Besluit van 15 december 2005 tot inwerkingtreding van enkele bepalingen uit de Wet wijziging van enkele belastingwetten (Belastingplan 2006) en de Wet wijziging van enkele belastingwetten c.a. (Overige fiscale maatregelen 2005)

Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Op de voordracht van de Staatssecretaris van Financiën van 30 november 2005, DDB 2005/19 M;

Gelet op artikel XXXV, tweede lid, van het Belastingplan 2006 en artikel XX, derde lid, van de Wet van 16 december 2004, Stb. 654, houdende wijziging van enkele belastingwetten c.a. (Overige fiscale maatregelen 2005);

Hebben goedgevonden en verstaan:

Artikel I

De artikelen I, onderdeel C, artikel IV, onderdelen B en D, en artikel XVIII, onderdeel A, van de Wet van 16 december 2004, Stb. 654, houdende wijziging van enkele belastingwetten c.a. (Overige fiscale maatregelen 2005), treden in werking op 1 januari 2006.

Artikel II

De artikelen I, onderdelen E, F, Fa, en artikel IV, onderdeel B, van het Belastingplan 2006 treden in werking op 1 januari 2006.

Onze Minister van Financiën is belast met de uitvoering van dit besluit dat met de daarbij behorende nota van toelichting in het Staatsblad zal worden geplaatst.

’s-Gravenhage, 15 december 2005

Beatrix

De Staatssecretaris van Financiën,

J. G. Wijn

Uitgegeven de zevenentwintigste december 2005

De Minister van Justitie,

J. P. H. Donner

NOTA VAN TOELICHTING

Bij de vaststelling van de artikelen I, onderdelen E, F, Fa, en artikel IV, onderdeel B, van de Wet wijziging van enkele belastingwetten (Belastingplan 2006) is voorzien in inwerkingtreding bij koninklijk besluit omdat de inwerkingtreding van deze artikelen afhankelijk is van de reactie door de Europese Commissie op deze voorstellen. Deze reactie was bij het redigeren van de betreffende artikelen nog niet ontvangen, maar is in de loop van de parlementaire behandeling ontvangen. Om die reden kunnen deze artikelen thans met ingang van 1 januari 2006 in werking treden.

Omdat de reactie door de Europese Commissie tevens de artikelen I, onderdeel C, artikel IV, onderdelen B en D en artikel XVIII, onderdeel A, van de Wet tot wijziging van enkele belastingwetten c.a. (Overige fiscale maatregelen 2005), Stb. 2004, 654 betreft kunnen ook deze artikelen op 1 januari 2006 in werking treden.

De Staatssecretaris van Financiën,

J. G. Wijn

Naar boven