Besluit van 22 december 2005 tot vaststelling van het tijdstip van inwerkingtreding van de Wet van 22 december 2005 tot wijziging van de Algemene Ouderdomswet, Wet arbeidsongeschiktheidsvoorziening jonggehandicapten, de Wet financiering sociale verzekeringen en de Wet op de huurtoeslag en enige andere wetten in verband met het toekennen van tegemoetkomingen aan personen die een uitkering ontvangen op grond van de Algemene Ouderdomswet of de Wet arbeidsongeschiktheidsvoorziening jonggehandicapten en enkele aanpassingen in de berekening van de uitkeringen

Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Op de voordracht van Onze Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, van 19 december 2005, nr. SV/V&V/05/103435;

Gelet op artikel IX van de Wet van 22 december 2005, tot wijziging van de Algemene Ouderdomswet, Wet arbeidsongeschiktheidsvoorziening jonggehandicapten, de Wet financiering sociale verzekeringen en de Wet op de huurtoeslag en enige andere wetten in verband met het toekennen van tegemoetkomingen aan personen die een uitkering ontvangen op grond van de Algemene Ouderdomswet of de Wet arbeidsongeschiktheidsvoorziening jonggehandicapten en enkele aanpassingen in de berekening van de uitkeringen (Stb. 713);

Hebben goedgevonden en verstaan:

Enig Artikel

De artikelen van de Wet van 22 december 2005, tot wijziging van de Algemene Ouderdomswet, Wet arbeidsongeschiktheidsvoorziening jonggehandicapten, de Wet financiering sociale verzekeringen en de Wet op de huurtoeslag en enige andere wetten in verband met het toekennen van tegemoetkomingen aan personen die een uitkering ontvangen op grond van de Algemene Ouderdomswet of de Wet arbeidsongeschiktheidsvoorziening jonggehandicapten en enkele aanpassingen in de berekening van de uitkeringen (Stb. 713) treden in werking met ingang van 1 januari 2006, met dien verstande dat de artikelen V en VI terugwerken tot en met 1 januari 2005.

Onze Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid is belast met de uitvoering van dit besluit dat in het Staatsblad zal worden geplaatst.

’s-Gravenhage, 22 december 2005

Beatrix

De Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid,

A. J. de Geus

Uitgegeven de achtentwintigste december 2005

De Minister van Justitie,

J. P. H. Donner

NOTA VAN TOELICHTING

Op grond van dit besluit, dat uitvoering geeft aan artikel IX van de Wet tot wijziging van de Algemene Ouderdomswet, Wet arbeidsongeschiktheidsvoorziening jonggehandicapten, de Wet financiering sociale verzekeringen en de Wet op de huurtoeslag en enige andere wetten in verband met het toekennen van tegemoetkomingen aan personen die een uitkering ontvangen op grond van de Algemene Ouderdomswet of de Wet arbeidsongeschiktheidsvoorziening jonggehandicapten en enkele aanpassingen in de berekening van de uitkeringen, wordt de inwerkingtreding van de artikelen en onderdelen van die wet geregeld. Deze wet treedt in werking met ingang van 1 januari 2006.

De artikelen V en VI werken terug tot en met 1 januari 2005. Hiermee wordt alsnog (met terugwerkende kracht) voorzien in een wettelijke grondslag met betrekking tot het niet meerekenen van de tegemoetkomingen voor AOW-gerechtigden in het kader van de zogenoemde vangnetregeling huursubsidie en vangnetregeling koopsubsidie voor de uitvoeringspraktijk die hierop reeds vooruit liep.

De Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid,

A. J. de Geus

Naar boven