreemdelingen (WAV). In een komend traject tot wijziging van de WAV zal worden bezien of deze wijziging kan worden meegenomen.

f. de wijziging van de Wet op de (re)integratie arbeidsgehandicapten (Wet REA). Deze wijziging kan geen toepassing vinden omdat de Wet REA door middel van de IWIA wordt ingetrokken.

g. de wijziging van artikel XV, tweede lid, van de Wet terugdringing ziekteverzuim. Dit artikellid treedt niet in werking omdat artikel XV komt te vervallen door middel van de IWIA.

h. De wijziging van artikel 28 van de Wet op de loonbelasting 1964. Deze bepaling inzake de eerstedagsmelding treedt op 1 juli 2006 in werking conform eerdere besluitvorming en toezeggingen aan de Tweede Kamer.

i. de wijziging van de Ziekenfondswet. Deze wijziging treedt niet in werking in verband met de invoering van het nieuwe zorgstelsel met ingang van 1 januari 2006 en het vervallen van de Ziekenfondswet met ingang van die datum.

In artikel 2, tweede lid, is bepaald dat artikel 5, onderdeel a, van de IWfsv in werking treedt met ingang van 29 december 2005.

In artikel 2, derde lid, is bepaald dat artikel 26, onderdeel I, van de IWfsv in werking treedt met ingang van 1 juli 2006.

Voorts wordt opgemerkt dat artikel 5, onderdeel D, voorzover het betreft artikel 30, eerste lid, onderdelen m en o, van de Wet SUWI, en onderdeel H, voorzover het betreft artikel 34, eerste lid, onderdelen h en i, van de Wet SUWI, van de IWfsv reeds in werking zijn getreden door middel van het Besluit van 4 mei 2005 tot vaststelling van het tijdstip van inwerkingtreding van artikel 5, onderdelen D en H, van de Invoeringswet Wet financiering sociale verzekeringen (Stb. 257).

De Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid,

A. J. de Geus

Naar boven