Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriekDatum ondertekening
Ministerie van Onderwijs, Cultuur en WetenschapStaatsblad 2005, 696AMvB

Besluit van 9 december 2005 tot vaststelling van het tijdstip van inwerkingtreding van enkele onderdelen van de wet van 12 mei 2005 tot wijziging van de Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek, gericht op vermindering en vereenvoudiging van regelgeving en op verdere zelfregulering in het hoger onderwijs (Stb. 276)

Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Op de voordracht van de Staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, Mark Rutte, van 2 december 2005, nr. WJZ-2005/44262 (6178), directie Wetgeving en Juridische Zaken;

Gelet op artikel XXII, eerste lid, van de wet van 12 mei 2005 tot wijziging van de Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek, gericht op vermindering en vereenvoudiging van regelgeving en op verdere zelfregulering in het hoger onderwijs (Stb. 276);

Hebben goedgevonden en verstaan:

Enig Artikel

  • 1. Artikel I, onderdeel Y, tweede lid, van de wet van 12 mei 2005 tot wijziging van de Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek, gericht op vermindering en vereenvoudiging van regelgeving en op verdere zelfregulering in het hoger onderwijs (Stb. 276) treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van het Staatsblad waarin dit besluit wordt geplaatst.

  • 2. De artikelen I, onderdeel MM, IV en V van de in het eerste lid genoemde wet treden in werking met ingang van de tweede dag na het tijdstip waarop de Reparatiewet OCW 2005 in werking is getreden.

Onze Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap is belast met de uitvoering van dit besluit dat in het Staatsblad zal worden geplaatst.

’s-Gravenhage, 9 december 2005

Beatrix

De Staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap,

M. Rutte

Uitgegeven de zevenentwintigste december 2005

De Minister van Justitie,

J. P. H. Donner