Besluit van 9 december 2005 tot vaststelling van het tijdstip van inwerkingtreding van de Wijzigingswet Wgr-plus

Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Op de voordracht van Onze Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties van 1 december 2005, nr. 2005-0000302888, Directie Constitutionele Zaken en Wetgeving;

Gelet op artikel XX van de Wijzigingswet Wgr-plus;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Enig Artikel

De Wijzigingswet Wgr-plus treedt in werking met ingang van 1 januari 2006.

Onze Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties is belast met de uitvoering van dit besluit dat in het Staatsblad zal worden geplaatst.

’s-Gravenhage, 9 december 2005

Beatrix

De Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties,

J. W. Remkes

Uitgegeven de tweeëntwintigste december 2005

De Minister van Justitie,

J. P. H. Donner

Naar boven