Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriekDatum ondertekening
Ministerie van JustitieStaatsblad 2005, 599AMvB

Besluit van 24 november 2005, houdende de aanwijzing van de Raad voor de rechtspraak als het orgaan waaraan de gegevens ten behoeve van het register als bedoeld in artikel 19a, eerste lid, en het register als bedoeld in artikel 222b, eerste lid, van de Faillissementswet dienen te worden doorgegeven

Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Op de voordracht van Onze Minister van Justitie van 6 juli 2005, Directie Wetgeving, nr. 5361247/05/6;

Gelet op de artikelen 19, vierde lid, en 222a, vierde lid, van de Faillissementswet;

De Raad van State gehoord (advies van 22 juli 2005, nr. W03.05.0303/I);

Gezien het nader rapport van Onze Minister van Justitie van 22 november 2005, nr. 5387304/05/6;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Artikel 1

Als het orgaan waaraan de griffier de gegevens, genoemd in artikel 19, eerste lid, onder 1° tot en met 6° van de Faillissementswet doorgeeft ten behoeve van het in artikel 19a van de Faillissementswet genoemde register, wordt aangewezen de Raad voor de rechtspraak.

Artikel 2

Als het orgaan waaraan de griffier de gegevens, genoemd in artikel 222a, eerste lid, onder 1° tot en met 4° van de Faillissementswet doorgeeft ten behoeve van het in artikel 222b van de Faillissementswet genoemde register, wordt aangewezen de Raad voor de rechtspraak.

Artikel 3

Dit besluit treedt in werking op het tijdstip waarop de artikelen 19, vierde lid, 19a, 222a, vierde lid en 222b van de Faillissementswet in werking treden.

Lasten en bevelen dat dit besluit met de daarbij behorende nota van toelichting in het Staatsblad zal worden geplaatst.

histnoot

’s-Gravenhage, 24 november 2005

Beatrix

De Minister van Justitie,

J. P. H. Donner

Uitgegeven de negenentwintigste november 2005

De Minister van Justitie,

J. P. H. Donner

NOTA VAN TOELICHTING

Ingevolge artikel 19, vierde lid en artikel 222a, vierde lid, van de Faillissementswet (Fw) geeft de griffier van de rechtbank de in artikel 19, eerste lid, onder 1° tot en met 6° en in artikel 222a, eerste lid, onder 1° tot en met 4° Fw genoemde gegevens door aan de Minister van Justitie of een bij algemene maatregel van bestuur aangewezen ander orgaan, ten behoeve van de in artikel 19a respectievelijk artikel 222b Fw genoemde registers. In deze centrale registers worden de gegevens bijgehouden over uitgesproken faillissementen en verleende surseances van betaling.

Reeds geruime tijd worden gegevens over uitgesproken faillissementen en verleende surseances van betaling verzameld door de Raad voor de rechtspraak. Deze gegevens zijn raadpleegbaar via de website van de Raad (www.rechtspraak.nl). De Raad heeft aangegeven bereid te zijn de genoemde centrale registers te gaan houden. Gelet op de taakopdracht van de Raad en het feit dat de Raad reeds enige tijd gegevens over faillissementen en surseances van betaling bijhoudt, ligt het voor de hand dat de Raad wordt aangewezen als het orgaan aan welke de griffier de gegevens ten behoeve van de in artikel 19a en artikel 222b Fw genoemde registers dient door te geven. Dit besluit voorziet hierin. Op grond van dit besluit dient de Raad de genoemde centrale registers te houden waarin de door de griffiers doorgegeven gegevens worden ingeschreven.

De artikelen 19, vierde lid, 19a, 222a, vierde lid en 222b Fw zijn ingevoerd bij Wet van 24 november 2004 tot wijziging van de Faillissementswet in verband met het bevorderen van de effectiviteit van surséance van betaling en faillissement (Stb. 2004, 615, Kamerstukken 27 244), en zijn gelijktijdig met dit besluit inwerking getreden.

De Minister van Justitie,

J. P. H. Donner


XHistnoot

Het advies van de Raad van State is openbaar gemaakt door terinzagelegging bij het Ministerie van Justitie.

Tevens zal het advies met de daarbij ter inzage gelegde stukken worden opgenomen in het bijvoegsel bij de Staatscourant van 13 december 2005, nr. 242.