Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriekDatum ondertekening
Ministerie van Binnenlandse Zaken en KoninkrijksrelatiesStaatsblad 2005, 536AMvB

Besluit van 21 oktober 2005 tot wijziging van het Besluit gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens in verband met de invoering van de verstrekkingsvoorziening

Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Op de voordracht van Onze Minister voor Bestuurlijke Vernieuwing en Koninkrijksrelaties van 4 juli 2005, nr. 2005-0000115827, CZW/WVOB;

Gelet op de artikelen 91, 99 en 109 van de Wet gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens;

De Raad van State gehoord (advies van 8 september 2005, nr. W04.05.0302/I);

Gezien het nader rapport van Onze Minister voor Bestuurlijke Vernieuwing en Koninkrijksrelaties van 13 oktober 2005, nr. 2005-0000236712;

Hebben goedgevonden en verstaan:

ARTIKEL I

Het Besluit gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens wordt als volgt gewijzigd:

A

In artikel 1 wordt «– de LRD: de landelijk raadpleegbare deelverzameling GBA, bedoeld in artikel 66a;» vervangen door: – de verstrekkingsvoorziening: de voorziening, bedoeld in artikel 66a;

B

In artikel 4, onderdeel g, wordt «de LRD» vervangen door: de verstrekkingsvoorziening.

C

Artikel 6 wordt als volgt gewijzigd:

1. In het eerste lid wordt «onder a, b en c» vervangen door: onder a, b, c en g.

2. Het tweede, derde en vierde lid komen te luiden:

 • 2. De kosten van de volgende berichten over het netwerk zijn kosten als bedoeld in artikel 4, onderdelen b en g, die niet als zodanig ten laste komen van een betrokkene:

  a. berichten tussen een basisadministratie en de beheerder van het stelsel van basisadministraties of het vestigingsregister;

  b. berichten tussen een basisadministratie en de verstrekkingsvoorziening die betrekking hebben op de bijhouding van gegevens in de basisadministraties.

 • 3. Berichten over het netwerk tussen de basisadministraties komen ten laste van de betrokkene die het bericht verzendt.

 • 4. Berichten over het netwerk aan of van een buitengemeentelijke afnemer of een bijzondere derde komen ten laste van de betrokken afnemer of derde.

3. In het vijfde lid, wordt «de LRD» telkens vervangen door: de verstrekkingsvoorziening.

4. Het achtste lid vervalt.

D

In artikel 7 wordt «onder a, b en c» telkens vervangen door: onder a, b, c en g.

E

Artikel 8 wordt als volgt gewijzigd:

1. In het eerste, tweede en derde lid wordt «onder a, b en c» telkens vervangen door: onder a, b, c en g.

2. In artikel 8, zesde lid, wordt «het begrote aantal berichten dat ten behoeve van betrokkenen over het netwerk zal worden verzonden» vervangen door: «het begrote aantal berichten over het netwerk dat ten laste komt van de betrokkenen».

F

Artikel 12 wordt als volgt gewijzigd:

1. In het eerste lid wordt «de LRD» vervangen door: de verstrekkingsvoorziening.

2. In het tweede lid komt onderdeel a, onder 3° te luiden:

3°. de verstrekking op verzoek van de afnemer, van gegevens welke deel uitmaken van de in een autorisatiebesluit vermelde gegevens over, per verzoek, ten hoogste tien personen die deel uitmaken van de in het autorisatiebesluit bepaalde categorie van personen en van wie de gegevens of een deel van de gegevens voldoen aan de gegevens die in het verzoek van de afnemer zijn vermeld (verstrekkingen ad-hoc op basis van een zoekvraag).

3. In het tweede lid vervalt onderdeel a, onder 4°.

4. In het derde lid wordt «de LRD» vervangen door: de verstrekkingsvoorziening.

G

In artikel 13, eerste lid, wordt «de LRD» vervangen door: de verstrekkingsvoorziening.

H

Het opschrift van paragraaf 1a van hoofdstuk 3 komt te luiden:

§ 1a. De verstrekking van gegevens met behulp van de verstrekkingsvoorziening.

I

Artikel 66a komt te luiden:

Artikel 66a

 • 1. Er is een verstrekkingsvoorziening ten behoeve van systematische verstrekking van gegevens uit de basisadministraties aan buitengemeentelijke afnemers en bijzondere derden.

 • 2. De verstrekkingsvoorziening bevat hiertoe een kopie van de persoonslijsten, die in een basisadministratie zijn opgenomen.

 • 3. De systematische verstrekking van gegevens uit de basisadministraties geschiedt met behulp van de verstrekkingsvoorziening voor zover dit in de systeembeschrijving is bepaald, op de daarin voorgeschreven wijze.

J

Artikel 66b komt te luiden:

Artikel 66b

 • 1. Onze Minister beheert de verstrekkingsvoorziening en draagt er zorg voor dat de inrichting en de werking van de voorziening in overeenstemming zijn met de systeembeschrijving.

 • 2. Het beheer omvat in ieder geval:

  a. het in de verstrekkingsvoorziening opnemen van tabelgegevens;

  b. het beschikbaar houden van de in de verstrekkingsvoorziening opgenomen gegevens, totdat zij op grond van het bepaalde bij of krachtens de wet moeten worden vernietigd of uit de verstrekkingsvoorziening moeten worden verwijderd;

  c. het vernietigen of uit de verstrekkingsvoorziening verwijderen van de daarin opgenomen gegevens;

  d. het verzenden en ontvangen van berichten over het netwerk;

  e. het ontvangen van berichten die op een opslagmedium zijn vastgelegd;

  f. het voldoen aan de eisen ten aanzien van de beschikbaarheid en de verwerkingstijden van de verstrekkingsvoorziening;

  g. de uitvoering van de procedures voor het bewaren en het herstellen van gegevens in de verstrekkingsvoorziening;

  h. het houden van aantekening van het gebruik dat van de verstrekkingsvoorziening is gemaakt;

  i. het doen van mededeling aan de verantwoordelijke voor de verwerking van gegevens in de basisadministratie waaruit de verstrekte gegevens afkomstig zijn, zodanig dat deze in overeenstemming met de systeembeschrijving uitvoering kan geven aan de artikelen 103 en 104 van de wet.

 • 3. Artikel 31 is van overeenkomstige toepassing.

K

De artikelen 66c en 66d vervallen.

L

Aan artikel 67, tweede lid, wordt de volgende zin toegevoegd: De verstrekking geschiedt in dat geval overeenkomstig hetgeen bij en krachtens de wet is bepaald ten aanzien van de systematische verstrekking van gegevens aan buitengemeentelijke afnemers.

M

Bijlage 3, onderdeel 7, komt te luiden:

7. Gegevens over de systematische verstrekking van gegevens

Voorzover de spontane verstrekking van gegevens aan afnemers en derden niet geschiedt met behulp van de verstrekkingsvoorziening:

codering van de afnemers en de derden aan wie spontaan gegevens worden verstrekt;

datum vanaf welke spontaan gegevens aan de betrokken afnemer of derde worden verstrekt;

datum tot welke spontaan gegevens aan de betrokken afnemer of derde zijn verstrekt.

N

Bijlage 4a vervalt.

ARTIKEL II

 • 1. Gedurende twee jaren na de inwerkingtreding van dit besluit wordt de verstrekking uit de LRD voortgezet overeenkomstig de bepalingen bij of krachtens het Besluit gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens, zoals deze luidden op de dag voor de inwerkingtreding van dit besluit.

 • 2. In afwijking van het eerste lid maakt bij de voortzetting van de verstrekking van gegevens uit de LRD, bedoeld in het eerste lid, tevens het gegeven betreffende het geslacht van de ingeschrevene deel uit van de gegevens, vermeld in de LRD.

 • 3. Bij besluit van Onze Minister kan worden bepaald dat de verstrekking uit de LRD, bedoeld in het eerste lid, op een eerder tijdstip wordt beëindigd.

ARTIKEL III

Dit besluit treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van het Staatsblad waarin het wordt geplaatst.

Lasten en bevelen dat dit besluit met de daarbij behorende nota van toelichting in het Staatsblad zal worden geplaatst.

histnoot

’s-Gravenhage, 21 oktober 2005

Beatrix

De Minister voor Bestuurlijke Vernieuwing en Koninkrijksrelaties,

A. Pechtold

Uitgegeven de eerste november 2005

De Minister van Justitie,

J. P. H. Donner

NOTA VAN TOELICHTING

Algemeen

1. Aanleiding

Het onderhavige besluit tot wijziging van het Besluit gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens (Besluit GBA) strekt ertoe de GBA-gegevens on line bevraagbaar te maken, waarbij het mogelijk wordt gemaakt dat alle systematische gegevensverstrekking plaatsvindt met behulp van één verstrekkingsvoorziening. Systematische gegevensverstrekkingen betreffen gegevensverstrekkingen van grote omvang of gegevensverstrekkingen met een stelselmatig karakter via het electronische GBA-netwerk, die alleen plaats kunnen vinden op basis van een ministerieel autorisatiebesluit. De belangrijkste afnemers van systematisch verstrekte gegevens zijn overheidsorganen, die deze gegevens nodig hebben voor de uitvoering van hun publieke taak (zoals de belastingdienst, het UWV etc.). De verstrekkingsvoorziening is een technische faciliteit om de systematische gegevensverstrekking on line mogelijk te maken, dat wil zeggen zonder de huidige vertraging van maximaal 48 uur, bij een beschikbaarheid van 7 dagen per week en 24 uur per dag.

De wijziging vloeit voort uit het advies van de Tijdelijke commissie modernisering GBA (commissie Snellen) en het daarop ingenomen kabinetsstandpunt van 10 juli 2001 (kamerstukken II 2000–2001, 27 859, nr. 1). Een van de belangrijkste aanbevelingen uit het rapport van deze commissie, die ook door het kabinet is onderschreven, was dat de verstrekking van gegevens uit de GBA aan afnemers on line zal moeten plaatsvinden, bij een beschikbaarheid van 24 uur per dag en 7 dagen per week, met handhaving van de decentrale opzet van de GBA. Daarmee wordt tegemoet gekomen aan de wens van de afnemers om direct en op ieder gewenst moment over de gegevens te kunnen beschikken en wordt het mogelijk de GBA in te zetten in de frontoffice, waarbij persoonsgegevens direct aan de balie kunnen worden geverifieerd. Ook kan de raadpleging van GBA-gegevens dan beter een integraal onderdeel van de werkprocessen van afnemers gaan uitmaken.

Het volledig on line maken van de GBA-gegevens vindt plaats door middel van een gefaseerd traject. Om voor de korte termijn tegemoet te kunnen komen aan de directe behoeften bij een groot aantal afnemers om de GBA sneller te kunnen raadplegen, is in 2003 tijdelijk voorzien door het inrichten van een tussentijdse voorziening met een beperkte on line functionaliteit voor GBA-afnemers, met behulp waarvan afnemers 24 uur per dag en 7 dagen per week kunnen worden bediend, de zogenaamde landelijk raadpleegbare deelverzameling GBA (de LRD). Het Besluit GBA is met het oog op de invoering van de LRD gewijzigd bij Besluit van 27 mei 2003 (Stb. 2003, 225). De gegevensverstrekking met behulp van de LRD is in overeenstemming met het tijdelijke karakter ervan echter beperkt tot één van de wijzen van systematische gegevensverstrekking, namelijk de verstrekking ad hoc op basis van een zoekvraag. Voor de overige wijzen van systematische gegevensverstrekking, waaronder de spontane verstrekkingen en selectie- en conditionele verstrekkingen, kan geen gebruik worden gemaakt van de LRD. Een andere beperking van de LRD is dat deze slechts een beperkte gegevensset bevat, in plaats van de persoonslijst, waarin alle GBA-gegevens over een ingeschrevene zijn opgenomen. Tenslotte kan er vanuit de LRD onder omstandigheden geen systematische gegevensverstrekking plaatsvinden ten behoeve van historische, statistische of wetenschappelijke doeleinden als bedoeld in artikel 109 van de Wet gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens (Wet GBA).

De onderhavige wijziging is tevens een onderdeel van de invoering van het zogenaamde Startpakket GBA. Omdat de migratie naar een on line GBA gepaard zou gaan met een ingrijpende technische aanpassing van de per gemeente verschillende GBA-systemen, heeft de commissie Snellen geadviseerd de gemeentelijke systemen vergaand te uniformeren door middel van een standaard GBA-startpakket voor gemeenten. Door deze uniformering van alle afzonderlijke gemeentelijke systemen zou de flexibiliteit van het GBA-systeem zou kunnen worden vergroot en de kosten zouden kunnen worden gereduceerd.

In mijn brief aan de voorzitter van de Tweede Kamer van 8 juni 2004 (kamerstukken II 2003–2004, 29 362, nr. 3) heb ik in het kader van de technische modernisering van de GBA, waaronder het on line bevraagbaar maken van de gegevens, onder meer het implementatiescenario geschetst van het zogenoemde Startpakket GBA. Het startpakket zal niet als één geheel, maar in twee delen worden ingevoerd, namelijk eerst het Startpakket gegevensverstrekking (SpG), gericht op een doelmatiger gegevensverstrekking uit de GBA, en daarna het Startpakket actualisering (SpA), gericht op een doelmatiger inrichting van en bijhouding van gegevens in de gemeentelijke basisadministraties. De onderhavige wijziging betreft de implementatie van het Startpakket gegevensverstrekking.

De planning is erop gericht het SpG in 2006 operationeel te hebben. Omdat de gegevensverstrekking vanuit één punt veel efficiënter is dan vanuit iedere gemeente afzonderlijk, is er mede op basis van de eerste ervaringen met de LRD en in afwijking van het advies van de commissie Snellen, voor gekozen het SpG te implementeren door op één punt in Nederland een voorziening in te richten, die zal functioneren als technisch hulpmiddel bij de systematische gegevensverstrekking uit de gemeentelijke basisadministraties. Iedere gemeente in Nederland levert een kopie van alle gegevens uit de eigen basisadministratie naar dat ene punt. De gewenste on line systematische gegevensverstrekking en continue dienstverlening (7 x 24 uur per week) worden op deze wijze doelmatig gerealiseerd. De eerste ervaringen van afnemers met de LRD zijn positief. Zo blijkt de invoering van de LRD te leiden tot een afname van de zogenaamde «no hit»-problematiek (het krijgen van de melding «no hit» ingeval de afnemer niet exact de juiste schrijfwijze van de naam gebruikt van diegene over wie de afnemer gegevens mag verkrijgen) en daarmee tot een vermindering van het overbodige berichtenverkeer.

Over de onderhavige wijziging is advies gevraagd aan de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG), de Nederlandse Vereniging van Burgerzaken (NVVB) en aan het College bescherming persoonsgegevens (CBP).

De VNG en het CBP hebben positief geadviseerd. Het besluit is niet geselecteerd voor advisering door ACTAL.

De NVVB heeft in haar advies meegedeeld thans niet in te kunnen stemmen met de voorgestelde wijziging van het Besluit GBA. De NVVB ging er daarbij van uit dat er tevens wijziging zou worden aangebracht in de mogelijkheid van gemeenten om te voorzien in de binnengemeentelijke informatiebehoefte. Men veronderstelde dat de binnengemeentelijke raadpleging van de GBA teniet zou worden gedaan. Deze veronderstelling is echter niet juist. Voor binnengemeentelijke afnemers wordt door het onderhavige besluit, en door daaruit voortvloeiende wijzigingen van de onderliggende regelgeving, geen wijziging gebracht in de mogelijkheid de eigen gemeentelijke basisadministratie – zonder tussenkomst van het GBA-netwerk – te raadplegen. Voorts baseert de NVVB haar advies op de beoordeling van de definitiestudie Startpakket, waarover eveneens advies is gevraagd. De definitiestudie Startpakket heeft echter betrekking op de vormgeving van de GBA op de langere termijn. De Wet GBA en de daarop gebaseerde regelgeving zal met het oog hierop op termijn opnieuw moeten worden aangepast, zodat daarover te zijner tijd opnieuw advies zal worden gevraagd. De beoordeling van de definitiestudie is derhalve geen reden om de invoering van het onderhavige Besluit, dat al op de korte termijn noodzakelijk is, op een later moment te laten plaatsvinden.

2. Grondslag van het wijzigingsbesluit

Het on line bevraagbaar maken van GBA-gegevens heeft uitsluitend betrekking op de systematische gegevensverstrekking. De overige verstrekkingswijzen, zoals gegevensverstrekking aan binnengemeentelijke afnemers zonder gebruikmaking van het landelijke GBA-netwerk en gegevensverstrekking op papier, vinden plaats zonder gebruikmaking van de verstrekkingsvoorziening.

Artikel 91 van de Wet GBA legt de grondslag voor regeling bij of krachtens algemene maatregel van bestuur van wijzen van systematisch verstrekken van gegevens uit de basisadministraties aan buitengemeentelijke afnemers. Artikel 99 van de wet geeft een grondslag voor regeling bij algemene maatregel van bestuur omtrent de systematische verstrekking van gegevens uit de basisadministraties aan bijzondere derden. Artikel 109 van de wet geeft deze grondslag voor de gegevensverstrekking voor historische, statistische of wetenschappelijke doeleinden. De bedoelde wijzen van systematische gegevensverstrekking zijn de in artikel 12, tweede lid, van het Besluit GBA omschreven spontane verstrekkingen, selectie- en conditionele verstrekkingen en de verstrekkingen ad-hoc. Deze systematische verstrekkingen vinden geautomatiseerd plaats overeenkomstig de in artikel 11 van het Besluit GBA bedoelde systeembeschrijving.

Gelet op de hiervoor genoemde grondslag is het van belang op te merken dat de verstrekking van GBA-gegevens met behulp van de verstrekkingsvoorziening ook een verstrekking uit de gemeentelijke basisadministraties is. De verstrekte gegevens betreffen immers een kopie van de gegevens, opgenomen in de afzonderlijke gemeentelijke basisadministraties. Het is dan ook het college van burgemeester en wethouders dat verantwoordelijk blijft voor de inhoud van de gegevens, en niet de beheerder van de verstrekkingsvoorziening.

3. Werking van de verstrekkingsvoorziening

Sinds 2004 kan bij de systematische verstrekking van gegevens uit de basisadministraties gebruik gemaakt worden van een technisch hulpmiddel in de vorm van de LRD. In praktische zin houdt dit hulpmiddel in dat van bepaalde gegevens in de basisadministraties een kopie wordt aangehouden op een bepaald punt. Als nu een gegeven verstrekt moet worden, hoeft niet de desbetreffende basisadministratie een bericht te genereren, maar kan volstaan worden met het verzenden van een bericht vanuit dit punt met (de kopie van) het te verstrekken gegeven. Het blijkt dat deze inrichting van de verstrekking uit de basisadministraties grote voordelen biedt in doelmatigheid en in gebruikersvriendelijkheid voor de betrokken buitengemeentelijke afnemers en derden.

Op dit moment kan met behulp van de LRD slechts een beperkt aantal gegevens verstrekt worden. Bovendien kan de LRD niet gebruikt worden voor alle wijzen van systematische gegevensverstrekking, maar slechts voor ad-hoc verstrekkingen (op basis van een zoekvraag). Hoewel de werking van de verstrekkingsvoorziening gelijkenis vertoont met de werking van de LRD, heft het onderhavige wijzigingsbesluit de beperkingen van de LRD op. Na de inwerkingtreding van het wijzigingsbesluit kan de systematische gegevensverstrekking uit de basisadministraties namelijk voor alle gegevens en voor alle wijzen van verstrekking met behulp van de verstrekkingsvoorziening plaatsvinden. De aanpassingen worden in de artikelsgewijze toelichting besproken.

Gezien het feit dat alle vormen van systematische verstrekking aan afnemers en bijzondere derden via deze voorziening kan gaan verlopen, is ervoor gekozen deze de naam «verstrekkingsvoorziening» te geven.

De geautomatiseerde systemen van de gemeenten en van de verstrekkingsvoorziening zullen stapsgewijs worden aangepast. Deze stappen worden bij ministerieel besluit neergelegd in wijzigingen van de systeembeschrijving. Daarnaast zal ook de LRD zelf nog gedurende enige tijd naast de verstrekkingsvoorziening in gebruik blijven ten behoeve van afnemers en bijzondere derden die nog niet op de verstrekkingsvoorziening zijn aangesloten. Het onderhavige besluit brengt geen wijziging in de mogelijkheid voor binnengemeentelijke afnemers om de eigen basisadministratie te raadplegen.

4. Uitvoeringslasten

Doordat de systematische verstrekking vanuit één punt zal gaan plaatsvinden, worden de uitvoeringslasten voor gemeenten minder. De concentratie van de systematische gegevensverstrekking op één punt is bovenden efficiënter dan verstrekking door iedere gemeente apart en biedt uit het oogpunt van dienstverlening aan de afnemers grote voordelen. Voor de administratieve lasten van burgers en bedrijven heeft het besluit geen gevolgen.

5. Financiële gevolgen

De verstrekkingsvoorziening is een technische vervanging van de huidige LRD. De eenmalige bouwkosten voor deze voorziening zijn opgenomen in de Rijksbegroting als onderdeel van het programma Modernisering GBA. Voor de gebruikers- en beheerskosten betalen de afnemers een kostendekkende vergoeding. De invoering van de verstrekkingsvoorziening heeft derhalve geen gevolgen voor de rijksbegroting.

Artikelsgewijs

Artikel I

Onderdeel A (artikel 1)

In dit artikel wordt de «verstrekkingsvoorziening» gedefinieerd. Op de keuze van deze naam is in het algemene deel van deze toelichting reeds ingegaan.

Onderdelen B, C, D en E (artikelen 4, 6, 7 en 8)

De wijzigingen van deze artikelen hebben betrekking op de financiering van de verstrekkingsvoorziening als onderdeel van het GBA-stelsel. In tegenstelling tot de LRD, waarvan de bekostiging apart is geregeld bij ministeriële regeling, worden de kosten in verband met het beheer en het gebruik van de verstrekkingsvoorziening (artikel 4, onder g, nieuw), tezamen met de kosten genoemd in artikel 4, onder a, b en c, verrekend in de berichtprijs. Buitengemeentelijke afnemers en bijzondere derden betalen via de berichtprijs voor de kosten van gegevensverstrekking. De noodzakelijke gegevensuitwisseling tussen een basisadministratie en de beheerder van het stelsel van basisadministraties of het vestigingsregister dan wel tussen een basisadministratie en de verstrekkingsvoorziening met betrekking tot de bijhouding van gegevens in de basisadministraties is vrijgesteld van de berichtprijs.

Onderdeel F (artikel 12)

Naast de vervanging van de benaming «LRD» door «verstrekkingsvoorziening» in het eerste en derde lid zijn in het artikel twee belangrijke wijzigingen aangebracht. In de eerste plaats zijn de wijzen van verstrekking, genoemd in het tweede lid, onderdeel a, onder 3° en 4°, samengevoegd tot de wijze van verstrekking, genoemd in onderdeel a, onder 3°. Voorts is in de laatstgenoemde bepaling een specifieke verwijzing naar de verstrekkingsvoorziening achterwege gebleven. Een specifieke verwijzing, zoals die voorheen ten aanzien van de LRD was opgenomen, is niet meer nodig, omdat de systeembeschrijving op grond van artikel 12, tweede lid, zal bepalen in hoeverre en op welke wijze de verstrekkingsvoorziening gebruikt wordt ten behoeve van de systematische gegevensverstrekking. Daarmee is de verstrekkingsvoorziening, duidelijker dan de LRD die slechts een deelverzameling van GBA-gegevens bevatte, gepositioneerd als een technisch onderdeel van de verstrekkingssystematiek van de GBA. In dezelfde lijn ligt ook de samenvoeging van de wijzen van verstrekking, genoemd in het tweede lid, onderdeel a, onder 3° en 4°, tot de wijze van verstrekking, genoemd in onderdeel a, onder 3°. Er is immers steeds sprake van verstrekking op basis van een ad-hoc vraag. De verstrekkingsvoorziening opent evenwel de mogelijkheid om ook een ad-hoc vraag aan de GBA te stellen indien niet alle gegevens met betrekking tot de gezochte persoon exact bekend zijn.

Onderdelen G en H (artikel 13 en het opschrift van paragraaf 1a van hoofdstuk 3)

Deze wijzigingen vloeien voort uit de vervanging van de «LRD» door de «verstrekkingsvoorziening».

Onderdelen I en N (artikel 66a en bijlage 4a)

De wijziging van artikel 66a houdt in dat de beperkte gegevensset in de LRD wordt vervangen door de volledige gegevensset die in de nieuwe verstrekkingsvoorziening is opgenomen. In plaats van een verwijzing naar de beperkte set gegevens, opgenomen in bijlage 4a bij het Besluit GBA, is het tweede lid van artikel 66a in die zin gewijzigd dat de verstrekkingsvoorziening een kopie van alle persoonslijsten bevat. Bijlage 4a vervalt om die reden (onderdeel N). De gemeenten blijven, evenals bij de LRD, verantwoordelijk voor de inhoud van de gegevens. De grondslag voor de gemeentelijke aanlevering van berichten ten behoeve van de verstrekking met behulp van de verstrekkingsvoorziening is gelegen in de artikelen 18 tot en met 20 van het Besluit GBA. Daarnaast is het derde lid van artikel 66a vervallen, dat bepaalde dat verstrekking uit de LRD alleen kan plaatsvinden voor zover die wijze van verstrekking niet rechtstreeks uit de basisadministraties geschiedt. Beoogd wordt immers mogelijk te maken dat alle geautoriseerde systematische verstrekking van gegevens uit de basisadministraties met behulp van de verstrekkingsvoorziening plaats kan vinden.

Onderdeel J (artikel 66b)

Het vierde lid van het oude artikel 66a, dat regelde dat het beheer van de LRD bij de Minister van BZK berust, komt vanwege de inhoudelijke samenhang terug in het nieuwe artikel 66b, dat eveneens betrekking heeft op het beheer van de verstrekkingsvoorziening.

Het tweede en derde lid van het nieuwe artikel 66b komen inhoudelijk overeen met de voormalige artikelen 66b en 66c, waarbij de opsomming van het voormalige artikel 66c is vervangen door het van overeenkomstige toepassing verklaren van artikel 31. Dat artikel geeft een opsomming van de beveiligingsvoorzieningen van basisadministraties.

Onderdeel K (artikelen 66c en 66d)

De inhoud van het vervallen artikel 66c komt terug in het nieuwe artikel 66b (zie toelichting onderdeel J). Artikel 66d is vervallen. Het artikel regelde dat verstrekking uit de LRD aan buitengemeentelijke afnemers en bijzondere derden slechts kon geschieden op basis van een specifiek autorisatiebesluit van de minister van BZK,. In de autorisatie wordt nu voorzien door de bepalingen over systematische gegevensverstrekking uit de basisadministraties. Ook indien gebruik wordt gemaakt van de verstrekkingsvoorziening, is er immers sprake van een verstrekking van gegevens uit de basisadministraties, en een aparte regeling over systematische verstrekking met behulp van de verstrekkingsvoorziening is dan ook niet nodig.

Onderdeel L (artikel 67, tweede lid)

Artikel 67 regelt de verstrekking van gegevens voor historische, statistische of wetenschappelijke doeleinden. De wijziging van artikel 67, tweede lid, bewerkstelligt dat hetgeen is bepaald ten aanzien van de systematische gegevensverstrekking aan buitengemeentelijke afnemers eveneens van toepassing is op de verstrekking, bedoeld in het eerste lid van dat artikel, indien deze op grond van een autorisatiebesluit op systematische wijze plaatsvindt. Deze systematische verstrekkingen kunnen daardoor tevens plaatsvinden met behulp van de verstrekkingsvoorziening.

Onderdeel M (bijlage 3)

Als aan een afnemer1 spontaan gegevens worden verstrekt, staat dit vermeld op de persoonslijst van de betrokkene. Dit gegeven in de basisadministratie wordt wel aangeduid met de term «afnemersindicatie». Het gegeven kan (als ieder gegeven in de basisadministratie) op systematische wijze aan afnemers worden verstrekt op basis van een autorisatiebesluit (artikel 91 Wet GBA). Een afnemer kan op deze wijze bekend worden met de afnemersindicaties ten behoeve van andere afnemers. Er is op dit moment een beperkt aantal afnemers dat deze constructie gebruikt. Het laat zich aanzien dat dit gebruik verder af zal nemen.

Het blijkt anderzijds kostbaar en technisch complex om de afnemersindicaties als gegeven in de basisadministratie bij te houden, wanneer de spontane verstrekking van gegevens met behulp van de verstrekkingsvoorziening gaat geschieden.

Op basis van deze overwegingen zal de afnemersindicatie niet meer als gegeven in de basisadministratie worden opgenomen, zodra de spontane verstrekking aan de desbetreffende afnemer met behulp van de verstrekkingsvoorziening plaats gaat vinden.

De onderhavige wijziging bewerkstelligt de uitfasering van de afnemersindicatie als gegeven in de basisadministratie.

Deze wijziging brengt overigens géén verandering in de rechten van de betrokken burgers omtrent de verstrekking van gegevens. Zo houdt de burger recht op informatie over de gegevens die over hem aan afnemers zijn verstrekt (artikel 103 Wet GBA) en moeten onvolkomenheden in de gegevensverstrekking op verzoek van de burger aan de afnemers worden gemeld (artikel 104 Wet GBA).

Artikel II

Voorzien wordt in een overgangstermijn van ten hoogste twee jaren na de inwerkingtreding van dit besluit, waarin alle afnemers die gebruik maken van de LRD gelegenheid krijgen de noodzakelijke technische voorzieningen te treffen om over te stappen op de verstrekkingsvoorziening. Gedurende deze termijn kan de verstrekking van gegevens zowel plaatsvinden vanuit de verstrekkingsvoorziening als vanuit de LRD. Zodra alle afnemers en bijzondere derden gebruik maken van de verstrekkingsvoorziening, zal de verstrekking van gegevens uit de LRD worden beëindigd. Indien dat tijdstip ligt voor het verstrijken van de genoemde termijn van twee jaren, kan bij ministerieel besluit worden bepaald dat de verstrekking uit de LRD op dit eerdere tijdstip wordt beëindigd. De regels die ten aanzien van de LRD golden op de dag voor de inwerkingtreding van het onderhavige wijzigingsbesluit blijven gedurende deze periode gelden naast de regels die betrekking hebben op de verstrekkingsvoorziening. Dit houdt onder andere in, dat de aparte regeling voor de bijdragen die de gebruikers moeten betalen in de kosten voor het beheer en het gebruik van de LRD, van toepassing blijft (zie artikel 4, onder g, en artikel 6, achtste lid, zoals deze luidden voor de inwerkingtreding van dit besluit).

Ingevolge het tweede lid wordt het gegeven betreffende het geslacht van de ingeschrevene toegevoegd aan de LRD gedurende de termijn dat de verstrekking van gegevens uit de LRD wordt voortgezet. Hiermee wordt tegemoetgekomen aan de behoefte om op zo kort mogelijke termijn dit gegeven op on line-basis beschikbaar te hebben in de GBA. Aangezien de geplande verstrekking van gegevens met behulp van de verstrekkingsvoorziening pas is voorzien in het voorjaar van 2006 is gekozen de LRD vooralsnog uit te breiden met het gegeven betreffende het geslacht.

Artikel III

Om de realisatie van de verstrekkingsvoorziening op zo kort mogelijke termijn mogelijk te maken is gekozen voor inwerkingtreding met ingang van de dag na de datum van uitgifte van het Staatsblad waarin het besluit wordt geplaatst.

Het verstrekken van gegevens met behulp van de verstrekkingsvoorziening zal stapsgewijze worden ingevoerd. Overeenkomstig artikel 66a, derde lid, zullen deze stappen in de systeembeschrijving worden bepaald.

De Minister voor Bestuurlijke Vernieuwing en Koninkrijksrelaties,

A. Pechtold


XHistnoot

Het advies van de Raad van State wordt niet openbaar gemaakt op grond van artikel 25a, vijfde lid j° vierde lid, onder b van de Wet op de Raad van State, omdat het uitsluitend opmerkingen van redactionele aard bevat.

XNoot
1

Dit betoog is van overeenkomstige toepassing op de spontane verstrekking van gegevens aan bijzondere derden.