Besluit van 5 december 2005, houdende de aanpassing van een aantal algemene maatregelen van bestuur aan de Wet financiering sociale verzekeringen, de Invoeringswet Wet financiering sociale verzekeringen en de gewijzigde dagloonsystematiek

Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Op de voordracht van Onze Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, gedaan in overeenstemming met Onze Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, de Staatssecretaris van Financiën, Onze Minister van Defensie, Onze Minister van Justitie, Onze Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport en Onze Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, van 12 oktober 2005, nr. SV/F&W/05/80357;

Gelet op artikel 6, derde lid, van de Algemene Kinderbijslagwet, de artikelen 10, tweede lid, en 13, derde lid, van de Algemene nabestaandenwet, artikel 6, derde lid, van de Algemene Ouderdomswet, artikel 8:75 van de Algemene wet bestuursrecht, artikel 5, derde en vierde lid, van de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten, artikel 125 van de Ambtenarenwet, artikel 10 van de Invoeringswet stelselherziening sociale zekerheid, artikel 2, vijfde lid, van de Kaderwet militaire pensioenen, artikel 12 van de Militaire ambtenarenwet 1931, artikel 50, eerste lid, van de Politiewet 1993, artikel 6, tweede lid, van de Toeslagenwet, artikel 80 van de Wet financiering sociale verzekeringen, artikel 7, tweede lid, van de Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte werkloze werknemers, artikel 33, tweede lid, van de Wet op de expertisecentra, de artikelen 33, 35, 35g en 35n van de Wet op de loonbelasting 1964, artikel 47 van de Wet op de ondernemingsraden, artikel 58 van de Wet op de onderwijsverzorging, artikel 33, tweede lid, van de Wet op het primair onderwijs, artikel 54, tweede lid, van de Wet rechtspositie rechterlijke ambtenaren, artikel 1.1, eerste lid, van de Wet studiefinanciering 2000, artikel 415g van het Wetboek van Koophandel en artikel 87 van de Ziektewet;

De Raad van State gehoord (advies van 2 november 2005, no. W12.5.459/IV);

Gezien het nader rapport van Onze Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, van 28 november 2005, nr. SV/F&W/05/94223), uitgebracht in overeenstemming met Onze Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, de Staatssecretaris van Financiën, Onze Minister van Defensie, Onze Minister van Justitie, Onze Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport en Onze Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap;

Hebben goedgevonden en verstaan:

HOOFDSTUK 1. WIJZIGING VAN ALGEMENE MAATREGELEN VAN BESTUUR

§ 1. Sociale Zaken en Werkgelegenheid

ARTIKEL I. WIJZIGING VAN HET BESLUIT AANSPRAKEN VAN SCHEPELINGEN, DIE NIET VERZEKERD ZIJN INGEVOLGE DE ZIEKTEWET

In artikel 5 van het Besluit aanspraken van schepelingen, die niet verzekerd zijn ingevolge de Ziektewet wordt «het bedrag van het ingevolge artikel 9, eerste lid, van de Coördinatiewet Sociale Verzekering geldende maximum-dagloon» vervangen door: het bedrag, bedoeld in artikel 17, eerste lid, van de Wet financiering sociale verzekeringen met betrekking tot een loontijdvak van een dag.

ARTIKEL II. WIJZIGING VAN HET BESLUIT AANWIJZING REGISTRATIES GEZAMENLIJKE HUISHOUDING 1998

Het Besluit aanwijzing registraties gezamenlijke huishouding 1998 wordt als volgt gewijzigd:

A

Artikel 1, onderdeel d, vervalt, onder verlettering van de onderdelen e tot en met k tot d tot en met m.

B

Artikel 2, onderdeel d, vervalt, onder verlettering van de onderdelen e tot en met n tot d tot en met m.

C

Artikel 3, eerste lid, onderdeel b, subonderdeel 4, vervalt, onder vernummering van de subonderdelen 5 tot en met 14 tot 4 tot en met 13.

D

Artikel 4 wordt als volgt gewijzigd:

1. In het opschrift vervalt: , CSV.

2. In de aanhef vervalt: , artikel 1, vierde tot en met achtste lid, van de CSV.

ARTIKEL IIA. WIJZIGING VAN HET BESLUIT WFSV

Artikel 3.3 van het Besluit Wfsv wordt als volgt gewijzigd:

1. Het eerste lid, onderdeel c, komt te luiden:

c. H gelijk is aan de heffingskorting, bedoeld in artikel 12, eerste lid, onderdeel a, met dien verstande dat voor de toepassing van dat artikelonderdeel tot de standaardheffingskorting, bedoeld in artikel 8.2 van de Wet inkomstenbelasting 2001, alleen geacht wordt te behoren de algemene heffingskorting.

2. Het tweede lid, onderdeel c, komt te luiden:

c. H gelijk is aan de heffingskorting, bedoeld in artikel 12, eerste lid, onderdeel b, met dien verstande dat voor de toepassing van dat artikelonderdeel tot de standaardheffingskorting, bedoeld in artikel 8.2 van de Wet inkomstenbelasting 2001, alleen geacht wordt te behoren de algemene heffingskorting.

ARTIKEL III. WIJZIGING VAN HET BESLUIT UITBREIDING EN BEPERKING KRING VERZEKERDEN VOLKSVERZEKERINGEN 1999

In artikel 25, eerste lid, van het Besluit uitbreiding en beperking kring verzekerden volksverzekeringen 1999 wordt «Wet financiering volksverzekeringen» vervangen door: Wet financiering sociale verzekeringen.

ARTIKEL IV. WIJZIGING VAN HET INKOMENSBESLUIT IOAW

Het Inkomensbesluit IOAW wordt als volgt gewijzigd:

A

Artikel 3, eerste lid, komt te luiden:

  • 1. Onder opbrengst van arbeid als bedoeld in artikel 2, onderdeel a, wordt, voorzover bedoelde arbeid door een werknemer in de zin van de Wet financiering sociale verzekeringen wordt verricht, verstaan het loon in de zin van die wet.

B

Artikel 4 wordt als volgt gewijzigd:

1. In het eerste lid wordt «in de zin van de Coördinatiewet Sociale Verzekering» vervangen door: door een werknemer in de zin van de Wet financiering sociale verzekeringen.

2. In het tweede lid wordt «artikel 4 van de Coördinatiewet Sociale Verzekering» vervangen door: artikel 16 van de Wet financiering sociale verzekeringen.

C

In artikel 7, tweede lid, onderdeel d, wordt «wiens arbeidsverhouding niet als een dienstbetrekking als bedoeld in artikel 3a, eerste lid, van de Coördinatiewet Sociale Verzekering, wordt beschouwd» vervangen door: die niet als werknemer in de zin van de Wet financiering sociale verzekeringen wordt beschouwd.

ARTIKEL V. WIJZIGING VAN HET INKOMENSBESLUIT TOESLAGENWET

Het Inkomensbesluit Toeslagenwet wordt als volgt gewijzigd:

A

Artikel 3, eerste lid, komt te luiden:

  • 1. Onder opbrengst van arbeid als bedoeld in artikel 2, onderdeel a, wordt, voorzover bedoelde arbeid door een werknemer in de zin van de Wet financiering sociale verzekeringen wordt verricht, verstaan het loon in de zin van die wet.

B

Artikel 4 wordt als volgt gewijzigd:

1. In het eerste lid wordt «in de zin van de Coördinatiewet Sociale Verzekering» vervangen door: door een werknemer in de zin van de Wet financiering sociale verzekeringen.

2. In het tweede lid wordt «artikel 4 van de Coördinatiewet Sociale Verzekering» vervangen door: artikel 16 van de Wet financiering sociale verzekeringen.

ARTIKEL VI. WIJZIGING VAN HET INKOMENS- EN SAMENLOOPBESLUIT ANW

Het Inkomens- en samenloopbesluit Anw wordt als volgt gewijzigd:

A

Artikel 3, eerste lid, komt te luiden:

  • 1. Onder opbrengst van arbeid als bedoeld in artikel 2, onderdeel a, wordt, voorzover bedoelde arbeid door een werknemer in de zin van de Wet financiering sociale verzekeringen wordt verricht, verstaan het loon in de zin van die wet.

B

Artikel 4 wordt als volgt gewijzigd:

1. In het eerste lid wordt «in de zin van de Coördinatiewet Sociale Verzekering» vervangen door: door een werknemer in de zin van de Wet financiering sociale verzekeringen.

2. In het tweede lid wordt «artikel 4 van de Coördinatiewet Sociale Verzekering» vervangen door: artikel 16 van de Wet financiering sociale verzekeringen.

C

In artikel 7, tweede lid, onderdeel d, wordt «wiens arbeidsverhouding niet als dienstbetrekking als bedoeld in artikel 3a, eerste lid, van de Coördinatiewet Sociale Verzekering, wordt beschouwd» vervangen door: die niet als werknemer in de zin van de Wet financiering sociale verzekeringen wordt beschouwd.

ARTIKEL VII. WIJZIGING VAN HET KONINKLIJK BESLUIT VAN 29 DECEMBER 1986, HOUDENDE VASTSTELLING VAN EEN ALGEMENE MAATREGEL VAN BESTUUR ALS BEDOELD IN ARTIKEL 10 VAN DE INVOERINGSWET STELSELHERZIENING SOCIALE ZEKERHEID (VOORSCHRIFTEN INZAKE AANSPRAKEN BIJ WERKLOOSHEID VOOR BEPAALDE GROEPEN AMBTENAREN IN DE ZIN VAN DE ALGEMENE BURGERLIJKE PENSIOENWET) (STB. 1986, 686)

Het koninklijk besluit van 29 december 1986, houdende vaststelling van een algemene maatregel van bestuur als bedoeld in artikel 10 van de Invoeringswet stelselherziening sociale zekerheid (voorschriften inzake aanspraken bij werkloosheid voor bepaalde groepen ambtenaren in de zin van de Algemene burgerlijke pensioenwet) (Stb. 1986, 686) wordt als volgt gewijzigd:

A

In artikel 2, vierde lid, wordt «het maximumdagloon, bedoeld in artikel 9, eerste lid, van de Coördinatiewet Sociale Verzekering» vervangen door: het bedrag, bedoeld in artikel 17, eerste lid, van de Wet financiering sociale verzekeringen met betrekking tot een loontijdvak van een dag.

B

In artikel 7, eerste lid, onderdeel j, wordt «artikel 17 van de Coördinatiewet Sociale Verzekering een vrijstelling wegens gemoedsbezwaren heeft» vervangen door: artikel 64 van de Wet financiering sociale verzekeringen een ontheffing wegens gemoedsbezwaren heeft.

C

In artikel 21, negende lid, onderdeel c, wordt «artikel 9, vierde en vijfde lid, van de Coördinatiewet Sociale Verzekering» vervangen door: artikel 17, tweede lid, van de Wet financiering sociale verzekeringen.

§ 2. Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

ARTIKEL VIII. WIJZIGING VAN HET BESLUIT AANVULLING ARBEIDSONGESCHIKTHEIDSUITKERING

In artikel 6, derde lid, van het Besluit aanvulling arbeidsongeschiktheidsuitkering wordt «de Algemene Ouderdomswet en de Algemene nabestaandenwet» vervangen door: de Wet financiering sociale verzekeringen.

ARTIKEL IX. WIJZIGING VAN HET BESLUIT BOVENWETTELIJKE UITKERINGEN BIJ WERKLOOSHEID VOOR DE SECTOR RIJK

Het Besluit bovenwettelijke uitkeringen bij werkloosheid voor de sector Rijk wordt als volgt gewijzigd:

A

Artikel 1, eerste lid, onderdeel f, komt te luiden:

f. dagloon: het dagloon in de zin van artikel 45 van de Werkloosheidswet, evenwel zonder toepassing van het bedrag, bedoeld in artikel 17, eerste lid, van de Wet financiering sociale verzekeringen met betrekking tot een loontijdvak van een dag;

B

Artikel 10, derde lid, komt te luiden:

  • 3. Ten aanzien van de hoogte van de aansluitende uitkering zijn de artikelen 45 en 47, tweede en derde lid, van de Werkloosheidswet van toepassing.

ARTIKEL X. WIJZIGING VAN HET BESLUIT BOVENWETTELIJKE WERKLOOSHEIDSUITKERING POLITIE

Het Besluit bovenwettelijke werkloosheidsuitkering politie komt te luiden:

A

In artikel 1, eerste lid, onderdeel f, wordt «de maximumdagloongrens, bedoeld in artikel 9 van de Coördinatiewet Sociale Verzekering» vervangen door: het bedrag, bedoeld in artikel 17 van de Wet financiering sociale verzekeringen met betrekking tot een loontijdvak van een dag.

B

Artikel 9, derde lid, komt te luiden:

  • 3. Ten aanzien van de hoogte van de aansluitende uitkering zijn de artikelen 45 en 47, tweede en derde lid, van de Werkloosheidswet van toepassing.

ARTIKEL XI. WIJZIGING VAN HET BESLUIT SUPPLETIEREGELING GEDEELTELIJK ARBEIDSONGESCHIKTEN SECTOR POLITIE

In artikel 1, onderdeel g, van het Besluit suppletieregeling gedeeltelijk arbeidsongeschikten sector politie wordt «de maximumdagloongrens van artikel 9, eerste lid, van de Coördinatiewet Sociale Verzekering» vervangen door: het bedrag, bedoeld in artikel 17, eerste lid, van de Wet financiering sociale verzekeringen met betrekking tot een loontijdvak van een dag.

ARTIKEL XII. WIJZIGING VAN DE SUPPLETIEREGELING GEDEELTELIJK ARBEIDSONGESCHIKTEN SECTOR RIJK

Artikel 1, eerste lid, onderdeel g, van de Suppletieregeling gedeeltelijk arbeidsongeschikten sector Rijk komt te luiden:

g. dagloon: het dagloon in de zin van artikel 14 van de Wet op de arbeidsongeschiktheidsverzekering en artikel 13 van de Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen zonder toepassing van het bedrag, bedoeld in artikel 17, eerste lid, van de Wet financiering sociale verzekeringen met betrekking tot een loontijdvak van een dag, vermeerderd met het bedrag aan pensioenbijdrageverhaal op grond van de overeenkomst naar burgerlijk recht, bedoeld in artikel 4 van de Wet privatisering ABP, waarin de aanspraken van overheidswerknemers in de zin van die wet, gewezen overheidswerknemers en hun nagelaten betrekkingen ter zake van pensioenen, alsmede hun daarmee samenhangende verplichtingen, zijn neergelegd;

ARTIKEL XIII. WIJZIGING VAN DE TOESLAGREGELING PENSIOENEN SURINAME EN NEDERLANDSE ANTILLEN

In artikel 6, tweede lid, van de Toeslagregeling pensioenen Suriname en Nederlandse Antillen wordt «de Algemene Ouderdomswet en de Algemene nabestaandenwet» vervangen door: de Wet financiering sociale verzekeringen.

§ 3. Defensie

ARTIKEL XIV. WIJZIGING VAN HET ALGEMEEN MILITAIR AMBTENARENREGLEMENT

Artikel 112, tweede lid, van het Algemeen militair ambtenarenreglement komt te luiden:

  • 2. Het bedrag van de uitkering, bedoeld in het vorige lid, is gelijk aan dat van de gederfde netto-inkomsten, maar beloopt per dag ten hoogste het bedrag, genoemd in artikel 17, eerste lid, van de Wet financiering sociale verzekeringen met betrekking tot een loontijdvak van een dag, eventueel gewijzigd krachtens artikel 18 van die wet.

ARTIKEL XV. WIJZIGING VAN HET BESLUIT AANVULLENDE ARBEIDSONGESCHIKTHEIDS- EN INVALIDITEITSVOORZIENINGEN MILITAIREN

In artikel 3, zesde lid, van het Besluit aanvullende arbeidsongeschiktheids- en invaliditeitsvoorzieningen militairen wordt «zo nodig op 261 maal het in het eerste lid van artikel 9 van de Coördinatiewet Sociale Verzekering bedoelde dagloon gemaximeerde» vervangen door: zo nodig op 261 maal het in het eerste lid van artikel 17 van de Wet financiering sociale verzekeringen bedoelde bedrag met betrekking tot een loontijdvak van een dag.

ARTIKEL XVI. WIJZIGING VAN HET BESLUIT BOVENWETTELIJKE UITKERINGEN BIJ WERKLOOSHEID VOOR DE SECTOR DEFENSIE

Artikel 1, onderdeel d, van het Besluit bovenwettelijke uitkeringen bij werkloosheid voor de sector Defensie komt te luiden:

d. dagloon: het dagloon, bedoeld in de artikelen 44 tot en met 46 van de WW zonder toepassing van het bedrag, bedoeld in artikel 17, eerste lid, van de Wet financiering sociale verzekeringen met betrekking tot een loontijdvak van een dag;

ARTIKEL XVII. WIJZIGING VAN HET KONINKLIJK BESLUIT VAN 4 JULI 1957, HOUDENDE BEPERKING VAN EEN UITKERING, TOEGEKEND KRACHTENS DE REGELING UITKERINGEN NIET-PENSIOENGERECHTIGDEN VAN LAND- EN ZEEMACHT (STB. 1948, I 543) BIJ GELIJKTIJDIGE AANSPRAAK OP EEN PENSIOEN KRACHTENS DE ALGEMENE OUDERDOMSWET (STB. 1957, 231)

In artikel 4 van het koninklijk besluit van 4 juli 1957, houdende beperking van een uitkering, toegekend krachtens de Regeling uitkeringen niet-pensioengerechtigden van land- en zeemacht (Stb. 1948, I 543) bij gelijktijdige aanspraak op een pensioen krachtens de Algemene Ouderdomswet (Stb. 1957, 231) wordt «Algemene Ouderdomswet» vervangen door: Wet financiering sociale verzekeringen.

ARTIKEL XVIII. WIJZIGING VAN HET BESLUIT INKOMENSTOESLAG DIENSTPLICHTIGEN

In artikel 3, tweede lid, aanhef, van het Besluit inkomenstoeslag dienstplichtigen wordt «Wet financiering volksverzekeringen» vervangen door: Wet financiering sociale verzekeringen.

ARTIKEL XIX. WIJZIGING VAN DE REGELING ZIEKTEKOSTENVOORZIENING DEFENSIEPERSONEEL

In artikel 9, tweede lid, van de Regeling ziektekostenvoorziening defensiepersoneel wordt «het heffingspercentage ingevolge artikel 10 van de Wet financiering volksverzekeringen» vervangen door: het premiepercentage ingevolge artikel 11 van de Wet financiering sociale verzekeringen.

ARTIKEL XX. WIJZIGING VAN DE SUPPLETIEREGELING GEDEELTELIJK ARBEIDSONGESCHIKTEN SECTOR DEFENSIE

Artikel 1, onderdeel f, van de Suppletieregeling gedeeltelijk arbeidsongeschikten sector Defensie komt te luiden:

f. dagloon: het dagloon in de zin van artikel 14 van de Wet op de arbeidsongeschiktheidsverzekering en artikel 13 van de Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen zonder toepassing van het bedrag, bedoeld in artikel 17, eerste lid, van de Wet financiering sociale verzekeringen met betrekking tot een loontijdvak van een dag, vermeerderd met het bedrag aan pensioenbijdrageverhaal op grond van de overeenkomst naar burgerlijk recht, bedoeld in artikel 4 van de Wet privatisering ABP, waarin de aanspraken van overheidswerknemers in de zin van die wet, gewezen overheidswerknemers en hun nagelaten betrekkingen ter zake van pensioenen, alsmede hun daarmee samenhangende verplichtingen, zijn neergelegd;

§ 4. Justitie

ARTIKEL XXI. WIJZIGING VAN HET BESLUIT BOVENWETTELIJKE UITKERINGEN BIJ WERKLOOSHEID VAN RECHTERLIJKE AMBTENAREN

Het Besluit bovenwettelijke uitkeringen bij werkloosheid van rechterlijke ambtenaren wordt als volgt gewijzigd:

A

In artikel 1, eerste lid, onderdeel f, wordt «maximum dagloongrens van artikel 9 van de Coördinatiewet Sociale Verzekering» vervangen door: maximum loongrens, bedoeld in artikel 17, eerste lid, van de Wet financiering sociale verzekeringen met betrekking tot een loontijdvak van een dag.

B

Artikel 10, derde lid, komt te luiden:

  • 3. Ten aanzien van de hoogte van de aansluitende uitkering zijn de artikelen 45 en 47, tweede en derde lid, van de Werkloosheidswet van toepassing.

ARTIKEL XXII. WIJZIGING VAN HET BESLUIT PROCESKOSTEN BESTUURSRECHT

In de bijlage, bedoeld in artikel 2, eerste lid, onderdeel a, van het Besluit proceskosten bestuursrecht, wordt in onderdeel B2, eerste lid, «een premie dan wel een premievervangende belasting ingevolge de Wet financiering volksverzekeringen» vervangen door: premies, dan wel premievervangende belasting voor de sociale verzekeringen, bedoeld in artikel 2, onderdelen a en c, van de Wet financiering sociale verzekeringen. Dit geldt tevens voor besluiten genomen op grond van een wettelijk voorschrift inzake de heffing van de inkomensafhankelijke bijdragen, dan wel een bijdragevervangende belasting, ingevolge de Zorgverzekeringswet.

§ 5. Financiën

ARTIKEL XXIII. WIJZIGING VAN HET UITVOERINGSBESLUIT LOONBELASTING 1965

Het Uitvoeringsbesluit loonbelasting 1965 wordt als volgt gewijzigd:

A

In artikel 1, tweede lid, onderdeel f, wordt «artikel 27, tweede lid, eerste volzin» vervangen door: artikel 27b, eerste lid.

B

In artikel 4 wordt «artikel 8, tweede lid» vervangen door: artikel 8.

C

Artikel 7 wordt als volgt gewijzigd:

1. In het tweede lid wordt «artikel 28, onderdeel f» vervangen door: artikel 28, onderdeel e.

2. In het vijfde lid wordt «artikel 27, tweede lid, eerste volzin» vervangen door: artikel 27b, eerste lid.

D

In artikel 12a, negende lid, onderdeel c, wordt «loonbelastingnummer» vervangen door: loonheffingennummer.

E

In artikel 12b, tweede lid, onderdeel a, wordt «loonbelastingnummer» vervangen door: loonheffingennummer.

§ 6. Volksgezondheid, Welzijn en Sport

ARTIKEL XXIV. WIJZIGING VAN HET BIJDRAGEBESLUIT ZORG

Artikel 1 van het Bijdragebesluit zorg wordt als volgt gewijzigd:

1. In het eerste lid, onderdeel g, onder 1°, wordt «artikel 10, derde lid, van de Wet financiering volksverzekeringen» vervangen door: artikel 9 van de Wet financiering sociale verzekeringen.

2. In het eerste lid, onderdeel g, onder 2°, wordt «artikel 10, derde lid, van de Wet financiering volksverzekeringen» vervangen door: artikel 9 van de Wet financiering sociale verzekeringen.

§ 7. Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

ARTIKEL XXV. WIJZIGING VAN HET BESLUIT BOVENWETTELIJKE WERKLOOSHEIDSREGELING VOOR ONDERWIJSPERSONEEL PRIMAIR EN VOORTGEZET ONDERWIJS

Artikel 1, onderdeel i, subonderdeel 2, van het Besluit bovenwettelijke werkloosheidsregeling voor onderwijspersoneel primair en voortgezet onderwijs vervalt onder vernummering van subonderdeel 3 tot subonderdeel 2.

ARTIKEL XXVI. WIJZIGING VAN HET BESLUIT WERKLOOSHEID ONDERWIJS- EN ONDERZOEKPERSONEEL

Het Besluit Werkloosheid onderwijs- en onderzoekpersoneel wordt als volgt gewijzigd:

A

In artikel 1, onderdeel c, wordt «de artikelen 4, 5 en 6 van de Coördinatiewet Sociale Verzekering» vervangen door: artikel 16 van de Wet financiering sociale verzekeringen.

B

In artikel 4b, zesde lid, onderdeel c, wordt «artikel 9, vierde en vijfde lid van de Coördinatiewet Sociale Verzekering» vervangen door: artikel 17, tweede lid, van de Wet financiering sociale verzekeringen.

ARTIKEL XXVII. WIJZIGING VAN HET BESLUIT ZIEKTE EN ARBEIDSONGESCHIKTHEID VOOR ONDERWIJSPERSONEEL PRIMAIR EN VOORTGEZET ONDERWIJS

Artikel 25, derde lid, van het Besluit ziekte en arbeidsongeschiktheid voor onderwijspersoneel primair en voortgezet onderwijs komt te luiden:

  • 3. Onder het dagloon, bedoeld in het tweede lid, wordt verstaan het dagloon in de zin van artikel 14 van de WAO zonder toepassing van het bedrag, bedoeld in artikel 17, eerste lid, van de Wet financiering sociale verzekeringen met betrekking tot een loontijdvak van een dag, vermeerderd met het bedrag aan pensioenbijdrageverhaal op grond van de overeenkomst naar burgerlijk recht, bedoeld in artikel 4 van de Wet privatisering ABP, waarin de aanspraken van overheidswerknemers in de zin van die wet, gewezen overheidswerknemers en hun nagelaten betrekkingen ter zake van pensioenen, alsmede hun daarmee samenhangende verplichtingen, zijn neergelegd, het bedrag aan Vut-fonds bijdrageverhaal, bedoeld in artikel 6 van de regels inzake de financiering van VUT-fonds lasten, ex artikel 9 van de Wet Kaderregeling VUT overheidspersoneel en het verhaal van de verschuldigde pensioenpremie voor flexibel pensioen, bedoeld in artikel 3, tiende lid, van de overeenkomst naar burgerlijk recht, bedoeld in artikel 4 van de Wet privatisering ABP, waarin de aanspraken van overheidswerknemers in de zin van die wet, gewezen overheidswerknemers en hun nagelaten betrekkingen ter zake van pensioenen, alsmede hun daarmee samenhangende verplichtingen, zijn neergelegd;.

HOOFDSTUK 2. SLOTBEPALINGEN

ARTIKEL XXVIII. INTREKKING

Het koninklijk besluit van 19 juni 1970 tot vaststelling van een algemene maatregel van bestuur als bedoeld in artikel 87, eerste lid, der Ziektewet (ziekengelduitkering bij bijzondere werktijdregeling) (Stb. 1970, 293) wordt ingetrokken.

ARTIKEL XXIX. INWERKINGTREDING

Dit besluit treedt in werking met ingang van 1 januari 2006.

Lasten en bevelen dat dit besluit met de daarbij horende nota van toelichting in het Staatsblad zal worden geplaatst.

histnoot

’s-Gravenhage, 5 december 2005

Beatrix

De Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid,

A. J. de Geus

Uitgegeven de dertiende december 2005

De Minister van Justitie,

J. P. H. Donner

NOTA VAN TOELICHTING

Algemeen

Dit Besluit (hierna: Aanpassingsbesluit Wfsv) voorziet onder andere in de noodzakelijke technische aanpassingen van algemene maatregelen van bestuur als gevolg van de invoering van de Wet financiering sociale verzekeringen (hierna: Wfsv).

De doelstellingen van de Wfsv zijn tweeledig. Ten eerste beoogt de Wfsv de huidige processen van heffing en inning van premies voor de sociale verzekeringen en de belastingen te vereenvoudigen. Dit wordt bereikt door de heffing en inning van premies voor de werknemersverzekeringen samen te voegen met de heffing en inning van loonbelasting en premie voor de volksverzekeringen.

Ten tweede beoogt de Wfsv de informatieaanvraag bij werkgevers terug te dringen via meervoudig gebruik van gegevens door middel van het inrichten van een centrale gegevensadministratie (polisadministratie) bij het Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen.

Om deze doelstellingen te kunnen bereiken dient naast de inwerkingtreding van de Wfsv een aantal algemene maatregelen van bestuur te worden ingetrokken of aangepast.

In de Invoeringswet Wet financiering sociale verzekeringen (hierna: Invoeringswet Wfsv) worden al enkele wetten ingetrokken, waaronder de Wet financiering volksverzekeringen en de Coördinatiewet Sociale Verzekering. Door het intrekken van deze wetten komen verwijzingen naar deze wetten in verschillende algemene maatregelen van bestuur te vervallen of worden vervangen door verwijzingen naar de Wfsv. Deze wijzigingen van algemene maatregelen van bestuur zijn opgenomen in het Aanpassingsbesluit Wfsv.

Tevens is in de Invoeringswet Wfsv een aantal wetten gewijzigd, waaronder:

– de Werkloosheidswet;

– de Wet op de arbeidsongeschiktheidsverzekering;

– de Algemene Ouderdomswet;

– de Algemene nabestaandenwet;

– de Ziektewet.

Als gevolg van deze wijzigingen zijn in het Aanpassingsbesluit Wfsv verwijzingen in verschillende algemene maatregelen van bestuur vervangen door verwijzingen naar de Wfsv.

Daarnaast worden in het Aanpassingsbesluit Wfsv verwijzingen naar het dagloon en naar definities van het dagloon in verschillende algemene maatregelen van bestuur gewijzigd. Dit is noodzakelijk omdat de dagloonsystematiek gewijzigd is door de inwerkingtreding van de artikelen IV, onderdeel A, V, onderdeel A, en VI, onderdeel B, van de Wet administratieve lastenverlichting en vereenvoudiging in socialeverzekeringswetten (hierna: Walvis) met ingang van 1 januari 2006. Door de inwerkingtreding van deze artikelen wordt een uniforme grondslag gecreëerd in artikel 15 van de Ziektewet, artikel 45 van de Werkloosheidswet, artikel 14 van de Wet op de arbeidsongeschiktheidsverzekering en artikel 13 van de Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen voor de berekening van het dagloon. Daarmee komen de ministeriële regelingen die regels stelden met betrekking tot het dagloon te vervallen en is hiervoor in de plaats één algemene maatregel van bestuur gekomen (het Besluit dagloonregels werknemersverzekeringen) dat nadere regels stelt met betrekking tot het dagloon voor zowel de Ziektewet, de Werkloosheidswet, de Wet op de arbeidsongeschiktheidsverzekering en de Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen. Dit maakt overeenkomstig de doelstelling van Walvis de dagloonsystematiek eenvoudiger en meer uniform.

Ook door de invoering van de Wfsv dienen verwijzingen naar de definities van dagloon te worden aangepast. In artikel 17 van de Wfsv wordt voortaan gewerkt met een systematiek van loontijdvakken. Dit kunnen tijdvakken van een dag, week of maand zijn. Om te verduidelijken om welk tijdvak het gaat, moet bij verwijzingen naar het maximum (premie)loon van artikel 17, eerste lid, van de Wfsv, die betrekking hebben op de vaststelling van het dagloon, toegevoegd worden dat het hier gaat om een loontijdvak van een dag.

Voorts is nog een aantal bepalingen met betrekking tot het dagloon aangepast omdat deze verouderd waren. Dit betreft verwijzingen naar bepalingen die betrekking hebben op pensioen in verschillende rechtspositionele regelingen.

Ten slotte is in verschillende algemene maatregelen van bestuur een aantal verouderde verwijzingen naar pensioen die voorkwamen in definities van dagloon aangepast.

Artikelsgewijs

Artikel IIA

De berekening van de in artikel 3.3, eerste lid, onderdeel c, en tweede lid, onderdeel c, van het Besluit Wfsv bedoelde heffingskorting is in overeenstemming gebracht met wat voorheen was geregeld in het Besluit vrijwillige verzekering AOW en ANW 2001. Op grond hiervan wordt bij de bepaling van de premies slechts uitgegaan van de algemene heffingskorting en worden materiële wijzigingen voorkomen.

Artikelen IV, V en VI

In deze artikelen werd nog verwezen naar een dienstbetrekking als bedoeld in artikel 3a van de Coördinatiewet Sociale Verzekering. In de Wfsv komen echter geen bepalingen omtrent dienstbetrekkingen meer voor. In plaats van naar dienstbetrekkingen te verwijzen is er voor gekozen om naar het begrip werknemer in de zin van de Wfsv te verwijzen omdat dit werknemers betreft die eenzelfde dienstbetrekking hebben als voorheen in artikel 3a van de Coördinatiewet Sociale Verzekering werd bedoeld.

Artikel XII en artikel XXVII

In deze artikelen werd nog verwezen naar artikel 10 van de Wet financiële voorzieningen privatisering ABP als grondslag voor het pensioenbijdrageverhaal. Deze verwijzing is verouderd, er kan beter verwezen worden naar de Pensioenovereenkomst (de overeenkomst naar burgerlijk recht, bedoeld in artikel 4 van de Wet privatisering ABP, waarin de aanspraken van overheidswerknemers in de zin van die wet, gewezen overheidswerknemers en hun nagelaten betrekkingen ter zake van pensioenen, alsmede hun daarmee samenhangende verplichtingen, zijn neergelegd) als grondslag voor het pensioenbijdrageverhaal.

Verder werd er in artikel 25, derde lid, van het Besluit ziekte en arbeidsongeschiktheid voor onderwijspersoneel primair en voortgezet onderwijs nog verwezen naar artikel 32, vierde lid, van de Wet privatisering ABP. Dit artikel is vervallen en kan geschrapt worden uit de betreffende bepaling.

Artikel XXII

De Wfsv integreert de bepalingen over de financiering van de volksverzekeringen en de werknemersverzekeringen in één wet. De rijksbelastingdienst heft de premies voor de verplichte volksverzekeringen en de verplichte werknemersverzekeringen. Daarnaast zal de rijksbelastingdienst de inkomensafhankelijke bijdrage (en de bijdragevervangende belasting) ingevolge de Zorgverzekeringswet gaan heffen. Onderhavig besluit bevat een technische aanpassing aan de nieuwe situatie. De bezwaarschriften die de fiscale bezwaarprocedures doorlopen vallen onder het forfaitaire tarief van € 161.

Artikel XXIII

Onderdeel A

Deze wijziging houdt verband met de wijzigingen en vernummeringen in hoofdstuk IV van de Wet op de loonbelasting 1964.

Onderdeel B

Deze wijziging houdt verband met het vervallen van het eerste lid van artikel 8 van de Wet op de loonbelasting 1964.

Onderdeel C

Deze wijzigingen houden verband met wijzigingen, vernummeringen en verletteringen in hoofdstuk IV van de Wet op de loonbelasting 1964.

Onderdelen D en E

Deze wijzigingen houden verband met de gewijzigde terminologie met ingang van de Wfsv. Van een materiële wijziging is hierbij geen sprake.

Artikel XXVIII

In verband met de inwerkingtreding van het Besluit dagloonregels werknemersverzekeringen is er geen behoefte meer aan specifieke regels over de bepaling van het maximum dagloon als er op meer dan vijf dagen in de week wordt gewerkt. In de nieuwe dagloonsystematiek wordt uitgegaan van 261 dagen op jaarbasis, ongeacht het aantal gewerkte dagen per week. Om deze reden kan het koninklijk besluit van 19 juni 1970 tot vaststelling van een algemene maatregel van bestuur als bedoeld in artikel 87, eerste lid, der Ziektewet (ziekengelduitkering bij bijzondere werktijdregeling) (Stb. 1970, 293) worden ingetrokken.

De Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid,

A. J. de Geus


XHistnoot

Het advies van de Raad van State wordt niet openbaar gemaakt op grond van artikel 25a, vijfde lid j° vierde lid, onder b van de Wet op de Raad van State, omdat het uitsluitend opmerkingen van redactionele aard bevat.

Naar boven