Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriekDatum ondertekening
Ministerie van Sociale Zaken en WerkgelegenheidStaatsblad 2005, 659AMvB

Besluit van 13 december 2005 tot vaststelling van het tijdstip van het intrekken van de Wet op de (re)integratie arbeidsgehandicapten

Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Op de voordracht van Onze Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid van 9 december 2005, Directie Sociale Verzekeringen, nr. SV/A&L/05/101670;

Gelet op artikel 2.10 van de Wet Invoering en financiering Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Enig Artikel

De Wet op de (re)integratie arbeidsgehandicapten wordt met ingang van 29 december 2005 ingetrokken.

Onze Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid is belast met de uitvoering van dit besluit dat met de daarbij behorende nota van toelichting in het Staatsblad zal worden geplaatst.

’s-Gravenhage, 13 december 2005

Beatrix

De Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid,

A. J. de Geus

Uitgegeven de twintigste december 2005

De Minister van Justitie,

J. P. H. Donner

NOTA VAN TOELICHTING

Artikel 2.10 van de Wet Invoering en financiering Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen (IWIA) treedt op grond van het besluit tot vaststelling van het tijdstip van inwerkingtreding van de Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen, de Wet Invoering en financiering Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen en de artikelen 122c en 122ca van de Wet financiering sociale verzekeringen (Stb. 2005, 619) op 29 december 2005 in werking. Op grond van dat artikel 2.10 dient het tijdstip van intrekking van de Wet op de (re)integratie arbeidsgehandicapten (Wet REA) bij koninklijk besluit te worden vastgesteld. Met dit besluit wordt dat tijdstip voor de gehele Wet REA vastgesteld op 29 december 2005.

De Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid,

A. J. de Geus