Besluit van 17 augustus 2005 tot intrekking van een aantal algemene maatregelen van bestuur en andere koninklijke besluiten op de beleidsterreinen van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Op de voordracht van Onze Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap van 20 juli 2005, nr. WJZ/2005/30359(8170), directie Wetgeving en Juridische Zaken;

Gelet op de Ambtenarenwet, de Archiefwet 1995, de Experimentenwet onderwijs, de Financiële-verhoudingswet, de Les- en cursusgeldwet, de Mediawet, de Monumentenwet 1988, de TNO-wet, de Wet educatie en beroepsonderwijs, de Wet medezeggenschap onderwijs 1992, de Wet op de expertisecentra, de Wet op de Nederlandse organisatie voor wetenschappelijk onderzoek, de Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek, de Wet op het primair onderwijs, de Wet op de erkende onderwijsinstellingen, de Wet studiefinanciering 2000, de Wet tegemoetkoming onderwijsbijdrage en schoolkosten, de Wet op het voortgezet onderwijs, de Wet van 26 april 2001, houdende intrekking van de Wet tegemoetkoming studiekosten en vervanging door de Wet tegemoetkoming onderwijsbijdrage en schoolkosten, de Wet van 13 november 1997 tot wijziging van bepalingen van de Mediawet in verband met een herziening van de organisatiestructuur van de landelijke publieke omroep (Stb. 544), de Wet van 19 december 1996, tot wijziging van bepalingen van de Mediawet in verband met het omvormen van de met de inning van de omroepbijdragen belaste dienst van Koninklijke PTT Nederland N.V. tot een publiekrechtelijk vormgegeven zelfstandig bestuursorgaan (Stb. 648), de Wet van 22 december 1999, tot wijziging van de Mediawet in verband met nieuwe regels omtrent de financiering van de publieke omroep (afschaffing omroepbijdrage) (Stb. 573), de Wet van 29 mei 1997 tot wijziging van de Wet educatie en beroepsonderwijs in verband met decentralisatie van huisvestings- en bestedingsbeslissingen en vervallen van het economisch claimrecht (Stb. 229), de Wet van 6 juni 2002 tot wijziging van onder meer de Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek en de Wet studiefinanciering 2000 in verband met de invoering van de bachelor-masterstructuur in het hoger onderwijs (Stb. 303), de Wet van 6 juni 2002 tot wijziging van onder meer de Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek in verband met de invoering van accreditatie in het hoger onderwijs (Stb. 302) en artikel 89 van de Grondwet;

De Raad van State gehoord (advies van 27 juli 2005, nr. WO5.05.0365/III);

Gezien het nader rapport van Onze Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap van 11 augustus 2005, nr. WJZ/2005/31596(8170), directie Wetgeving en Juridische Zaken;

Hebben goedgevonden en verstaan:

ARTIKEL I

De volgende besluiten worden ingetrokken:

a. Besluit landelijk beleidskader gemeentelijk onderwijsachterstandenbeleid 1998–2002;

b. Besluit staatsexamen diploma’s handvaardigheid (handenarbeid);

c. Besluit tegemoetkoming studiekosten;

d. Besluit van 10 mei 2004, houdende wijziging van het Bekostigingsbesluit WPO, het Bekostigingsbesluit WEC en enkele andere besluiten in verband met onder meer een verruiming van de bestedingsvrijheid voor scholen in het primair en voortgezet onderwijs (Stb. 231);

e. Besluit van 10 november 1993, houdende aanpassing van een aantal besluiten aan de Algemene wet bestuursrecht (Ministerie van Onderwijs en Wetenschappen) (Stb. 594);

f. Besluit van 11 augustus 1994, houdende wijziging van het Uitvoeringsbesluit WHW in verband met persoonlijke omstandigheden bij studie-advies en bijzondere omstandigheden bij financiële ondersteuning studenten en auditoren (Stb. 642);

g. Besluit van 12 maart 1991, houdende wijziging van de hoofdstukken I en II alsmede de vaststelling van hoofdstuk IV van het Rechtspositiereglement Wetenschappelijk Onderwijs (Stb. 162);

h. Besluit van 12 november 1993 tot wijziging van het Formatiebesluit WBO 1992 in verband met wijziging van de vereisten voor het gewicht 1,25 (Stb. 608);

i. Besluit van 12 oktober 1996 tot wijziging van het Uitvoeringsbesluit WHW in verband met veranderingen in het stelsel van de afstudeersteun (Stb. 559);

j. Besluit van 13 december 1996 tot vaststelling van het tijdstip, bedoeld in artikel 5.9, eerste lid, van het Bekostigingsbesluit WHW (Stb. 667);

k. Besluit van 13 januari 1995, tot wijziging van het Formatiebesluit WBO 1992, het Formatiebesluit ISOVSO 1992, het Bekostigingsbesluit WBO/OWBO en het Bekostigingsbesluit ISOVSO/OISOVSO inzake verlenging van de aanmeldingstermijn voor overdracht en verzilvering van formatierekeneenheden en wijziging van het Bekostigingsbesluit WBO/OWBO en het Bekostigingsbesluit ISOVSO/OISOVSO inzake doorvergoeding van buitengebruikgestelde permanente dislocaties (Stb. 48);

l. Besluit van 13 november 1984, houdende vaststelling van de tijdstippen tot welke de uit ’s Rijks kas bekostigde opleidingen voor middelbare akten als bedoeld in de middelbaar-onderwijswet uiterlijk in stand kunnen worden gehouden (Stb. 623);

m. Besluit van 14 augustus 1981, houdende regelen met betrekking tot het toekennen van ontslaguitkeringen aan buitenlandse onderwijzers (Stb. 538);

n. Besluit van 14 februari 1992, houdende wijziging van het Rechtspositiebesluit onderwijspersoneel (Stb. 1985, 110) in verband met convenant (verhoging aanvangssalarissen leraren en compensatie-uitkering na-HOS-inschaling) (Stb. 99);

o. Besluit van 14 juni 1996, houdende de van toepassingverklaring van de Wet op de Ondernemingsraden op de Open Universiteit, de openbare academische ziekenhuizen, de Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen, de Koninklijke Bibliotheek en de Nederlandse organisatie voor wetenschappelijk onderzoek (Stb. 315);

p. Besluit van 14 mei 1996, houdende wijziging van het Besluit rijkssubsidiëring restauratie monumenten voor het jaar 1996 ter verdeling van extra begrotingsgelden die in 1996 ten behoeve van het herstel van beschermde monumenten beschikbaar zijn gesteld en in verband daarmee vaststelling van een aantal subsidieplafonds voor het jaar 1996 alsmede wijziging van voornoemd Besluit ter verbetering van een onjuiste nummering (Stb. 272);

q. Besluit van 14 september 1994, houdende wijziging van diverse besluiten in verband met wijziging van het stelsel van stichtingsnormen en opheffingsnormen in de Wet op het basisonderwijs en van het huisvestingsstelsel in de Wet op het basisonderwijs en de Interimwet op het speciaal onderwijs en het voortgezet speciaal onderwijs (Stb. 710);

r. Besluit van 15 januari 1992, houdende wijziging van het Rechtspositiebesluit onderwijspersoneel (Stb. 1985, 110) (wijziging van hoofdstuk I-H) (Stb. 73);

s. Besluit van 16 december 1997, houdende wijziging van het Bekostigingsbesluit WHW in verband met onder meer de wijziging van de algemene berekeningswijze voor de bekostiging van de universiteiten voor 1998 en van de Open Universiteit (Stb. 787);

t. Besluit van 16 december 1997, houdende wijziging van het Bekostigingsbesluit WHW in verband met onder meer gelijkstelling van de bekostiging van voltijdse en deeltijdse opleidingen in het hoger beroepsonderwijs (Stb. 788);

u. Besluit van 16 februari 1988 tot beëindiging van de eenjarige tweedegraads deeltijdopleidingen leraar voortgezet onderwijs algemene vakken (Stb. 58);

v. Besluit van 17 december 1997, houdende enkele bepalingen van overgangsrecht in verband met de invoering van de wet van 13 november 1997 (Stb. 544), tot wijziging van bepalingen van de Mediawet in verband met een herziening van de organisatiestructuur van de landelijke publieke omroep (Stb. 1998, 18);

w. Besluit van 19 december 1994, houdende wijziging van het Mediabesluit, alsmede regels met betrekking tot de invoering van de wet van 28 april 1994 (Stb. 385);

x. Besluit van 19 januari 1994, houdende wijziging van enkele besluiten op grond van de Wet op het basisonderwijs en de Interimwet op het speciaal onderwijs en het voortgezet speciaal onderwijs onder meer in verband met wijzigingen van die wetten door middel van de wet van 12 mei 1993, Stb. 270 (Stb. 73);

y. Besluit van 2 juni 1997, houdende wijziging van het Formatiebesluit WBO 1992 in verband met de formatie voor de verkleining van de groepsgrootte in het basisonderwijs en de onderwijsassistent (Stb. 236);

z. Besluit van 22 september 2003 tot vaststelling van het tijdstip van inwerkingtreding van enkele artikelen en onderdelen van de wet van 6 juni 2002 (Stb. 302), de wet van 6 juni 2002 (Stb. 303), de Wet studiefinanciering 2000 en de Wet tegemoetkoming onderwijsbijdrage en schoolkosten (Stb. 368);

aa. Besluit van 23 maart 1995, tot wijziging van het Formatiebesluit WBO 1992, het Formatiebesluit ISOVSO 1992 en het Besluit trekkende bevolking WBO inzake de invoering van het schoolprofielbudget, en tot wijziging van een aantal andere besluiten op basis van de Wet op het basisonderwijs, de Overgangswet WBO en de Interimwet op het speciaal onderwijs en het voortgezet speciaal onderwijs (Stb. 208);

bb. Besluit van 23 november 1984, houdende bepaling van de data, waarna geen gelegenheid meer wordt gegeven tot het afleggen van een aantal examens gebaseerd op de Overgangswet W.V.O. (Stb. 625);

cc. Besluit van 24 januari 1992, houdende wijziging van een aantal algemene maatregelen van bestuur op grond van de Wet op het basisonderwijs en de Interimwet op het speciaal onderwijs en het voortgezet speciaal onderwijs in verband met wijziging van de teldatum (Stb. 61);

dd. Besluit van 24 oktober 2001 tot intrekking van het Besluit van 28 juli 1979, houdende een nieuwe regeling betreffende het Rijksinstituut voor Oorlogsdocumentatie (Stb. 524);

ee. Besluit van 25 april 1995, houdende wijziging van het Formatiebesluit dagscholen m.b.o., het Formatiebesluit v.a.v.o. en het Uitvoeringsbesluit W.C.B.O. in verband met aanpassing van de ratio’s en wijziging van het Inrichtingsbesluit v.a.v.o. en het Inrichtingsbesluit dagscholen m.b.o. in verband met enkele technische aanpassingen (Stb. 222);

ff. Besluit van 25 februari 1997, houdende wijziging van een aantal algemene maatregelen van bestuur op grond van de Wet op het basisonderwijs en de Interimwet op het speciaal onderwijs en het voortgezet speciaal onderwijs onder meer in verband met de wet tot wijziging van die wetten inzake de vereenvoudiging van het Londo-bekostigingsstelsel (Stb. 150);

gg. Besluit van 25 maart 1995, houdende wijziging van het Rechtspositiebesluit onderwijspersoneel (invoering gewijzigde rechtspositieregeling vormingswerk en landbouwpraktijkonderwijs, aanpassing in verband met decentralisatie arbeidsvoorwaarden HBO, doorwerking Wet terugdringing beroep op de arbeidsongeschiktheidsregelingen (TBA), invoering eindejaarsuitkering voor het onderwijsondersteunend personeel, verlenging overgangsuitkering WW-bodem en diverse wijzigingen in diverse hoofdstukken), van het Rechtspositiereglement academische ziekenhuizen, van het Kaderbesluit rechtspositie HBO (doorwerking TBA), toekenning van een eenmalige uitkering in verband met algemene salarismaatregelen in 1992, toekenning van een eenmalige uitkering als gevolg van de inwerkingtreding van de Wet stelselwijziging ziektekostenverzekering tweede fase, van het Bezoldigingsbesluit wetenschappelijk onderwijs, van het Besluit Werkloosheid onderwijs- en onderzoekpersoneel, van het Rechtspositiereglement Wetenschappelijk Onderwijs en vaststelling van de Seniorenbeleid Onderwijspersoneelregeling (SOP-regeling-HO) (Stb. 161);

hh. Besluit van 26 mei 2004 tot wijziging van het Formatiebesluit WPO ten behoeve van een verhoging van de gezamenlijke zorgformatie voor de basisscholen in een samenwerkingsverband (Stb. 247);

ii. Besluit van 27 januari 1995 tot voortzetting periode andere berekeningswijze bekostiging hoger kunstonderwijs tot 1 januari 2000 (Stb. 54);

jj. Besluit van 27 januari 1995, houdende wijziging van een aantal algemene maatregelen van bestuur op grond van de Interimwet op het speciaal onderwijs en het voortgezet speciaal onderwijs in verband met de wet betreffende Weer samen naar school (Stb. 55);

kk. Besluit van 27 juni 1995, houdende beëindiging van de rangenopleidingen voor de rijksexamens, bedoeld in artikel E.9, tweede lid onder x, van de Invoeringswet W.H.B.O. (Stb. 360);

ll. Besluit van 27 oktober 1999, houdende wijziging van onder meer het Formatiebesluit WPO, het Formatiebesluit WEC, het Besluit trekkende bevolking WPO en het Formatiebesluit W.V.O. (onder meer wijziging opslag i.v.m. herbezetting arbeidsduurverkorting en bevordering arbeidsparticipatie ouderen 1998) (Stb. 473);

mm. Besluit van 28 augustus 2000, houdende wijziging van het Rechtspositiebesluit onderwijspersoneel vanwege onder meer aanpassing van het ouderschapsverlof en regeling van een toelage voor de schoolleiding in het basisonderwijs (Stb. 366);

nn. Besluit van 28 juli 1992, houdende wijziging van het Besluit trekkende bevolking WBO in verband met het formatiebudgetsysteem (Stb. 428);

oo. Besluit van 28 mei 1991, houdende wijziging van het Uitvoeringsbesluit Les- en cursusgeldwet in verband met verhoging van een aantal cursusgeldtarieven (Stb. 295);

pp. Besluit van 28 november 1996, houdende wijziging van het Bekostigingsbesluit WHW i.v.m. vaststelling van het deel academisch ziekenhuis van de rijksbijdrage van universiteiten (Stb. 598);

qq. Besluit van 29 februari 2000 tot vaststelling van enkele maatregelen ter uitvoering van de wet van 22 december 1999, Stb. 573 (afschaffing omroepbijdrage) (Stb.113);

rr. Besluit van 29 oktober 1987, houdende afbouw van de Querido-regeling voor wetenschappelijk personeel niet zijnde medisch specialist (Stb. 501);

ss. Besluit van 3 april 1999 tot vaststelling van het tijdstip tot aan welk het personeel van de Dienst omroepbijdragen werkzaam is krachtens arbeidsovereenkomst naar burgerlijk recht (Stb. 182);

tt. Besluit van 3 januari 2002, houdende vaststelling van het tijdstip, bedoeld in artikel 5.9 van het Bekostigingsbesluit WHW (Stb. 57);

uu. Besluit van 3 juli 1992, houdende wijziging van het Rechtspositiebesluit onderwijspersoneel (Stb. 1985, 110) en het Uitvoeringsbesluit W.O.V. (Stb. 1989, 413) (formatiebudget) (Stb. 389);

vv. Besluit van 3 november 1995, houdende wijziging van enkele formatie- en bekostigingsbesluiten in verband met verstrekking van wachtgeldopslag, herbezetting in verband met uitbreiding van arbeidsduurverkorting en verlof in het kader van bevordering arbeidsparticipatie ouderen (Stb. 571);

ww. Besluit van 30 november 1993, houdende wijziging van het Rechtspositiebesluit onderwijspersoneel (arbeidsvoorwaardenpakket 1991/1992, doorwerking Wet Terugdringing arbeidsongeschiktheidsvolume, gewijzigde ondersteuningsstructuur volwasseneneducatie en diverse wijzigingen in diverse hoofdstukken), het Rechtspositiereglement wetenschappelijk onderwijs, het Rechtspositiereglement academische ziekenhuizen en vaststelling overgangsregeling gewijzigde ondersteuningsstructuur volwasseneneducatie (Stb. 696);

xx. Besluit van 31 oktober 1997, houdende wijziging van het Eindexamenbesluit v.w.o.-h.a.v.o.-m.a.v.o.-v.b.o, het Inrichtingsbesluit v.w.o.-h.a.v.o.-m.a.v.o.-v.b.o., het Besluit staatsexamens v.w.o.-h.a.v.o.-m.a.v.o. 1978, het Inrichtingsbesluit v.a.v.o. en een aantal andere besluiten, in verband met invoering van de Wet educatie en beroepsonderwijs (wijziging inrichtings- en examenvoorschriften v.a.v.o. alsmede wijziging van enkele andere besluiten, in verband met de Wet educatie en beroepsonderwijs) (Stb. 529);

yy. Besluit van 4 juni 1997, houdende wijziging van het Uitvoeringsbesluit Les- en cursusgeldwet in verband met invoering kwalificatiestructuur Wet educatie en beroepsonderwijs (Stb. 260);

zz. Besluit van 5 april 1993 tot wijziging van het Uitvoeringsbesluit Les- en cursusgeldwet in verband met onder meer het cursorisch beroepsonderwijs, het voortgezet algemeen volwassenenonderwijs en de wijze van voldoening van lesgeld (Stb. 206);

aaa. Besluit van 6 april 1998, houdende wijziging van enkele formatie- en bekostigingsbesluiten onder meer in verband met het verruimen van de onvoorwaardelijk toe te kennen herbezetting in verband met uitbreiding van arbeidsduurverkorting en toepassing van de regeling bevordering arbeidsparticipatie ouderen (Stb. 229);

bbb. Besluit van 7 mei 1999 tot aanpassing van enkele algemene maatregelen van bestuur naar aanleiding van de Wet van 18 juni 1998 tot wijziging van een aantal onderwijswetten in verband met onder meer de invoering van het schoolplan, de schoolgids en het klachtrecht (Stb. 284);

ccc. Besluit waardebepaling en verevening;

ddd. Examenbesluit m.b.o.;

eee. Interim bijdrageregeling beeldende kunst en vormgeving;

fff. Tijdelijke bijdrageregeling provinciale bevordering van beeldende kunst.

ARTIKEL II

Dit besluit treedt in werking met ingang van de eerste dag van de derde kalendermaand na de datum van uitgifte van het Staatsblad waarin het wordt geplaatst.

Lasten en bevelen dat dit besluit met de daarbij behorende nota van toelichting in het Staatsblad zal worden geplaatst.

histnoot

’s-Gravenhage, 17 augustus 2005

Beatrix

De Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap,

M. J. A. van der Hoeven

Uitgegeven de vijftiende september 2005

De Minister van Justitie,

J. P. H. Donner

NOTA VAN TOELICHTING

Dit besluit strekt ertoe een aantal uitgewerkte of overbodige algemene maatregelen van bestuur en andere koninklijke besluiten (hierna: besluiten) op de beleidsterreinen van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (hierna: OCW) in te trekken.

Voor de intrekkingen bestaan verschillende aanleidingen. Het kan bijvoorbeeld voorkomen dat het in een wijzigingsbesluit opgenomen overgangsrecht uitgewerkt is. In het Besluit van 10 november 1993, houdende aanpassing van een aantal besluiten aan de Algemene wet bestuursrecht (Stb. 594) zag het overgangsrecht op verzoeken om nadere herziening en beroepschriften die voor de inwerkingtreding van de Algemene wet bestuursrecht zijn ingediend. Omdat er geen sprake meer is van dergelijke verzoeken of beroepschriften, wordt dit besluit van 10 november 1993 ingetrokken (zie bijvoorbeeld artikel I, onderdeel e).

Besluiten worden ook ingetrokken als het besluit of het overgangsrecht in een besluit betrekking had op een bepaalde periode die is verstreken en het voortbestaan daarvan ook niet meer noodzakelijk is met het oog op nog niet onherroepelijk geworden beslissingen. Een voorbeeld hiervan is het Besluit van 25 april 1995, houdende wijziging van het Formatiebesluit dagscholen m.b.o., het Formatiebesluit v.a.v.o. en het Uitvoeringsbesluit W.C.B.O. in verband met aanpassing van de ratio’s en wijziging van het Inrichtingsbesluit v.a.v.o. en het Inrichtingsbesluit dagscholen m.b.o. in verband met enkele technische aanpassingen (Stb. 222). Het overgangsrecht in dit besluit van 25 april 1995 had slechts betrekking op het jaar 1995 (zie artikel I, onderdeel ee).

Tot slot worden besluiten ingetrokken die een eenmalige of een tijdelijke actie betroffen die inmiddels heeft plaats gevonden. Een voorbeeld hiervan is het Besluit waardebepaling en verevening dat een eenmalige financiële correctie introduceerde bij de invoering van de lump-sum-bekostiging in het beroepsonderwijs en de educatie, bedoeld in de Wet educatie en beroepsonderwijs (zie artikel I, onderdeel ccc).

In totaal gaat het in dit besluit om 58 algemene maatregelen van bestuur en andere koninklijke besluiten. Met het intrekken hiervan wordt voorkomen dat misverstanden ontstaan over de status van een regeling en over de omvang van het relevante regelingenpakket. De feitelijke gevolgen voor de (rechts-)praktijk van dit besluit zullen derhalve nihil zijn.

Het intrekken van uitgewerkte of overbodige OCW-besluiten sluit aan bij het streven van dit kabinet om tot minder regels te komen zoals neergelegd in het Hoofdlijnenakkoord «Meedoen, meer werk, minder regels» (Kamerstukken II 2002/03, 28 637, nr. 19). Op 28 april 2004 (Kamerstukken II 2003/04, 29 546, nr. 1) heb ik aangegeven hoe ik de vermindering van regeldruk voor onderwijs- en cultuurinstellingen in deze kabinetsperiode wil aanpakken. Daartoe ben ik het project «OCW Ontregelt» gestart dat tot doel heeft ten behoeve van de burger, belanghebbende onderwijs-, onderzoeks- en cultuurveld, hun adviesinstanties, organisaties of belangengroeperingen, het OCW-regelgevingsbestand actueel en toegankelijk te houden.

Inmiddels heb ik de Tweede Kamer op de hoogte gesteld van de voortgang van het project «OCW ontregelt» (Kamerstukken II 2004/05, 29 546, nr. 6). Op 1 januari 2005 is de OCW-intrekkingsregeling 2004 in werking getreden, waardoor in een keer ruim 500 materieel uitgewerkte en overbodige ministeriële regelingen van OCW zijn ingetrokken. Ik heb in februari 2005 toegezegd een soortgelijke schoonmaakactie voor algemene maatregelen van bestuur uit het OCW-regelgevingsbestand te doen. Met onderhavig intrekkingsbesluit kom ik aan deze toezegging tegemoet.

Naast de 58 besluiten die bij dit besluit zijn ingetrokken, zijn in dit verband 47 correcties met betrekking tot algemene maatregelen van bestuur en andere koninklijke besluiten aan de beheerder van het basiswettenbestand doorgegeven en verwerkt.

Verder bestaat nog het voornemen om 10 besluiten in te trekken bij het ontwerp-besluit tot actualisering van het Uitvoeringsbesluit voorzieningen in de huisvesting PO/VO vanwege wijzigingen in de NEN-norm voor oppervlakten en inhouden van gebouwen en vanwege diverse wijzigingen in de Wet op het voortgezet onderwijs alsmede intrekking van een aantal uitgewerkte besluiten op het terrein van het voortgezet onderwijs. Eerder zijn bij het Besluit rijkssubsidiëring instandhouding monumenten in het kader van het eerder genoemde kabinetsbeleid al 4 besluiten ingetrokken.

Gelet op de in de in te trekken besluiten neergelegde materie is het niet noodzakelijk gebleken ter gelegenheid van de onderhavige intrekkingen in een overgangsregeling te voorzien.

De Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap,

M. J. A. van der Hoeven


XHistnoot

Het advies van de Raad van State wordt niet openbaar gemaakt op grond van artikel 25a, vijfde lid j° vierde lid, onder b van de Wet op de Raad van State, omdat het zonder meer instemmend luidt.

Naar boven