Wet van 22 december 2005 tot wijziging van een aantal socialeverzekeringswetten en enige andere wetten

Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten:

Alzo Wij in overweging genomen hebben, dat het wenselijk is enkele correcties en andere wijzigingen aan te brengen in een aantal sociale verzekeringswetten, met name in verband met de inwerkingtreding van de Wet financiering sociale verzekeringen en de wet van 23 december 2004 tot wijziging van enkele sociale verzekeringswetten en enige andere wetten in verband met het aanbrengen van enige vereenvoudigingen (Stb. 728) en de intrekking van de Coördinatiewet Sociale Verzekering alsmede dat het wenselijk is enige wijzigingen aan te brengen in de Wet structuur uitvoeringsorganisatie werk en inkomen in verband met vereenvoudiging en deregulering en in verband hiermee in enige andere wetten;

Zo is het, dat Wij, de Raad van State gehoord, en met gemeen overleg der Staten-Generaal, hebben goedgevonden en verstaan, gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze:

ARTIKEL I. WIJZIGING VAN DE ALGEMENE KINDERBIJSLAGWET

De Algemene Kinderbijslagwet wordt als volgt gewijzigd:

A

Artikel 7, tweede lid, onderdeel b, komt te luiden:

b. als rechtstreeks en medisch vast te stellen gevolg van ziekte of gebreken niet in staat is om 55% te verdienen van hetgeen een lichamelijk en geestelijk gezond kind, dat overigens in gelijke omstandigheden verkeert kan verdienen, en daartoe gedurende een periode van meer dan zes maanden niet in staat is geweest of naar verwachting zal zijn, of.

B

Het zesde en zevende lid van artikel 17a komen te luiden:

 • 6. Voorzover de boete nog niet is geïnd, vervalt zij door het overlijden van degene aan wie zij is opgelegd.

 • 7. Bij algemene maatregel van bestuur worden nadere regels gesteld met betrekking tot het eerste en het tweede lid.

C

In artikel 17g, derde lid, wordt «Wet op de Arbeidsongeschiktheidsverzekering» vervangen door «Wet op de arbeidsongeschiktheidsverzekering» en wordt «Landelijk instituut sociale verzekeringen» vervangen door: Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen.

ARTIKEL II. WIJZIGING VAN DE ALGEMENE NABESTAANDENWET

De Algemene nabestaandenwet wordt als volgt gewijzigd:

A

Het zesde en zevende lid van artikel 39 komen te luiden:

 • 6. Voorzover de boete nog niet is geïnd, vervalt zij door het overlijden van degene aan wie zij is opgelegd.

 • 7. Bij algemene maatregel van bestuur worden nadere regels gesteld met betrekking tot het eerste en het tweede lid.

B

In artikel 45, derde lid, wordt «Wet op de Arbeidsongeschiktheidsverzekering» vervangen door: Wet op de arbeidsongeschiktheidsverzekering.

C

In artikel 63 vervalt de aanduiding «1.» voor de tekst.

ARTIKEL III. WIJZIGING VAN DE ALGEMENE OUDERDOMSWET

De Algemene Ouderdomswet wordt als volgt gewijzigd:

A

Het zesde en zevende lid van artikel 17c komen te luiden:

 • 6. Voorzover de boete nog niet is geïnd, vervalt zij door het overlijden van degene aan wie zij is opgelegd.

 • 7. Bij algemene maatregel van bestuur worden nadere regels gesteld met betrekking tot het eerste en het tweede lid.

B

In artikel 17i, derde lid, wordt «Wet op de Arbeidsongeschiktheidsverzekering» vervangen door «Wet op de arbeidsongeschiktheidsverzekering».

C

In artikel 37 vervalt de aanduiding «1.» voor de tekst.

D

In artikel 39, tweede lid, wordt «37, eerste lid, onderdelen e en f, en tweede lid,» vervangen door: 37, onderdelen e en f,.

ARTIKEL IV. WIJZIGING VAN DE ALGEMENE WET BIJZONDERE ZIEKTEKOSTEN

Indien artikel 48, derde lid, van de Invoeringswet Wet financiering sociale verzekeringen in werking treedt, wordt in artikel 65c, tweede lid, van de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten «degene, die krachtens het eerste lid van artikel 16a van de Coördinatiewet Sociale Verzekering mede als werkgever wordt beschouwd, ongeacht de bij het tweede lid van dat artikel bedoelde uitzonderingen» vervangen door: de inlener, bedoeld in artikel 34 van de Invorderingswet 1990.

ARTIKEL V. WIJZIGING VAN DE BEROEPSWET

Indien artikel 48, derde lid, van de Invoeringswet Wet financiering sociale verzekeringen in werking treedt, vervalt onderdeel 29 van bijlage C bij de Beroepswet.

ARTIKEL VI. WIJZIGING VAN HET BURGERLIJK WETBOEK

Indien artikel 22 van de Invoeringswet Wet financiering sociale verzekeringen in werking treedt, wordt in artikel 629, eerste lid, van boek 7 van het Burgerlijk Wetboek na «het bedrag, bedoeld in artikel 17, eerste lid, van de Wet financiering sociale verzekeringen» ingevoegd: , met betrekking tot een loontijdvak van een dag.

ARTIKEL VII. WIJZIGING VAN DE COÖRDINATIEWET SOCIALE VERZEKERING

Artikel 4, tweede lid, onderdeel c, van de Coördinatiewet Sociale Verzekering komt te luiden:

c. aanspraken op grond van de Ziekenfondswet, aanspraken op grond van ziektekostenregelingen in eigen beheer van de werkgever, vergoedingen terzake van premies en bijdragen voor ziektekostenregelingen, alsmede uitkeringen en verstrekkingen die naar aard en omvang overeenkomen met uitkeringen en verstrekkingen op grond van de Ziekenfondswet;.

ARTIKEL VIII

Vervallen.

ARTIKEL IX. WIJZIGING VAN DE INVOERINGSWET WET FINANCIERING SOCIALE VERZEKERINGEN

De Invoeringswet Wet financiering sociale verzekeringen wordt als volgt gewijzigd:

aA

Artikel 2, onderdeel G, vervalt.

A

Artikel 5, onderdeel D, onder 4, komt te luiden:

4. Onder vervanging van de punt na onderdeel m door een puntkomma wordt een onderdeel toegevoegd, luidende:

n. het voeren van een adequate administratie ten behoeve van de uitoefening van zijn taak.

Aa

Artikel 25, onderdeel aA, vervalt.

B

Aan artikel 44, tweede lid, wordt, onder vervanging van de punt aan het slot van onderdeel e door een puntkomma, een onderdeel toegevoegd, luidende:

f. artikel 78 van de Wet op de arbeidsongeschiktheidsverzekering: artikel 37.

C

Artikel 47 wordt als volgt gewijzigd:

1. Voor de tekst wordt de aanduiding «1» geplaatst.

2. Er wordt een lid toegevoegd, luidende:

 • 2. De artikelen 44, 45, tweede lid, en 46, tweede lid, zijn van overeenkomstige toepassing op een beschikking als bedoeld in het eerste lid.

D

Na artikel 48 worden twee artikelen ingevoegd, luidende:

Artikel 48a Financiering loopbaanonderbreking met vervanging door ANW-gerechtigde

De Sociale verzekeringsbank hevelt het bedrag van de uitkering ingevolge de Algemene nabestaandenwet dat op grond van artikel 18 van die wet niet tot uitbetaling komt in verband met het ontvangen van inkomen als vervanger, en dat ten laste komt van het Nabestaandenfonds voor de duur van de periode waarin op grond van artikel IXa van de Wet van 28 april 2005 tot wijziging van de Wet arbeid en zorg en enige andere wetten in verband met het tot stand brengen van een recht op langdurend zorgverlof en het aanbrengen van enkele verbeteringen (Stb. 274) recht bestaat op een financiële tegemoetkoming op grond van hoofdstuk 7 van de Wet arbeid en zorg, over naar het Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen ten gunste van het Algemeen Werkloosheidsfonds.

Artikel 48b Verdrag met het Koninkrijk België

Zolang in artikel 27 van het op 5 juni 2001 te Luxemburg tot stand gekomen Verdrag tussen het Koninkrijk der Nederlanden en het Koninkrijk België tot het vermijden van dubbele belasting en tot het voorkomen van het ontgaan van belasting inzake belastingen naar het inkomen en naar het vermogen, met Protocollen (Trb. 2001, 136), melding wordt gemaakt van de Wet financiering volksverzekeringen, wordt de premie voor de volksverzekeringen voor de toepassing van dat artikel geacht te zijn geheven krachtens de Wet financiering volksverzekeringen, zoals deze wet luidde op de dag voor inwerkingtreding van artikel 48, eerste lid, van deze wet.

ARTIKEL X. WIJZIGING VAN DE INVORDERINGSWET 1990

Indien artikel 27 van de Invoeringswet Wet financiering sociale verzekeringen in werking treedt, wordt de Invorderingswet 1990 als volgt gewijzigd:

A

In artikel 2, eerste lid, wordt onder vervanging van de punt aan het slot van onderdeel n door een puntkomma, een onderdeel toegevoegd, luidende:

o. sociale verzekeringspremies: de premies voor de sociale verzekeringen, bedoeld in artikel 2, onderdelen a en c, van de Wet financiering sociale verzekeringen, en de ingevolge de Zorgverzekeringswet geheven inkomensafhankelijke bijdrage.

B

Artikel 7, tweede lid, komt te luiden:

 • 2. Toerekening van betalingen op een belastingaanslag geschiedt, behoudens voorzover daarvan moet worden afgeweken ingevolge deze wet, naar evenredigheid aan de op het aanslagbiljet vermelde in te vorderen bedragen, met dien verstande dat indien artikel 9.1, derde lid, van de Wet inkomstenbelasting 2001 of artikel 27b, eerste lid, van de Wet op de loonbelasting 1964 toepassing heeft gevonden, de toerekening in de laatste plaats geschiedt aan de premie voor de volksverzekeringen.

C

In artikel 34, derde lid, vervalt «, alsmede artikel 16a, eerste en tweede lid, van de Coördinatiewet Sociale Verzekering».

ARTIKEL XI. WIJZIGING VAN DE TOESLAGENWET

Het zesde en zevende lid van artikel 14a van de Toeslagenwet komen te luiden:

 • 6. Voorzover de boete nog niet is geïnd, vervalt zij door het overlijden van degene aan wie zij is opgelegd.

 • 7. Bij algemene maatregel van bestuur worden nadere regels gesteld met betrekking tot het eerste en het tweede lid.

ARTIKEL XII. WIJZIGING VAN DE WERKLOOSHEIDSWET

De Werkloosheidswet wordt als volgt gewijzigd:

aA

In artikel 6, eerste lid, onderdeel a, wordt «of substituut-ombudsman is» vervangen door: , substituut-ombudsman, lid van gedeputeerde staten of wethouder, waaronder begrepen een lid van het dagelijks bestuur van een deelgemeente, is.

A

Artikel 11 wordt als volgt gewijzigd:

1. In het eerste lid, onderdeel e, wordt na «artikel 29, eerste lid,» ingevoegd: van de Ziektewet.

2. Er wordt een lid toegevoegd, luidende:

 • 3. Bij ministeriële regeling kunnen met betrekking tot de door de werkgever verschuldigde premies, bedoeld in het tweede lid, nadere en zonodig afwijkende regels worden gesteld.

B

Artikel 19 wordt als volgt gewijzigd:

1. In het eerste lid, onderdeel l, wordt na uitsluiting ingevoegd: , tenzij voor de werknemer een ontheffing is verleend op grond van artikel 8, derde lid, van het Buitengewoon Besluit Arbeidsverhoudingen 1945.

2. Het zesde lid vervalt, onder vernummering van het zevende en achtste lid tot zesde en zevende lid.

3. Er worden twee leden waarvan de nummering aansluit op het laatste lid van dit artikel toegevoegd, luidende:

 • #. In afwijking van het eerste lid, onderdeel f, blijft het recht op uitkering bestaan ten aanzien van de werknemer die buiten Nederland verblijf houdt anders dan wegens vakantie, indien hij gedurende dat verblijf meewerkt aan activiteiten die bevorderlijk zijn voor zijn inschakeling in de arbeid als bedoeld in de hoofdstukken VI en XA, mits:

  a. die activiteiten niet langer duren dan zes maanden;

  b. die activiteiten blijkens een intentieverklaring een reëel uitzicht bieden op een aansluitende dienstbetrekking voor ten minste zes maanden;

  c. die activiteiten plaatsvinden in een lidstaat van de Europese Unie, in een andere staat die partij is bij de Overeenkomst betreffende de Europese Economische Ruimte of in Zwitserland; en

  d. het bedrag dat het Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen is verschuldigd terzake van die activiteiten niet hoger is dan het op grond van artikel 4.2, derde lid, van het Besluit SUWI vastgestelde bedrag.

 • ##. Voor de toepassing van dit artikel wordt onder intentieverklaring verstaan: een ondertekende verklaring waarin de ondertekenaar aangeeft dat hij het voornemen heeft om een werknemer die meewerkt aan activiteiten die bevorderlijk zijn voor zijn inschakeling in de arbeid als bedoeld in de hoofdstukken VI en XA, na afloop van die activiteiten in dienst te nemen.

C

Het zesde en zevende lid van artikel 27a komen te luiden:

 • 6. Voorzover de boete nog niet is geïnd, vervalt zij door het overlijden van degene aan wie zij is opgelegd.

 • 7. Bij algemene maatregel van bestuur worden nadere regels gesteld met betrekking tot het eerste en het tweede lid.

D

Indien artikel VI van de Wet administratieve lastenverlichting en vereenvoudiging in socialeverzekeringswetten in werking treedt, wordt artikel 45 als volgt gewijzigd:

1. In het eerste lid wordt «loonopgavetijdvak» telkens vervangen door «aangiftetijdvak» en wordt «het in artikel 9, eerste lid, van de Coördinatiewet Sociale Verzekering genoemde bedrag» vervangen door: het bedrag, bedoeld in artikel 17, eerste lid, van de Wet financiering sociale verzekeringen, met betrekking tot een loontijdvak van een dag.

2. Het tweede lid komt te luiden:

 • 2. Bij of krachtens algemene maatregel van bestuur worden ten aanzien van de vaststelling van het dagloon, bedoeld in het eerste lid, en de herziening ervan nadere en zo nodig afwijkende regels gesteld.

E

Vervallen.

F

Artikel 52i komt te luiden:

Artikel 52i

 • 1. De kortdurende uitkering bedraagt per dag 70% van het minimumloon.

 • 2. Voor de werknemer die bij het ontstaan van zijn recht op uitkering zijn arbeidsuren, bedoeld in artikel 16, uit de dienstbetrekking waaruit hij werkloos werd niet volledig heeft verloren of wiens verlies van arbeidsuren tijdens de duur van de uitkering wijziging ondergaat, bedraagt de uitkering 70% van het minimumloon, vermenigvuldigd met het aantal uren werkloosheid per kalenderweek, gedeeld door het aantal arbeidsuren voorafgaande aan het intreden van het verlies van arbeidsuren waarnaar zijn recht is berekend. Het aantal arbeidsuren voorafgaande aan het verlies van arbeidsuren wordt bepaald met toepassing van artikel 16.

 • 3. Voor de werknemer die op de eerste dag van herleving van het recht op werkloosheidsuitkering, een arbeidsongeschiktheidsuitkering op grond van de Wet op de arbeidsongeschiktheidsverzekering naar een arbeidsongeschiktheid van minder dan 80% ontvangt of zou ontvangen indien artikel 25, 28, 30 of 33 van die wet niet op hem van toepassing zou zijn bedraagt de uitkering per dag 70% van een percentage van het minimumloon. Het percentage is gelijk aan het verschil tussen 100 en het midden van de arbeidsongeschiktheidsklasse waarin de werknemer is ingedeeld.

 • 4. Indien het dagloon lager is dan het minimumloon wordt bij de toepassing van het eerste en tweede lid voor «minimumloon» gelezen «dagloon». De artikelen 45, 46 en 47, derde lid, en de daarop berustende bepalingen zijn van overeenkomstige toepassing.

 • 5. Op de herziening van de uitkering als gevolg van een wijziging van het minimumloon zijn de artikelen 3:41 en 3:45 van de Algemene wet bestuursrecht niet van toepassing.

 • 6. De kortdurende uitkering per dag bedraagt het op grond van de vorige leden berekende bedrag, verminderd met de hoogte van de uitkering op grond van hoofdstuk IIa, indien:

  a. het recht op kortdurende uitkering is ontstaan na toepassing van artikel 52b, derde lid; of

  b. tegelijkertijd een recht op kortdurende uitkering herleeft en een recht op uitkering op grond van hoofdstuk IIa ontstaat.

Fa

Indien artikel 2 van de Invoeringswet Wet financiering sociale verzekeringen in werking treedt, wordt in artikel 58, eerste lid, onderdeel a, «het in artikel 9, eerste lid, van de Coördinatiewet Sociale Verzekering genoemde bedrag» vervangen door «het bedrag, bedoeld in artikel 17, eerste lid, van de Wet financiering sociale verzekeringen, met betrekking tot een loontijdvak van een dag» en wordt «artikel 9a» vervangen door «artikel 18».

G

Indien artikel 2 van de Invoeringswet Wet financiering sociale verzekeringen in werking treedt, wordt artikel 79 als volgt gewijzigd:

1. In het eerste lid, vervalt, onder verlettering van onderdeel d tot onderdeel c, onderdeel c.

2. In het derde lid vervallen «of de artikelen 7:11, derde lid, of 7:13 van de Wet arbeid en zorg» en wordt «, premies en tegemoetkomingen» vervangen door: en premies.

3. In het zesde, zevende en achtste lid vervalt «, tegemoetkoming».

H

Indien artikel 2 van de Invoeringswet Wet financiering sociale verzekeringen in werking treedt, vervalt in artikel 80 telkens «, tegemoetkoming».

Ha

In artikel 97b, tweede lid, vervalt «of de artikelen 6, derde lid, of 7 van de Wet financiering loopbaanonderbreking».

Hb

In artikel 130k wordt «97b, derde lid,» vervangen door: 97b, tweede lid,.

I

Artikel 130l wordt als volgt gewijzigd:

1. Het derde lid komt te luiden:

 • 3. De artikelen 72 en 72a, zoals die luidden op de dag voor inwerkingtreding van de wet van 16 juli 2005, houdende wijziging van de Werkloosheidswet in verband met het preventief inzetten van reïntegratie-instrumenten, het opdragen van de reïntegratietaak aan overheidswerkgevers, het ondersteunen van WAO-herbeoordeelden bij scholing, het subsidiëren van scholing in het kader van de WAJONG en enkele andere wijzigingen in wetten die de reïntegratie-instrumenten betreffen (Stb. 382), blijven van toepassing op de persoon, die recht heeft op uitkering op grond van hoofdstuk IIa of IIb en van wie de eerste werkloosheidsdag is gelegen voor 1 juli 2005.

2. Na het derde lid wordt een lid toegevoegd, luidende:

 • 4. In afwijking van het derde lid is artikel 72a, vierde lid, zoals dat luidde op de dag voor inwerkingtreding van de in het derde lid genoemde wet, slechts van toepassing op door de overheidswerkgever gedane uitgaven die betrekking hebben op tot 1 juli 2006 verrichte activiteiten in verband met de inschakeling in het arbeidsproces van personen als bedoeld in artikel 78a.

ARTIKEL XIII. WIJZIGING VAN DE WET VAN 23 DECEMBER 2004, HOUDENDE WIJZIGING VAN DE WERKLOOSHEIDSWET IN VERBAND MET MAXIMERING VAN DE ZIEKENGELDLASTEN IN HET WACHTGELDFONDS VOOR DE UITZENDSECTOR EN WIJZIGING VAN ENIGE ANDERE WETTEN IN VERBAND MET DE WET VERLENGING LOONDOORBETALINGSVERPLICHTING BIJ ZIEKTE 2003

Artikel VI van de wet van 23 december 2004, houdende wijziging van de Werkloosheidswet in verband met maximering van de ziekengeldlasten in het wachtgeldfonds voor de uitzendsector en wijziging van enige andere wetten in verband met de Wet verlenging loondoorbetalingsverplichting bij ziekte 2003 (Stb. 731) vervalt.

ARTIKEL XIV. WIJZIGING VAN DE WET VAN 26 FEBRUARI 1992, HOUDENDE WIJZIGING VAN DE ZIEKTEWET, DE WET OP DE ARBEIDSONGESCHIKTHEIDSVERZEKERING, DE ALGEMENE ARBEIDSONGESCHIKTHEIDSWET, HET BURGERLIJK WETBOEK EN ENKELE ANDERE WETTEN, ALSMEDE EEN REGELING VOOR HET OVERHEIDSPERSONEEL IN VERBAND MET MAATREGELEN TER VERMINDERING VAN HET ZIEKTEVERZUIM, BEPERKING VAN LANGDURIGE ARBEIDSONGESCHIKTHEID EN BEVORDERING VAN DE ARBEIDSMARKTKANSEN VAN ARBEIDSONGESCHIKTEN, HERSCHIKKING VAN BEVOEGDHEDEN IN DE ZIEKTEWET, ALSMEDE ENKELE TECHNISCHE AANPASSINGEN (TERUGDRINGING ARBEIDSONGESCHIKTHEIDSVOLUME)

Artikel II, onderdeel P, van de wet van 26 februari 1992, houdende wijziging van de Ziektewet, de Wet op de arbeidsongeschiktheidsverzekering, de Algemene Arbeidsongeschiktheidswet, het Burgerlijk Wetboek en enkele andere wetten, alsmede een regeling voor het overheidspersoneel in verband met maatregelen ter vermindering van het ziekteverzuim, beperking van langdurige arbeidsongeschiktheid en bevordering van de arbeidsmarktkansen van arbeidsongeschikten, herschikking van bevoegdheden in de Ziektewet, alsmede enkele technische aanpassingen (terugdringing arbeidsongeschiktheidsvolume) (Stb. 82) vervalt.

ARTIKEL XV. WIJZIGING VAN DE WET VAN 3 APRIL 1985, HOUDENDE OVERGANGSMAATREGEL MET BETREKKING TOT LOONBETALINGEN TIJDENS ZIEKTE EN AANVULLINGEN OP DE WETTELIJKE ZIEKENGELDUITKERING (OVERGANGSMAATREGEL BOVENWETTELIJKE UITKERINGEN)

Artikel 2, eerste lid, van de Wet van 3 april 1985, houdende overgangsmaatregel met betrekking tot loonbetalingen tijdens ziekte en aanvullingen op de wettelijke ziekengelduitkering (overgangsmaatregel bovenwettelijke uitkeringen) (Stb. 215) wordt, indien artikel 21 van de Invoeringswet Wet financiering sociale verzekeringen in werking treedt, als volgt gewijzigd:

1. In onderdeel a, wordt na «het bedrag, bedoeld in artikel 17, eerste lid, van de Wet financiering sociale verzekeringen» ingevoegd: , met betrekking tot een loontijdvak van een dag.

2. Onderdeel b komt te luiden:

b. vervalt die aanspraak voorzover daaruit voortvloeit dat de door de werknemer op grond van hoofdstuk 3 van de Wet financiering sociale verzekeringen verschuldigde premies geheel of gedeeltelijk voor rekening van de werkgever komen.

ARTIKEL XVA. WIJZIGING VAN DE WET VAN 19 DECEMBER 2003 TOT WIJZIGING VAN DE WIJZE VAN AANPASSING VAN DE KINDERBIJSLAG, DE WET VAN 22 DECEMBER 1994 TOT NADERE WIJZIGING VAN DE ALGEMENE KINDERBIJSLAGWET, DE ZIEKENFONDSWET EN DE ALGEMENE WET BIJZONDERE ZIEKTEKOSTEN (STB. 957) EN DE ALGEMENE KINDERBIJSLAGWET IN VERBAND MET ANDERE WIJZE VAN AANPASSING KINDERBIJSLAGBEDRAGEN

In artikel I, derde lid, van de Wet van 19 december 2003 tot wijziging van de wijze van aanpassing van de kinderbijslag, de wet van 22 december 1994 tot nadere wijziging van de Algemene Kinderbijslagwet, de Ziekenfondswet en de Algemene Wet Bijzondere ziektekosten (Stb. 957) en de Algemene Kinderbijslagwet in verband met andere wijze van aanpassing kinderbijslagbedragen (Stb. 553) wordt «het prijsindexcijfer over de maand oktober 2005» vervangen door: het prijsindexcijfer over de maand april 2005.

ARTIKEL XVI. WIJZIGING VAN DE WET AANPASSING DAGLONEN WET OVERGANGSREGELING ARBEIDSONGESCHIKTHEIDSVERZEKERING

Indien artikel 18 van de Invoeringswet Wet financiering sociale verzekeringen in werking treedt, wordt in artikel 3, tweede lid, van de Wet aanpassing daglonen Wet overgangsregeling arbeidsongeschiktheidsverzekering «krachtens artikel 9a van die wet» vervangen door: op grond van artikel 18 van die wet.

ARTIKEL XVII. WIJZIGING VAN DE WET ARBEID EN ZORG

Indien artikel 8, onderdeel Ca, van de Invoeringswet Wet financiering sociale verzekeringen in werking treedt, wordt in artikel 5:6, eerste lid, van de Wet arbeid en zorg na «het bedrag, bedoeld in artikel 17, eerste lid, van de Wet financiering sociale verzekeringen» ingevoegd: , met betrekking tot een loontijdvak van een dag.

ARTIKEL XVIII. WIJZIGING VAN DE WET ARBEIDSONGESCHIKTHEIDSVERZEKERING ZELFSTANDIGEN

De Wet arbeidsongeschiktheidsverzekering zelfstandigen wordt als volgt gewijzigd:

A

Indien artikel 9, onderdeel A, onder 2, van de Invoeringswet Wet financiering sociale verzekeringen in werking treedt, vervalt artikel 1, eerste lid, onderdeel n, onder vervanging van de puntkomma aan het slot van onderdeel m door een punt.

B

Het zesde en zevende lid van artikel 48 komen te luiden:

 • 6. Voorzover de boete nog niet is geïnd, vervalt zij door het overlijden van degene aan wie zij is opgelegd.

 • 7. Bij algemene maatregel van bestuur worden nadere regels gesteld met betrekking tot het eerste en het tweede lid.

ARTIKEL XIX. WIJZIGING VAN DE WET ARBEIDSONGESCHIKTHEIDSVOORZIENING JONGGEHANDICAPTEN

De Wet arbeidsongeschiktheidsvoorziening jonggehandicapten wordt als volgt gewijzigd:

A

Het zesde en zevende lid van artikel 40 komen te luiden:

 • 6. Voorzover de boete nog niet is geïnd, vervalt zij door het overlijden van degene aan wie zij is opgelegd.

 • 7. Bij algemene maatregel van bestuur worden nadere regels gesteld met betrekking tot het eerste en tweede lid.

B

In artikel 65, eerste lid, onderdeel b, wordt na «premies» ingevoegd: of vergoedingen als bedoeld in artikel 46 van de Zorgverzekeringswet.

ARTIKEL XX

Vervallen.

ARTIKEL XXI. WIJZIGING VAN DE WET BUITENGEWOON PENSIOEN INDISCH VERZET

De Wet buitengewoon pensioen Indisch verzet wordt als volgt gewijzigd:

A

In artikel 16, derde lid, wordt «de Algemene Ouderdomswet en de Algemene nabestaandenwet» vervangen door: de Wet financiering sociale verzekeringen.

B

In artikel 35b, onderdeel b, wordt «het bedrag genoemd in artikel 9, tiende lid, onder a» vervangen door «het bedrag van het bruto-ouderdomspensioen voor de pensioengerechtigde, bedoeld in artikel 9, eerste lid, onder a» en wordt «de vakantie-uitkering, genoemd in artikel 29, negende lid, onder c» vervangen door: het bedrag van de bruto-vakantie-uitkering, vastgesteld overeenkomstig artikel 29, eerste lid, aanhef en onder b.

C

In artikel 43, derde lid, wordt «een van de sociale verzekeringswetten» vervangen door: de Wet financiering sociale verzekeringen.

ARTIKEL XXII. WIJZIGING VAN DE WET BUITENGEWOON PENSIOEN ZEELIEDEN-OORLOGSSLACHTOFFERS

De Wet buitengewoon pensioen zeelieden-oorlogsslachtoffers wordt als volgt gewijzigd:

A

In artikel 11, vijfde lid, wordt «de Algemene Ouderdomswet en de Algemene nabestaandenwet» vervangen door: de Wet financiering sociale verzekeringen.

B

In artikel 28f, onderdeel b, wordt «het bedrag genoemd in artikel 9, tiende lid, onder a» vervangen door «het bedrag van het bruto-ouderdomspensioen voor de pensioengerechtigde, bedoeld in artikel 9, eerste lid, onder a» en wordt «de vakantie-uitkering, genoemd in artikel 29, negende lid, onder c» vervangen door: het bedrag van de bruto-vakantie-uitkering, vastgesteld overeenkomstig artikel 29, eerste lid, aanhef en onder b.

C

In artikel 32, derde lid, wordt «een van de sociale verzekeringswetten» vervangen door: de Wet financiering sociale verzekeringen.

ARTIKEL XXIII. WIJZIGING VAN DE WET BUITENGEWOON PENSIOEN 1940–1945

De Wet buitengewoon pensioen 1940–1945 wordt als volgt gewijzigd:

A

In artikel 12, vijfde lid, wordt «de Algemene Ouderdomswet en de Algemene nabestaandenwet» vervangen door: de Wet financiering sociale verzekeringen.

B

In artikel 31f, onderdeel b, wordt «het bedrag genoemd in artikel 9, tiende lid, onder a» vervangen door «het bedrag van het bruto-ouderdomspensioen voor de pensioengerechtigde, bedoeld in artikel 9, eerste lid, onder a» en wordt «de vakantie-uitkering, genoemd in artikel 29, negende lid, onder c» vervangen door: het bedrag van de bruto-vakantie-uitkering, vastgesteld overeenkomstig artikel 29, eerste lid, aanhef en onder b.

C

In artikel 36, derde lid, wordt «een van de sociale verzekeringswetten» vervangen door: de Wet financiering sociale verzekeringen.

ARTIKEL XXIV. WIJZIGING VAN DE WET FINANCIËLE VOORZIENINGEN PRIVATISERING ABP

De Wet financiële voorzieningen privatisering ABP wordt als volgt gewijzigd:

A

In artikel 28, eerste lid, onderdeel a, wordt «paragraaf 2 van de Coördinatiewet Sociale Verzekering» vervangen door: hoofdstuk 3, afdeling 1, paragraaf 1, van de Wet financiering sociale verzekeringen.

B

Artikel 29 wordt als volgt gewijzigd:

1. In het eerste lid wordt «het bedrag, bedoeld in artikel 9, eerste lid, van de Coördinatiewet Sociale Verzekering (maximum dagloon)» vervangen door: het bedrag, bedoeld in artikel 17, eerste lid, van de Wet financiering sociale verzekeringen, met betrekking tot een loontijdvak van een dag.

2. In het tweede lid wordt «het bedrag van de werknemer, bedoeld in artikel 9, vierde lid, van de Coördinatiewet Sociale Verzekering» vervangen door: het bedrag, bedoeld in artikel 17, tweede lid, van de Wet financiering sociale verzekeringen, met betrekking tot een loontijdvak van een dag.

C

In artikel 67, tweede lid, wordt «paragraaf 2 van de Coördinatiewet Sociale Verzekering» vervangen door: hoofdstuk 3, afdeling 1, paragraaf 1, van de Wet financiering sociale verzekeringen.

ARTIKEL XXV. WIJZIGING VAN DE WET FINANCIERING SOCIALE VERZEKERINGEN

De Wet financiering sociale verzekeringen wordt als volgt gewijzigd:

A

In artikel 8, tweede lid, wordt «het eindheffingsbestanddeel, bedoeld in artikel 31, eerste lid, onderdeel f» vervangen door: de eindheffingsbestanddelen, bedoeld in artikel 31, eerste lid, onderdelen f en g.

B

Vervallen.

C

Artikel 16 wordt als volgt gewijzigd:

1. Het eerste lid komt te luiden:

 • 1. Voor de toepassing van dit hoofdstuk wordt onder loon verstaan het loon en de gage overeenkomstig de Wet op de loonbelasting 1964, waarbij van die wet buiten toepassing blijven:

  a. artikel 11, eerste lid, onderdelen j, onder 2° en 5°, en r, onder 4°;

  b. artikel 11, eerste lid, onderdeel j, onder 4°, en artikel 35, derde lid, onderdeel g, voorzover het de bedragen betreft die worden ingehouden op grond van dit hoofdstuk.

2. In het tweede lid, onderdeel b, wordt «artikel 31, tweede lid, onderdelen b tot en met g» vervangen door: artikel 31, eerste lid, onderdelen b tot en met h.

3. Indien de Zorgverzekeringswet in werking treedt, komt het tweede lid, onderdeel c, te luiden:

c. een vergoeding als bedoeld in artikel 46 van de Zorgverzekeringswet of een werkgeversbijdrage in de premie voor de ziektekostenverzekering van een persoon, bedoeld in artikel 2, tweede lid, onderdeel a, van de Zorgverzekeringswet;.

4. Het derde lid, onderdeel a, komt te luiden:

a. een uitkering op grond van een werknemersverzekering, al dan niet vermeerderd met een toeslag op grond van de Toeslagenwet;.

D

De eerste zin van artikel 17, vierde lid, komt te luiden:

Indien voor een werknemer die van verschillende werkgevers loon heeft genoten premie is betaald over een hoger loonbedrag dan het bedrag, bedoeld in het eerste lid, stelt de inspecteur bij voor bezwaar vatbare beschikking het bedrag van de teveel betaalde premie vast.

E

Artikel 28 wordt als volgt gewijzigd:

1. In het eerste lid wordt «voor werkgevers en werknemers» vervangen door «voor categorieën van werkgevers en werknemers» en wordt «Bij algemene maatregel van bestuur» vervangen door: Bij of krachtens algemene maatregel van bestuur.

2. In het tweede lid wordt «het gemiddelde» vervangen door: een gemiddelde.

F

Artikel 32, eerste lid, tweede zin, vervalt.

G

In artikel 38, eerste lid, wordt «, over het loon uit een dienstbetrekking op grond van de Wet sociale werkvoorziening en over het loon van de werknemer van de eigenrisicodrager, op wie artikel 56 van toepassing is,» vervangen door: en over het loon uit een dienstbetrekking op grond van de Wet sociale werkvoorziening.

H

Artikel 43 wordt als volgt gewijzigd:

1. In het tweede lid wordt «artikel 14, derde lid, van de Arbeidsomstandighedenwet 1998» vervangen door: artikel 14, eerste lid, onderdeel b, van de Arbeidsomstandighedenwet 1998.

2. In het derde lid wordt «een arbodienst» vervangen door: een persoon als bedoeld in artikel 14, eerste lid, van de Arbeidsomstandighedenwet 1998 die belast is met de bijstand, bedoeld in onderdeel b van dat lid of een arbodienst als bedoeld in die wet.

I

Artikel 46, derde lid, vervalt.

J

Artikel 55, tweede lid, komt te luiden:

 • 2. Bij regeling van Onze Minister, in overeenstemming met Onze Minister van Financiën, worden met betrekking tot de korting, bedoeld in paragraaf 2, nadere en zo nodig afwijkende regels gesteld met betrekking tot onderbrekingen van het dienstverband dan wel opeenvolgende dienstverbanden bij dezelfde dan wel een andere werkgever.

K

Afdeling 7 van hoofdstuk 3 vervalt, met inbegrip van artikel 56.

L

Artikel 59 wordt als volgt gewijzigd:

1. In het tweede lid wordt «gegevens die noodzakelijk zijn ten behoeve van» vervangen door: gegevens over bijdragen in de kosten van kinderopvang als bedoeld in de Wet kinderopvang, gegevens die noodzakelijk zijn ten behoeve van de vaststelling van de premiepercentages, bedoeld in de artikelen 27, 28, 31, 36, 37 en 38, alsmede ten behoeve van.

2. In het negende lid wordt «een teruggaaf van premie» vervangen door: een teruggaaf van premies voor de werknemersverzekeringen.

3. Er wordt een lid toegevoegd, luidende:

 • 11. Met betrekking tot premies voor de werknemersverzekeringen wordt, in afwijking van artikel 20, tweede lid, eerste zin, van de Algemene wet inzake rijksbelastingen, geen naheffingsaanslag aan de werknemer opgelegd en is de tweede zin van dat lid niet van toepassing.

La

Vervallen.

M

Artikel 85 wordt als volgt gewijzigd:

1. Vervallen.

2. In het tweede lid wordt de puntkomma aan het slot van onderdeel b vervangen door een punt en vervalt onderdeel c.

3. Het derde lid vervalt.

N

Artikel 90 komt te luiden:

Artikel 90. Inkomsten en uitgaven AFBZ

 • 1. Ten gunste van het Algemeen Fonds Bijzondere Ziektekosten komen:

  a. de premie voor de algemene verzekering bijzondere ziektekosten;

  b. de inkomsten, die in verband met de algemene verzekering bijzondere ziektekosten voortvloeien uit internationale overeenkomsten;

  c. de bijdragen in de kosten van verstrekkingen die op grond van artikel 6, vierde lid, van de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten, dan wel in voorkomend geval op grond van artikel 6, vijfde lid, in verbinding met het vierde lid, van die wet worden betaald door of namens de verzekerde, dan wel, in voorkomend geval, door het krachtens een wettelijke regeling tot betaling van zodanige bijdragen bevoegde orgaan dat uitkeringen of pensioenen uit hoofde van die regeling aan die verzekerde betaalbaar stelt;

  d. de bijdragen in de kosten van de heffingskortingen, bedoeld in artikel 15.

 • 2. Uit het Algemeen Fonds Bijzondere Ziektekosten worden betaald:

  a. de gehele of gedeeltelijke kosten van de algemene verzekering bijzondere ziektekosten en uitkeringen als bedoeld in artikel 3.1.2 van de Invoerings- en aanpassingswet Zorgverzekeringswet;

  b. de uitgaven voor deze verzekering, voortvloeiende uit overeenkomsten, waaronder begrepen internationale overeenkomsten;

  c. de uitgaven die in verband met die verzekering voortvloeien uit enige andere wettelijke regeling dan de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten;

  d. bijdragen aan Onze Minister van Justitie in verband met diens financiële verantwoordelijkheid bedoeld in artikel 6, vijfde lid, van de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten;

  e. bijdragen aan Onze Minister van Defensie op grond van artikel 7, derde lid, van de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten;

  f. uitgaven ten behoeve van subsidies, verstrekt op grond van artikel 44 van de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten;

  g. de uitgaven, bedoeld in artikel 10, vierde lid, van de Wet op de orgaandonatie.

 • 3. Uit het Algemeen Fonds Bijzondere Ziektekosten kunnen middelen worden gebruikt voor het vormen en in stand houden van een reserve. Bij ministeriële regeling kunnen door Onze Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, in overeenstemming met Onze Minister, met betrekking tot de vorige volzin nadere regels worden gesteld.

 • 4. Onverminderd het bepaalde krachtens artikel 15 wordt jaarlijks aan het Algemeen Fonds Bijzondere Ziektekosten een bijdrage verleend voor de uitvoering van de Regeling Ziekenfondsraad Abortusklinieken 1992 dan wel de regeling die op grond van artikel 44 van de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten ter vervanging van die regeling is vastgesteld. Op de bijdrage worden voorschotten verleend. De bijdrage voor enig jaar is gelijk aan het saldo van de uitgaven en ontvangsten in het desbetreffende jaar met betrekking tot de uitvoering van de bedoelde regeling, voorzover door Onze Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport aanvaard. Het College zorgverzekeringen neemt een specificatie van de ontvangsten en uitgaven op in de jaarrekening, bedoeld in artikel 45 van de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten. Onze Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport stelt de bijdrage uiterlijk drie maanden na ontvangst van de jaarrekening vast.

O

In artikel 99 vervallen, onder vervanging van de puntkomma aan het slot van onderdeel d door een punt, de onderdelen e tot en met g.

P

Artikel 100, onderdeel i, vervalt, onder verlettering van de onderdelen j tot en met l tot i tot en met k.

Q

In artikel 104, vierde lid, wordt «eerste lid» vervangen door: eerste of derde lid.

R

Artikel 105 wordt als volgt gewijzigd:

1. In het eerste lid wordt «boekjaar» vervangen door: kalenderjaar.

2. Onder vernummering van het derde en vierde lid tot vierde en vijfde lid wordt een lid ingevoegd, luidende:

 • 3. Het Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen stelt elk jaar voor het sectorfonds voor de sector waartoe de werkgevers behoren die zich in het kader van de uitoefening van hun bedrijf of beroep bezighouden met het ter beschikking stellen van arbeidskrachten aan een derde om krachtens een door deze aan de werkgever verstrekte opdracht arbeid te verrichten onder leiding en toezicht van de derde, waarbij die arbeidskrachten werkzaam zijn op basis van een uitzendovereenkomst als bedoeld in artikel 690 van Boek 7 van het Burgerlijk Wetboek, waarin tevens een beding als bedoeld in artikel 691, tweede lid, van Boek 7 van het Burgerlijk Wetboek is opgenomen, een maximum vast dat in een kalenderjaar ten laste van het sectorfonds komt, voorzover het betrekking heeft op de uitkeringen, bedoeld in artikel 104, eerste lid, onderdeel c. Dat maximum bedraagt per kalenderjaar 75 procent van het bedrag in dat kalenderjaar van die uitkeringen, de uitvoeringskosten met betrekking tot die uitkeringen en de op grond van enige wet over die uitkeringen verschuldigde premies of vergoedingen als bedoeld in artikel 46 van de Zorgverzekeringswet die niet op die uitkeringen in mindering kunnen worden gebracht.

3. In het vierde lid (nieuw) wordt na «de op grond van enige wet over die uitkeringen verschuldigde premies» ingevoegd: of vergoedingen als bedoeld in artikel 46 van de Zorgverzekeringswet.

4. In het vijfde lid (nieuw) wordt «eerste lid» vervangen door: eerste en derde lid.

S

Indien artikel 1.5 van het bij koninklijke boodschap van 17 mei 2005 ingediende voorstel van wet houdende regels omtrent de invoering en financiering van de Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen alsmede met betrekking tot de intrekking van de Wet op de (re)integratie arbeidsgehandicapten (Wet Invoering en financiering Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen, Kamerstukken 30 118) tot wet wordt verheven en in werking treedt, vervallen de onderdelen d en j van artikel 107, onder verlettering van de onderdelen e tot en met i tot d tot en met h en de onderdelen k en l tot i en j.

T

Indien als gevolg van de inwerkingtreding van artikel 2 van de Invoeringswet Wet financiering sociale verzekeringen en artikel 108 van de Wet financiering sociale verzekeringen het eerste lid van dat artikel is gewijzigd als bedoeld in artikel IV van de Wet van 16 juli 2005 tot wijziging van de Werkloosheidswet in verband met het preventief inzetten van reïntegratie-instrumenten, het opdragen van de reïntegratietaak aan overheidswerkgevers, het ondersteunen van WAO-herbeoordeelden bij scholing, het subsidiëren van scholing in het kader van de WAJONG en enkele andere wijzigingen in wetten die reïntegratie-instrumenten betreffen en indien artikel 1.5 van het bij koninklijke boodschap van 17 mei 2005 ingediende voorstel van wet houdende regels omtrent de invoering en financiering van de Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen alsmede met betrekking tot de intrekking van de Wet op de (re)integratie arbeidsgehandicapten (Wet Invoering en financiering Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen, Kamerstukken 30 118) en het bij koninklijke boodschap van 23 mei 2005 ingediende voorstel van wet houdende invoering van de Zorgverzekeringswet en aanpassing van overige wetten aan die wet (Invoerings- en aanpassingswet Zorgverzekeringswet, Kamerstukken 30 124) tot wet worden verheven en in werking treden, komt artikel 108 te luiden:

Artikel 108. Uitgaven Uitvoeringsfonds voor de overheid

 • 1. Ten laste van het Uitvoeringsfonds voor de overheid komen:

  a. de op grond van de Werkloosheidswet te betalen uitkeringen aan de personen, bedoeld in artikel 24;

  b. de op grond van artikel 29, tweede lid, onderdeel a tot en met f, van de Ziektewet te betalen uitkeringen aan de personen, bedoeld in artikel 24;

  c. de op grond van hoofdstuk 3, afdeling 2, paragraaf 1, van de Wet arbeid en zorg te betalen uitkeringen;

  d. de door het UWV te betalen WGA-uitkeringen aan de personen, bedoeld in artikel 24, die op de laatste dag van de wachttijd, bedoeld in artikel 23 van de Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen, een uitkering ontvingen als bedoeld in artikel 29, tweede lid, onderdeel a, b of c, van de Ziektewet, gedurende de periode die op grond van artikel 82, eerste lid, onderdeel b, van de Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen, geldt op de dag waarop het recht op uitkering op grond van de laatstgenoemde wet is ontstaan, te rekenen vanaf de laatstgenoemde dag;

  e. de uitvoeringskosten, voorzover deze betrekking hebben op de in de onderdelen a tot en met e bedoelde uitkeringen;

  f. de op grond van enige wet over de uitkeringen, bedoeld in onderdeel a tot en met e door het UWV verschuldigde premies of vergoedingen als bedoeld in artikel 46 van de Zorgverzekeringswet die niet op deze uitkeringen in mindering kunnen worden gebracht;

  g. de kosten van het onderzoek, bedoeld in artikel 30, eerste lid, onderdelen e, f en g, van de Wet structuur uitvoeringsorganisatie werk en inkomen, indien dat op verzoek van een overheidswerkgever of overheidswerknemer is ingesteld;

  h. de uitvoeringskosten, voorzover betrekking hebbend op de uitvoering van de artikelen 38, vierde lid, 39 en 39a van de Ziektewet ten aanzien van overheidswerkgevers en overheidswerknemers, die niet reeds op grond van onderdeel c ten laste van dat fonds worden gebracht, voorzover deze betrekking hebben op de uitvoering van artikel 629, derde lid, onderdeel c, van Boek 7 van het Burgerlijk Wetboek;

  i. de op grond van artikel 2.8 van de Wet Invoering en financiering Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen aan het Reïntegratiefonds af te dragen bedragen;

  j. de op diens aanvraag aan de werkgever door het UWV te verlenen vergoeding van de schade, die de werkgever lijdt door toepassing van artikel 22b, eerste lid, van de Werkloosheidswet en de daaraan verbonden uitvoeringskosten;

  k. de uitvoeringskosten verbonden aan werkzaamheden gericht op het ontvangen van bedragen, premies en bijdragen als bedoeld in artikel 107;

  l. de kosten van de werkzaamheden, bedoeld in artikel 63a, vierde en vijfde lid, van de Ziektewet alsmede de schade, bedoeld in het zesde lid van dat artikel, die wordt vergoed aan een eigenrisicodrager als bedoeld in artikel 40, eerste lid, onderdeel a, en de daaraan verbonden uitvoeringskosten;

  m. de tegemoetkoming in de kosten van kinderopvang, bedoeld in artikel 29, eerste lid, van de Wet kinderopvang ten behoeve van de ouder die een persoon is als bedoeld in artikel 24 en in artikel 6, eerste lid, onderdeel h, van die wet;

  n. de bedragen van de korting arbeidsgehandicapte werknemer en premievrijstelling bij marginale arbeid, bedoeld in afdeling 6 van hoofdstuk 3, toegepast op de premies, berekend op grond van artikel 31.

 • 2. Ten laste van het Uitvoeringsfonds voor de overheid komen voorts de kosten die rechtstreeks verband houdende met de uitvoering van artikel 30, eerste lid, onderdeel b, van de Wet structuur uitvoeringsorganisatie werk en inkomen ten aanzien van een betrokkene, indien deze ten tijde van het aanvangen van de werkzaamheden van het reïntegratiebedrijf, bedoeld in het zesde lid van dat artikel, een uitkering als bedoeld in het eerste lid, onderdeel e, ontvangt ten laste van het Uitvoeringsfonds voor de overheid.

 • 3. In afwijking van het eerste lid, onderdelen b, e en f, komen de uitkeringen, die worden betaald door een eigenrisicodrager als bedoeld in artikel 40, eerste lid, onderdeel a, of een werkgever die een onderneming verkrijgt als bedoeld in artikel 63b, derde lid, van de Ziektewet, en de door hem gemaakte kosten ter zake van de betaling van die uitkeringen en van de werkzaamheden, bedoeld in artikel 63a, eerste lid, van die wet, alsmede de op grond van enige wet over die uitkeringen verschuldigde premies of vergoedingen als bedoeld in artikel 46 van de Zorgverzekeringswet die niet op die uitkeringen in mindering kunnen worden gebracht, niet ten laste van het Uitvoeringsfonds voor de overheid.

U

In artikel 114, onderdeel f, wordt «onderdeel b» vervangen door: onderdeel c.

V

Indien artikel 1.5 van het bij koninklijke boodschap van 17 mei 2005 ingediende voorstel van wet houdende regels omtrent de invoering en financiering van de Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen alsmede met betrekking tot de intrekking van de Wet op de (re)integratie arbeidsgehandicapten (Wet Invoering en financiering Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen, Kamerstukken 30 118) tot wet wordt verheven en in werking treedt, vervalt artikel 117, zesde lid, onderdeel e, onder verlettering van onderdeel f tot e.

W

Na artikel 124 wordt een artikel ingevoegd, luidende:

Artikel 124a. Doorlevering aan derden van gegevens afkomstig van de rijksbelastingdienst

Het UWV is bevoegd de van de rijksbelastingdienst afkomstige gegevens, genoemd in de krachtens artikel 13, vierde lid, artikel 73, vierde lid, of artikel 73, zevende lid, in verbinding met het eerste en tweede lid, van de Wet structuur uitvoeringsorganisatie werk en inkomen uitgevaardigde algemene maatregel van bestuur, te verstrekken aan de in de krachtens artikel 13, vierde lid, of artikel 73, vierde lid, van de Wet structuur uitvoeringsorganisatie werk en inkomen uitgevaardigde algemene maatregel van bestuur, onderscheidenlijk de in artikel 73, eerste en tweede lid, van de Wet structuur uitvoeringsorganisatie werk en inkomen genoemde derden.

ARTIKEL XXVI. WIJZIGING VAN DE WET INKOMENSVOORZIENING OUDERE EN GEDEELTELIJK ARBEIDSONGESCHIKTE GEWEZEN ZELFSTANDIGEN

In artikel 10, eerste en tweede lid, van de Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte gewezen zelfstandigen, wordt «de Werkloosheidswet» vervangen door: hoofdstuk 3 van de Wet financiering sociale verzekeringen.

ARTIKEL XXVII. WIJZIGING VAN DE WET INKOMENSVOORZIENING OUDERE EN GEDEELTELIJK ARBEIDSONGESCHIKTE WERKLOZE WERKNEMERS

In artikel 10, eerste en tweede lid, van de Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte werkloze werknemers, wordt «de Werkloosheidswet» vervangen door: hoofdstuk 3 van de Wet financiering sociale verzekeringen.

ARTIKEL XXVIII. WIJZIGING VAN DE WET KINDEROPVANG

Artikel 6 van de Wet kinderopvang wordt als volgt gewijzigd:

1. In onderdeel h wordt na «in het arbeidsproces» een zinsnede ingevoegd, luidende: of onbeloonde werkzaamheden op een proefplaats als bedoeld in artikel 76a van die wet bij een werkgever verricht.

2. In onderdeel i vervalt «of die werkzaamheden op een proefplaats verricht als bedoeld in artikel 23, eerste lid, onder a, van die wet,».

ARTIKEL XXIX. WIJZIGING VAN DE WET MEDEFINANCIERING AANVULLENDE ARBEIDSONGESCHIKTHEIDSVERZEKERINGEN

Indien artikel 19 van de Invoeringswet Wet financiering sociale verzekeringen in werking treedt, wordt de Wet medefinanciering aanvullende arbeidsongeschiktheidsverzekeringen als volgt gewijzigd:

A

In artikel 1, onderdeel b, wordt na «het bedrag, bedoeld in artikel 17, eerste lid, van de Wet financiering sociale verzekeringen» ingevoegd: , met betrekking tot een loontijdvak van een dag.

B

In artikel 2, eerste lid, aanhef, wordt na «het in artikel 17, eerste lid, van de Wet financiering sociale verzekeringen bedoelde bedrag» ingevoegd: , met betrekking tot een loontijdvak van een dag.

ARTIKEL XXX

Vervallen.

ARTIKEL XXXA. WIJZIGING VAN DE WET MINIMUMLOON EN MINIMUMVAKANTIEBIJSLAG

Aan artikel 6, eerste lid, van de Wet minimumloon en minimumvakantiebijslag wordt onder vervanging van de punt aan het slot van onderdeel i door een puntkomma een onderdeel toegevoegd, luidende:

j. een vergoeding als bedoeld in artikel 46 van de Zorgverzekeringswet of een werkgeversbijdrage in de premie voor de ziektekostenverzekering van een persoon, bedoeld in artikel 2, tweede lid, onderdeel a, van de Zorgverzekeringswet.

ARTIKEL XXXI. WIJZIGING VAN DE WET OP DE ARBEIDSONGESCHIKTHEIDSVERZEKERING

De Wet op de arbeidsongeschiktheidsverzekering wordt als volgt gewijzigd:

0A

In artikel 6, eerste lid, onderdeel a, wordt «of substituut-ombudsman is» vervangen door: , substituut-ombudsman, lid van gedeputeerde staten of wethouder, waaronder begrepen een lid van het dagelijks bestuur van een deelgemeente, is.

aA

Aan artikel 10 wordt een lid toegevoegd, luidende:

 • 4. Bij ministeriële regeling kunnen met betrekking tot de door de werkgever verschuldigde premies, bedoeld in het derde lid, nadere en zonodig afwijkende regels worden gesteld.

A

Indien artikel V van de Wet administratieve lastenverlichting en vereenvoudiging in socialeverzekeringswetten in werking treedt, wordt artikel 14 als volgt gewijzigd:

1. In het eerste lid wordt «loonopgavetijdvak» telkens vervangen door «aangiftetijdvak» en wordt «het in artikel 9, eerste lid, van de Coördinatiewet Sociale Verzekering genoemde bedrag» vervangen door: het bedrag, bedoeld in artikel 17, eerste lid, van de Wet financiering sociale verzekeringen, met betrekking tot een loontijdvak van een dag.

2. Het tweede lid komt te luiden:

 • 2. Bij of krachtens algemene maatregel van bestuur worden ten aanzien van de vaststelling van het dagloon, bedoeld in het eerste lid, en de herziening ervan nadere en zo nodig afwijkende regels gesteld.

B

Artikel 19 wordt als volgt gewijzigd:

1. In het zesde lid vervalt «42,».

2. In het zevende lid wordt «artikel 29a, derde of zevende lid, van de Ziektewet» vervangen door: artikel 29a, eerste of vierde lid, van de Ziektewet.

C

Vervallen.

D

Het zesde en zevende lid van artikel 29a komen te luiden:

 • 6. Voorzover de boete nog niet is geïnd, vervalt zij door het overlijden van degene aan wie zij is opgelegd.

 • 7. Bij algemene maatregel van bestuur worden nadere regels gesteld met betrekking tot het eerste en het tweede lid.

E

Artikel 40, tweede lid, komt te luiden:

 • 2. Voor de toepassing van het eerste lid wordt in artikel 14, eerste lid, in plaats van de woorden «voorafgaande aan het aangiftetijdvak waarin de arbeidsongeschiktheid is ingetreden» gelezen: voorafgaande aan het aangiftetijdvak waarin de arbeidsongeschiktheid is toegenomen.

F

In artikel 59c wordt «artikel 52» vervangen door: artikel 65.

G

In artikel 61 wordt «werkaanvaarding» vervangen door: die beëindiging.

H

In artikel 65, eerste lid, wordt «Bij of krachtens algemene maatregel van bestuur» vervangen door: Bij algemene maatregel van bestuur.

I

In artikel 71b, tweede lid, wordt «artikel 29a, derde of zevende lid, van die wet» vervangen door: artikel 29a, eerste of vierde lid, van die wet.

J

Artikel 75a, derde lid, komt te luiden:

 • 3. Het eerste lid is niet van toepassing indien:

  a. de arbeidsongeschiktheidsuitkering wordt toegekend aan een werknemer, die uit de dienstbetrekking waaruit de arbeidsongeschiktheidsuitkering is ontstaan recht had op ziekengeld op grond van artikel 29b van de Ziektewet;

  b. het een arbeidsongeschiktheidsuitkering betreft, toegekend aan een werknemer, wiens arbeidsongeschiktheidsuitkering wordt toegekend in aansluiting op een voordien op grond van de Wet arbeidsongeschiktheidsverzekering zelfstandigen of de Wet arbeidsongeschiktheidsvoorziening jonggehandicapten toegekende uitkering.

K

Het vijfde en zesde lid van artikel 76f komen te luiden:

 • 5. Indien een arbeidsongeschiktheidsuitkering of een verhoging daarvan niet wordt uitbetaald op grond van artikel 43d wordt de periode van vier jaar, bedoeld in het eerste lid, verlengd met het verlengde tijdvak waarin recht bestaat op ziekengeld op grond van artikel 29, negende lid, van de Ziektewet, op loon op grond van artikel 629, elfde lid, onderdelen a en c, van Boek 7 van het Burgerlijk Wetboek dan wel op bezoldiging op grond van artikel XV, veertiende lid, van de Wet terugdringing ziekteverzuim.

 • 6. Het eerste lid is niet van toepassing indien:

  a. het een arbeidsongeschiktheidsuitkering betreft die op grond van artikel 71, eerste lid, door het Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen wordt betaald en op grond van artikel 71, derde lid, niet op een eigen risicodrager wordt verhaald;

  b. het een arbeidsongeschiktheidsuitkering betreft die op grond van artikel 75a, vierde lid, door het Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen wordt betaald en niet kan worden verhaald op een kredietinstelling of verzekeraar als bedoeld in artikel 75;

  c. het een arbeidsongeschiktheidsuitkering anders dan bedoeld in het tweede of derde lid, betreft, toegekend aan een werknemer, die uit de dienstbetrekking waaruit de arbeidsongeschiktheidsuitkering is ontstaan recht had op ziekengeld op grond van artikel 29b van de Ziektewet; of

  d. het een arbeidsongeschiktheidsuitkering anders dan bedoeld in het tweede of derde lid, betreft, toegekend aan een werknemer, wiens arbeidsongeschiktheidsuitkering wordt toegekend in aansluiting op een voordien op grond van de Wet arbeidsongeschiktheidsverzekering zelfstandigen of de Wet arbeidsongeschiktheidsvoorziening jonggehandicapten toegekende uitkering.

L

Vervallen.

M

Indien artikel 3 van de Invoeringswet Wet financiering sociale verzekeringen in werking treedt, wordt in artikel 84, eerste lid, onderdeel a, «het in artikel 17, eerste lid, van de Wet financiering sociale verzekeringen genoemde bedrag» vervangen door: het bedrag, bedoeld in artikel 17, eerste lid, van de Wet financiering sociale verzekeringen, met betrekking tot een loontijdvak van een dag.

ARTIKEL XXXII. WIJZIGING VAN DE WET OP DE LOONBELASTING 1964

Indien artikel 26 van de Invoeringswet Wet financiering sociale verzekeringen en de Zorgverzekeringswet in werking treden, wordt de Wet op de loonbelasting 1964 als volgt gewijzigd:

A

In artikel 11, eerste lid, onderdeel j, onder 2˚, wordt «de afdelingen 2 en 3 van hoofdstuk 3 van de Wet financiering sociale verzekeringen» vervangen door: hoofdstuk 3 van de Wet financiering sociale verzekeringen.

B

Artikel 27c, tweede lid, vervalt onder vernummering van het derde lid tot tweede lid.

C

Na artikel 27c wordt, onder vernummering van artikel 27d tot artikel 27da, een artikel ingevoegd, luidende:

Artikel 27d

 • 1. Indien de werknemer ook verzekeringsplichtig is in de zin van de Zorgverzekeringswet, geschiedt de heffing van de ingevolge de Zorgverzekeringswet over het loon verschuldigde inkomensafhankelijke bijdrage gelijktijdig met die van de belasting en geschiedt de afdracht van die bijdrage en de belasting op één aangifte, een en ander met overeenkomstige toepassing van de regels die gelden voor de heffing en de invordering van de loonbelasting.

 • 2. Toerekening van een betaling op de aangifte, bedoeld in het eerste lid, geschiedt naar evenredigheid aan de belasting en aan de ingevolge de Zorgverzekeringswet verschuldigde inkomensafhankelijke bijdrage.

D

Artikel 28, onderdeel f, komt te luiden:

f. voor de datum van aanvang van de werkzaamheden van een werknemer aan de inspecteur opgave te verstrekken van bij ministeriële regeling te bepalen gegevens waarvan kennisneming voor de heffing van belasting van belang kan zijn (eerstedagsmelding), met dien verstande dat indien de dienstbetrekking is overeengekomen op de datum waarop de werkzaamheden aanvangen, de eerstedagsmelding wordt gedaan voor de aanvang van de werkzaamheden.

E

Artikel 28a wordt als volgt gewijzigd:

1. Het vierde lid komt te luiden:

 • 4. Bij ministeriële regeling kunnen van de vorige leden afwijkende regels worden gesteld met betrekking tot de verplichting voor de inhoudingsplichtige tot het indienen van een correctiebericht, daaronder begrepen regels over de wijze waarop en de termijn waarbinnen een correctiebericht moet worden ingediend.

2. Aan het zesde lid wordt toegevoegd: Voorzover het bedrag van het correctiebericht in mindering wordt gebracht op de bij de aangifte te betalen belasting, wordt heffingsrente vergoed overeenkomstig hoofdstuk VA van de Algemene wet inzake rijksbelastingen, met dien verstande dat het tijdvak waarover de heffingsrente wordt berekend, eindigt op de dag van ontvangst van het correctiebericht. De inspecteur stelt het bedrag van de heffingsrente vast bij voor bezwaar vatbare beschikking.

F

In artikel 31, vijfde lid, wordt «het tweede lid, onderdeel h, en het derde lid, onderdeel a» vervangen door: het eerste lid, onderdeel h, en het tweede lid, onderdeel a.

G

In artikel 35, derde lid, onderdeel g, wordt «de Werkloosheidswet» vervangen door: hoofdstuk 3 van de Wet financiering sociale verzekeringen.

H

In artikel 35e, eerste lid, vervalt onderdeel d. De onderdelen e en f worden geletterd d en e.

I

In artikel 35g, derde lid, onderdeel g, wordt «de Werkloosheidswet» vervangen door: hoofdstuk 3 van de Wet financiering sociale verzekeringen.

J

In artikel 35m vervalt onderdeel c. Onderdeel d wordt geletterd c.

ARTIKEL XXXIII. WIJZIGING VAN DE WET OP DE ONDERNEMINGSRADEN

In artikel 46a, tweede lid, van de Wet op de ondernemingsraden wordt, indien artikel 10 van de Invoeringswet Wet financiering sociale verzekeringen in werking treedt, «genoten loon in de zin van de Wet op de loonbelasting 1964» vervangen door: genoten loon in de zin van de Wet op de loonbelasting 1964, met uitzondering van de eindheffingsbestanddelen, bedoeld in artikel 31, eerste lid, onderdelen b tot en met h, van die wet.

ARTIKEL XXXIV. WIJZIGING VAN DE WET OP DE (RE)INTEGRATIE ARBEIDSGEHANDICAPTEN

De Wet op de (re)integratie arbeidsgehandicapten wordt als volgt gewijzigd:

A

Indien artikel 13, onderdeel Ba, van de Invoeringswet Wet financiering sociale verzekeringen in werking treedt, wordt in artikel 28 na «het in artikel 17, eerste lid, van de Wet financiering sociale verzekeringen bedoelde bedrag» ingevoegd: , met betrekking tot een loontijdvak van een dag.

B

Het zesde en zevende lid van artikel 46 komen te luiden:

 • 6. Voorzover de boete nog niet is geïnd, vervalt zij door het overlijden van degene aan wie zij is opgelegd.

 • 7. Bij algemene maatregel van bestuur worden nadere regels gesteld met betrekking tot het eerste en het tweede lid.

C

In het opschrift van de artikelen 87c en 87d wordt na «87c» respectievelijk «87d» een punt ingevoegd.

ARTIKEL XXXV. WIJZIGING VAN DE WET OVERHEIDSPERSONEEL ONDER DE WERKNEMERSVERZEKERINGEN

Indien artikel XIX van de Wet administratieve lastenverlichting en vereenvoudiging in socialeverzekeringswetten in werking treedt, wordt in de artikelen 5, vierde lid, 14, derde lid, 24, vierde lid, en 33, elfde lid, van de Wet overheidspersoneel onder de werknemersverzekeringen «het in artikel 9, eerste lid, van de Coördinatiewet Sociale Verzekering genoemde bedrag» vervangen door: het bedrag, bedoeld in artikel 17, eerste lid, van de Wet financiering sociale verzekeringen, met betrekking tot een loontijdvak van een dag.

ARTIKEL XXXVI. WIJZIGING VAN DE WET PRIVATISERING SPOORWEGPENSIOENFONDS

Indien artikel XXII van de Wet administratieve lastenverlichting en vereenvoudiging in socialeverzekeringswetten in werking treedt, wordt in artikel 10, tweede lid, van de Wet privatisering Spoorwegpensioenfonds «het in artikel 9, eerste lid, van de Coördinatiewet Sociale Verzekering genoemde bedrag» vervangen door: het in artikel 17, eerste lid, van de Wet financiering sociale verzekeringen bedoelde bedrag, met betrekking tot een loontijdvak van een dag.

ARTIKEL XXXVII. WIJZIGING VAN DE WET RECHTSPOSITIONELE VOORZIENINGEN RAMPBESTRIJDERS

Indien artikel XX van de Wet administratieve lastenverlichting en vereenvoudiging in socialeverzekeringswetten in werking treedt, wordt in artikel 5, eerste lid, van de Wet rechtspositionele voorzieningen rambestrijders «het in artikel 9, eerste lid, van de Coördinatiewet Sociale Verzekering (Stb. 1987, 552) genoemde bedrag» vervangen door: het in artikel 17, eerste lid, van de Wet financiering sociale verzekeringen bedoelde bedrag, met betrekking tot een loontijdvak van een dag.

ARTIKEL XXXVIII. WIJZIGING VAN DE WET STRUCTUUR UITVOERINGSORGANISATIE WERK EN INKOMEN

De Wet structuur uitvoeringsorganisatie werk en inkomen wordt als volgt gewijzigd:

A

Artikel 7 vervalt.

B

Artikel 18 vervalt.

C

In artikel 21, onderdeel j, wordt «bij ministeriële regeling aangewezen» vervangen door: bij algemene maatregel van bestuur dan wel bij ministeriële regeling of bij regeling in overeenstemming met Onze Minister aangewezen.

D

In artikel 26, tweede lid, wordt «worden regels gesteld» vervangen door: kunnen regels worden gesteld.

E

In artikel 30, eerste lid, onderdeel i, wordt «bij ministeriële regeling aangewezen» vervangen door: bij algemene maatregel van bestuur dan wel bij ministeriële regeling of bij regeling in overeenstemming met Onze Minister aangewezen.

Ea

In artikel 33, tweede lid, onderdeel d, wordt «in de zin van de Wet financiering sociale verzekeringen» vervangen door: in de zin van de Wet financiering sociale verzekeringen en bijdrage in de kosten van kinderopvang als bedoeld in de Wet kinderopvang.

Eb

In artikel 33c wordt, onder vernummering van het tweede tot en met vijfde lid, tot derde tot en met zesde lid, na het eerste lid een lid ingevoegd, luidende:

 • 2. Het bericht, bedoeld in het eerste lid, bevat informatie over de verwachte hoogte en duur van de uitkering, die door het Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen wordt verstrekt, indien de werknemer op de laatste dag van de periode waarop het bericht betrekking heeft, werkloos, arbeidsongeschikt of gedeeltelijk arbeidsgeschikt zou worden.

F

In artikel 34, eerste lid, onderdeel e, wordt «bij ministeriële regeling aangewezen» vervangen door: bij algemene maatregel van bestuur dan wel bij ministeriële regeling of bij regeling in overeenstemming met Onze Minister aangewezen.

G

In artikel 35, vierde lid, wordt, indien artikel 5 van de Invoeringswet Wet financiering sociale verzekeringen in werking treedt, «wordt» vervangen door: worden.

H

Artikel 36, tweede lid, komt te luiden:

 • 2. Het toezicht op de uitvoering van de taken die bij of krachtens deze wet of enige andere wet zijn opgedragen aan de Centrale organisatie werk en inkomen, het Inlichtingenbureau, de Raad voor werk en inkomen, het Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen en de Sociale verzekeringsbank, wordt onder gezag van Onze Minister uitgeoefend door de Inspectie Werk en Inkomen.

I

Artikel 38 wordt als volgt gewijzigd:

1. Onder vernummering van het vierde lid tot derde lid vervalt het derde lid.

2. In het derde lid (nieuw) wordt «bedoeld in het eerste en derde lid» vervangen door: bedoeld in het eerste lid.

J

Artikel 45 wordt, indien artikel 5 van de Invoeringswet Wet financiering sociale verzekeringen in werking treedt, als volgt gewijzigd:

1. Het tweede lid komt te luiden:

 • 2. De uitvoeringskosten van het Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen komen ten laste van de fondsen, bedoeld in artikel 1, onderdelen j tot en met n, van de Wet financiering sociale verzekeringen en het Reïntegratiefonds, het Arbeidsongeschiktheidsfonds jonggehandicapten en het Toeslagenfonds, genoemd in artikel 30, eerste lid, onderdeel c.

2. Het derde lid komt te luiden:

 • 3. De uitvoeringskosten van de Sociale verzekeringsbank komen ten laste van de fondsen, bedoeld in artikel 1, onderdelen f en g, van de Wet financiering sociale verzekeringen en het Algemeen Kinderbijslagfonds, genoemd in artikel 34, eerste lid, onderdeel b.

K

Artikel 49 wordt als volgt gewijzigd:

1. Het tweede lid komt te luiden:

 • 2. De Raad voor werk en inkomen, de Centrale organisatie werk en inkomen, het Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen en de Sociale verzekeringsbank beschrijven in hun jaarverslag de taakuitoefening en het gevoerde beleid in het afgelopen jaar en, voorzover het de genoemde bestuursorganen betreft, de doelmatigheid van de uitvoering van de aan die bestuursorganen opgedragen taken in het verstreken boekjaar en de mate waarin de doelstellingen van de bij of krachtens de wet gestelde regels werden bereikt.

2. In het derde lid wordt «de rechtmatigheid en doelmatigheid van de uitvoering van verzekeringen en wetten» vervangen door: de rechtmatigheid van de uitvoering van de aan die bestuursorganen opgedragen taken.

3. Aan het negende lid wordt een zin toegevoegd, luidende: In afwijking van het achtste lid kan bij ministeriële regeling worden bepaald dat het kwartaalverslag van het vierde en laatste kwartaal in de daarbij omschreven gevallen, achterwege kan blijven.

L

Artikel 55 wordt als volgt gewijzigd:

1. In het eerste lid wordt «artikel 1, eerste lid, onder 1° of 2°» vervangen door: artikel 1, eerste lid, onder 1° tot en met 3°.

2. In het tweede lid vervalt «of een geldig rijbewijs dat is afgegeven op basis van de Wegenverkeerswet dan wel een geldig rijbewijs als bedoeld in artikel 107 van de Wegenverkeerswet 1994».

M

Artikel 62 wordt als volgt gewijzigd:

1. In het derde lid, wordt «de artikelen 42, 43, 54 en 72» vervangen door: de artikelen 42, 54 en 72.

2. Het als tweede genoemde vijfde lid wordt vernummerd tot zesde lid.

N

Artikel 68, eerste lid, komt te luiden:

 • 1. De rechtspersoon, bedoeld in artikel 67, eerste lid, stelt jaarlijks in een verslag de aard en frequentie van de uitwisseling van gegevens met behulp van Suwinet vast.

O

In artikel 73, vijfde lid, wordt «of de Sociale verzekeringsbank» vervangen door: , de Sociale verzekeringsbank of Onze Minister.

Oa

In de artikelen 83a en 83b wordt «artikel 33a» vervangen door: artikel 83i.

Ob

Artikel 83i komt te luiden:

Artikel 83i. Overgangsrecht arbeidsverledenbeschikking

 • 1. Tot 1 januari 2009 geeft het Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen uiterlijk 18 maanden na afloop van ieder tijdvak van vijf kalenderjaren aan de werknemer, bedoeld in de Werkloosheidswet, van wie in dat tijdvak door het Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen gegevens zijn verwerkt op grond van deze wet, een beschikking waarin van ieder kalenderjaar in dat tijdvak is aangegeven of hij over 52 of meer dagen loon heeft ontvangen als bedoeld in artikel 42 van de Werkloosheidswet en artikel 15 van de Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen.

 • 2. De in het eerste lid bedoelde beschikking wordt door het Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen aangehouden indien van de in dat lid bedoelde persoon geen adresgegevens worden verwerkt in de polisadministratie, bedoeld in artikel 33. In dat geval wordt de beschikking niet eerder gegeven dan dat de adresgegevens bekend zijn.

 • 3. Op verzoek van belanghebbende geeft het Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen een beschikking over tijdvakken die niet zullen worden bestreken door de in het eerste lid bedoelde beschikking waarin van ieder kalenderjaar in dat tijdvak wordt aangegeven of hij over 52 of meer dagen loon heeft ontvangen als bedoeld in artikel 42 van de Werkloosheidswet en artikel 15 van de Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen.

 • 4. Bij de vaststelling van het aantal kalenderjaren, bedoeld in het eerste en derde lid, is artikel 17b van de Werkloosheidswet met betrekking tot artikel 42 van die wet van overeenkomstige toepassing.

 • 5. Bij ministeriële regeling kunnen regels worden gesteld omtrent het eerste en tweede lid.

P

Artikel 86, tweede lid, alsmede de aanduiding «1» voor het eerste lid van artikel 86 vervallen.

ARTIKEL XXXIX. WIJZIGING VAN DE WET VERHOGING DAGLONEN WAO, WWV EN WW

Indien artikel XVII van de Wet administratieve lastenverlichting en vereenvoudiging in socialeverzekeringswetten in werking treedt, wordt in artikel 3 van de wet van 1 mei 1987, houdende verhoging van een aantal daglonen ingevolge de Wet op de arbeidsongeschiktheidsverzekering, de Wet Werkloosheidsvoorziening en de Werkloosheidswet voor bepaalde categorieën werknemers (Stb. 242) «het bedrag, genoemd in artikel 9, eerste lid, van de Coördinatiewet Sociale Verzekering (Stb. 1966, 64),» vervangen door: het bedrag, bedoeld in artikel 17, eerste lid, van de Wet financiering sociale verzekeringen, met betrekking tot een loontijdvak van een dag.

ARTIKEL XL. WIJZIGING VAN DE WET TERUGDRINGING ZIEKTEVERZUIM

In artikel XV, tweede lid, van de Wet terugdringing ziekteverzuim zoals dit komt te luiden indien artikel XIV van de Wet administratieve lastenverlichting en vereenvoudiging in socialeverzekeringswetten in werking treedt, wordt «het bedrag, genoemd in artikel 9, eerste lid, van de Coördinatiewet Sociale Verzekering» vervangen door: het bedrag, bedoeld in artikel 17, eerste lid, van de Wet financiering sociale verzekeringen, met betrekking tot een loontijdvak van een dag.

ARTIKEL XLI. WIJZIGING VAN DE WET UITBREIDING RECHTSGEVOLGEN VAR

De artikelen IVa en IVb van de Wet uitbreiding rechtsgevolgen VAR vervallen.

ARTIKEL XLII. WIJZIGING VAN DE WET UITKERINGEN BURGER-OORLOGSSLACHTOFFERS 1940–1945

De Wet uitkeringen burger-oorlogsslachtoffers 1940–1945 wordt als volgt gewijzigd:

A

Artikel 23, eerste lid, wordt als volgt gewijzigd:

1. In onderdeel a wordt «het bedrag, genoemd in artikel 9, tiende lid, onder b» vervangen door: het bedrag van het bruto-ouderdomspensioen voor de pensioengerechtigde, bedoeld in artikel 9, eerste lid, onder b.

2. In onderdeel b wordt «het bedrag, genoemd in artikel 9, tiende lid, onder c» vervangen door: het bedrag van het bruto-ouderdomspensioen voor de pensioengerechtigde, bedoeld in artikel 9, eerste lid, onder c.

3. In onderdeel c wordt «het bedrag, genoemd in artikel 9, tiende lid, onder a» vervangen door: het bedrag van het bruto-ouderdomspensioen voor de pensioengerechtigde, bedoeld in artikel 9, eerste lid, onder a.

B

Artikel 26 wordt als volgt gewijzigd:

1. In het eerste lid wordt «de Werkloosheidswet» vervangen door: hoofdstuk 3 van de Wet financiering sociale verzekeringen.

2. In het derde lid wordt «een van de sociale verzekeringswetten» vervangen door: de Wet financiering sociale verzekeringen.

C

In artikel 28, eerste lid, onderdeel b, en zesde lid, wordt «het bedrag, genoemd in artikel 9, tiende lid, onder b» vervangen door: het bedrag van het bruto-ouderdomspensioen voor de pensioengerechtigde, bedoeld in artikel 9, eerste lid, onder b.

ARTIKEL XLIII. WIJZIGING VAN DE WET UITKERINGEN VERVOLGINGSSLACHTOFFERS 1940–1945

De Wet uitkeringen vervolgingsslachtoffers 1940–1945 wordt als volgt gewijzigd:

A

Artikel 17, eerste lid, wordt als volgt gewijzigd:

1. In onderdeel a wordt «het bedrag, genoemd in artikel 9, tiende lid, onder b» vervangen door: het bedrag van het bruto-ouderdomspensioen voor de pensioengerechtigde, bedoeld in artikel 9, eerste lid, onder b.

2. In onderdeel b wordt «het bedrag, genoemd in artikel 9, tiende lid, onder c» vervangen door: het bedrag van het bruto-ouderdomspensioen voor de pensioengerechtigde, bedoeld in artikel 9, eerste lid, onder c.

3. In onderdeel c wordt «het bedrag, genoemd in artikel 9, tiende lid, onder a» vervangen door: het bedrag van het bruto-ouderdomspensioen voor de pensioengerechtigde, bedoeld in artikel 9, eerste lid, onder a.

B

Artikel 19 wordt als volgt gewijzigd:

1. In het eerste lid, onderdeel b wordt «het bedrag, genoemd in artikel 9, tiende lid, onder b» vervangen door: het bedrag van het bruto-ouderdomspensioen voor de pensioengerechtigde, bedoeld in artikel 9, eerste lid, onder b.

2. In het achtste lid wordt «het bedrag, genoemd in artikel 9, tiende lid, onder b» vervangen door: het bedrag van het bruto-ouderdomspensioen voor de pensioengerechtigde, bedoeld in artikel 9, eerste lid, onder b.

C

Artikel 19a wordt als volgt gewijzigd:

1. In het eerste lid wordt «ingevolge de Werkloosheidswet» vervangen door: ingevolge hoofdstuk 3 van de Wet financiering sociale verzekeringen.

2. In het tweede lid wordt «een van de sociale verzekeringswetten» vervangen door: de Wet financiering sociale verzekeringen.

ARTIKEL XLIV. WIJZIGING VAN DE ZIEKENFONDSWET

De Ziekenfondswet wordt als volgt gewijzigd:

A

Indien artikel 30 van de Invoeringswet Wet financiering sociale verzekeringen in werking treedt, wordt artikel 16 als volgt gewijzigd:

1. In het eerste lid wordt «bij die algemene maatregel van bestuur» vervangen door: bij die regeling.

2. In het vierde lid wordt «59, negende en tiende lid» vervangen door: 59, negende, tiende en elfde lid.

B

In artikel 83c, tweede lid, wordt «degene, die krachtens het bepaalde bij het eerste lid van artikel 16a der Coördinatiewet Sociale Verzekering mede als werkgever wordt beschouwd, ongeacht de bij het tweede lid van dat artikel bedoelde uitzonderingen» vervangen door: de inlener, bedoeld in artikel 34 van de Invorderingswet 1990.

ARTIKEL XLV. WIJZIGING VAN DE ZIEKTEWET

De Ziektewet wordt als volgt gewijzigd:

0A

In artikel 6, eerste lid, onderdeel a, wordt «of substituut-ombudsman is» vervangen door: , substituut-ombudsman, lid van gedeputeerde staten of wethouder, waaronder begrepen een lid van het dagelijks bestuur van een deelgemeente, is.

aA

Aan artikel 11 wordt een lid toegevoegd, luidende:

 • 4. Bij ministeriële regeling kunnen met betrekking tot de door de werkgever verschuldigde premies, bedoeld in het derde lid, nadere en zonodig afwijkende regels worden gesteld.

A

Indien artikel IV van de Wet administratieve lastenverlichting en vereenvoudiging in socialeverzekeringswetten in werking treedt, wordt artikel 15 als volgt gewijzigd:

1. In het eerste lid wordt «loonopgavetijdvak» telkens vervangen door «aangiftetijdvak» en wordt «het in artikel 9, eerste lid, van de Coördinatiewet Sociale Verzekering genoemde bedrag» vervangen door: het bedrag, bedoeld in artikel 17, eerste lid, van de Wet financiering sociale verzekeringen, met betrekking tot een loontijdvak van een dag.

2. Het tweede lid komt te luiden:

 • 2. Bij of krachtens algemene maatregel van bestuur worden ten aanzien van de vaststelling van het dagloon, bedoeld in het eerste lid, en de herziening ervan nadere en zo nodig afwijkende regels gesteld.

B

Artikel 32 wordt als volgt gewijzigd:

1. In het tweede lid, aanhef en onderdelen a en b, wordt voor «14, 15 of 16 van de Wet arbeidsongeschiktheidsverzekering zelfstandigen» ingevoegd «13,» en wordt voor «13, 14 of 15 van de Wet arbeidsongeschiktheidsvoorziening jonggehandicapten» ingevoegd: 12,.

2. In het vierde lid wordt «het eerste tot en met derde lid» vervangen door: het eerste tot en met derde lid en van artikel 32a.

C

Artikel 38 wordt als volgt gewijzigd:

1. Het vijfde lid komt te luiden:

 • 5. Dit artikel is, met uitzondering van de tweede en derde zin van het tweede lid en het achtste lid, niet van toepassing op de verzekerde, die aanspraak maakt op ziekengeld op grond van artikel 29, tweede lid, onderdeel e, f of g, en de werkgever van die verzekerde.

2. Er wordt een lid toegevoegd, luidende:

 • 8. Indien bij de behandeling van de aangifte, bedoeld in het tweede lid, blijkt dat de werknemer zijn verplichting tot het verstrekken van het reïntegratieverslag aan het Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen niet of niet volledig is nagekomen, stelt het Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen aan de werknemer een termijn waarbinnen het reïntegratieverslag wordt verstrekt onderscheidenlijk aangevuld.

D

Artikel 39a, eerste lid, wordt als volgt gewijzigd:

1. Na «artikel 71a, eerste, tweede, of vijfde lid» wordt een komma ingevoegd.

2. Na de derde volzin wordt een zin ingevoegd, luidende: Indien binnen het door het Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen vastgestelde tijdvak een periode van ongeschiktheid tot werken gedurende een periode van vier weken of meer wordt onderbroken door geschiktheid tot werken, wordt het ziekengeld over de periode van ongeschiktheid tot werken die is gelegen na die vier weken of meer weken, niet verhaald op de werkgever, bedoeld in de eerste zin.

3. Indien artikel 3.8.22, onderdeel C, van de Invoerings- en aanpassingswet Zorgverzekeringswet in werking treedt, wordt «in mindering kunnen worden gebracht, in mindering kunnen worden gebracht en de vergoeding, bedoeld in artikel 46 van de Zorgverzekeringswet,» vervangen door: in mindering kunnen worden gebracht en de vergoeding, bedoeld in artikel 46 van de Zorgverzekeringswet,.

E

In artikel 45, derde lid, wordt «artikel 31, eerste lid, of 49,» vervangen door: artikel 31, eerste lid, 38, tweede lid, derde zin, of 49,.

F

Het zesde en zevende lid van artikel 45a komen te luiden:

 • 6. Voorzover de boete nog niet is geïnd, vervalt zij door het overlijden van degene aan wie zij is opgelegd.

 • 7. Bij algemene maatregel van bestuur worden nadere regels gesteld met betrekking tot het eerste en het tweede lid.

G

In artikel 64, eerste lid, onderdeel c, wordt «een bedrijf of beroep uitoefent of gaat uitoefenen, of als echtgenoot van de zelfstandige in dat bedrijf of beroep meewerkt of gaat meewerken» vervangen door: als bedoeld in artikel 4, vijfde lid, werkzaamheden verricht of gaat verrichten, of als echtgenoot van die zelfstandige meewerkt of gaat meewerken in diens onderneming.

H

Indien artikel 4, onderdeel M, van de Invoeringswet Wet financiering sociale verzekeringen in werking treedt, wordt in artikel 68, eerste lid, onderdeel a, na «het in artikel 17, eerste lid, van de Wet financiering sociale verzekeringen bedoelde bedrag» ingevoegd: met betrekking tot een loontijdvak van een dag,.

ARTIKEL XLVI. WIJZIGING ZORGVERZEKERINGSWET

De Zorgverzekeringswet wordt als volgt gewijzigd:

A

Aan artikel 1 worden twee onderdelen toegevoegd, luidende:

s. loontijdvak: het loontijdvak, bedoeld in artikel 25, eerste en vierde lid, van de Wet op de loonbelasting 1964;

t. bijdragebetalingstijdvak: het kalenderjaar.

B

Artikel 40 wordt als volgt gewijzigd:

1. In het vijfde en het tiende lid, wordt «Onze Minister van Financiën stelt in overeenstemming met Onze Minister» gewijzigd in: Onze Minister stelt in overeenstemming met Onze Minister van Financiën.

2. In het elfde lid wordt «Onze Minister van Financiën kan in overeenstemming met Onze Minister» gewijzigd in: Onze Minister kan in overeenstemming met Onze Minister van Financiën.

C

Artikel 43, derde lid, komt te luiden:

 • 3. Bij de berekening van het bijdrage-inkomen blijft het van dezelfde inhoudingsplichtige ontvangen loon als bedoeld in het eerste lid, onderdeel a, buiten aanmerking voor zover dat meer bedraagt dan een bij regeling van Onze Minister in overeenstemming met Onze Minister van Financiën en Onze Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, vastgesteld bedrag vermenigvuldigd met het aantal loontijdvakken van het bijdragebetalingstijdvak.

D

Artikel 50, eerste lid, komt te luiden:

 • 1. Indien over het bijdrage-inkomen inkomensafhankelijke bijdrage is ingehouden over een hoger bijdrage-inkomen dan het bedrag, bedoeld in artikel 43, tweede lid, stelt de inspecteur, bedoeld in de Wet financiering sociale verzekeringen, bij voor bezwaar vatbare beschikking het bedrag van de teveel betaalde bijdrage vast.

E

Artikel 69 wordt als volgt gewijzigd:

1. In het eerste lid vervalt: en hun gezinsleden,.

2. In het vijfde lid, onderdeel a, wordt «door het orgaan dat het pensioen of de rente uitkeert» vervangen door: door een orgaan dat pensioen of rente uitkeert.

ARTIKEL XLVIA. WIJZIGING VAN DE INVOERINGS- EN AANPASSINGSWET ZORGVERZEKERINGSWET

De Invoerings- en aanpassingswet Zorgverzekeringswet wordt als volgt gewijzigd:

A

Artikel 3.1.1, onderdeel V, vervalt.

B

Artikel 3.8.5 vervalt.

C

Artikel 3.8.12, onderdelen D en L, vervallen.

D

In artikel 3.8.18, aanhef, wordt «hoofdstuk 5» vervangen door: artikel 5.

ARTIKEL XLVIB. WIJZIGING WET WERK EN INKOMEN NAAR ARBEIDSVERMOGEN

Artikel 128 van de Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen komt te luiden:

Artikel 128 Overgangsrecht artikel 90

 • Tot een bij koninklijk besluit te bepalen tijdstip wordt artikel 90, derde lid, als volgt gelezen:

 • 3. Het UWV stelt nadere regels met betrekking tot het eerste lid voorzover het betreft een maatregel als bedoeld in artikel 88.

ARTIKEL XLVIc. WIJZIGING WET INVOERING EN FINANCIERING WET WERK EN INKOMEN NAAR ARBEIDSVERMOGEN

De Wet Invoering en financiering Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen wordt als volgt gewijzigd:

A

Artikel 2.8, eerste lid, onderdeel a, komt te luiden:

a. bijdragen uit het Arbeidsongeschiktheidsfonds, genoemd in artikel 112 van de Wet financiering sociale verzekeringen, het Algemeen Werkloosheidsfonds, genoemd in artikel 93 van die wet, het Uitvoeringsfonds voor de overheid, genoemd in artikel 106 van die wet en het Arbeidsongeschiktheidsfonds jonggehandicapten, genoemd in artikel 63 van de Wet arbeidsongeschiktheidsvoorziening jonggehandicapten;.

B

Aan artikel 2.9, tweede lid, wordt, onder vervanging van de punt aan het slot van onderdeel c door een puntkomma, een onderdeel toegevoegd, luidende:

d. subsidies of de kosten van overeenkomsten als bedoeld in artikel 2.7a.

ARTIKEL XLVII. INWERKINGTREDING

De artikelen van deze wet treden in werking op een bij koninklijk besluit te bepalen tijdstip, dat voor de verschillende artikelen of onderdelen daarvan verschillend kan worden vastgesteld, en kunnen terugwerken tot en met een in dat besluit te bepalen tijdstip, dat voor de verschillende artikelen of onderdelen daarvan verschillend kan worden vastgesteld.

ARTIKEL XLVIII. CITEERTITEL

Deze wet wordt aangehaald als: Verzamelwet sociale verzekeringen 2006.

Lasten en bevelen dat deze in het Staatsblad zal worden geplaatst en dat alle ministeries, autoriteiten, colleges en ambtenaren wie zulks aangaat, aan de nauwkeurige uitvoering de hand zullen houden.

histnoot

Gegeven te

’s-Gravenhage, 22 december 2005

Beatrix

De Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid,

A. J. de Geus

Uitgegeven de achtentwintigste december 2005

De Minister van Justitie,

J. P. H. Donner


XHistnoot

Kamerstuk 30 238

Naar boven