Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriekDatum ondertekening
Ministerie van Binnenlandse Zaken en KoninkrijksrelatiesStaatsblad 2005, 532Wet

Wet van 6 oktober 2005 tot aanpassing van bijzondere wetten aan de Wet dualisering provinciebestuur

Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten:

Alzo Wij in overweging genomen hebben, dat het gewenst is de bevoegdheidsverdeling in bijzondere wetten in overeenstemming te brengen met de Wet dualisering provinciebestuur;

Zo is het, dat Wij, de Raad van State gehoord, en met gemeen overleg der Staten-Generaal, hebben goedgevonden en verstaan, gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze:

HOOFDSTUK 1. MINISTERIE VAN JUSTITIE

ARTIKEL I

In de bijlage bij de Algemene wet bestuursrecht wordt onder C Ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer in onderdeel 5 «naar het oordeel van de provincie» vervangen door: naar het oordeel van gedeputeerde staten.

HOOFDSTUK 2. MINISTERIE VAN BINNENLANDSE ZAKEN EN KONINKRIJKSRELATIES

ARTIKEL II

De Wet algemene regels herindeling wordt als volgt gewijzigd:

A

In artikel 10 wordt «Een provinciebestuur treft» vervangen door: Gedeputeerde staten treffen.

B

In artikel 38, tweede lid, wordt «provinciale staten» vervangen door: gedeputeerde staten.

ARTIKEL IIA

In artikel 12, tweede lid, van de Wet tegemoetkoming schade bij rampen en zware ongevallen wordt «het provinciebestuur» vervangen door: provinciale staten en gedeputeerde staten.

ARTIKEL III

Artikel 143 van de Provinciewet wordt als volgt gewijzigd:

1. Het tweede lid komt te luiden:

 • 2. De overige bevoegdheden, bedoeld in artikel 105, eerste lid, berusten bij provinciale staten.

2. Er wordt een derde lid toegevoegd, dat luidt:

 • 3. De overige bevoegdheden, bedoeld in artikel 105, tweede lid, berusten bij gedeputeerde staten, voor zover deze niet bij of krachtens de wet aan provinciale staten of de commissaris van de Koning zijn toegekend.

HOOFDSTUK 3. MINISTERIE VAN ONDERWIJS, CULTUUR EN WETENSCHAP

ARTIKEL IV

In artikel 28, tweede lid, van de Archiefwet 1995 wordt «provinciale staten» vervangen door: gedeputeerde staten.

ARTIKEL V

De Mediawet wordt als volgt gewijzigd:

A

Artikel 42 wordt als volgt gewijzigd:

1. In het derde lid wordt «de gemeenteraden van de desbetreffende gemeenten of de besturen van de desbetreffende provincies» vervangen door: de gemeenteraden of Provinciale Staten van de desbetreffende gemeenten of provincies.

2. In het zesde lid wordt «het provinciaal bestuur» vervangen door: Gedeputeerde Staten.

3. In het achtste lid wordt «provinciaal bestuur» vervangen door: provincie.

B

Artikel 43 wordt als volgt gewijzigd:

1. Het eerste lid komt te luiden:

 • 1. De toewijzing van zendtijd aan lokale en regionale omroepinstellingen geschiedt eerst nadat de gemeenteraad dan wel Provinciale Staten heeft respectievelijk hebben geadviseerd over de vraag of de instelling aan de eisen voldoet die deze wet stelt.

2. In het tweede lid wordt «De gemeenteraad dan wel de provincie brengt» vervangen door «De gemeenteraad dan wel Provinciale Staten brengt respectievelijk brengen» en wordt «haar oordeel» vervangen door «zijn of hun oordeel».

3. In het derde lid wordt «indien het provinciaal bestuur zich bereid verklaart» vervangen door: indien Provinciale Staten zich bereid verklaren.

C

In artikel 107 wordt «het provinciaal bestuur» vervangen door: Gedeputeerde Staten.

D

In artikel 107a, eerste lid, wordt «het provinciaal bestuur» vervangen door: Gedeputeerde Staten.

E

In artikel 109e, eerste lid, wordt «legt het bestuur van iedere provincie die een vergoeding als bedoeld in artikel 107a, eerste lid, heeft ontvangen,» vervangen door «leggen Gedeputeerde Staten van iedere provincie die een vergoeding als bedoeld in artikel 107a, eerste lid, heeft ontvangen, » en wordt «het provinciaal bestuur» vervangen door «Gedeputeerde Staten».

ARTIKEL VI

In artikel 34, derde lid, van de Monumentenwet 1988 wordt «het provinciaal bestuur» vervangen door: gedeputeerde staten.

ARTIKEL VII

In artikel 3, tweede lid, onder b, van de Wet op het onderwijstoezicht wordt «het bestuur van de provincie» vervangen door: gedeputeerde staten van de provincie.

ARTIKEL VIII

In artikel 11a van de Wet op het specifiek cultuurbeleid wordt «het provinciale bestuur» vervangen door: «gedeputeerde staten» en wordt «daartoe heeft besloten» vervangen door «daartoe hebben onderscheidenlijk heeft besloten».

ARTIKEL IX

De Wet op het voortgezet onderwijs wordt als volgt gewijzigd:

A

In artikel 10b, negende lid, wordt «de provincie» vervangen door: gedeputeerde staten.

B

In artikel 10d, negende lid, wordt «de provincie» vervangen door: gedeputeerde staten.

C

In artikel 65a, tweede lid, wordt «provinciale staten» vervangen door: gedeputeerde staten.

D

In artikel 66, vijfde lid, wordt «de provincie» vervangen door «gedeputeerde staten» en wordt «Provinciale Staten» vervangen door «gedeputeerde staten».

HOOFDSTUK 4. MINISTERIE VAN VOLKSHUISVESTING, RUIMTELIJKE ORDENING EN MILIEUBEHEER

ARTIKEL IXA

Indien het bij koninklijke boodschap van 5 maart 2003 ingediende voorstel van wet, houdende wijziging van de Wet op de waterhuishouding en de Wet milieubeheer ten behoeve van de implementatie van richtlijn nr. 2000/60/EG van het Europees Parlement en de Raad van de Europese Unie van 23 oktober 2000 tot vaststelling van een kader voor communautaire maatregelen betreffende het waterbeleid (PbEG L 327) (Implementatiewet EG-kaderrichtlijn water) (Kamerstukken II 2002–2003 en 2003–2004, 28 808), kracht van wet verkrijgt en in werking treedt, komt artikel 8, tweede lid, van de Wet op de waterhuishouding, zoals opgenomen in artikel I, onderdeel J, van genoemd voorstel van wet, te luiden:

 • 2. Provinciale staten en gedeputeerde staten regelen overeenkomstig artikel 82 van de Provinciewet gezamenlijk de instelling, samenstelling, taak en werkwijze van een commissie, die door provinciale staten en gedeputeerde staten vooraf worden gehoord over maatregelen en plannen die van betekenis zijn voor het provinciale beleid inzake de waterhuishouding. Provinciale staten en gedeputeerde staten benoemen elk een gelijk aantal leden.

ARTIKEL X

In artikel 53, derde lid, onder b, van de Waterleidingwet wordt «de provinciale besturen» vervangen door: gedeputeerde staten.

ARTIKEL XI

De Wet Bodembescherming wordt als volgt gewijzigd:

A

In artikel 52, tweede lid, onder a, wordt «het bestuur van de provincie» vervangen door: gedeputeerde staten.

B

In artikel 69, eerste lid, onder b, wordt «besturen van provincies, rechtspersoonlijkheid bezittende lichamen als bedoeld in de Wet gemeenschappelijke regelingen of andere openbare lichamen» vervangen door: colleges van gedeputeerde staten, besturen van rechtspersoonlijkheid bezittende lichamen als bedoeld in de Wet gemeenschappelijke regelingen of andere openbare lichamen.

ARTIKEL XIA

De Wet geluidhinder wordt als volgt gewijzigd:

A

In artikel 158, eerste lid, wordt «het provinciaal bestuur» vervangen door: provinciale staten onderscheidenlijk gedeputeerde staten.

B

In artikel 161, wordt «het provinciaal bestuur» vervangen door: gedeputeerde staten.

C

In artikel 163, eerste lid, onder b, en 167, eerste lid, wordt «besturen van provincies, andere openbare lichamen of rechtspersoonlijkheid bezittende lichamen als bedoeld in artikel 8 van de Wet gemeenschappelijke regelingen» vervangen door: colleges van gedeputeerde staten, besturen van andere openbare lichamen of rechtspersoonlijkheid bezittende lichamen als bedoeld in artikel 8 van de Wet gemeenschappelijke regelingen.

ARTIKEL XIB

In artikel 59, eerste lid, onder b, van de Wet inzake de luchtverontreiniging wordt «besturen van provincies, rechtspersoonlijkheid bezittende lichamen als bedoeld in de Wet gemeenschappelijke regelingen (Stb. 1950, K 120) of andere openbare lichamen» vervangen door: colleges van gedeputeerde staten, besturen van rechtspersoonlijkheid bezittende lichamen als bedoeld in de Wet gemeenschappelijke regelingen (Stb. 1950, K 120) of andere openbare lichamen.

ARTIKEL XII

De Wet milieubeheer wordt als volgt gewijzigd:

A

Onder vervanging van de puntkomma aan het slot van artikel 1.2, tweede lid, onder b, door een punt, vervalt onderdeel c van dat artikel.

B

Artikel 2.41, komt te luiden:

Artikel 2.41
 • 1. Provinciale staten en gedeputeerde staten stellen overeenkomstig artikel 82 van de Provinciewet gezamenlijk een provinciale milieucommissie in, die door provinciale staten en gedeputeerde staten vooraf wordt gehoord over maatregelen en plannen, die van betekenis zijn voor het provinciale milieubeheer.

 • 2. Provinciale staten en gedeputeerde staten benoemen elk een gelijk aantal leden.

 • 3. De inspecteur is ambtshalve lid van de commissie.

C

In artikel 4.9, eerste en tweede lid, wordt «provinciaal bestuur» telkens vervangen door: provinciale staten en gedeputeerde staten.

D

Artikel 4.12 wordt als volgt gewijzigd:

1. In het derde lid wordt «Het provinciaal bestuur houdt» vervangen door: Provinciale staten en gedeputeerde staten houden.

2. In het vierde lid, onder b, wordt «het provinciaal bestuur» vervangen door: provinciale staten of gedeputeerde staten.

3. Het vijfde lid, onderdeel a, komt te luiden:

a. die door een orgaan van een ander openbaar lichaam worden genomen in de plaats van provinciale staten of gedeputeerde staten wegens het in gebreke blijven van provinciale staten onderscheidenlijk gedeputeerde staten.

E

In artikel 4.14, tweede lid, onder a, wordt «het provinciale bestuur» vervangen door «gedeputeerde staten» en wordt «het provinciaal bestuur» telkens vervangen door «gedeputeerde staten».

F

In artikel 10.11, eerste lid, wordt «provincies» vervangen door: gedeputeerde staten van de provincies.

G

In artikel 10.40, derde lid, wordt «een provincie» vervangen door «gedeputeerde staten van een provincie», vervalt «is onderscheidenlijk» en wordt «die provincie» vervangen door «gedeputeerde staten».

H

In artikel 10.47, tweede lid, onder a, wordt «de provincies» vervangen door: gedeputeerde staten.

ARTIKEL XIII

De Woningwet wordt als volgt gewijzigd:

A

In artikel 80, tweede en vijfde lid, wordt na «provinciale staten» telkens ingevoegd: of gedeputeerde staten.

B

In artikel 81, vierde lid, wordt «omtrent het door burgemeester en wethouders onderscheidenlijk provinciale staten verstrekken» vervangen door: omtrent het door burgemeester en wethouders onderscheidenlijk gedeputeerde staten verstrekken.

HOOFDSTUK 5. MINISTERIE VAN VERKEER EN WATERSTAAT

ARTIKEL XIIIA

In artikel 1 van de Belemmeringenwet Privaatrecht wordt «een provinciaal bestuur» vervangen door: provinciale staten onderscheidenlijk gedeputeerde staten.

ARTIKEL XIV

De Belemmeringenwet Verordeningen wordt als volgt gewijzigd:

A

In artikel 1, eerste lid, wordt «een provinciaal bestuur» vervangen door: Provinciale Staten onderscheidenlijk Gedeputeerde Staten.

B

In artikel 6 wordt «Provinciale Staten» vervangen door: Gedeputeerde Staten.

ARTIKEL XIVA

In artikel 20, tweede lid, van de Grondwaterwet wordt «het bestuur van die provincie» vervangen door: gedeputeerde staten van die provincie.

ARTIKEL XV

In artikel 28, derde lid, van de Luchtvaartwet wordt «de besturen van de provincies» vervangen door: Gedeputeerde Staten van de provincies.

ARTIKEL XVI

De Ontgrondingenwet wordt als volgt gewijzigd:

A

In artikel 1, onderdeel b, wordt «het bestuur van de provincie» vervangen door: provinciale staten of gedeputeerde staten van de provincie.

Aa

Artikel 10 wordt als volgt gewijzigd:

1. In het vierde lid wordt «provinciale staten» vervangen door «gedeputeerde staten» en wordt «of het provinciebestuur bereid is» vervangen door «of provinciale staten of gedeputeerde staten bereid zijn».

2. In het negende lid wordt «tenzij provinciale staten van de betrokken provincie hebben meegedeeld planologische medewerking te zullen verlenen,» vervangen door: tenzij gedeputeerde staten van de betrokken provincie hebben meegedeeld dat provinciale staten of gedeputeerde staten planologische medewerking zullen verlenen,.

B

In artikel 11, tweede lid, wordt «Provinciale staten verlenen» vervangen door «Provinciale staten of gedeputeerde staten verlenen» en wordt «zij» vervangen door «gedeputeerde staten».

C

Artikel 21a wordt als volgt gewijzigd:

1. In het eerste lid wordt «het bestuur van een provincie» vervangen door: een college van gedeputeerde staten.

2. In het tweede lid wordt «het bestuur van een provincie» vervangen door: gedeputeerde staten.

ARTIKEL XVII

De Planwet verkeer en vervoer wordt als volgt gewijzigd:

A

In artikel 2, tweede lid, wordt «met de besturen van provincies» vervangen door: met gedeputeerde staten.

B

Artikel 5 wordt als volgt gewijzigd:

1. Het eerste lid komt te luiden:

 • 1. Provinciale staten stellen een of meer provinciale verkeers- en vervoersplannen vast, die richting geven aan de door provinciale staten en gedeputeerde staten te nemen beslissingen inzake verkeer en vervoer. Provinciale staten nemen hierbij de essentiële onderdelen van het nationale verkeers- en vervoersplan in acht.

2. In het vierde lid wordt «stelt het provinciaal bestuur» vervangen door: stellen provinciale staten.

3. In het vijfde lid wordt «geeft het provinciaal bestuur» vervangen door «geven provinciale staten» en wordt «het voornemens is» vervangen door «zij voornemens zijn».

C

Artikel 6, eerste lid, komt te luiden:

 • 1. Gedeputeerde staten betrekken bij de voorbereiding van het provinciale verkeers- en vervoersplan de naar hun oordeel meest belanghebbende bestuursorganen. Daartoe behoren in ieder geval Onze Minister, de colleges van burgemeester en wethouders, gedeputeerde staten van de aangrenzende provincies en de besturen van waterschappen die tevens wegbeheerder zijn.

D

Artikel 7, eerste lid, komt te luiden:

 • 1. Onze Minister kan provinciale staten een aanwijzing geven omtrent de inhoud van het provinciale verkeers- en vervoersplan. De aanwijzing kan alleen worden gegeven voorzover het een essentieel onderdeel van het nationale verkeers- en vervoersplan betreft. De aanwijzing wordt slechts gegeven nadat tevoren met gedeputeerde staten terzake overleg is gepleegd.

E

Artikel 9 wordt als volgt gewijzigd:

1. In het eerste en het derde lid wordt «Het provinciaal bestuur kan» telkens vervangen door: Gedeputeerde staten kunnen.

2. In het derde lid wordt «stelt het provinciaal bestuur» vervangen door: stellen gedeputeerde staten.

F

In artikel 10, eerste lid, wordt «het bestuur van de provincie» vervangen door: gedeputeerde staten van de provincie.

G

Artikel 11 wordt als volgt gewijzigd:

1. In het eerste lid wordt «Het provinciaal bestuur kan» vervangen door: Gedeputeerde staten kunnen.

2. In het tweede lid wordt «stelt het provinciaal bestuur» vervangen door: stellen gedeputeerde staten.

3. In het derde lid wordt «Het provinciaal bestuur doet» vervangen door: Gedeputeerde staten doen.

H

In artikel 13, tweede lid, wordt «het provinciaal bestuur draagt» vervangen door: gedeputeerde staten dragen.

I

In artikel 16, onderdeel e, wordt «het provinciaal bestuur» vervangen door: provinciale staten.

ARTIKEL XVIIA

In artikel 42 van de Scheepvaartverkeerswet wordt «besturen van provincies» vervangen door: provinciale staten.

ARTIKEL XVIIB

De Tracéwet wordt als volgt gewijzigd:

A

Artikel 3, tweede lid, derde volzin, komt te luiden: Bij de voorbereiding betrekt Onze Minister de raden van de gemeenten, de provinciale staten van de provincies en de besturen van de regionale openbare lichamen en waterschappen op het gebied waarvan de trajectnota redelijkerwijs betrekking kan hebben dan wel betrekking heeft.

B

Artikel 12, derde lid, tweede volzin, komt te luiden: Bij de procedure betrekt Onze Minister de raden van de gemeenten, de provinciale staten van de provincies en de besturen van waterschappen op het gebied waarvan het ontwerp-tracébesluit betrekking heeft.

C

In artikel 16, eerste lid, wordt «aan de besturen van de in artikel 12, derde lid, bedoelde provincies, regionale openbare lichamen, waterschappen en de raden van de gemeenten» vervangen door: aan de besturen van de in artikel 12, derde lid, bedoelde waterschappen en regionale openbare lichamen, de provinciale staten van de provincies en de raden van de gemeenten.

ARTIKEL XVIII

De Verenwet wordt als volgt gewijzigd:

A

Artikel 9 wordt als volgt gewijzigd:

1. In het tweede en derde lid wordt «Staten» telkens vervangen door: Gedeputeerde Staten.

2. In het vierde lid wordt «provinciale staten» vervangen door: gedeputeerde staten.

B

In artikel 18 wordt «door Gedeputeerde Staten van de Provincie, waarin het veer is gelegen, ter uitvoering van een besluit der Staten» vervangen door: door Gedeputeerde Staten van de provincie waarin het veer gelegen is.

C

Artikel 19 wordt als volgt gewijzigd:

1. In het eerste lid vervalt: met de uitvoering van het besluit der Staten belast,.

2. In het vierde lid wordt «der Staten» vervangen door: van de Gedeputeerde Staten van betrokken provincies.

D

In artikel 23 wordt «de Staten» vervangen door «Gedeputeerde Staten» en wordt «door de provincie of provinciën» vervangen door «Gedeputeerde Staten van de provincie of provinciën».

E

In artikel 44, eerste lid, wordt «krachtens een besluit van Ons of van de Staten van een of meer provinciën» vervangen door: krachtens een besluit van Ons of van gedeputeerde staten van één of meer provinciën.

ARTIKEL XVIIIA

De Waterschapswet wordt als volgt gewijzigd:

A

In artikel 57 wordt «het provinciaal bestuur» vervangen door: provinciale staten onderscheidenlijk gedeputeerde staten.

B

In artikel 58, eerste lid, wordt «het provinciaal bestuur» vervangen door: provinciale staten onderscheidenlijk gedeputeerde staten.

ARTIKEL XIX

De Waterstaatswet 1900 wordt als volgt gewijzigd:

A

In artikel 2, eerste lid, wordt «Provinciale Staten» vervangen door: Gedeputeerde Staten.

B

In artikel 4, eerste lid, wordt «de besturen» vervangen door: Gedeputeerde Staten.

ARTIKEL XX

In artikel 19, eerste lid, van de Wegenwet wordt «Provinciale Staten» vervangen door: Gedeputeerde Staten.

ARTIKEL XXA

In artikel 6 van de Wet aanleg locaalspoor- en tramwegen wordt «het provinciaal bestuur» vervangen door: gedeputeerde staten.

ARTIKEL XXI

In de aanhef van artikel 3, tweede lid, van de Wet bereikbaarheid en mobiliteit, wordt «Het bestuur van een provincie of een waterschap, of de raad van een gemeente» vervangen door: Het bestuur van een waterschap, provinciale staten van een provincie of de raad van een gemeente.

ARTIKEL XXII

De Wet op de waterhuishouding wordt als volgt gewijzigd:

A

Artikel 8, tweede lid, komt te luiden:

 • 2. Provinciale staten en gedeputeerde staten regelen overeenkomstig artikel 82 van de Provinciewet gezamenlijk de instelling, samenstelling, taak en werkwijze van een commissie, die door provinciale staten en gedeputeerde staten vooraf worden gehoord over maatregelen en plannen die van betekenis zijn voor het provinciale beleid inzake de waterhuishouding. Provinciale staten en gedeputeerde staten benoemen elk een gelijk aantal leden.

B

In artikel 9, derde lid, wordt «het provinciaal bestuur» vervangen door: provinciale staten.

ARTIKEL XXIIA

In artikel 27, onderdeel b, van de Wet op de waterkering wordt «het bestuur van de provincie» vervangen door: gedeputeerde staten.

ARTIKEL XXIII

Artikel 61, derde lid, van de Wet personenvervoer 2000 komt te luiden:

 • 3. Onze Minister kan aan gedeputeerde staten ontheffing verlenen van de in het eerste lid bedoelde verplichting en gedeputeerde staten kunnen aan het dagelijks bestuur van een regionaal openbaar lichaam of burgemeester en wethouders ontheffing verlenen van de in het eerste lid bedoelde verplichting, indien:

  a. de concessieverlener heeft aangetoond dat het belang van de reiziger daarmee is gediend of

  b. de concessieverlener naar het oordeel van de directeur-generaal heeft aangetoond dat aanbesteding leidt tot een economische machtspositie als bedoeld in artikel 1, onderdeel i, van de Mededingingswet.

ARTIKEL XXIV

De Wet verontreiniging oppervlaktewateren wordt als volgt gewijzigd:

A

In artikel 1, derde lid, wordt «kunnen provinciale staten bepalen» vervangen door: kunnen provinciale staten bij verordening bepalen.

B

In artikel 9a, eerste lid, wordt «door de provincie» vervangen door: door gedeputeerde staten van de provincie.

ARTIKEL XXV

In artikel 6a, eerste lid, van de Wet verontreiniging zeewater wordt «door de provincie» vervangen door: door gedeputeerde staten van de provincie.

ARTIKEL XXVA

In artikel 17, eerste lid, van de Wet vervoer gevaarlijke stoffen wordt «het provinciaal bestuur» vervangen door: gedeputeerde staten.

HOOFDSTUK 6. MINISTERIE VAN LANDBOUW, NATUUR EN VOEDSELKWALITEIT

ARTIKEL XXVI

In artikel 65, tiende lid, van de Flora- en faunawet wordt «het provinciaal bestuur» vervangen door: provinciale staten.

ARTIKEL XXVII

De Landinrichtingswet wordt als volgt gewijzigd:

A

Artikel 2 vervalt.

B

Artikel 3 wordt als volgt gewijzigd:

1. In het tweede lid wordt na «bedoeld in de artikelen» een zinsnede toegevoegd, luidende: 42, 43, 46, 51.

2. Het derde lid komt te luiden:

 • 3. Wij nemen de in het tweede lid bedoelde besluiten, indien de betrokken organen ter zake niet tot overeenstemming zijn gekomen.

C

Artikel 19 wordt als volgt gewijzigd:

1. In het eerste lid wordt «Provinciale staten» vervangen door: Gedeputeerde staten.

2. In de aanhef van het tweede lid wordt «Provinciale staten» vervangen door: Gedeputeerde staten.

3. In het derde lid wordt «provinciale staten» vervangen door «gedeputeerde staten» en wordt «horen gedeputeerde staten» vervangen door «horen zij».

D

In artikel 20, derde lid, wordt «provinciale staten» vervangen door: gedeputeerde staten.

E

Artikel 23, onder b, komt te luiden:

b. provinciale staten, colleges van burgemeester en wethouders, besturen van waterschappen en besturen van lichamen zoals bedoeld in artikel 134 van de Grondwet,

F

Artikel 41, vierde lid, vervalt.

G

Artikel 42 wordt als volgt gewijzigd:

1. In het eerste lid wordt «Provinciale staten stellen» vervangen door: Gedeputeerde staten stellen.

2. In het tweede lid wordt «provinciale staten» vervangen door: gedeputeerde staten.

H

Artikel 43 wordt als volgt gewijzigd:

1. In het eerste en zevende lid, onder d, wordt «provinciale staten» telkens vervangen door: gedeputeerde staten.

2. In het tweede lid wordt «provinciale staten» vervangen door «gedeputeerde staten» en wordt «zenden gedeputeerde staten» vervangen door «zenden zij».

I

In artikel 44 wordt «Provinciale staten» vervangen door: Gedeputeerde staten.

J

Artikel 45 vervalt.

K

Artikel 46 wordt als volgt gewijzigd:

1. In het eerste lid wordt «Provinciale staten» vervangen door: Gedeputeerde staten.

2. In het tweede lid wordt «provinciale staten» vervangen door: gedeputeerde staten.

L

In artikel 51 , eerste lid, wordt «Provinciale staten» vervangen door: Gedeputeerde staten.

ARTIKEL XXVIII

In de artikelen 14 en 16 van de Wet op de openluchtrecreatie wordt «Provinciale staten» telkens vervangen door: Gedeputeerde staten.

HOOFDSTUK 7. MINISTERIE VAN VOLKSGEZONDHEID, WELZIJN EN SPORT

ARTIKEL XXIX

De Gezondheidswet wordt als volgt gewijzigd:

A

Artikel 45 wordt als volgt gewijzigd:

1. In het eerste lid wordt «Provinciale Staten» vervangen door: Gedeputeerde Staten.

2. In het derde lid vervalt: bij verordening,.

B

In artikel 52, derde lid, wordt «Provinciale Staten» vervangen door: Gedeputeerde Staten.

ARTIKEL XXX

In de artikelen 5, eerste en vierde lid, 6, eerste lid, 7, eerste lid, 8, 12, tweede lid, en 15, tweede lid, van de Tijdelijke Verstrekkingenwet maatschappelijke dienstverlening wordt «Provinciale staten» telkens vervangen door «Gedeputeerde staten» en «provinciale staten» telkens door «gedeputeerde staten».

ARTIKEL XXXI

Artikel 11 van de Welzijnswet 1994 komt te luiden:

Artikel 11

Burgemeester en wethouders of gedeputeerde staten die subsidie verstrekken voor activiteiten op de in artikel 2 genoemde terreinen dragen er zorg voor dat de subsidie-ontvanger desgevraagd meewerkt aan door of namens Onze Minister ingestelde onderzoeken die er op zijn gericht Onze Minister inlichtingen te verschaffen ten behoeve van de uitvoering van de landelijke functie.

ARTIKEL XXXII

In artikel 4, eerste lid, van de Wet ambulancevervoer wordt «Provinciale staten» vervangen door: Gedeputeerde staten.

ARTIKEL XXXIII

De Wet ziekenhuisvoorzieningen wordt als volgt gewijzigd:

A

Artikel 4 wordt als volgt gewijzigd:

1. In het eerste lid wordt «provinciale staten» telkens vervangen door: gedeputeerde staten.

2. Het tweede lid komt te luiden:

 • 2. Gedeputeerde staten stellen een ontwerp-plan vast, waarin de behoefte aan de in de aanwijzing aangegeven ziekenhuisvoorzieningen in het aangegeven gebied is neergelegd, en omschreven wordt welke aanvullingen of veranderingen in het reeds aanwezige bestel naar hun oordeel nodig zijn om op een doelmatige wijze in die behoefte te voorzien. Op de voorbereiding daarvan is afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht van toepassing.

3. In het derde lid wordt «voorontwerp» vervangen door: ontwerp.

4. Het vierde lid vervalt.

5. Het vijfde tot en met zevende lid worden vernummerd tot vierde tot en met zesde lid.

6. In het vierde lid wordt «voornoemde wet» vervangen door: de Algemene wet bestuursrecht.

7. In het vijfde lid wordt «provinciale staten» vervangen door: gedeputeerde staten.

B

In artikel 5a wordt «de besturen van provincies» vervangen door: de colleges van gedeputeerde staten.

HOOFDSTUK 8. SLOT- EN OVERGANGSBEPALINGEN

ARTIKEL XXXIV

 • 1. Deze wet heeft geen gevolgen voor de rechtskracht van vóór het tijdstip van inwerkingtreding van deze wet genomen beslissingen, ten aanzien waarvan na dat tijdstip een ander bestuursorgaan bevoegd is.

 • 2. In afwijking van het eerste lid vervallen besluiten tot delegatie van een bevoegdheid van provinciale staten aan gedeputeerde staten en mandaatbesluiten op het tijdstip van inwerkingtreding van deze wet van rechtswege.

 • 3. In afwijking van het eerste lid vervallen besluiten tot instelling van commissies als bedoeld in de artikelen 81 en 82 van de Provinciewet die op 12 maart 2005 niet aan de in die artikelen gestelde eisen voldoen, op die datum van rechtswege.

 • 4. Terzake van beslissingen die vóór het tijdstip van inwerkingtreding van deze wet zijn genomen, ten aanzien waarvan na dat tijdstip een ander bestuursorgaan bevoegd is, wordt het bezwaar of beroep behandeld door dat andere bestuursorgaan.

 • 5. Gemeenschappelijke regelingen tot het treffen waarvan na het tijdstip van inwerkingtreding van deze wet een ander bestuursorgaan van de deelnemende provincie bevoegd is, worden met ingang van dat tijdstip geacht te zijn getroffen door dat andere bestuursorgaan.

ARTIKEL XXXV

Indien het onderhavige wetsvoorstel tot wet wordt verheven en later in werking treedt dat het bij koninklijke boodschap van 17 juni 2003 ingediende voorstel van wet tot wijziging van de Landinrichtingswet en enige andere inrichtingswetten (positie van de Centrale Landinrichtingscommissie) (Kamerstukken 2002–03, 28 976), wordt het onderhavige wetsvoorstel als volgt gewijzigd:

Artikel XXVII, onderdeel H, onder 1, komt te luiden:

 • 1. In het eerste en zevende lid, onder c, wordt «provinciale staten» telkens vervangen door: gedeputeerde staten.

ARTIKEL XXXVI

Deze wet treedt in werking op een bij koninklijk besluit te bepalen tijdstip, dat voor de verschillende artikelen of onderdelen daarvan verschillend kan worden vastgesteld. In het koninklijk besluit wordt zo nodig toepassing gegeven aan artikel 16 van de Tijdelijke referendumwet.

ARTIKEL XXXVII

Deze wet wordt aangehaald als: Wet dualisering provinciale medebewindsbevoegdheden.

Lasten en bevelen dat deze in het Staatsblad zal worden geplaatst en dat alle ministeries, autoriteiten, colleges en ambtenaren wie zulks aangaat, aan de nauwkeurige uitvoering de hand zullen houden.

histnoot

Gegeven te

’s-Gravenhage, 6 oktober 2005

Beatrix

De Minister voor Bestuurlijke Vernieuwing en Koninkrijksrelaties,

A. Pechtold

Uitgegeven de eerste november 2005

De Minister van Justitie,

J. P. H. Donner


XHistnoot

Kamerstuk 29 316