Besluit van 22 december 2005 tot vaststelling van het tijdstip van inwerkingtreding van de Aanpassings- en verzamelwet Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen

Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Op de voordracht van Onze Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid van 14 december 2005, Directie Sociale Verzekeringen, nr. SV/A&L/05/101669;

Gelet op artikel XXII van de Aanpassings- en verzamelwet Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Enig Artikel

  • 1. De artikelen van de Aanpassings- en verzamelwet Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen treden in werking met ingang van 29 december 2005 met uitzondering van artikel IX, onderdeel F, onder 4, en de artikelen genoemd in het tweede tot en met vijfde lid.

  • 2. De artikelen VIII, onderdeel G, IX, met uitzondering van onderdeel F, onder 4, XII, onderdeel Aa, en XV, onderdeel P, van de Aanpassings- en verzamelwet Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen treden in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van het Staatsblad waarin dit besluit wordt geplaatst.

  • 3. Artikel V, onderdelen A en E, artikel VIII, met uitzondering van onderdeel G, artikel XV, onderdeel N, artikel XVIa en artikel XX van de Aanpassings- en verzamelwet Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen treden in werking met ingang van 1 januari 2006.

  • 4. Artikel X, onderdeel B, van de Aanpassings- en verzamelwet Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen treedt in werking met ingang van 1 januari 2007.

  • 5. Artikel XVIII van de Aanpassings- en verzamelwet Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van het Staatsblad waarin dit besluit wordt geplaatst en werkt terug tot en met 1 oktober 2004.

Onze Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid is belast met de uitvoering van dit besluit dat met de daarbij behorende nota van toelichting in het Staatsblad zal worden geplaatst.

’s-Gravenhage, 22 december 2005

Beatrix

De Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid,

A. J. de Geus

Uitgegeven de zevenentwintigste december 2005

De Minister van Justitie,

J. P. H. Donner

NOTA VAN TOELICHTING

Artikel XXII van de Aanpassings- en verzamelwet Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen (Aanpassingswet) voorziet in de mogelijkheid dat de artikelen van die wet in werking kunnen treden op een bij koninklijk besluit te bepalen tijdstip, dat voor de verschillende artikelen of onderdelen daarvan verschillend kan worden vastgesteld. In het onderhavige besluit wordt van deze mogelijkheid gebruik gemaakt.

Voor de inwerkingtreding van de artikelen van de Aanpassingswet wordt aangesloten bij de datum van inwerkingtreding van de Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen. De artikelen van de Aanpassingswet zullen dan ook op 29 december 2005 in werking treden. Voor een aantal artikelen is een uitzondering gemaakt.

Voor wat betreft de inwerkingtreding van artikel V, onderdelen A en E, VIII, artikel X, onderdeel B, artikel XII, onderdeel Aa, XV, onderdelen N en P, XVIa, XVIII en XX wordt aangesloten bij het Besluit tot vaststelling van het tijdstip van inwerkingtreding van de Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen, de Wet Invoering en financiering Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen en de artikelen 122c en 122ca van de Wet financiering sociale verzekeringen.

Artikel IX, met uitzondering van onderdeel F, onder 4, treedt om wetstechnische redenen in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van het Staatsblad waarin dit besluit wordt geplaatst.

Artikel IX, onderdeel F, onder 4, is bij nader inzien overbodig en zal niet in werking treden.

De Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid,

A. J. de Geus

Naar boven