Wet van 15 december 2005, houdende wijziging van enkele belastingwetten

Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten:

Alzo Wij in overweging genomen hebben, dat het in het kader van het fiscale beleid voor het jaar 2006 wenselijk is maatregelen te treffen ter verbetering van het vestigingsklimaat voor ondernemers als onderdeel van de nota Werken aan winst;

Zo is het, dat Wij, de Raad van State gehoord, en met gemeen overleg der Staten-Generaal, hebben goedgevonden en verstaan, gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze:

ARTIKEL I

De Wet op de vennootschapsbelasting 1969 wordt als volgt gewijzigd:

A

Artikel 8 wordt als volgt gewijzigd:

1. Het vijfde lid wordt vervangen door:

  • 5. Bij aanwezigheid in een jaar van een of meer werknemers in de zin van de Wet op de loonbelasting 1964 wordt de winst mede opgevat en bepaald op de voet van artikel 3.15, eerste, tweede, derde en vijfde lid, van de Wet inkomstenbelasting 2001. Daarbij wordt voor de toepassing van genoemd eerste lid het aldaar vermelde bedrag vervangen door 0,4% van het gezamenlijke bedrag van het door de desbetreffende werknemers in het jaar genoten belastbare loon in de zin van artikel 9 van de Wet op de loonbelasting 1964 indien deze uitkomst hoger is dan € 4000. Indien de belastingplichtige daarvoor bij de aangifte kiest, wordt voor de toepassing van de tweede volzin tot het loon niet gerekend het loon uit een vroegere dienstbetrekking.

2. Na het dertiende lid wordt een lid toegevoegd, luidende:

  • 14. Het in het vijfde lid aan het slot vermelde bedrag wordt bij het begin van het kalenderjaar van rechtswege vervangen door het bedrag dat krachtens artikel 10.1 van de Wet inkomstenbelasting 2001 wordt vastgesteld ter vervanging van het in artikel 3.15, eerste lid, van die wet vermelde bedrag.

B

In artikel 10a, vierde lid, vervalt «13ca,».

C

Artikel 13ca vervalt.

D

In artikel 13h, onderdeel b, wordt «als bedoeld in de artikelen 13ca en 13d» vervangen door: , bedoeld in artikel 13d.

E

In artikel 13i, eerste lid, onderdeel a, wordt «bedoeld in de artikelen 13ca en 13d» vervangen door: bedoeld in artikel 13d.

F

In artikel 13j, tweede lid, wordt «als bedoeld in artikel 13ca en 13d, tweede lid» vervangen door: , bedoeld in artikel 13d, tweede lid.

G

In artikel 13k, tweede lid, wordt «als bedoeld in de artikelen 13ca en 13d» vervangen door: , bedoeld in artikel 13d.

H

Artikel 14c wordt als volgt gewijzigd:

1. In het derde lid wordt «32/50 deel» vervangen door: 30/50 deel.

2. In het vierde lid vervalt onderdeel b, onder verlettering van onderdeel c tot onderdeel b.

I

In artikel 15aj vervalt het zevende lid, onder vernummering van het achtste lid tot zevende lid.

J

In artikel 22 wordt «31,5 percent» vervangen door «29,6 percent». Voorts wordt «27 percent» vervangen door: 25,5 percent.

ARTIKEL II

De Wet op belastingen van rechtsverkeer wordt als volgt gewijzigd:

A

Artikel 1, onderdeel c, vervalt, onder vervanging van de puntkomma aan het slot van onderdeel b door een punt.

B

Artikel 14 wordt als volgt gewijzigd:

1. Het tweede lid vervalt.

2. De aanduiding «1.» voor het eerste lid vervalt.

C

Hoofdstuk IV vervalt.

ARTIKEL III

De Natuurschoonwet 1928 wordt als volgt gewijzigd:

A

Artikel 9b vervalt.

B

In artikel 9c wordt «artikel 9a of 9b» vervangen door: artikel 9a.

C

In artikel 10,eerste lid, wordt «de artikelen 9a, 9b en 9c van deze wet» vervangen door: de artikelen 9a en 9c van deze wet.

ARTIKEL IV

Het Belastingplan 2005 wordt als volgt gewijzigd:

A

Artikel VII vervalt.

B

Artikel VIII wordt als volgt gewijzigd:

1. In het eerste lid wordt «31/50» vervangen door «30/50». Voorts wordt «30/50» vervangen door: 29/50.

2. Het tweede lid komt te luiden:

  • 2. In artikel 22 wordt «29,6 percent» vervangen door «29,1 percent». Voorts wordt «25,5 percent» vervangen door: 24,5 percent.

ARTIKEL V

Indien voor 1 januari 2006 met betrekking tot een deelneming een afwaarderingsverlies als bedoeld in artikel 13ca van de Wet op de vennootschapsbelasting 1969 zoals dat artikel luidde op 31 december 2005 in aanmerking is genomen, blijven daarna met betrekking tot die deelneming artikel 13ca, tweede tot en met vierde lid, vijfde lid, tweede volzin, en zesde lid, artikel 14c, vierde lid, onderdeel b, en artikel 15aj, zevende lid, zoals die artikelen luidden op 31 december 2005, van toepassing.

ARTIKEL VI

De vennootschapsbelasting over een boekjaar dat voor 1 januari 2006 aanvangt en op of na die datum eindigt, wordt, in afwijking in zoverre van artikel 22 van de Wet op de vennootschapsbelasting 1969, berekend volgens de formule:

belasting = (X/B x To) + (Y/B x Tn), waarin:

X voorstelt: het aantal voor 1 januari 2006 vallende dagen van het boekjaar;

Y voorstelt: het aantal na 31 december 2005 vallende dagen van het boekjaar;

B voorstelt: het totale aantal dagen van het boekjaar;

To voorstelt: de verschuldigde belasting over het belastbare bedrag of het belastbare Nederlandse bedrag op basis van het tarief van de vennootschapsbelasting zoals dat tarief luidt op 31 december 2005;

Tn voorstelt: de verschuldigde belasting over het belastbare bedrag of het belastbare Nederlandse bedrag op basis van het tarief van de vennootschapsbelasting zoals dat tarief luidt met ingang van 1 januari 2006.

ARTIKEL VII

De artikelen inzake kapitaalsbelasting die op grond van artikel II van deze wet komen te vervallen en de op deze artikelen rustende bepalingen, zoals deze luidden op 31 december 2005, blijven van toepassing ten aanzien van voor 1 januari 2006 verschuldigde kapitaalsbelasting.

ARTIKEL VIII

De bepalingen inzake kapitaalsbelasting in de Natuurschoonwet 1928 die op grond van artikel III van deze wet komen te vervallen, blijven van toepassing ten aanzien van voor 1 januari 2006 verschuldigde kapitaalsbelasting.

ARTIKEL IX

Indien het bij koninklijke boodschap van 9 juli 2004 ingediende voorstel van wet tot wijziging van enkele belastingwetten in verband met een herziening van de behandeling van de omzetting en kwijtschelding van afgewaardeerde vorderingen en een aanpassing van de regeling voor afwaarderingsverliezen van deelnemingen (29 686) tot wet wordt verheven en in werking treedt voor 1 januari 2006, wordt die wet als volgt gewijzigd:

A

Artikel V komt te vervallen.

B

In artikel VI, tweede, derde, vierde en vijfde lid, wordt de zinsnede «artikel 13ca, tweede tot en met vierde lid, zoals die leden luidden op het tijdstip onmiddellijk voorafgaande aan de inwerkingtreding van de onderhavige wet» vervangen door: artikel 13ca, derde tot en met vijfde lid, zoals die leden luidden op 31 december 2005.

ARTIKEL X

Indien het bij koninklijke boodschap van 9 juli 2004 ingediende voorstel van wet tot wijziging van enkele belastingwetten in verband met een herziening van de behandeling van de omzetting en kwijtschelding van afgewaardeerde vorderingen en een aanpassing van de regeling voor afwaarderingsverliezen van deelnemingen (29 686) tot wet wordt verheven en in werking treedt voor 1 januari 2006, worden in deze wet de volgende wijzigingen aangebracht:

A

In artikel I, onderdeel A, wordt, onder vernummering van het eerste en tweede lid tot tweede en derde lid, een lid ingevoegd, luidende:

  • 1. In het vierde lid vervalt de tweede volzin.

B

Artikel I, onderdeel B, komt te luiden:

B

Artikel 10a wordt als volgt gewijzigd:

 1.  In het vierde lid, aanhef, vervalt «13ca,».

 2.  In het vijfde lid, onderdeel b, wordt «de artikelen 13b, 13ba en 13ca» vervangen door: de artikelen 13b en 13ba.

C

In artikel I wordt na onderdeel B een onderdeel ingevoegd, luidende:

Ba

In artikel 13ba, zevende lid, tweede volzin, vervalt «of 13ca».

D

Artikel V komt te luiden:

Artikel V

Indien voor 1 januari 2006 met betrekking tot een deelneming een afwaarderingsverlies als bedoeld in artikel 13ca van de Wet op de vennootschapsbelasting 1969 in aanmerking is genomen, blijven daarna met betrekking tot die deelneming artikel 8, vierde lid, artikel 13ba, zevende lid, artikel 13ca, derde tot en met vijfde lid, zesde lid, tweede volzin, en zevende lid, artikel 14c, vierde lid, onderdeel b, en artikel 15aj, zevende lid, van de Wet op de vennootschapsbelasting 1969, zoals die artikelen luidden op 31 december 2005, van toepassing.

ARTIKEL XI

  • 1. Deze wet treedt in werking met ingang van 1 januari 2006.

  • 2. In afwijking van het eerste lid treedt artikel IV, onderdeel A, in werking op 31 december 2005.

ARTIKEL XII

Deze wet kan worden aangehaald als: Wet VPB-pakket 2006.

Lasten en bevelen dat deze in het Staatsblad zal worden geplaatst en dat alle ministeries, autoriteiten, colleges en ambtenaren wie zulks aangaat, aan de nauwkeurige uitvoering de hand zullen houden.

histnoot

Gegeven te

’s-Gravenhage, 15 december 2005

Beatrix

De Staatssecretaris van Financiën,

J. G. Wijn

Uitgegeven de zevenentwintigste december 2005

De Minister van Justitie,

J. P. H. Donner


XHistnoot

Kamerstuk 30 307

Naar boven