Besluit van 22 december 2005 tot vaststelling van het tijdstip van inwerkingtreding van de Verzamelwet sociale verzekeringen 2006

Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Op de voordracht van Onze Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid van 19 december 2005, Directie Sociale Verzekeringen, nr. SV/A&L/05/103475;

Gelet op artikel XLVII van de Verzamelwet sociale verzekeringen 2006;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Enig Artikel

  • 1. De artikelen van de Verzamelwet sociale verzekeringen 2006 treden in werking met ingang van 1 januari 2006, met uitzondering van de artikelen I, onderdeel C, II, onderdeel B, III, onderdeel B, VII, IX, XII, onderdelen F, Ha, Hb en I, XVA, XXVIII, XXXI, onderdelen J en K, XXXII, onderdeel D, XLIV, XLVIB en XLVIc.

  • 2. De artikelen I, onderdeel C, II, onderdeel B, III, onderdeel B, VII, IX, XII, onderdelen F, Ha, Hb en I, XVA, XXVIII, XXXI, onderdelen J en K, XLVIB en XLVIc, van de Verzamelwet sociale verzekeringen 2006 treden in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van het Staatsblad waarin dit besluit wordt geplaatst, met dien verstande dat de artikelen VII en XXVIII terugwerken tot en met 1 januari 2005, de artikelen XII, onderdeel F, en XVA terugwerken tot en met 1 januari 2004, artikel XII, onderdelen Ha en Hb, en artikel XXXI, onderdelen J en K, terugwerken tot en met 1 juni 2005 en artikel XII, onderdeel I, terugwerkt tot en met 1 juli 2005.

  • 3. Artikel XXXII, onderdeel D, van de Verzamelwet sociale verzekeringen 2006 treedt in werking met ingang van 1 juli 2006.

Onze Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid is belast met de uitvoering van dit besluit dat met de daarbij behorende nota van toelichting in het Staatsblad zal worden geplaatst.

’s-Gravenhage, 22 december 2005

Beatrix

De Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid,

A. J. de Geus

Uitgegeven de achtentwintigste december 2005

De Minister van Justitie,

J. P. H. Donner

NOTA VAN TOELICHTING

Artikel XLVII van de Verzamelwet sociale verzekeringen 2006 (hierna: de Verzamelwet) voorziet in de mogelijkheid dat de artikelen van die wet in werking treden op een bij koninklijk besluit te bepalen tijdstip dat voor de verschillende artikelen of onderdelen daarvan verschillend kan worden vastgesteld en waaraan terugwerkende kracht kan worden verleend tot en met een tijdstip dat voor de verschillende onderdelen verschillend kan worden vastgesteld. In het onderhavige besluit wordt van die mogelijkheid gebruik gemaakt.

Voor de inwerkingtreding van de artikelen van de Verzamelwet wordt aangesloten bij de datum van inwerkingtreding van de Wet financiering sociale verzekeringen. Het merendeel van de artikelen treedt daarom in werking met ingang van 1 januari 2006 (eerste lid). Voor een aantal artikelen geldt een andere datum van inwerkingtreding. De inwerkingtreding van die artikel(onderdelen) is (met uitzondering van de inwerkingtreding van artikel XLIV) geregeld in het tweede en derde lid. Een toelichting hierop is hierna opgenomen.

Artikel XLIV wijzigt de Ziekenfondswet (Zfw). Die wet wordt echter op grond van artikel 2.1.1 van de Invoerings- en aanpassingswet Zorgverzekeringswet (I&A-wet Zvw) met ingang van 1 januari 2006 ingetrokken. De afwikkeling van oude Zfw-kwesties zal plaatsvinden op basis van de tekst van de Zfw zoals deze voor de inwerkingtreding van de I&A-wet Zvw luidde. Het is daarbij niet de bedoeling dat de wijzigingen die artikel 30 van de Invoeringswet Wet financiering sociale verzekeringen (Invoeringswet Wfsv) of artikel XLIV van voorliggende wet in de Zfw aanbrengen, nog vlak voor de intrekking van de Zfw in die wet worden opgenomen. In het inwerkingtredingsbesluit van de Invoeringswet Wfsv is daarom geregeld dat artikel 30 van laatstgenoemde wet niet in werking treedt. In voorliggend artikellid wordt geregeld dat artikel XLIV van de Verzamelwet niet in werking treedt.

De artikelen I, onderdeel C, II, onderdeel B, III, onderdeel B, VII, IX, XII, onderdelen F, Ha, Hb en I, XVA, XXVIII, XXXI, onderdelen J en K, XLVIB en XLVIc, van de Verzamelwet treden in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van het Staatsblad waarin het wordt geplaatst.

Met betrekking tot de artikelen I, onderdeel C, II, onderdeel B en III, onderdeel B, is dit wenselijk om wetstechnische redenen die verband houden met de inwerkingtreding van het grootste deel van de Wet invoering en financiering Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen (Wet IWIA).

Met betrekking tot de inwerkingtreding van de artikelen IX, XLVIB en XLVIc van de Verzamelwet kan het volgende worden opgemerkt. Deze artikelen betreffen wijzigingen van respectievelijk de Invoeringswet Wfsv, de Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen (Wet WIA) en de Wet IWIA. De Wet WIA en de Wet IWIA treden (grotendeels) op 29 december 2005 in werking. De betreffende wijzigingen van die wetten moeten uiterlijk op diezelfde datum in werking treden.

De Invoeringswet Wfsv treedt (grotendeels) op 1 januari 2006 in werking. De wijzigingen van die wet moeten voor 1 januari 2006 verwerkt zijn, aangezien zij anders in beginsel geen werking kunnen hebben. De Invoeringswet Wfsv heeft namelijk een lager Staatsbladnummer dan de Verzamelwet en bij inwerkingtreding op dezelfde datum zal de Invoeringswet Wfsv daarom in beginsel voorgaan.

Met betrekking tot de overige in het tweede lid genoemde artikelen is inwerkingtreding op de dag na de datum van uitgifte van het Staatsblad wenselijk omdat het correcties betreft die zo snel mogelijk en met terugwerkende kracht tot en met de datum waarop de betreffende technische onvolledigheden zijn ontstaan, aangebracht moeten worden.

De artikelen VII (wijziging van artikel 4 van de Coördinatiewet Sociale Verzekering) en XXVIII (wijziging van artikel 6 van de Wet Kinderopvang) werken terug tot en met 1 januari 2005. De wijziging van artikel 4 van de Coördinatiewet Sociale Verzekering (CSV) geldt met ingang van 1 januari 2005 en is alleen van belang voor het jaar 2005. Met ingang van 1 januari 2006 komt de CSV te vervallen. De wijziging van artikel 6 van de Wet Kinderopvang betreft het herstel van een omissie in de Wet Kinderopvang die is ontstaan op 1 januari 2005, de datum van inwerkingtreding van de Wet van 23 december 2004 tot wijziging van enkele sociale verzekeringswetten en enige andere wetten in verband met het aanbrengen van enige vereenvoudigingen (Stb.728) (Vereenvoudigingswet SV).

Artikel XII, onderdeel F, (wijziging van artikel 52i van de Werkloosheidswet, hierna: WW) werkt terug tot en met 1 januari 2004, de datum van inwerkingtreding van de Wet van 19 december 2003 tot wijziging van de Werkloosheidswet in verband met afschaffing van de vervolguitkering (Stb. 546). Met de inwerkingtreding van die wet is hoofdstuk IIA, afdeling III, van de WW vervallen. Artikel 52i van de WW kent nog een aantal verwijzingen naar artikelen uit die afdeling. De onderhavige wijziging regelt dat artikel 52i van de WW wordt aangepast voor zover verwijzingen waren opgenomen naar de betreffende artikelen.

Artikel XVA werkt eveneens terug tot en met 1 januari 2004. Deze wijziging betreft een correctie van artikel I, derde lid, van de wet van 19 december 2003, tot wijziging van de wijze van aanpassing van de kinderbijslag, de wet van 22 december 1994 tot nadere wijziging van de Algemene Kinderbijslagwet, de Ziekenfondswet en de Algemene Wet Bijzondere ziektekosten (Stb. 957) en de Algemene Kinderbijslagwet in verband met andere wijze van aanpassing kinderbijslagbedragen (Stb. 553). Met die wet is de indexering van de Algemene Kinderbijslagwet (AKW) voor de jaren 2004 en 2005 aangepast. Per abuis is met de bepaling in artikel I, derde lid, van die wet geregeld, dat per 1 januari 2006 moet worden geïndexeerd met het percentage waarmee het prijsindexcijfer over de maand oktober 2005 afwijkt van het prijsindexcijfer over maand oktober 2005. Dit komt neer op een indexering met 0%, hetgeen niet de bedoeling is. In verband hiermee wordt de wet aangepast conform hetgeen werd beoogd, waarbij dit op grond van de terugwerkende kracht geldt over de hele periode waarover die wet gelding heeft.

De artikelen XII, onderdelen Ha en Hb, (wijziging van de artikelen 97b en 130k van de WW) en XXXI, onderdelen J en K, (wijziging van de artikelen 75a en 76f van de Wet op de arbeidsongeschiktheidsverzekering) werken terug tot en met 1 juni 2005, de inwerkingtredingsdatum van de Wet van 28 april 2005 tot wijziging van de Wet arbeid en zorg en enige andere wetten in verband met het tot stand brengen van een recht op langdurig zorgverlof en het aanbrengen van enkele verbeteringen (Stb.274). Op deze wijze worden omissies die voortvloeien uit die wet hersteld.

Artikel XII, onderdeel I, (wijziging van artikel 130l van de WW) werkt terug tot en met 1 juli 2005, de inwerkingtredingsdatum van de wet van 16 juli 2005 houdende wijziging van de Werkloosheidswet in verband met het preventief inzetten van reïntegratie-instrumenten, het opdragen van de reïntegratietaak aan overheidswerkgevers, het ondersteunen van WAO-herbeoordeelden bij scholing, het subsidiëren van scholing in het kader van de WAJONG en enkele andere wijzigingen in wetten die de reïntegratie-instrumenten betreffen (Stb. 382). Dat onderdeel wijzigt het overgangsrecht zoals opgenomen in die wet ten aanzien van de artikelen 72 en 72a van de WW.

De wijziging van artikel 28 van de Wet op de loonbelasting 1964 (artikel XXXII, onderdeel D, van de Verzamelwet), die betrekking heeft op de eerstedagsmelding, treedt op grond van het derde lid op 1 juli 2006 in werking.

De Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid,

A. J. de Geus

Naar boven