Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriekDatum ondertekening
Ministerie van Verkeer en WaterstaatStaatsblad 2005, 601AMvB

Besluit van 15 november 2005, houdende vaststelling van het tijdstip van inwerkingtreding van de wet van 20 oktober 2005, houdende wijziging van de Tracéwet (tweede tranche)

Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Op de voordracht van Onze Minister van Verkeer en Waterstaat mede namens de Minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer van 9 november 2005, nr. HDJZ/I&O/2005-2198, Hoofddirectie Juridische Zaken;

Gelet op artikel VII van de wet van 20 oktober 2005, houdende wijziging van de Tracéwet (tweede tranche);

Hebben goedgevonden en verstaan:

Enig Artikel

De wet van 20 oktober 2005 houdende wijziging van de Tracéwet (tweede tranche), (Stb. 557) treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van het Staatsblad waarin dit besluit wordt geplaatst.

Onze Minister van Verkeer en Waterstaat is belast met de uitvoering van dit besluit dat in het Staatsblad zal worden geplaatst.

's-Gravenhage, 15 november 2005

Beatrix

De Minister van Verkeer en Waterstaat,

K. M. H. Peijs

Uitgegeven de negenentwintigste november 2005

De Minister van Justitie,

J. P. H. Donner