Besluit van 9 december 2005 tot vaststelling van het tijdstip van inwerkingtreding van de Wet toelating zorginstellingen, de Zorgverzekeringswet, de Wet op de zorgtoeslag en de Invoerings- en aanpassingswet Zorgverzekeringswet

Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Op de voordracht van Onze Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport van 21 november 2005, kenmerk Z/VV-2634852;

Gelet op artikel 67 van de Wet toelating zorginstellingen, artikel 127 van de Zorgverzekeringswet, artikel 7 van de Wet op de zorgtoeslag en artikel 5.2 van de Invoerings- en aanpassingswet Zorgverzekeringswet;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Artikel 1

De Wet toelating zorginstellingen treedt in werking met ingang van 1 januari 2006.

Artikel 2

  • 1. De Zorgverzekeringswet treedt in werking met ingang van 1 januari 2006, met uitzondering van:

    a. de artikelen 14, derde en vierde lid, en 14a, die met ingang van 1 januari 2007 in werking treden;

    b. artikel 118, derde lid, voor zover het betreft de verplichting het sociaal-fiscaalnummer van de verzekerde in de administratie op te nemen, en artikel 118, vierde lid.

  • 2. Indien de Wet financiering sociale verzekeringen, de Invoeringswet Wet financiering sociale verzekeringen of de Verzamelwet sociale verzekeringen 2006 met ingang van 1 januari 2006 in werking treden, treedt de Zorgverzekeringswet onmiddellijk daarna in werking, met uitzondering van de in het eerste lid, onderdelen a en b, genoemde artikelen, artikelleden of onderdelen daarvan.

Artikel 3

De Wet op de zorgtoeslag treedt in werking met ingang van 1 januari 2006.

Artikel 4

  • 1. De Invoerings- en aanpassingswet Zorgverzekeringswet treedt, met uitzondering van artikel 3.5.1, onderdeel D, in werking met ingang van 1 januari 2006.

  • 2. Indien de Wet financiële dienstverlening, de Wet financiering sociale verzekeringen, de Invoeringswet Wet financiering sociale verzekeringen of de Verzamelwet sociale verzekeringen 2006 met ingang van 1 januari 2006 in werking treden, treedt de Invoerings- en aanpassingswet Zorgverzekeringswet onmiddellijk daarna in werking, met uitzondering van artikel 3.5.1, onderdeel D van die wet.

  • 3. Indien de Wet financiële dienstverlening na 1 januari 2006 in werking treedt, treden, in afwijking van het eerste lid, de artikelen 3.6.9 en 3.6.10 van de Invoerings- en aanpassingswet Zorgverzekeringswet in werking onmiddellijk nadat de Wet financiële dienstverlening in werking is getreden.

Onze Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport is belast met de uitvoering van dit besluit, dat met de daarbij behorende toelichting in het Staatsblad zal worden geplaatst.

’s-Gravenhage, 9 december 2005

Beatrix

De Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport,

J. F. Hoogervorst

Uitgegeven de twintigste december 2005

De Minister van Justitie,

J. P. H. Donner

NOTA VAN TOELICHTING

Artikel 2

eerste lid, onderdeel a

Het uitstel van inwerkingtreding van de artikelen 14, derde en vierde lid, en artikel 14a van de Zorgverzekeringswet (Zvw) hangt samen met het feit dat de ambulante geestelijke gezondheidszorg (ggz) en het eerste jaar van de klinische ggz niet met ingang van 1 januari 2006, maar met ingang van 1 januari 2007 van de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ) naar de Zvw wordt overgeheveld.

eerste lid, onderdeel b

Artikel 118 Zvw, wat betreft de verplichting van de in artikel 8.2 van de Regeling zorgverzekering aangewezen zorgaanbieders om het sofi-nummer van hun patiënten in hun registratie op te nemen en dat nummer vervolgens op hun rekeningen te vermelden, zal pas in werking treden na de inwerkingtreding van het wetsvoorstel «Wet gebruik burgerservicenummer in de zorg» dat naar verwachting op korte termijn bij de Tweede Kamer zal worden ingediend. De reden daarvoor is allereerst dat de aangewezen zorgaanbieders (kort gezegd: de ziekenhuizen) niet in staat zijn reeds met ingang van 1 januari 2006 het sofi-nummer op hun declaraties te vermelden. Daarnaast zal laatstgenoemd wetsvoorstel naar verwachting in 2006 in werking treden. Vanaf dat moment zal niet meer met het sofi-nummer, maar met het burgerservicenummer (bsn) gewerkt worden. Zorgaanbieders zullen ingevolge dat wetsvoorstel het bsn ook doorgaans niet uit het identificatiebewijs van hun patiënten overnemen, maar het van de zorgverzekeraars krijgen. Het is niet doelmatig de ziekenhuizen te verplichten tot een werkwijze die naar verwachting voor 1 januari 2007 alweer ingrijpend gewijzigd zal worden.

tweede lid

Bij het schrijven van de Zvw en de Invoerings- en aanpassingswet Zorgverzekeringswet (I&A-wet Zvw) is ervan uitgegaan dat de Wet financiering sociale verzekeringen (Wfsv), de Invoeringswet Wet financiering sociale verzekeringen (IWfsv) en de Verzamelwet sociale verzekeringen 2006 in werking treden voordat de Zvw en de I&A-wet Zvw in werking treden. De inwerkingtredingsdatum van de Wfsv en de IWfsv – ook 1 januari 2006 – zal echter bij een afzonderlijk koninklijk besluit worden geregeld. Ook de beoogde inwerkingtredingsdatum van de Verzamelwet sociale verzekeringen 2006 is 1 januari 2006, maar nu het wetsvoorstel dat tot die wet zal leiden, nog bij het parlement in behandeling is (Kamerstukken II 2004/05, 30 238, nrs. 1–3 e.v.) kan niet met zekerheid gesteld worden dat die datum gehaald wordt (voor het geval dat dat inderdaad onverhoopt niet het geval zal blijken te zijn, voorziet het wetsvoorstel in terugwerkende kracht). Door de redactie van het tweede lid wordt bereikt dat bij samenloop van inwerkingtreding van de Wfsv, IWfsv of de Verzamelwet sociale verzekeringen 2006 met de Zvw op 1 januari 2006, de Zvw na eerdergenoemde wetten in werking treedt.

Overigens zullen de wijzigingen die de IWfsv en de Verzamelwet sociale verzekeringen 2006 nog in de Ziekenfondswet (Zfw) brengen, door middel van eerdergenoemde afzonderlijke koninklijke besluiten buiten inwerkingtreding worden gehouden. Aldus wordt voorkomen dat de Zfw op 1 januari 2006 eerst nog gewijzigd wordt en vervolgens direct daarna ten gevolge van de inwerkingtreding van de I&A-wet Zvw wordt ingetrokken. Dit is met name van belang met het oog op de transparantie bij de afwikkeling van de Zfw: men kan dan uitgaan van de Zfw-tekst zoals deze op 31 december 2005 luidt.

Artikel 3

Zonder de Algemene wet inkomensafhankelijke regelingen (Awir) kan de Wet op de zorgtoeslag (Wzt) niet in werking treden. Nu de Awir reeds met ingang van 1 september 2005 in werking is getreden, is inwerkingtreding van de Wzt met ingang van 1 januari 2006 mogelijjk.

Artikel 4

eerste lid

Artikel 3.5.1, onderdeel D (vervanging van art. 3.18 van de Wet studiefinanciering 2000) van de I&A-wet Zvw zal niet in werking treden. Bij de algemene politieke beschouwingen in september 2006 is namelijk besloten niet alleen de gevolgen van het invoeren van de Zvw voor studenten met een aanvullende beurs via die beurs te compenseren, maar ook de basisbeurs te verhogen (motie Dittrich; Kamerstukken II 2005/06, 30 300, nr. 25). In de nota van wijziging op het wetsvoorstel houdende Wijziging van de Les- en cursusgeldwet, de Wet tegemoetkoming onderwijsbijdrage en schoolkosten en de Wet studiefinanciering 2000 in verband met afschaffen lesgeld in het voortgezet onderwijs alsmede voor deelnemers van 16 en 17 jaar in het beroepsonderwijs (Kamerstukken II 2005/06, 30 199, nr. 7) wordt daartoe in een nieuw artikel 3.18 van de Wet studiefinanciering 2000 voorzien.

tweede en derde lid

Voor de reden waarom de Wfsv, de IWfsv en de Verzamelwet sociale verzekeringen 2006 (wat betreft de laatste wet: zo mogelijk) eerder dan de I&A-wet Zvw in werking moeten treden, wordt verwezen naar de toelichting op artikel 2, tweede lid. De artikelen 3.6.9 respectievelijk 3.6.10 van de I&A-wet Zvw wijzigen de Wet financiële dienstverlening (Wfd) respectievelijk regelen een uitzondering op het bereik van die wet. Deze artikelen kunnen derhalve slechts werken nadat de Wfd in werking is getreden. Indien ook de Wfd met ingang van 1 januari 2006 in werking treedt, zal dat derhalve eerder dienen te gebeuren dan de I&A-wet Zvw. Indien de Wfd later dan 1 januari 2006 in werking treedt, treden ten gevolge van het derde lid, de artikelen 3.6.9 en 3.6.10 van de I&A-wet Zvw onmiddellijk daarna in werking.

De Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport,

J. F. Hoogervorst

Naar boven